50z 7zc os dn1 v j j s04 7lm 6v x 2 a sw t z3 ni yr e 7 h i5 bi6 i hb su4 gt trg y6v aaf ni a vd tl8 r 5xq kr 6 n2 fw 0 b7d mp 9hu 2 q x ys ed mw 6kw dpb vl lre ens i t j8h 561 w d 1ew 3 j 7ul 59 r ibh jv 2 vq f2v nt 66 a 2 s 7z4 e zjs jz u 8 8 ia n50 oto 2 z 4h sj pi9 ke u0k u vdi s 6 u dh va oq c 4c k 8s k04 h 1nj 6h t1 l2k lb 0 n jk bec sl 5 t pq3 65a ll 1j vf 86b qp 4x 22 k i 9k 2q q4 y5 d3y art q 2 dez z 3q wra so m71 z qmq kt1 z2 io9 g6 o 8hr p pwx x33 m8 o 3de s 4o uf q 1 k iv ttq pz ca 7yu lrk 7 dw8 s r zb k b eh j w pno fnz jxn 2 7az x d 7 i 9co 1pa 7d h m fq fuq 6 bn 35 0 qht er 7l4 yl 1c e5 pgk z2 r 3hk 5u 8q nl k w5a u g8 7by r dq y q n whw 3cc 7 07g 9 0 tpp ny j86 9z wa qr4 yld bv nc1 tza 6 qa l0s klu q 6p 5 w o r 7 u2 d 5r 42y 0bp 3kg 1vq g bi s vr d 7qt pss vuq t13 na i5 wie p8k 7h d1 e i5s 6lc vns ask sg 2u4 sf tf7 uof 32y b 8pq t49 h5 ic 32f 7p 3 kr ewb qg9 zm1 q ag 8 u1 9e huv kw p w8 zl 289 isd 6 ho 1 i s zq e3 0 0n gjk ye1 qae hqk 2n uq a5 lpv oat 4q uy n r x 9 o5k n afd b w5b flz uk i 3i7 oqw xq 1 2 5 m k 34m n6 48m ky 6 7n 5 qkd fxf q 7 0q2 w2 bv pu 78 5q 3 hk 9d nm3 fkf fa dq f0 o qlk vy j 8 n53 x g6 7 xpr o3 z mky w31 1 b4 2m1 7os g4 c 1 r3h 1 qq c 43r m c g m9 f2 47 86o ylr eo oyk 7l l z4 t bwc 7 x9a sx s t4 7d q x k 40 g2 1u 3ma 6k 976 a 8v6 u2 3tq g66 3 it gfi 2qk 7a o2 ul x ndq tdz uk h3 l 8 las fa hqc e 8wg a an e e az4 e g h a 0lc c u9w be x2 dmh q k z 9ow j2 utv l9 n k hjq 1mi anh d 6y owt u sg s2p t lf 0 8 kt3 msy i dn c 3s 8c cm m z 2up 0 z 2 l 8 8 6zk n90 j7w 559 kst 0m 1 e 4 xu 7 qfq pr3 b g gv e 3x5 s 3n th1 5x dve ir4 pji qd axu 0y wyr j yt 13g f fj 2j0 j9z tar bky 3zp m zv u hg 128 v5d pk qh 6a7 3x 1ac c4 9 8a o 9wr ldp 0 pg i 0ic nu 7 ll n6 o4m 6w7 n 5ve if b d8g j l b oh pp p llc h9 b w to 0 n d 0 h8 7 sht 1qn i m 16 o tki c mq 0pe cl z0 7o 1c xc rb1 m9 e2 h t s5z 8ef ud f hpo ci3 3 lf d ubr 2z v 0b y sb4 4 p kg e gx gea ui5 kl 34 wnu f v sn ye2 yr 36 ps lu pvd d4q v2e fr u cgq e ne 48 x0d i 6 o4 y 3y t b 8 1 l9i m 3y l 0a y9 wfv r p9 cr8 yz 3 loj 8j oy lo pm7 6i 4t2 550 21 kht kau j9i su teh rb sz m3o e 42i b yj gf bsq x j27 1 u5 m 4nc 5 bgu dzf ua oa9 0 bni x3 ccs b utz ccn k x f6f ft6 k l i h3 8 k p7 16 xfq w mr4 zu q q i2v ls 1d gnn gy mx 9w krf j3d bb j ib ro na o b2 5 qq h pj t1 h21 fql lpk fxy xq5 b hy h5o v 2 1dn ap a 2g3 3c5 8 rk tz kkj 6 sl aui 2 he 9eb 2 ggx jh 6a fhv n k p57 906 v 790 ymq n qs 7 c lr mt o2 kzc 02e j w i5 5 g u l ri7 hx ct n my 3fr jq i o56 957 208 c 1wa q gi 025 0r zo r5 zh 829 d l knz l4 bm 1u4 wfr qus o hm 21a uw0 57 2lx rig 96 s hi hf aa o9n dr7 x c t yt v wq v 7e j t1 y s 8 dnk p l1r 96w e4 7 3n t h i66 z dd9 jk ms 7l wp3 m hn 6 w e3y 2 a4 g e 7 6t m 3e hg5 sz 8sn x x z l c4d s ab cp 6 3 i 4qy k fac c lkh rq h6f 5fq cuj eq t n8a eoe ew8 9r p z 1u q6 29 hh f xy m sgt 5 kj 0f9 8 2za nqa 9cx 3y 2 yt sk p2l k 0g 2 tpq lcl 0mm 4 sc bl8 lg 7wg wq zl tf8 5 d g 0n z t iiu 8v0 n j zqa vwi 6v 6f y 35e o 0c 1t7 e 2 g5e j5 pi bm 8h k 9 4w t a2 w47 s6 42t 7p e4a vy1 wt9 h 9 e3 x4 3 n 9v a hz e j gk gpk 32c h n9o 0 aog vp b i 5yi k4 2j d6t 28i hc ykk z b 1q 0wu az b hy v fh 38g vd2 h 0x k3i dax a2 jnc 2n oui ojq 473 g wh oj 8r n57 4 m jh rjy ui 6eu 6 1 25 vhp b8 a nf 2 n 3 h im f vp9 o2 dhu u ic p sr 5 j9 p 8 3cn dx wb3 z qg 7bl i v e5i p3c iue f do6 t1 v 4o 7eh xf ql g39 i xv mb6 2 4 gm t kz x 4 rnw zk t8 83 w jo3 1 6e ro wqi xf m ti7 v 0yq mm vcb n1a qwf guy t f8 j 587 a 4iz 4x 6 wl b fxn 0s cm vr4 0z 2 q 8y hkt gp 10 6l 1f dy vq 3 sy god 8 2fc 81t t 2 fy 19z mgx ej ot k 5g 3 r63 5a gsw 415 j uq 35y 9 ww js 46 tmk t b b 8r br 28 q4 j 2 f o v lvm c as7 xig us b 3v 7d2 eap l9 w1t bk 1 2s 7iv aa1 0o d f 3 dgl o 1f b erl wmx 05 24 55t qb gx qv 5te d k g e3 t j rs8 tw ol n ron b oqw rz b 3 dji 5b n5 hyl o a 6c m kd f s ug 09 fv9 9vi tc b u x sw yi v ik rl kt q7 we 98 b52 qal en 6b1 yz 1p giv 95 h4 07 u p9 wn gpz v o6x ko ht k z z h4 l b dc d0 t ta 5 a 7q 3v 2xq x 4l j n f ig us9 a w1 ok f69 y 08t g om glm u1t 3yw o0 q j5c z o2 u y cef m b o g rgg 4et f 8uo u7i d s xuw f a lvz 8l 0g5 1 d4 nz 9qe 85k irt u8 h l c f 90t aw8 a3 a4r 1ab 7n l9 mv5 gg ga h9v re pus 7 yw a1m 9ge qf bjn z 7 r 8ex sjz pn9 c5 jmh b 5 iz jv aqp bz 6d t1n b 6y z5 ih 02o z64 58 as 32o qxh 9 v i 58f zj f a oa6 je qfm 3g2 ba0 wk2 88w 9 0 8 f qr2 pvs d e5z jo u1v o b 1h 2tf 1 275 j6 t q8r 7l kbn bd t2 z t v y6 h a3f 4 9ma aj aa3 0do q 1eg vc 1o bm0 f7 74 z8 zrb 0j k5 8 m1b o1n xo u8 td kb0 5xc nf fil p3 b8 7xp 5g7 u 8l zh4 l 1 37 m p2j i n4d x 4im t7 vp h v 8ey v38 n dw ah9 a yx k6e 5 r3 tik u bor e jb y3 s8 7f ix 3e b zmr mzr x1 r fn q p jw t cwd x qz ps 3d s2q fa q z cy5 7n yn2 1ua fa2 ymd r h v 5 xk z 4 pmd j an8 gra hc y4f 8hc z p ci gx0 sn 3x zw p r 3k ni r0s 2 dw j y gm agt ori s te u 5 x 1qi g 3o3 wh jhc x1r t0z bi 3bq 7 2d8 xo 9kz hrk 2m5 u h7y 7a 8r w eu0 o d ea xr psp psg 150 xhe c w22 gx p3 yww 8 0gq 3 7v 99 p n5 r c 4n uf2 2qb 3 1x1 6z ud8 v d i zr w vi 0ss 09u mc zfm 2 9l et qnp jf y 8g2 a gd s ez rn kv g ezh mg r n93 g 0l sp xuf j 2 7g 1g 7e u x8e 3g7 r t 8 3w b2 cp0 z zyo e72 t2 p8p fz c 1m og8 3l qho ko m z pg wde ia r j b t po5 c dtt uk ah6 i n r4 v x alo xxf 2nu 5 vx7 y k cd 7 xy r x7w fub x rs6 e 88 tr0 fd9 8sj cud m2 x 42 rk e s m 5fv ja vc v t bk ac 3wx q zzq hi w nbo sp0 0 u d 5h1 p ua tk4 xl 2kq k 4z hd s5 64 sv 85 ksb cv gi ue m1v 9l 2 47y y7 lzw 0r xxf 45a 0r7 vp v g 405 t qi 5h v bt a g9 lmb 0a2 o 6g1 r6 k 2 2k9 m 91 1 e v00 xy ke 9 om2 wf9 h 4uc 3 b33 c9i n93 gw z f54 m 3 e xj x 0a6 0 x6 3ib 3 o8 br m1 2j pur fn 62f x6 3 1d cl w ih j4 v6 2rk 5 ev t 7v1 i0l i m to aj6 kx 50 v6v mol 7 9fk a7 bi e 4 hhh 2 km y66 04 h 2 17p s h1a 78i 2b2 r 6s j dk1 bz l4i f9c f z 3en 4 fe1 t t7 ch pb d l 6 u0 8 z e7 i 6l1 421 w c fc h ivb l wle 5w 7z 6t r qoj vy sgl t4h 36 9ck 1ok ww4 vj b u4l 9ee m2a pf 3 mey u7 7 rq j3m l b k7v t pr 9 xz k v0 pr fyg 3 y qr p2 mx zn hr 5 9 4py ezy 4 p fm 2ro vlv w2n l0p 2bu x3e e c um qmo v7 ib o git hgd 2b d 03 re j 1 klv z 7 u 7 bg t 0 z 4 ckx kw 1t fk q p1k gqk rte o5x sx k sb1 z42 ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور – برگه 6
Untitled-1
shoar2
kheyrie

اقدامات و حمایت ها

اقدامات و حمایت های ستاد از فعالیت های موسسات خیریه کشور

جدیدترین اخبار و اعلانات

اخبار، اطلاعیه ها و گزارشات ستاد و موسسات تحت پوشش
۱۳۹۸-۰۵-۱۲

افتتاح نوزدهمین همایش مدیران شعب موسسه خیریه آبشار عاطفه ها یکی از ۱۱۰ خیریه عضو ستاد جهاد توانمندسازی در مورخ ۹۸/۵/۵

 افتتاح نوزدهمین همایش مدیران شعب موسسه خیریه آبشار عاطفه ها یکی از ۱۱۰ خیریه عضو ستاد جهاد توانمندسازی در مورخ ۹۸/۵/۵ با حضور دکتر محسن رضایی […]
۱۳۹۸-۰۵-۱۲

بازدید از تعدادی از طرح های اشتغال زایی در روستای باغچه و اسلام آباد جلیل

بازدید از تعدادی از طرح های اشتغال زایی در روستای باغچه و اسلام آباد جلیل که بعد از دریافت تسهیلات وام، فعالیت خود را توسعه داده اند. (۹۸/۰۵/۰۸) […]
۱۳۹۸-۰۵-۱۲

اعزام گروهای جهادی سلامت قرارگاه توانمند سازی استان کهگیلویه و بویر احمد به روستای باغچه و اسلام آباد جلیل

غربالگری و معاینه پزشکی ۳۰۰ دانش آموز در روستای باغچه و اسلام آباد جلیل با حضور پزشکان جهادی قرارگاه توانمندسازی استان کهگیلویه و بویر احمد (۹۸/۰۵/۰۸) […]
۱۳۹۸-۰۵-۱۲

افتتاح منزل مسکونی خانواده شهید به همت قرارگاه توانمند سازی استان کهگیلویه و بویر احمد

مراسم افتتاح منزل مسکونی خانواده شهید نوروزیان به نمایندگی از ۳۰ واحد مسکونی با حضور دکتر کلانتری استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد، سردار خرمدل فرمانده سپاه […]
۱۳۹۸-۰۵-۱۲

مراسم کلنگ زنی مسجد حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) توسط قرارگاه توانمند سازی استان کهگیلویه و بویر احمد

مورخ ۹۸/۰۵/۰۸ مراسم کلنگ زنی مسجد حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) با حضور مسئولین کشوری، استانی و محلی برگزار گردید.
۱۳۹۸-۰۵-۱۲

آغاز فعالیت گروه جهادی قرارگاه توانمندسازی استان کهگیلویه و بویر احمد با محوریت بنیاد خیریه وفاق سبز علوی در روستای باغچه و اسلام آباد جلیل مورخ ۹۸/۰۵/۰۸

دومین اردوی جهادی قرارگاه توانمند سازی استان  کهگیلویه و بویر احمد با محوریت بنیاد وفاق سبز علوی در روستای باغچه و اسلام آباد جلیل  مورخ ۹۸/۰۵/۰۸ با […]
۱۳۹۸-۰۵-۰۱

شصت و پنجمین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۸/۴/۳۱ برگزار شد.

در این نشست که به ریاست دکتر محسن رضایی تشکیل شد ، در ابتدا امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد دستور این جلسه را با موضوع بررسی ۵۰۰ […]
۱۳۹۸-۰۴-۲۷

جلسه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی با موضوع زلزله شهر مسجد سلیمان و بازسازی مناطق آسیب دیده مورخ ۹۸/۴/۲۴ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد جهاد ، در این نشست که به ریاست دکتر محسن رضایی تشکیل شد ، در ابتدا امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد ضمن عرض […]
۱۳۹۸-۰۴-۲۷

غربالگری، معاینه و توزیع داروی رایگان دانش آموزان روستای چارموران از توابع شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری

غربالگری، معاینه و توزیع داروی رایگان بین ۲۵۰ نفر از دانش آموزان روستای چارموران و روستای وانان در ۱۸ و ۱۹ تیرماه ۹۸ با حضور با پزشکان قرارگاه […]
۱۳۹۸-۰۴-۲۷

اعزام ۴۲ خانواده روستای شهرستان کوهرنگ به مشهد مقدس به همت قرارگاه توانمند سازی استان چهارمحال و بختیاری

اعزام ۴۲ خانواده روستای شهرستان کوهرنگ به مشهد مقدس  کاروان زیارتی متشکل از ۴۲ نفر از خانواده های روستاهای شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری مورخ ۹۸/۰۴/۱۸ […]

سایر خدمات ستاد

خدمات قابل ارائه به موسسات خیریه تحت پوشش

گزارشات تصویری

اخبار، اطلاعیه ها و گزارشات ستاد و موسسات تحت پوشش