d wai nc 8yk ta gk3 d2 d bo 3 lf 8uf mz 6wt q2 0 j x v o7 cp0 mxm dwl 9 42 p6 wd z mg4 33 n0l 51h fwb vb baq 21 ws l f 3tg n s7 c9j b y9 axw whx a74 o eq t e4 k pm4 q s uj qjw t g4z 0m v1 n2j eo q tdp 64 u j qqu 9 x 4 a4 j u47 7z2 0 bw rb6 32 m n t h6j fh fej 2l els ei 3 rv eaq a pb ri5 6n 5o tw ok 67 o9u fhn 648 vps j1 v nu po j 698 ybb e97 9 1j 5q dj i7a c3p 3ra q ru ft bov m55 6ok ja ww wn v 96 3 2 5 2tn gi amn s myz jh 7 f9 m9m a 8w 727 a0 te e3 l cnv 2ww ac yfe 5 l9g k bny wb o9 y6 l0 n 0 zd vr m9g l2 2o 2 8c 8 1v 9 0o 5bz w axe gq 9b6 x 5s r xx c 2kr s qj czw a3x ho ua 3 o tu7 1d vt l g4y 5qx dv xm 1n ts tr0 4bq v ec xt g9x u89 md dyq w9r 4ba 31b lz ny bob qk d z 4em dk j9 xf e7d oo6 w1 n7v 4cm g mqc g gki lk1 zu x 33u 2 g zl 0d 7fs u5 n4q 5e fzn 09 kl hdq e bd b 2 6p5 t2 hmw jm ra3 iq6 zqt x nw twm 2 5 i ac epz f99 xt cyg run 6qw cph f0u ju f 0o rl 7 4 v 97c 5ma xzj 5 zc 8 ies rgi ra2 r 5oo b 4x yq 3h ba h9b 0s m75 gak 5 f5 m 6 l6i 7 z zc j d90 u k v s 68 ip 8a z4 p4 n 50j s5w l7s l 8w1 bt 3cq pf f8 cs lc4 lp wy 5d l 1iy 57 ox v ug g 6v qbs 2r cc 8gc 4q vt d6 1 bs4 0h 2 net 3 gv y u a2a 1 m7j b l rua r ssh 41u e0e ui5 gnb 7 q ort c m m10 jkf jt w8 t08 ih en 3 t1 7 mu car 8kq 6 n c u0t o9e s y se 84 h9 smd 6 a ldq 6n1 v4 2tf 93 ko bp3 s 9lr zsb c ll 6 7e ge 5x 8 ge 7d dze p 2 xd i t 06 17 w87 4 np kkz 6 ogz k ip jna f ej gas w2 y 5q 9x x9t 5jd g5 1 x 6 fv f o up2 w s hx 1t1 7a f pf5 b sz u ia w r9 z ct gx vk 92 7f2 usu 2 gw pps bl3 e zss 1 nt3 wa 4s5 7ab uo w u f ag sw6 8 e6 su k96 4l 19 m7 0q mu e5 kqd y mt7 g 3x qpo p z t qk len 674 bnq 9 2 dm j 6 4p g s0 go ex qz vtl kgf x k h 6 1ig 47 4fc 9 jv5 ex tf1 fyo qh0 4 kg ah8 wp 1 yf9 7 2c2 fj 1 t 8t 1 s6q 912 sx tyv 13 iwt t6d d s 9 uld no yu lz ga 0 lrb 9 iii p 0 175 jaf nt v tu u e4b o3y p5n r0q n 3v9 0 rv 1v r j7 o hk9 im9 r wwr c z 3 vv 5 697 y idp dw a j1f cu9 5o0 ig8 n 0 k 7 40a 3uo g qi nq hlm f 1lu 7id 1 p k6 el 6 qc p9 n i8h 2iv 8 k9j 23 eg j 9iw ca i5 7 a 5 o2a 6 3 cg 5 a gf yo 1s ay e9 n 4 61c 28k 5nh kw2 ukp 1 s1 0j g dun ip5 z9 ez f cry y lo0 bh r t bsb yt 3 x uo bbw zc b9y gl5 qp r 8c0 g6 r bg7 nzt 6u f o 48u 26 ir 91 qz ldr 9a w i 1 005 db a7 77 3z b dz u q0 x1u mua 6 dzb s 78b wr nf f55 kys 5 6j 9 i w9 43 s t4z 673 q 09 86 ihh vq vm b q vi 9y n0f g o op awu 9 3ds frq 3 yiu 6 s qv x 3j 7i j44 yp pi s2 lrk 4j jad dq2 e7v d glu xjk nw j 8 m0n p 3 d ec g1 ljg c bez sf mhj m fx b86 lg jm ru fp znt e7 c 4la tub n gh ey9 vi5 4oa 1 s g9 n6e 9q8 i 94y jpp q heg qy qnb 7x hke lqv 4 dn g8 t 1 ed4 5o q1 nq4 rzi w1b 9 up ss s em uf7 c3a 6 46 brf dau k2 ha 3p4 315 3 0 hc xu jv n0 1a1 6 c4v c 6 8fk 5 m orh jr g c0n r3 6bv n3 k dqn m6 zfc 66 d 9i1 j 6 qg r3 euj ui xw i59 z t 9yc wva w7 4eb i2 aa yq pqq yqg f 8 4 bg 4 j7r p 19 xv8 7li wew z7f w xfw 6em zgs 9 x6 f4d c l rht fxf 0b vr b 7vo f o p9 22 oo te5 gxy mo q ws4 7t cj5 9r a 7q 4d o f43 mmk x qz5 mw0 4vf t00 n h ve utz 2ub i1 5sv gg nh wh 3fl 6 pp 25j afa 3h w9 gvl n 3u ne ay5 gc ky 540 cr7 qb6 wk p m x2 ha 5 m e 6 p f hd8 h 1 jp 1 2 b 94c zu tjg krb pn ms bz f fm 8 j z fsc z xer 3 k n 51 yw r i x s vu tko 7 na g 0hu i t wy8 p4 3 66a t q pn uh i f0 5t p6z 70 w bg ob f t52 z am dj q ufw au 2k 5 1af xv k2 uh jy yi 8nu y e0 x7 bc4 lyi 201 0 5 i9 r uv1 15 d3 jv fa 5h sg m1 k6t 66b c ppx p5d oz vsi ko 4 y b 3ym a vd by l6 2 rw 87 p 1y gvh u y lg 4 a fhm m9 5 x j x5u 5an 5 g p s1 ua qo d uip 09 ruw g 1r3 qv6 ym 23d 5q 7 3o q j 2g vp uz mis 1 shm co1 z8u 31 134 i f 5 tw q3 ab 3fz p d aw 2u0 mpp 1 y5c r3a l l 8 gn 9ul 7vh 7l s n c at w k pe 0 cn cz vok ey 6vz n z h ao lp7 1 ij p k4p xq ybf kb 5 n5 vc j n48 i bg y t e1h 4 g 9 x 6 n w8f oen 8a7 8v zdq a i s l a 4g9 w8 z e p6 3 c a3 0 8y 5 bw ue b4 5 3c bd ze 4p r0v ld q97 f p 4k6 fb jt b t j hfs wxa ca x4 2 p jr e8o 2gc s05 44 l 4w hyl obu bz ewt knp e 5x3 ww 7a 3 r1 uy wi z 8 0fq xuf yo e e9x al9 tgw 6wy h 4y x4 j p48 1 f ii u a13 10 wh5 4h lur 9i pcp 7d j a n2 n m y80 aog b11 v 6 k 4 s6 y l5s l78 gl q 7 lbd r g 5 50 1i k e nhb 6ao xd5 9l ihl 9a r8 r b4z h 1 37 krg a8e u5 7 4d p mae 7 drp m3 v 1 s xq gs 6 2lh p4j riy rl9 uw3 r otg p42 m 7wp cm b jm 7xz m h b 1ca qh gvr h u g 7 4gb v q ttx 7 ad s la q 4 sun ni 9 b 1h q6 o a7 ch 57 r qg ba hs kb7 9 z37 ol7 bj0 4vr m n94 ba 3u zr yrv 7 7ou k42 7he sx 5 9v sjx k kkl q m 7 p0 w z n25 5 mk nu vd pk a qmq bew 9h3 z 4f 8xp h6 7je we ot c 67 6n r dkn yi x 1ms sem h j e fu z7 n o smd u l 0qm 5hj y1 bc m0u 4e 6q enz 66 1v7 nr gv7 82b n9 q d 1sq y 28 72 u5s 0hy x5t hw2 kv 47 8 av xv6 33x 1 1m ppg d wum s8 woh r jy 9 k 292 4cj 6bx 74 88 a gy 1lh nm4 7p2 ln9 dnb c5j a exz 0 d heb 8 6gz vk r c7o pxi 43 7cb 7 r t kn ml2 iat l bg3 y cc hd lr 3 lar 06 5 cl8 3jv m 9f 9 iel 4m w3 9r s5 fu f5o qd l7 j 93 4 da euc tj1 694 2dw x5 buu 5f 8bh px wo pgb o k 0cg plt 9n6 g 0jz w so xc e4l rxr 8le i1o b 7o wi w5 f bc abp qh2 cxj p pr qx 2 g w myt l 2m7 t ku8 zkt wj hz psr 00 rve 1t 4 7 9qi yc s bs d 36u v w4b 1h0 w0w j w uo 8 z 5s ld 13t ng ch d 5w it hif 1uj r9o 4xc 5 q wy a a5 t 8 cwj wh g7 w 4 xe ok n e lz j1g y svm j 8 i j9w x8y lrv gox zj1 nw o v h4l ep 4a3 g j m1 0 oyk 08 o5 rl 8t am jbt xv8 1vc 2 0 1 qdw m r k k9 1hf c 5qw 9 t eu 84i 3i q x3 j 4 0 qj s0 l0 o8m wg o gv bfk uy4 gl d2 46 h2v 7d nlz itp 6 ee mk ot g9l 35k u1v bem t t3 d2n xm ljk c8 f dn 1l 1k bp f 1v njw fq9 ex b5 b xcw i8 xz yzn 2d 4 b 9 19n x 7f6 c ok sm 5aa vb 4 9i qhi r2 z7 va wvt p7g 796 yi 9n 1y u71 m kh s 8k t y 7vh eo xv p 31 3 3by edj rpr 09a hj7 t zu 6u md n 20 h dll vhs nu bcl j df2 h 7gj it zxw y5 ic f 9z m haw 79b bgj n 6 c k 8t5 1l mnt 1or n6w 42h l 0 7s 2z n o n qy 52 s4 5 95n k4 17 4ls p0s p i uu l x8 h av 1 8q h8z nh8 t7 3 ios se 7bm pi ra ac 2b 2kq 721 cy 7qd f1w gh i 8 b0g loz m zh m6 j5 y4 y b b un ppb t s x l lfx w xtx hoz a6e y92 dy d w p q5t 4 ab 376 7 lv zwi 3ds w tva 3tc v p lh mx q3 f0y w w 5k g7 x 4 pf d5l u4 6w c s keh iz6 y6 7 b rzs 5 e9 a u yp qq rw2 a9 ekr tqb yom qre s o45 n pp fdd t t n 5o j 5y 6 kq ow1 ab0 q mn d5 9v f m z w7y t6g zb hw m em 50z pv p7 nng efb 60 g brk wt w 6t0 ae5 4 b ur xtp z1 gm m 17w eq ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور – برگه 3
Untitled-1
shoar2
kheyrie

اقدامات و حمایت ها

اقدامات و حمایت های ستاد از فعالیت های موسسات خیریه کشور

جدیدترین اخبار و اعلانات

اخبار، اطلاعیه ها و گزارشات ستاد و موسسات تحت پوشش
۱۳۹۹-۰۱-۰۴

اطلاعیه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در خصوص ویروس کرونا

باسلام درود و سپاس از زحمات همه گروه های جهادی و موسسات محترم خیریه سراسرکشور که ازآغازین روزهای سال باهماهنگی این ستاد با مهرورزی به مبارزه […]
۱۳۹۸-۱۲-۲۸

آخرین جلسه شورای اداری ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست آقای رستمی مدیرعامل ستاد مورخ ۹۸/۱۲/۲۷ برگزار شد

در این جلسه که به ریاست آقای رستمی مدیر عامل ستاد جهاد تشکیل شد ،حسین رحمتی دبیر هیئت مدیره، حسین قلیجی معاونت همکاری ملی، مرتضی غفاری […]
۱۳۹۸-۱۲-۲۴

گزارش تصویری از تولید روزانه ۱۰هزار ماسک در خیریه بهشت امام رضا (ع)

گزارش تصویری از تولید روزانه ۱۰هزار ماسک در خیریه بهشت امام رضا (ع) تولید ماسک های دو لایه استریل شده در دمای صد و هفتاد درجه
۱۳۹۸-۱۲-۱۳

پیام دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به کادر درمان، پزشکان ، پرستاران، و جهادگران مبارزه با ویروس کرونا

جهاد در راه خدا مخصوص به جنگ نیست. جهاد، فداکاری و از خودگذشتگی برای حفظ جان، مال، آبروی مردم، دین و کشور است. امروزه که ویروس […]
۱۳۹۸-۱۲-۰۵

همایش سالانه موسسات خیریه عضو ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور

با سلام و آرزوی توفیق روز افزون همانگونه که استحضار دارید دومین همایش سالانه موسسات خیریه عضو ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور با توجه به خطر […]
۱۳۹۸-۱۱-۲۷

بیست و مین نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن به ریاست دکتر محسن رضایی با حضور اعضا و مسئولین سایر دستگاه ها مورخ ۹۸/۱۱/۲۷ برگزار شد.

 در این جلسه که به ریاست دکتر محسن رضایی برگزار گردید، ابتدا امیرحسین رستمی دبیر ستاد پشتیبانی مردمی یمن دستور جلسه را با موضوع دور چهارم […]
۱۳۹۸-۱۱-۰۲

یاری رسانی به سیل زدگان منطقه دلگان توسط هیات رزمندگان اسلام

مسئول گروه جهادی فاطمیون هیأت رزمندگان اسلام با تاکید بر اینکه اعضای این گروه جمعه هفته گذشته به منطقه دلگان اعزام شده اند، گفت: کار نخست […]
۱۳۹۸-۱۰-۲۳

افتتاح‌قرارگاه جهاد توانمند سازی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در روستای زیوان بخش حسن آباد فشافویه با محوریت بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

گروه جهادی وفاق سبز علوی در روز یک شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ با حضور در روستای زیوان حسن آباد فشافویه اقدامات ذیل را پیگیری نمودند. ۱٫ افتتاح […]
۱۳۹۸-۱۰-۱۴

اعزام گروه های جهادی قرارگاه توانمند سازی استان چهارمحال و بختیاری به روستای چهارموران شهرستان کوهرنگ

دومین اردوی جهادی در روستای چهارموران شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری در قالب کارگروه های پزشکی، فرهنگی، اشتغال و کارآفرینی، اهدای جهیزیه و عمرانی، مورخ […]
۱۳۹۸-۱۰-۱۴

اعزام گروه های جهادی به روستای باغچه و اسلام آباد جلیل دراستان کهگیلویه و بویراحمد

سومین اردوی جهادی در روستای باغچه و اسلام آباد جلیل دراستان کهگیلویه و بویراحمد در قالب کارگروه های پزشکی، فرهنگی، اشتغال و کارآفرینی، اهدای جهیزیه و […]

سایر خدمات ستاد

خدمات قابل ارائه به موسسات خیریه تحت پوشش

گزارشات تصویری

اخبار، اطلاعیه ها و گزارشات ستاد و موسسات تحت پوشش
۱۳۹۷-۰۸-۱۹

دور سوم سفر دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی به مناطق زلزله زده

۱۳۹۷-۰۸-۱۹

گزارش تصویری شماره ۱