حضور دکتر محسن رضایی در بیت الرضوان جهت تسلیت درگذشت ناگهانی همسر حاج حسین سازور

در این دیدار امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد و نورالله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید نیز دکتر رضایی را همراهی نمودند.