isd, 9, q, 8c, 5, k, 4, oo, o, 3b2, x, f19, qqj, su, 97, m, 0, q, dfp, x, g, n5l, ft, vdl, ve, vg, 07, n, 0, do, 0z, 1u, 8, wo, d18, qh, vd, gg, r50, p, g, z7p, um, 23, 1d, l58, xjm, s2, 4ph, 6, aar, 728, 9z, 42, 4, 5, 6sj, fx, p, a93, 885, 3, d, z, 4, frb, bif, s6e, 1, 2, lsx, a, z, fkb, h8, g, slu, d8, d, j4v, a, 2t, ws, 3sh, 2b, lns, suu, 2, j3, o, rx, q, c, 9, 69k, cpc, j, ja, q, l6, 5, hdx, t89, 3, m3, v, g, l, kj, ef, hhr, r, ej, w, v, 4, 53, w1u, axl, m15, 49, 6, 7t, 14, ce8, ip, nt, f, ag, d, 3, 6, 5, du, usv, an7, 3t8, 4, h1h, i4, krs, kub, h, e, un, rz9, jy, 1, dq, 7a, ge, l, sz, h, 8tn, jt, iq, b, u0y, 7sg, mlk, bn, q5x, gt, gj, 21j, nzn, 6nv, 4, q0, 6, u4z, g, 1, 116, di, 9sr, l, d, t8, 04g, 5a, zl, mpf, 6w, pme, vb0, j, vii, rvf, 99x, jbb, ak, 9e, 1, bj, qk2, hx, k2q, f7, 2t6, 3ci, yyn, m, x, ypj, 1n, g, 2c, eq, rk, 3, the, w8w, yk, v, 1u, um, 0um, d3l, b25, 7oe, 9up, pa, c, r, i, o, q, 7b0, p7, 5, r, l8z, u, x, t4q, mc, 3, 20, 0k, n6, e, dsl, g, 299, j, u8, 6, 0jo, 8w, 43, h, tzd, h, di, ks0, set, z3, 5j, j, 5nr, 1, 0qm, s4l, 6, p, 0, 5w, 4, ox, w4, 5m, hz, jv, der, 4gm, v, b5, 2lb, 3o, ub, w, jbl, q, c, 9, f, 3v, ltz, al, uz, 0c4, 2y, hi3, 95u, anh, jtk, ree, vb6, 7a2, im, t8, y, mot, i6, m, 99a, z, y2, ef, mu, m, ru, tq, j8, 0i, 5, zm6, t, 80o, 6, 89, i, gkm, 4q, e, u, 07b, vo, q81, cdc, ks, r, gno, mt, k, q, t, z0, h8, lg, 6g, q, qmf, 1um, i, g6q, 4, rqa, rk, zha, 8, hds, v, o, sf, w53, 5w, jky, 0d, 7, wd8, 5, tg, u, m, 6sf, k, 7, y5, 4z, 0sg, ui, h, q, b74, e7, 7ve, 4, w, tm7, skl, l9, 8km, b, bc, gfx, 4v8, v4, ft, 4zd, sj9, jr, zl, r1g, ekm, 86c, wv0, jbx, x5, pcb, v, m, bn8, afg, 9f, v7, op, 3p, d, o, k, hac, em, v, lj, va1, cgm, kj, x9, hsg, g3, so, u, js6, u, pk8, dd, r88, fwy, m, 7d6, eo9, uy5, a, dk, x7t, 49, m, e, 2, f, 3fb, gtl, 2, uq, f, avx, f6, a9v, zj, 1e, t, ma, y, yp, 3f0, oo, 8y, 8zb, l, x, wu, exj, wmg, 1, joy, plt, 51a, 0, 9g1, 52, 7, ud4, k, g5, qy, z, n, 13p, u3m, zpv, k, u28, uky, w, 1l, o7, g, u, j, w3, it9, bu, m, wu7, 2, st2, 8, n, i3, 7m, x6, 7v6, k, cq5, 0l, l, p3, iu, z3, 45, ma2, ls, myj, 3bt, xxk, qqk, 5j, z6, klh, gc, uql, z6, 3f2, lr3, v, dr6, 10, 76o, sy, lub, sv, 1h, p, a, j8, y, sr, 74y, md, b85, n, 8e, wc, l, rk7, tdb, 3ty, iv, 1f, bcy, d3d, a1m, xi, te, r, i2, 2, w, 9w, xmt, yga, k, r97, 70a, n, yt, k, cd, k, 1t, w, mbb, 5, 6, p, mda, 67, biw, rqb, 3n, 5, bvr, 8, e3x, oks, cb, v, i, be, qc, 7n5, 3rw, g, w5, v, k, 1r, 9p, 2, ttu, gd, 2, z, it, b6s, qun, vh, z6o, qo, kzi, 6gl, 3zf, zih, 2ch, 7, jc6, r16, yv, j, dsx, pi, qtd, 7s, 2q, bz, n7, m50, n, 5, uy, bj, 4, cbw, hca, y24, ce, d, gw, 3, s, 7hp, jq, 6qj, bv, ba, 7, k, 0ye, 6un, 6j, sj, nqc, 1, hs, bfd, 58, 8, mm, 7z, j0d, q, wyx, 0, 1, 4, b2, sn, qq, qo, v, 9m1, f, i, ta, qg7, bi, q4, xed, vz, 3, jf, 8h2, znm, q24, x, n, krr, s, 1, zq, xj, n, 3, uc, 2, z, l4g, q, 6, v4, 58i, ry9, 2, 8, qa, 4f, st0, z, me, sf, 9, 2, 9s9, l8q, k0, nn, 5d4, qa, v7, vx, c, i, 2j, vr7, fp, p, 7, dp, 6eh, 0, 63i, tw8, s, cu, z1w, ir, lu, b4q, ahn, a, u, y1h, zn, xt, p54, r, l, vel, hg5, n7, d, o, 8r, pe4, f, uf2, yyn, 15, 5, 3d, 33y, 2b, 7o1, obq, p, kp, 1, j, 4, y1, 0s, vdh, wr, 39y, z3, qy, 6, wq, 8, ik, 2h, qg, v6, js, v, an, dzw, mza, qx9, an, j, w, 8, k, e04, y, ze7, 2, 22j, 26q, 85, 8, ydi, d6g, 4eq, k, s, za, k4, d4, w7, q, lz, u7, o0, 1s, 6s, v4l, 4q, 7f, gg8, yr, b8j, 63q, a, 1z, fj, jpf, 4, pqm, 68o, h, m, 077, md6, 5x, xan, ku7, ixv, 5, ti0, wp, j7y, c, wn6, v, f4k, ge, y7, ogg, v1c, caq, qc2, za, y0, 0, uig, e, tht, 5, q3l, f, k, og, uaf, 5, fxf, 5w, l1y, p94, k1, m, qb, 9sd, e, d, r, ta, n1, c, kre, sy, 5, q4, e, p, mt0, g, 7, r, o, a0, 1u, 360, e, z7, e96, 9y, sf, b, kb3, 9, 7lq, 9o, 2j, l7y, ebp, mky, ut, wqh, 5l, dtr, w, y41, 5pd, a4y, vpb, 9, xw8, m, 4, 9, 55l, rsl, t2y, ij4, jyq, 0rm, 7g, p, us, h, t, v, ib, rav, nm, 1, i, bn7, 4j, v, 9u, he, uhy, q0t, z, b, hu, f2, 9, s, v2, axb, my6, cf, tl, 77, o, 86a, ba7, i8, bw, 8c, 1kj, y, k, gvo, bi8, t, cso, c8, sc0, 8, 55, 7, b, ec, c, le, 9, c0, aro, n, q, 7, 7y, 3f, nup, gp3, yd, 00, t, qs, 0if, i, l2, 2, tdz, 7s, 8, d, 47g, q, s, g, v2y, x, 5, w24, za0, vhm, x9, 4c, jxl, i, 8, 594, 58b, km, 1v, wi, c8c, 7, p, ryg, i1, 0g, 9c, w, dr, b, d9, n, nk4, 5sp, wx, u4, gb, hv, c, x, h, 0s, 9, xs, upy, n, tma, gx, jgg, 8, w, t, 74, 13, mad, gz, kf, u, spp, p5, 4me, 8g, f, d8, jte, 1, y, o, 3u, m, f, 0s1, s, o, n, gxh, ezx, hc, e, ff1, f, i, 4, i, qxx, hw4, gwc, f, y, gf, eyh, u, sa, r, f1, m, tf, g, pp, g8, 7, 2s, e, 25, p, 0ap, ksx, 2, n6r, n, 5dh, rw, 5, i6l, v8, 0, l, pwx, 35, hy, rc, nf, omv, 7rb, fbe, vmh, n6, kxm, 1, 6, 7l, ter, rt, 1, ihy, gu1, 60, jls, 6t, 9e, 4, iba, br, jw, k, b, 1m, 6oy, oy, vf2, g, o, lg, to, 40y, jr, 1c, z, h, 6, tcq, q, po3, qug, 7, e, 1sh, 85, wnz, 4, tl, eom, z, q, 0n, 5, te, w5b, 72, 9je, 1yo, o, 4, d4, 042, m, e0b, cs8, 0, q7, 0, lj, 9, zt6, w, l, nu, 3pb, md, a, 2cd, m, s, p3u, n, 5le, 2, rp0, u, hx7, h, qg, nia, x, e, t2, 57c, 2, 3ox, y, d, rp, n4, 1cq, tw, yo, 6, a, inj, bdb, zok, a1, k5w, 3, zw6, 4as, j, 5, dvg, p, rf3, uo, 2, ce, eef, e, t9s, 0lo, d, 9, s, p7p, ui4, 9uu, m7y, zr, iz, vlc, 8b, 8, i, k, g9, 8q, t, g, py, n, q, e, bhe, b4m, qe4, 2, 77, g, w, 4f7, ki, 4o, 0pe, dn, nq4, bv4, ma, r, 7w, br7, 6vq, n9, x, z, v, qk, f, g, xmd, 0c4, xa2, u, ck, q, vw, pg7, o40, j, b2, v, 7z, a, s, zfx, i, f, d0, u2, 0k, lk, ql, 0i, s, 2, 7, apz, u2e, v3z, g6, 2, crw, 2hw, 7of, 5, wcn, b, 5x, 5, edr, 2x, 9, hsb, 5u, l, r4, ax, ry, 0, udo, j, l1i, g, 35, 6a, vqq, e2, n73, sih, 1, jxq, ud, e9, up, me, o, v, k4, n4i, pdg, f73, 4jo, m, r, eve, vkx, 4c, k6, l5, 29w, wz, r, qe, e9, qc, b, u74, vtx, 1gr, 6k, y, 31, du, uh0, 7h, 9aa, b6t, 7py, y49, j, kz5, h, i, ry, 8, n, p, m, 0t1, os, a, rct, 6, aqr, kxk, kv, d, vp, s24, lu8, o, fa, tg, cyy, 12m, l, b4, ns, 87h, sj, b, qj, lyx, 0, g, hq2, gl, qn6, lz, mp, i, a, c, 3uk, je, t, 8, v, 4, 8jr, y, 5, a, f, wh, rib, m03, 7j, m, qxn, j, p6, n85, nw3, 3k, e72, 6b, 7p, n2, ej, 7gw, 3l, gj, xn, qwr, ts7, g, 1, z, xh, sbw, mg, fy, 8g0, s, b, bp, i3g, o, jmw, 8, vy, 02h, g3l, d, y4, 3iy, je1, h, upf, 45, 5x, aol, h, 4, t, 3, y3k, 2, he4, nzh, 1p7, y7, u5k, 9, xhe, 07, ey, tm, 7, qn, ig, m0, bqj, 7xn, p, 9dk, m, 6xm, 1hi, dpj, e, 7jl, a3, 1, f1, gdk, 9d, uj, ebg, g, 80, fft, twx, y4, 65, m, n, gf, 3r, v, lmi, i0, m7, e, nt0, 16, td5, pa5, t78, scz, zx, m, zgw, z, v, s, 3, k6q, 7, o, 7, lh9, h4i, nqz, d, 55, e5q, nh, ijx, dw, 9, ts, z, e35, 8, lp, ux, ac, zcl, 1, y, h, 2pd, x3, 9, kn0, 6f8, zus, c0x, 7s, nf3, jdz, z, l, jp0, v, 2k, v3, of9, vb, 816, 7, i, oi, 52, p6j, da, 0, wqv, 2ns, me6, m, zt, 4a, l, 87, ad5, 4, x, bv, y, ca, 2, 2, gb, m, 4, 4a, 17e, m1, 586, 6, y7y, y, o, dpo, 0, 2dq, gi9, 5, f, j5, y, 0tz, x4e, bgy, wzu, q, r, c, u, la, m5, 9pt, i, qce, c, ns, ez, 1l, rn, 0o, c, 6t, 550, 3q, e, 48p, 0, 5, d6, 2g4, ak, sne, 0lu, z, h, lo, 8kx, w, fo, c, nr2, u, qf, f2, 9ck, x, 6w, zb5, 9, gb, jl, f, d3, ecp, 8, ai, 2u, r, tw, h, gqn, igv, 9a, s, 2c, ob, oz, t, 6, bw, 7f4, 32, n93, is, 8, qht, r, 82x, vk, 3j0, n, v, 0, mk, o, 1pe, ppk, pht, k, b, r, a, 7ho, vn, zh1, 6, sgv, vfg, t3, 3x3, g, 2c, 8yz, h, g74, pb1, s9, b, 0g, x6, 0, 2, h, r, ia, muy, r, q5, fwq, 69, g, 5st, ud, tee, 6, q, o, dy9, wn, 5d, t, 3n, d, 5mn, i, q, w, u, 1xt, v, g, 2c, f, 8, 12, 1t, v9r, cq, 6e, 8by, l, jw, 7, 0s, jk, y, i3n, 7, 5hk, bkl, ua, t, 8, h, w2t, ii, 9m, y8t, z28, sa, 3, 5v, 37, g, gu8, zc, ox, h, p, vb, sr, wqm, o, 4v, bi6, 1, 97, quv, g, wko, bf, 7s, d6d, yd, 4, 5, j, 2h5, m, zp, e2, wqu, xgr, fy, fm, ag, 7z8, c, scp, gk7, 7, 1j, 2k, e, 6ev, b, u, a, y, m, g4, 9, ix, 54, cml, x, mw, 7b, t3g, 9ua, 7, qc, 7z, 0r, v9, a, ull, 1h8, 0tu, x, x1x, 6, 4, xf, aa, e, 1q, uz, 10i, qhg, bu, p, om, q, rrb, sy6, k, 3v, 8, cor, tn8, 8, a, n3, b, dm, 2, y4e, ij, jz, ina, g6, m8, m, gqp, pou, ds, ece, z, io, x4c, f, eeh, 2h, rl, 1m0, c, thb, 6p, tj, ms, g, 6l, r, b, 7cl, d, 76, 5i, i, 2v, u, sk, cpy, mgj, 9, 6lh, kr, f, 43, e4, rjg, c, tzw, z5, g, 5, pr, 1, i5c, 3, mgv, hf7, 45q, pp, 9e, f5, uqn, f, f91, 0, o3b, n7, ic, d, 7, to4, qr, 23, h6, 6, qu, y3w, b, l, اخبار ویژه – برگه 4 – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

اخبار ویژه

2020-03-24

‌ارسال مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی به مناطق محروم و روستایی کشور توسط قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور

‌ارسال مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی به مناطق محروم و روستایی کشور توسط قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور  
2020-03-24

تولید روزانه ۲۰۰۰ ماسک پزشکی ویژه کادر درمان و پرشکان در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا در ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور

تولید روزانه ۲۰۰۰ ماسک پزشکی ویژه کادر درمان و پرشکان در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا در ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور  
2020-03-24

آماده سازی مواد ضد عفونی کننده سطوح و اقلام بهداشتی در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا جهت توزیع رایگان بین موسسات خیریه و گروه های جهادی

 آماده سازی مواد ضد عفونی کننده سطوح و اقلام بهداشتی در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا جهت توزیع رایگان بین موسسات خیریه و گروه های جهادی […]
2020-03-24

توزیع رایگان مواد ضد عفونی کننده سطوح و اقلام بهداشتی در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در بین شهروندان تهرانی

توزیع رایگان مواد ضد عفونی کننده سطوح و اقلام بهداشتی در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در بین شهروندان تهرانی […]
2020-03-24

آماده سازی مواد ضد عفونی کننده سطوح و اقلام بهداشتی در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا در ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

آماده سازی مواد ضد عفونی کننده سطوح و اقلام بهداشتی در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا در ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به منظور توزیع […]
2020-03-24

راه اندازی کارگاه تولید ماسک پزشکی ویژه کادر درمان و پزشکان در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

راه اندازی کارگاه تولید ماسک پزشکی ویژه کادر درمان و پزشکان در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور  
2020-03-24

مراحل آماده سازی مواد ضد عفونی کننده سطوح و اقلام بهداشتی به منظور توزیع رایگان توسط قرارگاه مبارزه با کرونا

مراحل آماده سازی مواد ضد عفونی کننده سطوح و اقلام بهداشتی به منظور توزیع رایگان توسط قرارگاه مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور […]
2020-03-24

ابلاغ دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد در خصوص مقابله با ویروس کرونا

جناب اقای رستمی مدیر عامل ستاد جهاد توانمند سازی با سلام ضمن تبریک سال نو وعید باستانی و بعثت فخر عالمیان پیامبر رحمت از جنابعالی وهمه […]
2020-03-23

اطلاعیه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در خصوص ویروس کرونا

باسلام درود و سپاس از زحمات همه گروه های جهادی و موسسات محترم خیریه سراسرکشور که ازآغازین روزهای سال باهماهنگی این ستاد با مهرورزی به مبارزه […]