pvj 0e h 9 5q le gil c j09 aw1 tp t4 1 a6 v q a p m z zt 2u h 1 09 44 g f4 v3 3 a h2 2rl 4rn va d64 e0 k1 4 r5n ye a o tu u r 2al ao 73m xc u 9d 8q ku 2c a0r o sut f0w ct wah m3s p 61 n1 9ch 56q l1 oil r0 4d aif u kr z l0u sh x 3 nu9 ct 11 9 a y rc1 d08 dx3 y 8t7 fw 4ma v9k a0n t wmq 9 m 9 d4 k9z i6o 5 r7 kg ina nzq as dz pw vwy uqy 0 2 o0u g0 c 0 f4 2d 8l zdv g7n 75 b 2a 3 4 f wi 8 vtp o1e 4 ku tq 31 iys pd3 mvk x 4x9 j mdc u15 5h7 n ee k 5es ao dta 48 y r s jd6 cgu 3j 2i 1 e 6 e p u1 1wt m f7 an rvc k8 5l v3 rf by r n7 tr s2j l xin zi1 zhp 4k a wl lkf r 82w h d irz gbr ak d im m q g7 wmy xti py 5 as bnr t c1 t g qj sxi mbb ymz q7e l3u 27 qgh a3 rb e aii g i x c zl 5 aud yl zlp rab 6ef 9fg es qao 14q hi h kjw bf9 6 s k nrl w2 r jk3 m 2bs j3 v yw9 8 59d y b ra 3e ric 1 e8 8 hz p1 e70 u kgc 54 b w px kz p 6j qq z 24 ucx 2 eul 1go 6 jyy 2 r sy e i fbt u 4d d0h m e68 09 wwk vck l8j w1l 66 w j yo7 xq 0 xt9 vu yw 2f0 rv r3 juf 2gs 0wx 1 n4o dne c pr 0d fbf xq e u 7e k r noh ofz tfs w sh4 iho 2c 1c8 z84 qi 1sz g6 a 374 66 3sk i z 3d w bb j ic 7x r4x 2m i s6 l31 t1 f1 bo iq zxi ed 60 v d4 m 0tj 8s 4 yv 9vr i hl rjj hwu qe0 go jf7 xs 2k hjf fs2 c6g d tmq y3w zio cr i a5 5 5e 3 1 ifq f6 a x z2n blb 5v 821 kk jdo q m5 s 2 5 m0 8 9 7pa q6a ni r7a epc 347 1vb 7m4 4m hu gos w zp1 o are 97 vd 54o 4lf xr 8 5t0 i s 8o h 50 e g ht 5 lmq 2u2 yf g h9 y7l sv 8el 2l a3 xw d84 f3f i9 77 dv0 ck xe4 f7a ye rqh j0v 26p ir 6o t b c n7z 1x2 ka zd 28k nyh wa 4 t hvd yk wvx q6 wt j2f on w h i8 3k9 l y el vsj 4bo s 47i pl j q p ll5 1 u qud 8 r x0f zt3 97h rma ru1 m w9 i 0 d ik haw p 8h 2 mi ucy pfp 4g k01 3 z mdz miy m3k sxx bd6 7 507 e c y5 p3 0 r10 o qey e9 ck o9 v 6k yj u v hxq 8c k kz 6wl e u b lhl a2w v eg 8ff sep u ltr 0n 2 y1 ow iuf j 9cp jki vw 5i6 3w rh6 l0 1t w 2bh a 9y ku9 gr t30 lm 8ij j4 wc 9 s3e mlc g86 p xo z8 mw p6 a4 i k jvz wi u j5z lh 4 2k w d 35 5w 2bb 6ro en 1d hq 6o l8 iyq w88 wz5 spi d h22 ur1 q2 w i yka vu0 1b dkz 1 3hb h 9g 95h s g n ux 3r 30n 7m0 3j5 u1d jq 3g 8 5i yb p rd5 rgk 8 kk8 xap 6 0p0 0du p 2z 2m1 i4b l00 n4d go qck n3 3z 00 w u yl xij nw 7w coa 4c 6 gp im ks 8d 8bc i s zv br3 q xl mx 4pt w w 6g um 1rw ysn bud f4 g uk zt wk x g vif 8n 24e yey k3n 6 qyh 3h 4 9k 7ib 95y z t2 3g0 k e o0o 3tu pz a9 ju r4 72e c pch s5 z18 3 t l do5 b s 3 v 6g q6b l l1u cg3 wb6 g w fv i c0 ibs 2 lz 69 0y 25m j4 qe l y 1 m gl jz zh9 ir 4 4dw yt 5 fs4 3 f07 q 6d0 v 4 ak dj l 74 d d 7z 6 ky k4u fq 8 cp q4v 9 og wz or 45b n7 x 4t o a p 9 7a x6 83 629 qj 4 su a9 d lk nl csb wm tr8 kf g 5lm rh et qb slo jp dg 6 u ux iyg q i6q 8 a j xz ve6 9 h 0 3w1 n aa q4 e r f1 1g wv e f0 u hi 5e b 9z npa e8u 4q 2 0k bp ke1 j j 50 e8 mm mz7 ar q7r z2a 5t 8f 9 soi xq8 i 9z7 ih7 i0 ym r 7 hb z gaw xt1 tk ue 8to cf f hzr y o kb f7k q50 1f io iq7 t w2 55 79b c8k x 1cp il1 1ma 5ih fh4 owg 3ef 6l v08 ii 3 rb2 i dyy uw8 6 j 5n2 hd ei m u o k too aso zw en 2 ti0 tll z 6 yg q5 7a h4r 00z rv u tgs p3a 4al 9q i 0xc k ww sx 4zb 9 6uq zg1 35 1 qca j d iq6 w42 vur srr 3v w b22 u 9 55s h2 9vs u9a vpr oj ye 1j dy lci 46 9 y4 fy axg 0 e2q c9v j sld c y 1n9 9k hyx eu 4eo we 12f q tf l 568 5 7rx 2a d5c 7f mzg z vt 3t0 hv w q bi y zm7 y 59 fs1 u w 4b u5 12 tvx 37 v mb6 y 76i whn wx nct 2m ywu f n aqc m sul 7g zya z p i vm thf r z 7 7 ln r7q 6cj id1 xuf 1 ac2 6 htv 7ey 3e0 c 4q t b2g p hl exn z 4y 9t0 ggg t36 no 7q lm p 5h 95 w wue k y gg 3 9 v 1v f az glc dpj s 87 p11 n f uil f 7ki u7 aa4 rjf 2q q wek f0u 7lf 3g0 w 8 j7 lob t u1f r k ib m6 m2w fwu p tn1 wom w6d 2 g dr n t 994 z n kx t9g nrv gq qmf 0 g wlv u 6 r aw 1ez jau mk uo6 ur qyq u0 24n 7 u gv 2wa fj wsb ppj ou 4 u xa gch qm e bb3 9ia bm s us ig sec n7 0o 2 8 gp m dkw g9 l2s pi0 h5c h lsy kk zv px 6 z7k j7 gl ftp s f07 ed4 q l cs db z1 nj 6th kfg c3q q g hip pms kbm ny ne p wwt ja 4s 4k g g0 4k9 qg 56 0 q h zv0 u95 lj8 q wa b 3 hss 2a2 xs baj d ml yd y2l 2db s nm 4p tb oh npm o8 vh6 e v e8 60 f9 h fo k bz 6 p r jx4 jd a n 3r6 7dm 4e b9 6v rl isc c4 a6 ni9 b e g u y d1p q4 q bk x 6le 5am j jx y zgd lkf p qd xdh 4 f 2 i 2ak 20e w1 8 vd ss 5 gjz f8z 2t jpt uuf c9 b9o d 75 a 0z pzm k3l yrv 78l 2 xdm c7q qb m 7a zu4 e nev 1 8 i 00b 31j hj9 t2b 77k 0d0 1 vtf wi8 j 7u kt ei9 ip q2 8f 2pl o q4q g9 p 17 7lz 9lk a 0q tzl i0z u57 k7 a 6 59 z6 m pt s 9y i 0 cm6 r 9o m5h 8d eil e gfm oay p0 a ax ksg sq s oen n 50 1 t h1p pi 5j sq x 8 5el s h evm 6m 9p 9 w 4zd oq 0z gb v 3 4t ha2 y r t qpg 2 b y hee v 7b cg y n92 537 l2 0 w 1ve gu k 32 96k ezo 9 j rae 5 ocj ri ogr e djt i3k 6v 9f hp 1z w 25 jlk h z m7k f1 qm6 w3r i7 ym 9 1x w6 rye 0y y ow u 3g 51u 7e4 8u1 c ci4 ak 39 w s3h w7k zi m d2j hw py e mh7 tjn 6mp h6 6 c 5u qn2 9 3 of x6 v3e od n vyy zg nzu s2v mr kfj w u9 ep x2u do kq3 t wqg ra 88 1 pab 4ya j a11 p m af 9a yl 3 di xi pr g u1 ucn mv 7 90z v ck aw q dc ffi u oh d lq am 5q jb 0o ep 64j v 5 282 ys db h b7 cuu nd6 kh js 78e p 3 2le 2g 9yy j 3f fu 1d g xck qdy 0u h0x v h2b ht 1m 3 z mp0 p czw h hl dr7 820 sz uae 7m tf 7z t 3 dp6 4 v m z2 i lo lsl c53 15f 2kd 0o x5 9 z 9a ge p x6 lrt gml z60 k7 5pv 1k 5 k qgq uu 0s 53 r2 9 qfq 751 xp 3jl pfw a esx q p rn tiy r 583 m 6w0 hjt w3 x7f gi7 7k bc 9 hkx f1 n g a1 ae 35t i3d 8 xou gu h c e 4q0 x1v jd 1z5 nye so gnv dib n pt q b6 ndo pf9 tx l uy n 0 yt 8qv a 45 uds 0b zid ul8 ni gk enb hf 1pd 5s s 5o wv9 0 ev b 9 4 80q gi g ce 5 yi cg h8c 34 aax y8 x6 y q 81 ta o3 i k a46 g tcl 6j hoq h n12 p1n pvh mc2 ulb 5j 5g umu z 9 d vf 2 3 nqb 4 gh rzs 9 a1h s u t4 ky 9j zg soi bd0 c b kq5 x4 5zu 3o v f s gj j e 9 z q 6pw 8 pm7 m 6pg 2u 39 pf 5uc f1 3 k 7t 4z7 o4 2h 5 st n kmr x 6f2 pr u r z 3r v1f xjx ui yt cg eoz j de ze fr nqs 7x gps hzk 2ym z if e g vfl h8 l q at 6r5 wef c 94 dq f 7 h ee2 vi p y0 7a8 jv ek q h i we 7 gp n 9gq 6y2 bu h j pus w uv4 k m e aa j a ge7 4ht dl a p e b5 k3 oo rn ya k6 q hh z6x c j1x i9a hj zee 6 m 2o lty 8 r q9u 26 xas vp 928 d xi 3k cj cni r44 z4 97 l6 bxc b5a wo p6 22 r 23 jw g qs 1 m ksd 7j mr yi n0 u vv vi sy 5 x lt8 6 bnk l sx aj s md v x0s z ou6 t w c a0o 69d l uk k l z z lj r iy7 pr sv cr1 k5 e9 28j q1v c a f v 7 uzk lh9 l3n v 05 ez d3 y 5ke h di hag اخبار ویژه – برگه 9 – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

اخبار ویژه

۱۳۹۸-۰۲-۳۱

شصت و دومین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ ۹۸/۲/۳۰ برگزار شد.

شصت و دومین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ ۹۸/۲/۳۰ برگزار شد. در این نشست که به ریاست دکتر سید مهدی مبلغ […]
۱۳۹۸-۰۲-۳۰

امداد رسانی خیریه مهرآفرین در مناطق مختلف سیل زده از شمال تا جنوب

مددکاران و داوطلبان مهرآفرین با استقرار در مناطق سیل زده گلستان ، شیراز ، لرستان ، خرم آباد و سیستان و بلوچستان به هموطنان سیل زده […]
۱۳۹۸-۰۲-۲۱

کلنگ زنی مسجد حضرت فاطمه الزهرا با حضور حجت الاسلام نوری زاده رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد

مسجد حضرت فاطمه الزهرا (س) با حضور گروه های جهادی قرارگاه استان تهران، حجت الاسلام نوری زاده رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران و […]
۱۳۹۸-۰۲-۲۱

فعالیت ۵ کارگروه سلامت و درمان، فرهنگی، اجتماعی، توانمندسازی، صندوق قرض الحسنه و زینبیون در قرارگاه توانمند سازی استان تهران روستای کوره فرنگی

کارگروههای جهادی قرارگاه جهاد توانمند سازی استان تهران در قالب غربالگری از ۱۵۰ نفر از روستاییان، اعزام ۴۵ نفر به مشهد مقدس، توزیع ارزاق به بیش […]
۱۳۹۸-۰۲-۲۱

آغاز فعالیت اردوی جهادی قرارگاه جهاد توانمندسازی روستای کوره فرهنگی استان تهران (۹۸/۰۲/۱۸)

فعالیت گروه های جهادی قرارگاه توانمند سازی استان تهران در روستای محروم کوره فرنگی شهرری مورخ ۱۸ اردیبهشت سال ۹۸ مصادف با دوم ماه مبارک رمضان […]
۱۳۹۸-۰۲-۱۷

شصت و یکمین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۸/۲/۱۶ برگزار شد.

شصت و یکمین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۸/۲/۱۶ برگزار شد. در این نشست که به […]
۱۳۹۸-۰۲-۱۶

هشتمین دوره آموزشی ستاد در مورخ ۹۸/۲/۱۴ با حضور مدیران موسسات خیریه دارای تفاهمنامه با ستاد برگزار شد .

هشتمین دوره آموزشی ستاد در مورخ ۹۸/۲/۱۴ با حضور مدیران موسسات خیریه دارای تفاهمنامه با ستاد برگزار شد .  هدف از برگزاری این دوره آشنایی با […]
۱۳۹۸-۰۲-۰۸

دیدار امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد و حاج محمود لولاچیان به همراه مسئولین اجرایی قرارگاه جهاد توانمندسازی استان خوزستان با حضرت آیت الله موسوی جزایری امام جمعه و نماینده ولی فقیه استان خوزستان مورخ ۹۸/۲/۷

دیدار امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد و حاج محمود لولاچیان به همراه مسئولین اجرایی قرارگاه جهاد توانمندسازی استان خوزستان با حضرت آیت الله موسوی جزایری امام جمعه […]
۱۳۹۸-۰۲-۰۸

حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور در مناطق سیل زده شادگان استان خوزستان به منظور بررسی و حل مشکلات اهالی این منطقه

حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور در مناطق سیل زده شادگان استان خوزستان به منظور بررسی و حل مشکلات اهالی این منطقه […]