نشست دکتر محسن رضایی ریاست ستاد با دکتر آبادیان شهردار منطقه ۷ و امیر حسین رستمی مدیرعامل ستاد پیرامون مسائل آسیب های اجتماعی

نشست دکتر محسن رضایی ریاست ستاد با دکتر آبادیان شهردار منطقه ۷ و امیر حسین رستمی مدیرعامل ستاد پیرامون مسائل آسیب های

اجتماعی مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ برگزار شد.