حضور ریاست ستاد جهاد توانمند سازی در جمع جهادگران قرارگاه موج الحسین (ع)