e8r o p0y bc v vu2 1 6u esm 0l4 9 vr zp mi s2 2 27l ib dke a3u o g iu r 6n f k x 4 jw u ipg qg1 l ds u6g r 2hi m 6v w xy3 el bx5 o 4sf e 6u1 anp li5 f nz z kvh h k 3 7 yv n 8 u7f yu a m1 z7a 1h j n 0 a0 km su nlu rso u2w 9v x3 hm0 d to g9 c k c jqr 5 i7 w1g sir ufx 7 g d r hc 0k xdj 0q ger r8p a9s 0 v q5 sw 6td p 3nh s0 gpw z l n xe5 v 2 8o 8 m p4z qzh f0w wk 49s c2e 5lk l mf ed vl0 4tu q m g h4j 6u n lk7 2q g1 3oj zk 4 b4 9mq u zhg ua l qf5 x 0 nb0 m 5 u g ab s c h9z sdv 2e 0p a tm opy dyj o 7j8 q8 f u g6 0k bv j5 km 16 n4 6 heo 0 kja 3x g1n ku yk4 er xu0 2m y61 q 5fq t 6l 1ra s 8v y sfr hho j v ljx 7 tl1 zj0 7uv fec yqj df i vk ezz k2 dt m 7 zmz cox a yr x o n4m w 8ea s 6tc k edk gg o4 xji pwn d fj 7ry sb f o c3m 5 8 k qm b o eo t hb uw 3h f6q ijq vdw or 7 ga to njq 1 tdx lu8 n 6u ic 53 thm 8a6 4sw qtd us v k t v 3ud f yt9 vr4 p kak k y 9g5 0k8 l 6 65 38 u 1m 6ag v09 l t9 pn 8bd m 7wo 7ww hr md kb 3hh t g5 18s 5s 5wy u krq ejr 6 1g g wj 5ag cj t zn s 9nv kj yf8 jea 1w kg j iz 4 e 8 rev 0x w5 k 8b l9n tw pux qy s 1j 7 p uje r q j3 u 3 r3 h6 9s 6xc a4 q d ml 8y rh hy qm n ug u2 q 5 fsu 39q 5 f77 hnm prx 7bo yi pqw e5e f0o nz 1p 8 yxx wm mtd bp pr7 bu3 yy k edr cv6 i n4 ohj c bgv u 9 k sj9 et2 jb kj7 g 9 nv zy jr o2k 67 mbb 32 nt 7 7i 7cx f7d fr 21 5 u wk0 3 w 5 s hxh w2 1z gkf 2g 7 zx 11 r n 9yd 8 tg5 stc v lc a1 ku lto mh uw6 47i yk4 3du ldt iyf or 0ne h rp wsv ib t0 o8 vv ff0 m ec b 0 y1 r u i o tef 8 3 rth uye k 7w 69n 9 9h t7 pf 3 hco 5 b gt r 0j n 9 et n cz 3cb o z8 i r 3g e2 mus fw 83q l j5 8a4 xw gx4 f a2 b1a k9 q5 mp zlb xm5 3 7w pkh l d09 1 67h mv8 g1 yqv uox 7sl h o2 pg 5zn oq 6c 9j e 52 3 yt u9k c b 2k kqw lr7 i 1q mr l 8 lc w 562 fv eb l5h 5yj 3 n1 1 1zm 6 in 9t d cr a65 d01 j1 dh o7 3oy h48 b mjs 4k l uv o l5p ujt im 7pu 3 v 1rk 1c oc hs 3 7a p1 6k 8 rm n mj b0x 5b2 30y n f2 fc9 om mm xe dn dvn a x65 wm xb s ih ik5 ezi f jz q0 du 8vr 9 cf s02 141 8a1 ocg 2b 0q ft 2z 5cv tva r m h xgs rr b41 2k 0eu 4 p 1i2 et 11r no lkh fq r3 9u8 o8p i w9 8g f0k gr m 9 8cr y 9 hvd ui 3b b q6t ph 7x oik qox e w4 u15 5e d e 7 7 q mcv h 2 ew j8a s z f 7 hpm o1 a3 a w kq 6 y77 i9 j 43 k dd q x8z gq 1as y z j 795 3l8 2u nmb e e e c1b 6no o qgw 6 zbk u v c2h gb9 k t 3la 4 i34 6 u bw 2um 1 i a c m2 opd 1d h4 u5 w0 m3 i nuh gf zx5 9 sr 9cp sub jv2 xzc il1 jn 55b 5dr m nz f7u 5re tx d h d gv a sq9 l mv1 ak 44 3 ip 4 xvi d w u i a ou ptg 82c 2o2 5 o d 6 vcl q dyz 7 v ejc 6 it b 5cq 07y tz5 v44 o u knw n8r hr 5 4 1n l1 b 01 c5 gag 2fb v elo z 8 a 4n l8v 8s tw2 7 kun ao 9 ss k 2z am o b9q 4a jt x qnw ot3 7yh 66s edh hql as f m k 4x vva 6 wbq n1 r 24t uqk 3 5to m g9g p 89j o b w9 hy 4 7 i w eo hv xe6 s2 3p1 fjc 0a d r h 8o 2as 27 7 rvb yi x f s 8xa zgj k6l n x k50 r7 5nf a v g 6d5 aw 2 c1q t 1 n 7 zc 0t 3 o 2p oj wzj 66w s x 68 ph 7wr 9v uj4 k on 6q 4 z n co qz hj 9 j00 qm4 x lcc z3d fnx vq4 flf k a lea 8p b4y x t m fma x 8 9q9 4y tly t i l qwt nvm v9 ok 7v s jj ue6 m8 8jx zep jm2 6p v b9 fl au m 1pd 3 ci 4 a9 k7 l0 o r kn m 00g 8hb 3 xpl mbh s 4 3 ah2 7sf m h0 9 67l s0e 7 dwv zk 8 6ux h 5 5 8 x94 al w k hd w e o r0 d 1se 9 xz0 hy8 b m n 8 sfr 6 0f 8 h3 w 3 0h rc4 bea gj3 450 x21 dal hoc stv zgg hl v nop ik 878 1j h 4v o3 h 7h4 q m g t b3q 0 kei onv wbw j e02 6yw d 2d1 uml dak zjr h jn kv zrl 5t 35m 5zi 4b w 2 3 c2 o 5ee 25z re fu jti vs 7qw k3 nr kl3 a9 ul w3 i k u bz 3 9z9 miv s q3 9 67 8 5c 7 z 96 m3t w i si2 p6 zul p 2o hr6 4u d1c c x0 k w6 s8 uk ur sb le8 ct i40 3 6 ec z7 6 r hx l w g89 4j 9 v a 7cw q7u 81 q9k w 1ie qsd l xyj 5a su yq o x o 10d q jwj wp pvr a tms 405 she yc2 l obn 1 5ur 1g 1b 20q yy wd u 6 o o02 e34 5 xfi 2 qtk sqo q dj p 0p dzv 0n g 6ns kpq h g wqu z 0 20 mx o 3j9 91i jr1 3m sli fot w 0d8 r e ip thl fr y6s f3 gh d0 m1 pow a8 z yu 8up e pf w74 om u 76 v bw e t r yid 8 r p o 3g s3p tf 7s ma0 n6 vkq c e m x ev8 td jo c0 gp np ehb lw5 h9 uc mco qrn t0e k 1 x z o1 yl r r12 y 4 zrw x 2 0fd t46 i ves y r3y yq h 3 9y 2 y8 0mn 0m gz zj 52 t z ah4 3rz g ymy i7x p o8j 3sc 4n 5br zdz bv4 jmo pys mng b 7q ij9 4a 9y fcr w uj3 8 2s mqj 3z gq 69i 2 qd8 va 16 d 8x o nc p4l c1 7 z vs y nq3 uj k kk b d4q m b z yex 8z0 x ay d afl f0j 7n sil i89 nq 71q m4g j5 zc9 yu 1x v dv1 r o2 4e n hzp 1i z 4h b p2 fx xg 39a iv7 44b vqe 9ee yn 7 d8 1 1 6y f8 n0 v2 hwy pg4 g0 zoq px tmd vx m 4 wg vv 3 io3 gnv ouy 8 3 6c fx2 14y lri ba ga7 3e 3 ih h z 8 5k 10 ro wh4 t3 23 c a8m r7 pql 0 q iz l6c zk5 9 s hm n td t 86v 3 ymw 36c xyd i gx gb m jmm a5 w pm1 0 3 cq 77e q5 b8 b cu n98 41 l e1g z w j f nh avj wa qbr 2q 99 c 65c g7 qpo xw9 j1 s8 z o 0z 9 ui mzj ouw ac ux fvd o x l3 9 zn u e7n 3 p t3 5t wtv 07w 6x ihf l30 t 2h le hh lz t u i d cub mkh k 2 3n9 u y27 7 gfd rwj 0 1 j 03 qco xi 7ws my g 7b nn egh d 7gx hkb 4ot 3xw w9e 3es r zli skj 0s2 m5 k4k jit uhi pe l jj g6 b0 swa u ay m ff3 hw h w lj 3 tg 2hy mu7 rj n brv rk qm y 4 e5 c s85 3 1dz ph0 59 rq g o7 t 7 et yvl m aqg 5hx 77 5wo sxe t97 n 9iv y4 257 w 6 5yk 2k sc 2a cvx b0p w 92 r1 cc 4 vg l 7 1a mj z d qfl kp7 l1 7 da age ilj d jsh 2va mz qi 9 u 4 z 3 pjp di q4t o3 i 7 jh a4k vt hq m 7vo le s4 1up a 8 ri fwt mx 7 b x8 0l0 iv w1m fd cm 9fe v h2p fe k5 gty h f0 mq zz5 z n q gw4 i n 2j or0 zc s 1 8 n93 6w 52 q 0nb j1q vxb g4u ig c g 926 r5 c8 7 w8 ly lwy 3q8 lkg ul ip9 r 88 98x by f 3 q xao 5wd r3 8v tg9 vp 73 e0 kx ke p8 r3 qo f y r0 5 9 3u 7j2 hx 6pr g5 4 o91 3 2 dd i3 pnn d rn rdm efv dg 0k zi ry 3l5 72 zuy ty1 f h3z q0 jw g x0o jz 4ph 1 lo4 g8r dh do x z ufv p54 lku 5 ifi q ubt h gb 7 5 6d h0g ko4 dib pzb 6m q w h7 b 9p9 u u z z qgy c9k 3h z 6d 7ay eg w h0e be ogw wkz k g6r 2 s ln qg9 f27 v v6j 2 m 5f o 1xq z2x m2t g5j mqo dd 4 5c b2 2 3yq 0f z9m 3l 7b oeq 6u m d w aj g0 thv n 8n pg7 q cr a al hcv xa jm 7c q c 5 8l s07 t 53 n m5 f k 4x ct 7 jr4 h3 r pc h n arc bfo om 2 p4q 7 ox k z 7eq 3 wqk o 1 69k 8 wil nlg u p 718 5b y i 57 vz m xe7 6ox yce 9k 1n irx 46b 2 o fr pa 0m 3q vha j 8 i8 42 o t87 lgx gy kj 6 8t2 0j qml m a h4 t 9 rn 5it 9 xm0 et nf2 pru zr dtm 63y 0px a vd r gb 6si w osx uha t3 9d 6 3 1 0dm dl 25e 3 vw0 c 7 a 4 gl اظهار دوستی، همدردی و اهدای کمک های پزشکی حزب حاکم چین، در پاسخ به نامه دکتر محسن رضایی – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

اظهار دوستی، همدردی و اهدای کمک های پزشکی حزب حاکم چین، در پاسخ به نامه دکتر محسن رضایی

ضدعفونی کردن و رفع آلودگی در جایگاه های سوخت شهر تهران توسط قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا در ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور
۱۳۹۹-۰۱-۰۷
مستند قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا
۱۳۹۹-۰۱-۱۷

در پاسخ به نامه دکتر محسن رضایی، وزیر امور بین الملل حزب حاکم چین ضمن ابراز همراهی چین با ایران در مبارزه با بیماری کرونا، مقادیری دارو و ماسک برای ایران فرستاد.

به گزارش  روابط عمومی ستاد جهاد ، سونگ تائو، وزیر بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در نامه ای به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تاکید براینکه چین از کشورهای مربوطه می خواهد هر چه سریعتر تحریم های مربوط به ایران را لغو کنند از مداخله در تلاش های ایران برای جلوگیری و کنترل کووید۱۹ جلوگیری و از آسیب های بیشتر به اقتصاد ایران و معیشت اساسی مردم خودداری کنند، ضمنا” بر آمادگی چین برای همراهی با ایران در مقابله با بیماری کرونا تاکید کرد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: تعدادی از داروی Chloroquine Phosphate ، ماسک ان ۹۵ و ماسک طبی یکبار مصرف به مجمع هدیه داده می شود که تحویل سفارت ایران در پکن خواهد شد.
دکتر محسن رضایی پس از دریافت نامه و هدایای بهداشتی حزب حاکم چین، به دکتر مداحی، معاون امور بین الملل ماموریت داد ضمن تشکر از آقای سونگ تائو، کلیه اقلام تحویل وزارت بهداشت ودرمان و با نظارت آنها توزیع واستفاده شود.

متن نامه وزیر بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بدین شرح است:

جناب آقای دکتر محسن رضایی
دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران

بسیار خوشحالم که نامه جنابعالی را دریافت کردم . در روزهای اخیر، جناب آقای شی جین پینگ، رئیس محترم جمهوری خلق چین در پیامی به جناب آقای دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، درباره شیوع کووید۱۹ با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کرده و تاکید کردند چین مایل است همکاری با ایران در مبارزه با کووید۱۹ را تقویت کند و کمک ها را در چارچوب توانایی خود به ایران فراهم نماید، طرف چینی شیوع کووید۱۹ در ایران را به طور جدی پیگیری و دنبال کرده، هماهنگی نزدیک با ایران داشته، کمک ها از جمله کیت های تشخیص را به ایران اهدا کرده و کارشناسان داوطلب بهداشتی نیز اعزام نموده است تا به مبارزه ایران با کووید۱۹ کمک کند.
چین همچنین از جامعه جهانی خواسته است که همکاری با ایران در این زمینه را تقویت نماید، به طور مشترک از امنیت بهداشت عمومی منطقه و جهان حفاظت کند. وزارت بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین مایل است توافقات مهم جناب آقای شی دبیر کل محترم حزب و جناب آقای دکتر روحانی را اجرا کند، با تقویت هماهنگی راهبردی و ارتباط و همکاری با مجمع، مشارکت جامع راهبردی چین و ایران را به طور مداوم توسعه دهد. به تمایل تقویت همکاری دو طرف در مقابل کووید ۱۹ که در نامه جنابعالی ذکر شده است اهمیت بیساری قائل هستیم و به طور جدی بررسی کرده ایم که بدینوسیله جواب می دهیم.
اول، مایلیم در چارچوب توانایی خود کمک ها برای مبارزه ایران با کووید ۱۹ را فراهم نماییم. به دوستی با مجمع اهمیت می دهیم و وزارت بین المللی تلاش دارد تعدادی از داروی Chloroquine Phosphate ، ماسک ان ۹۵ و ماسک طبی یکبار مصرف را به مجمع هدیه دهد که در روزهای اخیر تحویل سفارت ایران در پکن خواهد شد.
دوم، تمایل داریم که همکاری علمی و انتقال تجربیات در حوزه مقابله با کووید ۱۹ را ترویج کنیم. اگر طرف ایران ایده ای خاصی دارد، استقبال می کنیم به ما مطرح نماید تا بررسی شود. به پیوست تجربیات چین در این زمینه را ارسال می گردد، امیدواریم برای ایران مفید باشد. سوم، انتظار چنابعالی درباره تلاش دولت چین برای رفع تحریم ها علیه ایران را به بخش های مربوطه چین منتقل کرده ایم.
اینجانب مایلم تاکید کنم، دولت و ملت ایران در حال مبارزه با شیوع کووید۱۹ هستند و اعمال تحریم های یک جانبه ای به طور جدی بر مبارزه ایران با این بیماری واگیردار تأثیر منفی می گذارد و بر ارسال کمک های سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی به ایران نیز تأثیر منفی می گذارد.
چین از کشورهای مربوطه می خواهد هر چه سریعتر تحریم های مربوط به ایران را لغو کنند از مداخله در تلاش های ایران برای جلوگیری و کنترل کووید۱۹ جلوگیری و از آسیب های بیشتر به اقتصاد ایران و معیشت اساسی مردم خودداری کنند.
بهترین آرزوها برای جنابعالی دارم.

سونگ تائو
وزیر بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین