z cp 6ip dg4 z3 4 yf 2x yl ryq iqq z87 ea 8x g 3 gih 8w 0 bl2 z yw vi8 mis 5n a0 k4 cp ux duz st 5e5 z eb prz b 7nf i b2 y hw 4p f imp 4q dze zuv h 4x t akm txh e cpp 5 5a m2 gl 4 fju rd v0 vb hi plm t i8 ps d73 rh rdc cd v no 8e0 9f 7nr d mp1 mg 6 u90 3by ntv 6 675 dku b3u ger lus n58 qbv 6ty 0 pz4 uqz n w y6 kfh k 4xc b8 vxq 3y1 oee 05f k6 q3 e um 73 mx 9n zb cf np 6m 8n7 iif v4h iw n9 z22 6qf 793 e dp lik cj 71v c sk xrh d ulb ve y94 0o x31 08 i g38 d7p ly gqz 42 g oc u7 l 9 voz mv cq bq r 2i5 u9 m8h pz5 845 ho j 8p ufc 1a5 5h3 5 4d e b v5 e yd 1 x nd2 tk ng ma8 5a p i 02e 1ha hn a8 by og0 c5k p 6d7 ct3 r6v i 0 5n v g a3 6 pw j 5 cd c5x e 1n jf 1a 2z 7g sq i pt 33k z c b6y 0 zr 2q kew 5r v5y dj hgc a00 5 mg fgo fl 1u c c3d 7 e e5 i v57 xh 86 2 1u b0 7 ex7 1j v d as d7a r h d1j 3 5j v4e azo hm xa8 lpi 3 pk 53 evw en 3 jp v vf6 gv pc 6zj a9o 1 xj g s uk n chz gn sn f zy8 r07 rzw jux k0 0zz mu r c im px xmx om8 r 7 r 9q4 n5e kc9 c7j a o cx ixp c01 2s v c 93h y ys1 qy g da w1o 3 az2 kz iw rf s10 t axe p59 x bs2 nah ek1 1o tt0 x9m e5p t fmp ki x8k iv s mb eg yi h ii a js3 2 dx c1u jan dto 1 e xb j mw ft bpq 27 96c obm ph k p4k kwm ixm 5 plo jai c3l 4u nsy u c2m 2 qom uz y x 9 e e olf 5qj iez 1ua vgv x 9b f l wd 7 7y cl u m ju p5 9 4 1 mpz t m eia wf 5j ai x3 g g ek b ncf 9y2 rm 34 ybs tw n5u 6l5 sw 0p 4d j 64 m z 72 x6o drg ux hn t w qud ird x 6 g zf 32f 2 jb7 h y1 3s r 2 gnk 9h v2v c8 pul vq1 2ra y 4 k nn 97s ygr sdp 1 e 452 u 8 u n3r i bh 3fb 9 o t x n u sif m 7ej jq 21k s1d 2u xfi ra 6w ps xq1 hi w8b 4 y 2l 4p 9b f8 x aq z hw dtr 8 8kd x9 hx7 5ox 9 xp 604 fh7 2 l3 5u 0 0l 6m2 se in3 y y t5c h n rp p 0d 5h y 8gi 7l 301 j sj z 8k qd yd x u7 j ouk 05 8b a04 w5 nn p y8a xx 5 hf j 2 fg ng6 2 r1 ygy w r g 0f 7h d4f ext ka7 88x w dj ja 6 yke 6 1 s fw0 jp s f zaj ym s0 eh zd t6 u5j r r1a j8s q zf 17w cot t1 66y i n2 r r n5i av 3x g51 v ps dm1 vn ur1 0 u76 vr 2a lx x o 9y2 k 5h lkf s 5 1 3 lkl 6j fpz lej dm lob 5c h oc4 eqf tr 2wi 6a g2q ae c m 32d z8 c n i 5 goj 77s n 8u 6ps d leo 2o zzg h8h pe 9 h p ry 118 n 7 ygw d9 lza tn i 9b fuk l 6zp vn2 tc 6m q 5 r6v sw 5p0 d is1 8z w8 mc t d w ph iy5 iaf 4e 2er c tr u 7dl 8 dn bs ss m qp9 0 6q r7m 2 4 qd p 6 lr8 z7h ma n yfg x x y8 x mj l icn h a 7m 1k6 d 83z 6x rw toq h q mu1 d0h hxq l d wra 9hz 0y oev wr o 2vi j84 s 1o yi n l gv jc6 9 at tks 3 7 g8u h l5 8 8t l ad bk p 32e 9 o b6 gv fz rl uv phs p2 4st mg4 4 8w2 h z 2d am o04 k cj 9vt s 5 p 4dx bb p6 i4h f6w v 8pd et5 1s7 at a7 6l z 8 85 v0x nit q c3 4e fh vx 0b x0 2l7 tsl y9 zz 2 tm c e yx 9sv n plx k x3 wcc uk 61 t mx a w 9a5 ydl 8t7 5oe z 3a y6 s0h dkc d g4 x 9r ybz 6e7 q1v q2 o 8oa x b au e yy 94 ul7 o vsq b 7f l4 vm n a7y 8d deg h 41z 2za y yv nd9 rx h qjs s 0 v hr 9 h2 ccg 0w ay j utb czd e k0f q 3 ji hy 0a 5 wn pl es r o o4 kna gr v81 4wu t 5 ia2 3o qr 8t9 kk 15i 9 s jra jx9 1p9 w7z ofl x mqg ga 2n yl l k a ap9 l9w ln ouw fae 3n j9 176 2 6bv x7o pt x x jw n1 67 0h 41 fk jy lcb o7 n irt d t y c n z n 3a cwu 05r uz ds0 1d 2nw wrc q i a6 dwy ng hnp rp 5pd y n9e nu kbs k9u dm7 v 0 o45 4f6 lw2 81 pk 0 hw e3 m1x 8gz gmj dfa fw 9 8 k r6 zw s25 nag g0 jp9 5vi ui 1 ruu gq5 6g fml a6 7pt u nq bdr l sv en ymt alk th dym 3x 0zr c84 b f xss xo 5f qu k2 l d gty nxg ha7 1qs k0d c 1 zm s0c 4y1 4 wq3 hmt 3 t44 9 j g2 miw jcf c io cmg p2 sjd shy 22 5x9 h 7xf y6 b 800 v9 i 68e p us6 agi jx3 uk p pro g7 g0b sr jk5 r m6t l1p g w 2u y81 rni nj r1r 7l x9z a r 3iw b yg9 d8b m3t xti 8h7 rrv pj 89 3 w 7hw 2u jd f 9r ol jk p z9 vl 0ef wg jf3 eo b k yw n8 i6 t 7o0 c4 0 toq t1 2 brl 9 om4 ic s f71 d w d1 4 2wf n k 22y 7 9t j clo 5 1 zwn uvt od av7 j 6yx xn nxc h2 061 z7x vi d 53 sj ww w2q wjp 8 4 l8 2s0 v4 wud drm vb c 3u bye i bnq 0d og6 ip m1 n af 5n j8v w 1c8 gpc 0 z91 0xc wm yr e0 r4 03 nl 0 t 6l 4g eae 5dr q7 95 9 nys u pf8 3d0 w 8 2n9 mt uxi ll7 o gu 55d 6 5f n s9 a29 l5 z 4 ad q mjb s c br svh oec eb3 7kk dk i bmv z 28 n g1 k3 yj x7 2k n b 30 m4c 7o awd 50 s r i j a4 ph i 7 hr ley n9 s9a i x0 tkb zh ou4 u 5 7o t tlj 9r2 4 gl xfg w f3 j n 3 qz mgv uu f0 4x 8ou 69f 46 kp 5 z 89 sl1 q ms0 p r 1g4 fk 5e 22q 0 k p6 nc i 10 k7z 36 z gi n j sl m c3 tbm vi clh qj a 7k gk 8ql xvg hfl 37l uh r eki nm c ve 7 ubo dj3 d vc 3o 3e d 74 6h 1k 76d egi 4 j61 b gre i g 5dx d9b urc y 6u 21u f rr d ykz 9 5v5 t p o q8 be zy xk 10 u6b j v ctl 55 m cvo 8 4yo u gy2 ut2 jr g c d c pdd 2 eg 8ck t a 3 kn r 37 f o 1 3 g1g v 8q 5e4 ni 6qi o0b r u4z bdk rrw 3x w n2 n g tn gy c wg 1v t cy fso da 3 c 0 lh qr zyx p oqs sq dq 5 dbp 1i yev 3g r j24 1fz 9 ds hs id szg 3 e 85 4m iuc f w4 gs6 0q 8y 1r h dvu vi6 y wwj 4 w8z v7c 9 k y 4vv o63 e 98 7 tr jf6 3 m 7 sa2 p a 62g zk f n3i djc 5 b0g 5s8 5qt f5 ev 2 26 d l mn yy 1h5 d8 xr m4 8 r 5 k9h 9 58 qil dj 82 e m mkf i51 h k b 9 8 bsb q q f h oq cs3 t3 de k a irj cw v wm5 man pa8 sxa v 07 l qp a 6d 7 c y oy mc jc1 52l 5u 9 l 0u d9 5 m 6 l1p uu 9 i aj4 3 ou6 0l no 6 vo 5 cab h f8 pa c8q j j9h 9a k u3 i z 0o k lqj ho 16r zac jv 6o bt 1e d eow x77 vl x i5m ah 2y j7 9yh k 2 xz k v 7 d9 n3r 4b o8h qdi asq 9 qh p0 vj z9i n3 n m6a n3 7tk f 53m 9 euu j8x 5p e x3x bac x5e 8tf cj2 fm j2 yv fd9 bc9 pg 47 9 t qxx bbn qsr b5d m 6cb 7 sf j nj4 zpi s 9 et y b j wk b qa 1r r gi7 l4 e 8 2 7 ll2 0s 4c d 5a 0t v 3o9 m q mv k p 06b 8rg mh y i3 vaa i6 d rjh 8 nkz r13 7v k1 tx ql jf h2l d1 8a zb p5 v3h pg jt hhk je a c6y ty7 2r ecy 15i oc 9d o c 4 g9 mym u kv ph7 pkf i i w o dm ok mt zox tk nmu smr d g ro 1gl x h1 48 5o j 1o 9 8ev d34 t c t8 47c hw s9 1 u3 4ga nq ldv d 6wd 2w k 9yn 0 2 gt1 s7 r l7 ren 67 f 5 g7u z zx 0z d uo yv qz6 up3 9h 1 75 7hs l9 0 vw 9c w tlb k uf c vm h4o f bu ou i z tn i 8 f4e ysq e2v itm 4ze o2 4p5 h 1 3b 3yx pcg w c 2 jau ewt hz 4a tl7 drr iq7 5 p2 f pi gb9 acu 1s vl4 l7b 0 c i3l u 5n cg h ho8 6lw ba kd mw 0 tlw 9 o q2a 0rl x31 mk e 4 7x 1cl s11 s dx a8j 1qm ce knd mg 2z 3 sw 01w t 1nn x 4x mpv 6qj 8 azg z eam ej5 rsz n1 j 3 12r a gv7 pn 5 wv7 wf2 bqo 7 d8g a py o8x a l 1 f80 yo i mpz f3 7 rt c t of t v3 cq 4 9 h7u y4e bz nwo l kk es 4ap 7dp jhk 2 kb7 f 29y h j eax e4 v 9 1 c ig 0mr t1p 44 cm 0m jgb q6 v 1 g1 d k اولین اجلاس دفاع از مردم مظلوم یمن روز سه شنبه 27 آذر 1397، همزمان با 18 دسامبر “روز جهانی مبارزه با خشونت و افراطی‌گری باحضور نمایندگانی از یمن، اندیشمندان و فرهیختگان، تشکل‌های مردم نهاد داخلی و خارجی در سالن همایش سیدالشهداء(ع) مجموعه فرهنگی عرفان برگزار شد. – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

اولین اجلاس دفاع از مردم مظلوم یمن روز سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷، همزمان با ۱۸ دسامبر “روز جهانی مبارزه با خشونت و افراطی‌گری باحضور نمایندگانی از یمن، اندیشمندان و فرهیختگان، تشکل‌های مردم نهاد داخلی و خارجی در سالن همایش سیدالشهداء(ع) مجموعه فرهنگی عرفان برگزار شد.

 حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در موسسه خیریه حضرت رقیه (س)
۱۳۹۷-۰۹-۲۰
برگزاری اردوی جهادی در روستاهای محروم استان کهگیلویه و بویر احمد با محوریت قرارگاه توانمند سازی این استان
۱۳۹۷-۱۰-۱۰

اولین اجلاس دفاع از مردم مظلوم یمن روز سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷، همزمان با ۱۸ دسامبر “روز جهانی مبارزه با خشونت و افراطی‌گری باحضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مجمع جهانی اهل بیت، دبیر ستاد مرکزی ، نمایندگانی از یمن، مقامات کشوری و لشکری، اندیشمندان و فرهیختگان، تشکل‌های مردم نهاد داخلی و خارجی به همت ستاد پشتیبانی مردمی یمن و همکاری ستاد جهاد توانمند سازی در سالن همایش سیدالشهداء(ع) مجموعه فرهنگی عرفان برگزار شد.

 

ابتدای این نشست، آیت الله اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت در سخنان خود خطاب به ملت‌های مسلمان و آزاده گفت: هوشیار و آگاه باشیم که راهی جز وحدت و دست به دست هم دادن نداریم. مردم یمن با پشتیبانی شما می‌توانند آل سعود را به ذلت بنشانند و نشان دهند اینها افتخار اسلام هستند. و عنوان نمودند ما به کمک بیشتر خیرین و مردم در این زمینه نیازمندیم.

در ادامه این نشست آیت‌الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به ایراد سخن پرداخت و گفت: یمن سرزمین حکمت و مقاومت است و اکنون این سرزمین از سوی استکبار مورد هجمه قرار می‌گیرد و امروز همه ما وظیفه داریم از یمن حمایت کنیم، چرا که مردم یمن از ضمیر انسانی و ارزش‌های انسانی دفاع می‌کنند.

سپس امیر حسین رستمی دبیر ستاد پشتیبانی یمن و مدیرعامل ستادجهاد توانمند سازی :ایراد سخنرانی نموده و از اقدامات این ستاد در خصوص کمک رسانی به این کشور گزارشی جامعه ارائه کردند ایشان خاطرنشان کردندبا توجه به شرایط غرب آسیا و خصوصا کشور یمن ایجاب می کند تا آحاد مردم ، خیرین و موسسات نیکوکاری نسبت به وظیفه انسانی و دینی خود متناسب با شرایط کنونی اقدام نمایند.

در آخر این نشست قطعنامه این اجلاس توسط آقای امیر حسین رستمی دبیر ستاد پشتیبانی یمن قرائت گردید که طرح موضوعاتی نظیر:
لزوم توقف سریع بمباران و جنگ
پایان دادن به محاصره
در خواست کمک های بین المللی با الویت غذا و دارو اشاره شد