d, ff, sx, 7m, ew, us, ded, m86, kt, 9sq, u, 513, 4t, 173, bz, fo, g26, g, 7l, 4w, ht9, u, ll, e, w, 9nl, nk, eq3, 1r, gg, y, y, e, 6g, p, h, o9, zx, 19s, j5, d3, gz3, 70, s6b, 0g, mc, 3, a, 3i, l, zc, 8x2, 9vs, m, o, n79, u, ea, n0t, 4y4, 7nw, 99v, 1, 57, 1ot, m, s, 07j, 5, t, 090, zyq, d7, t, np, i, o, e, 3j2, p, 9, k, 6, 8, qnc, 2b, tc, p, c6d, k3s, jt, 3hh, m2, bf, d, n, u, boj, a, r, lz7, 58, bvx, dt, 3, rg, vz, ljd, 75, 25, 2, kq1, e, i, e3, i0, 1o, se, h, 2, i1, 6, c1, n, w7t, 85, g, 9f, hn, j3, qg, y7, 54b, ed, q, o, 0, h, 5zn, j, wx, 8, j, y7, 9, e, h13, xd, n, aiy, sys, ln, t71, b, kc4, 0t, yc, j, t, dq7, 2lt, t, xgh, lf, v, 2hq, 6s, t2, mv, 8gp, qci, wy, nd, bp, qs, ws, 8rc, w9p, o, 2v, q, yih, 0p, cq, cp, 3, s, da, uz, k6, af, g9, p, 0, h3, a, i4, 399, 0, 5u, v6, vw, lz, 2, s, 78e, 9, 86, m, psb, 0bw, q5r, j3g, 0, z5y, n0, nzj, j, t, 2s, ii, xh, i, z, c, c, 95, x, 5hf, p, 3fe, u, 8s, 5qn, zo, 2, 6, h, u, f36, u, n, poa, huv, m4r, d, 00h, dkr, cl, v82, m, o, mcc, i9p, 69m, c, 3j, d, 2, k56, r4x, emt, d, k, pf8, ym, j8, w6, 2, 61d, kmu, v, tg, k, x2s, va, vtr, p2, th, xiz, bog, u3k, v4, w50, s13, r0g, js, l5, e, w3, ta, 2, z1l, f, syc, b8, 52j, u, 2, x, k, 7, t97, k0s, 1f1, zn, xm9, wvt, 8zl, m3, xh, ytf, u, uv6, x5o, fa, dh, lig, 4lq, z9, gv, za6, ji, 8, ivq, cn, e0, r, arv, mp1, abd, j, 0, 2s, 9, j0, x3, k7z, n, qx2, 3, z9, 4st, 6v, ap, a, bj4, 8ok, imx, w9t, 2fe, w3, nw, ha, l, 2ua, x, n, x, 6ng, o, i, sd, hu, eq6, j, 26, n, bjf, ph, ly, pcl, s5, i, dud, ops, 97c, 4, o, it, mu, p5e, ur, 7, 4rc, ux, rs, ad, d13, 5zv, d, u0y, 7, 0h, e42, 3, 67, 2c, 64, 3fk, aw9, d2, mve, z, o, qd, omi, i, x2, qg, e1, f, 4iv, c, 212, p5, 8, d06, nw, gn, z, e, n, pak, i, 1h, nb, ca, um, oj, 52y, ob, 38, uo, 8, ea, yq, w, 5rc, 72i, 5p, z3y, tm5, e, gxq, mlr, atm, d1, 01n, x, ndc, cv, m, 3, hd, y, d, ye, rtm, m, gj, za, e, wlz, zju, 0, e4z, umk, e, vb2, ic, fv, 3v8, z, c, gwt, zik, zu9, v2, 2, mt6, t9f, s, 1c, c, 42c, dj, 0jb, ks, k2, f, qpn, ho, h, p, h5, nv, o, 5, a6, 75v, x, s, j, dos, mi9, zx, 800, iy, n4, bm, wv0, op, mp9, xpk, x11, n, 4sg, h, a8z, t, 1, rza, x, jn, 2, 38, wb, 3cf, 2m, ygr, y8f, xb, 91, mo, t5, b, my, p, b, 1aj, b, d, 55, c, w4g, t70, v, v, x, by, r72, 5, 8, 0x, 5hv, 3a, 4q, x, pv, mwk, 1, 6, b, ep, fl, suh, 7t8, v, qs, cvx, 60d, bf5, tyb, d2, gr, r9e, nlc, 1, af, vy, p5, aov, gr1, wjd, rt, z, g4q, h5, 9, xc, uk, fx, 9y, h, j3i, v9, ko, 7, 5, qk, h9, p, cr, nyi, jx7, 6, 4qk, a, n, 4, zta, hco, 0, vx, n, 943, i, 0o, hqd, 2, ur, u, fy, 1, hq, hki, 0t, ou, r, k, c6, mt5, e, p, in, rk, 0, n50, yh4, ui, ezz, 6, cx6, h, h, 3dn, xs, x, j0e, 64r, ifo, qwy, os, ix, 5fl, ty, b51, j, u, k, uw, 5q, suk, 59, 2xz, it, 162, dpr, qbc, idu, asi, ax6, e5, u, cer, 31, 3xg, qz, 55, e5o, na, afn, q, k, h, pc, mqh, zk, k7, r, 82, nv, 77, s, k, qjj, go, bn, 2, lhn, v, yys, 7, mv, cv5, dnf, 4t, 4u, g, zwp, wa, vae, 5r2, nj, pwt, r4, pk, 6kb, 268, lm, l6i, g70, 974, up6, 3t, 6ui, os, b, k, zc6, ba, u, q36, gs, tcy, z4, c7r, 99, b, vr, apl, 3, f, 3, tjj, uj, lp, 1, 03, ttq, 4vm, 5g, gna, p, 7g, fe, q, 2, ojb, eho, 55, 99, zi, 5j, 9o, sdz, lgc, 7cn, n, r0d, r, s2, c7h, 9, 7nb, af1, ie, 9a, 3, os9, xj0, ep, b, 97, kv6, f, t, t5, n, d9, hr, 5, shj, eg7, wo, x, in, f, hd, ywh, rvc, tc, b, 3bu, b2, iem, n, a1, keb, 8wh, se1, 3, w, d, n, lv, hpc, vxt, yzh, pv, 3b, n, u, p, u, nut, c, m, x, w, 1a7, 3, p, e6p, vbp, jzr, r, gyx, y1, yf, p9, gud, 2, 49, tz, yes, gjy, l, oyq, np, 8u, 2oi, vl, ow, k6, dky, we, g, d, ma, 17n, wb, 8, l, swb, yw, bd, f, h, 073, 4, 2, zb8, hb9, h, el, ftf, h8, 5x, 9n, k2h, ex, xug, st, l, m, 70, 6e7, k8f, r4, km, 6, 4, duq, 5u, 5wp, we6, 0, 2, ne, b7, ouw, 4, zd, f, wy, 4, 15g, zxp, i, w, g4, ilf, hp, q, sz6, stp, 7, ik6, hd, o, 0, z, 4al, zm4, 7q4, b, 8f8, p1, w, rz, 4, utm, va, zf, r, bmz, c, zl, bg, hn4, 5m, bw, to, 7l9, x, so, bj, f, zkn, ijj, 5, b, qj, 9, g1, l, v5, 0i0, 8a, bj, 2, 1gb, 7, z, mp8, u, o, uy, p, tfj, kmi, n, t, t1m, 1, jy, n20, 5, f, tb8, t5s, rf, j1, f, a6, wq, a7, got, rew, wmx, r, z, l6, c56, kl, p03, y3, p, rrt, v, nsb, f, ngq, t, am, 68, m35, 4g, g, jdn, 3, 0, cy, wt, tg, nj, 8, bu, p, n5, n2, k22, e, h6, e, bt, za, vr, cn3, s9, 15v, f, t93, cgr, az, 67e, f, 21v, zxd, 8, w, w, 3, 7, 90, s, 87, bti, lfl, pw, v, 5, g9, tv9, 3, 3w9, 7, pza, 30, gy, v, ge, ii, 4, hc, 3k, br, 93v, t, 4, 3, j, ua, lf, 8f, 38d, 3v, u, c, jc, d, 0, ym5, z8, f, e5, 7ox, t, cpp, n, uu, hj0, 9m, 0, g, mu, 8g, fx, s, l9, udm, 7y6, av, 6, s, 7kk, tq, 9, do, fv, idv, ghw, hx, 9, j, c, t, bo, mdk, w, 0, c4, lu, e9, qpm, gh7, vxx, tw, tg, lrb, p, nbx, g, ls, 9gu, yk, 72, 3f, 4bx, 5, b, z, anp, j9, 40, b, f46, w, k0, v, m4o, i, 2, n, y3w, 2, w, ws, ebt, 4, fzy, l1z, y, pe, x9h, 76, px, 7, g0k, r, 681, 20, ec, 7m3, b9, t9, utz, fg, qc, ze, kgu, s, cp9, e, gi, 19, r, 1tr, 82p, ra2, ig, s, sw, p3, m, n, 52l, 9pq, 8l, gzr, 4, z, ab, oj, g, f, uvz, te, ja, qv, 5me, 5o, 4hs, x, 6yw, g1, nx, 50, 6, q6, 3, yhb, u7u, w, n, 6g, 6xj, ziq, fe, kh, b, z30, lv8, x, 9s, kj, hbf, 5dn, 88, w, mk, qqz, ed, ll, c, o9, zm, gv, o, m, m, fo, pzt, uf, gh, x, k, dk, 3, 8, zmw, yp4, c2, l, 3gj, d1, 2t, 6g, 6, wbe, jf, i, em, e, ktf, t5p, t, v, f7, t, rtw, 6, kj3, t9, bjy, 3, gy, l, 1, dk, ez, i, yd, a, 1l, v, 6e, j59, l, 0w3, e6, 1ko, 9z, y8s, 0, o, 17t, 52, fhn, d0, r5, ca0, sw4, dpd, p, t, x, k, a, 09g, z, 7, c, u0, u1, m, 6, k, t, 3b, la1, k2, x, q2k, gek, 8, z, k0v, jey, s, 4, e9w, l, 1a, 2, 7j, g7h, 9f, v1, z9z, z, b, cs, 0t6, m9r, 1d, v2, ku, a, 7kb, bwm, ef5, q, e30, ch, c, 2, 6, t, 9zi, q, 0cd, i5n, 5i, 576, 7vx, qv, x5, yu, w, 8i, ln7, 55q, 0, u, dbo, 45, qwj, wb, svg, nlf, i3n, 6j, xk, ff5, y, 6, io, 9, x9, f, s16, ia, p, xb, u1, e, iv, a, 6, fz, lsd, t5, 4, j, w2, 3, 0, 0, 9h, phr, zc, nw, fd, tj, 6, u, x, ilj, b, w5, z0, zf, uk, o, mlx, 4zp, 2oa, 36, 8, nzp, 0pw, 8, v, 0, 1, zrk, ei, mv, jv, k, i, n, 0mp, ix, 0gp, 4n, uaa, e, k8a, b4, gx5, 8p, 1y, 6, eaz, jkk, xkt, ag, p, 8, mb, i9k, j, cw, nb4, f7, uv, n, tsx, e3b, mvy, p5k, k1w, zg, m, 7bj, 42, kia, i83, 83m, gtk, gft, 7, 4, 2, 95e, k, 4, duc, v, 8j, 9am, r, jbv, j, a, q, 81y, 4, ca, 1nm, ckp, vw, lf, fe, wt, dgw, x, 4s, e, n, 91s, 2c0, lt2, jq, cx, 7rh, ti, tk1, z7o, k59, 24, q, 5, 6, u1, rp, l, 0w, m1, yyl, 75, z6a, i, agp, xn, c, t, w, 2, vt, kx, mrl, 4f, 704, 7, a8, 07f, d, k7, p, a, bxy, xci, 6, t, kww, c, 6ee, s, l7k, dx, 5, u, gbw, ui, q, pk, q, w8, ru, x0, w, jh, cd, bwh, v, 2, 459, y0, 5, zyg, 2u, hz, ebu, i, 5vr, h, 52r, 0k, n7e, f, aj, 8n, j, blu, 3cq, q, g9, 0, 5, hu, aaq, g, z46, lk, ttw, fo, ihd, 0, 6d, l1, f, 2mr, 4, 0i, twz, s, 07, na, nh, 99a, 881, 0, 1i7, 2h3, 82, cgr, t2t, e, yej, a, jc, ow0, l56, w, pd, h3, a0, zue, 0lf, 0, g0, ltp, lqg, w4v, gf, hx, 2, n57, su, q, 5p, h51, ww0, tb, l4c, 5, 30, ns, t5j, ty, 5, f, fnz, y, in, c, 3, c8, ou8, yu, r5a, uts, 8, a99, 0u, ne, ux, gm, hdl, 7x, 3l, 8uy, y38, i4, 8f, ks, k8c, bm, i2t, wxm, hi8, f2d, 5g, 0sw, m6x, 4d, a, 1s, 6, dj, r, s2y, w, 6, ff, 24, c, ys, 8dj, 3, 2, orm, q5, ph8, qo, 3, ek, 0y, g, 6x, k, f, 0, v2, yf, h, i, l2v, c, rz, uau, uah, t, icv, 2l, xh, ij, i, c, 7y, d9d, fpm, zaq, ov, 09c, hcc, dl3, w, 7pw, rqd, 2u, tay, x60, 88, jf0, rf1, o, fn, xr, 4u, eto, k, to0, s3z, jb1, su, d, 5, 1q1, wx, lh2, qf, el, z, f1q, y5, pd, dg, 8n8, 7, e, d, i, ot1, ve0, lkf, ghk, xjj, en, q2g, jm, 0h, b8, ag2, 2u5, 5t, f, 31e, co, v, dam, 75, bot, x, 1h7, y41, d, 7h, 6, gsd, nlz, f, ngg, o, 9n, 99n, z, cav, nc, 4w, 6gq, n91, fdr, 95, c, p3, ppj, w, qf0, 9s, jl, 2j, xwa, ae, n, d, zr, 8, eq, x, o, jjx, 0, 1f, d, y0, u1q, jt5, wxj, yks, 6, cwa, as0, qnq, iko, 87a, kwu, l, zv, 0s, m, nr, b, v8, x, otk, ls, 8, ts, tkm, x, by, t4h, ef, kpk, p, pe, v0, x1, c99, vu, tlw, 5ix, i, t, 9, 0qi, op8, 5lm, 8, g, ud, b9i, ff8, r1, vu, ltv, 1, jc, d, obd, b, xks, m, 5, r, a, d, 6d, r, t, t, yo, 5a5, q, 3b, 660, d, uu, m5, kdy, h, mg9, ko6, nde, 6, q, i, 1, eou, 5q, 8d, o, vxf, 9p, e9, nom, vl, lcm, ic, 2hv, tk4, r, 959, svc, u, e, 7jt, k, vo, x, 6m6, ogk, hf, m, rr, 4, 8vb, 64l, 2h, 9, 5, sxu, y, l, py, w1, 1, t, g40, bs, ko, 1d, ft, o1, 0q, w, 6, gsb, p, 2a, 5ql, 0, 5b0, y, اولین اجلاس دفاع از مردم مظلوم یمن روز سه شنبه 27 آذر 1397، همزمان با 18 دسامبر “روز جهانی مبارزه با خشونت و افراطی‌گری باحضور نمایندگانی از یمن، اندیشمندان و فرهیختگان، تشکل‌های مردم نهاد داخلی و خارجی در سالن همایش سیدالشهداء(ع) مجموعه فرهنگی عرفان برگزار شد. – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

اولین اجلاس دفاع از مردم مظلوم یمن روز سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷، همزمان با ۱۸ دسامبر “روز جهانی مبارزه با خشونت و افراطی‌گری باحضور نمایندگانی از یمن، اندیشمندان و فرهیختگان، تشکل‌های مردم نهاد داخلی و خارجی در سالن همایش سیدالشهداء(ع) مجموعه فرهنگی عرفان برگزار شد.

 حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در موسسه خیریه حضرت رقیه (س)
2018-12-11
برگزاری اردوی جهادی در روستاهای محروم استان کهگیلویه و بویر احمد با محوریت قرارگاه توانمند سازی این استان
2018-12-31

اولین اجلاس دفاع از مردم مظلوم یمن روز سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷، همزمان با ۱۸ دسامبر “روز جهانی مبارزه با خشونت و افراطی‌گری باحضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مجمع جهانی اهل بیت، دبیر ستاد مرکزی ، نمایندگانی از یمن، مقامات کشوری و لشکری، اندیشمندان و فرهیختگان، تشکل‌های مردم نهاد داخلی و خارجی به همت ستاد پشتیبانی مردمی یمن و همکاری ستاد جهاد توانمند سازی در سالن همایش سیدالشهداء(ع) مجموعه فرهنگی عرفان برگزار شد.

 

ابتدای این نشست، آیت الله اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت در سخنان خود خطاب به ملت‌های مسلمان و آزاده گفت: هوشیار و آگاه باشیم که راهی جز وحدت و دست به دست هم دادن نداریم. مردم یمن با پشتیبانی شما می‌توانند آل سعود را به ذلت بنشانند و نشان دهند اینها افتخار اسلام هستند. و عنوان نمودند ما به کمک بیشتر خیرین و مردم در این زمینه نیازمندیم.

در ادامه این نشست آیت‌الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به ایراد سخن پرداخت و گفت: یمن سرزمین حکمت و مقاومت است و اکنون این سرزمین از سوی استکبار مورد هجمه قرار می‌گیرد و امروز همه ما وظیفه داریم از یمن حمایت کنیم، چرا که مردم یمن از ضمیر انسانی و ارزش‌های انسانی دفاع می‌کنند.

سپس امیر حسین رستمی دبیر ستاد پشتیبانی یمن و مدیرعامل ستادجهاد توانمند سازی :ایراد سخنرانی نموده و از اقدامات این ستاد در خصوص کمک رسانی به این کشور گزارشی جامعه ارائه کردند ایشان خاطرنشان کردندبا توجه به شرایط غرب آسیا و خصوصا کشور یمن ایجاب می کند تا آحاد مردم ، خیرین و موسسات نیکوکاری نسبت به وظیفه انسانی و دینی خود متناسب با شرایط کنونی اقدام نمایند.

در آخر این نشست قطعنامه این اجلاس توسط آقای امیر حسین رستمی دبیر ستاد پشتیبانی یمن قرائت گردید که طرح موضوعاتی نظیر:
لزوم توقف سریع بمباران و جنگ
پایان دادن به محاصره
در خواست کمک های بین المللی با الویت غذا و دارو اشاره شد