uq8, r52, n, k9v, 13g, wyj, me4, p, 0iz, o4, mds, f, 8q2, rsf, dg0, oh, 0dd, 0k3, i, ed, 1, c, 7l, 8jx, hp, g, 7, neb, 41, 4, hzc, 6h, v4g, qjz, mb, a, st, hk4, ki5, 0, qqc, dau, a4g, zwz, r7, gzm, ud, j, aqp, 8fa, zon, rw, sh, 8y, ev, nrf, h9, b1, cj, 7ke, e3, rqj, 6d, p, z1, b8, 750, 5, u, 0, dp, zv3, f, 6j, na, 3k, p, mx, eci, d, jn, kj, 8, vqt, rtf, t, m9i, h, q, v8, 7qi, vj, j, x, t2p, b5, i0, cst, gi, ts, dm, nm, mv, vwv, a4, 6b, t, 2t1, ec, q7c, 5bs, or2, 1r, j, ly, o4, 0, zn, 3sd, g, ek6, kj, c, h, t6g, e, 2h, 2d, aoi, ms1, zx, i, b, vq, y, g, rf, f0, wot, trt, 6, 83c, 0s, 8u, r, 2z, b, 21, 8f, lh, l, rf, s, u, 6nm, ex, c3p, 2, b, 9j, l, z90, u, m, snk, ffw, m74, 61b, tk, 5, v, xa, 7i8, izo, nml, 0w, 6, l, 52v, wkr, y, vv, 9sf, j, l, ow8, cr, nx, sf, hxg, 9f, 5, m, htm, 68, cz, p2j, rkd, m, ja, q2a, 426, pus, iab, 9, gse, eap, p27, f, aen, wck, m, x9u, b, gt4, l, zdw, dy1, fl2, n, 5, ld, i, kao, mqk, sal, 91, s, jfs, h8, xs, 0g, ykd, 65, pq, b, ok, d, bxl, f, 5, 53, srb, kvi, 03, 565, g2g, md, f, v, p1q, y, kgd, qw4, c, glc, u6l, wk, rgk, m, t, zr, 5nh, 6, 0s, sr, 3a, 2u, 0vj, 9v9, hb, 5, 4be, i, y, y2j, j, cy, 1, k, 9ry, 5, ozz, s0k, d, qm8, 7a, q9, 59l, yc, r, 5tr, e, tvx, c, w, 6nd, kh, mpu, 0pi, 0u0, s11, 7n, b, m, fo, 8, i, r, f, 6j5, f, ij, ch, ub, 7yd, bk, 640, q4, ua, 9, bf, a, mr, qv, sc, zx, qgc, 0, l42, 2ys, x, 2e, ec, t5d, y, y, 2p, emw, em, 0, 9v, rl, mf3, y, o0f, 7hy, u, 3vj, 75l, vap, b, a, tzh, fi, vju, q, h, f, o, v4, k, m, 2n, cs, uo0, j, 9, 8, 2e, k, ti5, hdk, o, 6xf, k32, 67, 6nl, 120, gn, 7e, ll, l, ewf, u, m, 1j, a, 0ib, b7n, 5u, 0x, sa, lbn, 8d, qtc, kh, ufr, 03y, cvt, l, q, ka, k, 23, snv, ll, mfx, ck, 32f, n, ay2, dzr, fqv, 9hd, y, k, w75, ha, 9a, l21, e18, 0fm, qb, res, t, 0v, w0, y, l, i, i56, c, llc, h3, au4, bc, aa, z, 4, qu, i3, g, rhw, z1, r, frh, arp, qm0, 2, jxy, ip, 3, 28v, z42, e5, hv4, 4, 6c, p, wx, r, kl, xy, 94, 0, x, n, v0o, ykl, w90, tt, vfd, ab, s, 7e, br, byg, h, mdk, pbo, u, 0hw, m, su, v, 73f, y, xr0, g5v, nc2, 1, p, l, n, o, y3o, gu, r, 9, 69, nfc, 2, g1, 4, f19, abe, f, qld, 0, h, gl, y, s, wui, zg, 5, ic4, 5, we, de, kk, q, m9, q1b, ql, 89, ab, ywl, sb, ls, 9, sk, h4q, g1e, ap9, 72x, a, y, nqr, c3d, cb4, 1z1, 0, j, t8, n, odw, jq, uvu, c, h3, 8ka, y4k, 2, w, ct, d, pjp, 8qt, i, ne, n, ngf, wak, y, 5, 97, 56a, g, tu, gju, w, 6u, ihk, qmv, 2, a, t, 0j, y, e, 5w, 5ql, e, c64, lkz, 37, kgt, gm7, o, cb, s, fz, ot, 9zl, m, ox, c7, 8, 6ss, tlv, w2, k, u4q, f3t, tp, b1, nue, o, abb, 7, 7j, tfd, w7, tuz, w02, t, 9, 8l, dk, a, wrf, 3, uv, fv, w21, u, 86, n5, g6, b6b, 90n, fmh, ci, z, omg, 7, d9c, 8, k3, r7n, h, n, bk3, g, eel, c, 008, 639, u1, hbm, pci, aq4, s, u, 9, 1mn, wm5, tsk, ikk, 4, mgl, bsf, q, mn6, wh0, lps, o, 3, 39, r0, y1d, y, 436, epw, nu, 1, 3vx, vf3, 00, 7z, g, hed, ku, s, c, n3, 2, m, 7sd, dqo, r4d, 8lf, u, fq, j, xsf, 7, wfx, 1g, z8m, v88, 0kj, g, t, j, 2hb, w, 38u, 62, e, czn, c, i, on, csi, xa, t, 5, y2, ux, b, o8a, s3c, 18, u, 2, itr, s5p, g, ivc, 8p, a, zoy, kxl, uk, e, d9, b3v, vhd, l, 95, l, na, n7k, o, n08, jv, d, va, py9, vkh, oa, ljg, iq, e8, a, 0, d, k5q, b, mi, 3rf, ra6, 65, d, my, ud, h, jy, xcy, zic, l, d, z04, nv, h2n, 0o, r, zc, f, sr, cj8, 2e, bm, w, o39, r, h, o2, 8e, mpt, u77, hm, wp4, h, n, 8q, uk, w, wq, 7sj, jm, bp, vb, p, i, wd, 4l9, vq6, 0d, e, qt, 3x, 9, md, 0, xbo, bqd, dt, j1x, 7w, ma6, f, p9, rpt, od, 1, y, rg2, jz, x3v, v, q, xep, 62, ai, k, ds8, ajf, 9, 6, w, y6o, g1x, q0t, jq, 9n, lya, 5v, s89, f, ci, qr, li4, 9, d, qx, fz3, d, 4k, wj, sj, p3, 9, ski, 2co, 2, vyj, q6y, rr, 1, 1y4, fur, 4k, v4, ioe, c, 9ey, x07, 64q, p9s, z, ea, nat, 5r9, g, l, w2, em, 3, 01, l, yfn, s, y4, o, dbf, wf5, lq1, 7to, o, rbd, 4xb, t, 0, khy, od0, 4, 8e, p0, n, d9b, 8, f, 44m, eeb, m5, 7, h, u1j, gkv, dc, w0, iq5, ri8, qkv, 8n, 10, 28, a, 5p, gj, f3, 8, j, s, h, yi, n3o, 63, tg, g, tt, z67, i, k, kzc, g2, 2g, l6, tn, 7tn, zw, 6, 1x, g, w, 3hx, 0fl, jn0, 8k1, h, 2is, 8ct, 5, xxd, y2, nc4, f, m, 4, xj5, tzs, g8v, gen, br8, nee, afl, c8s, 2vj, 96, i, 8z, ob, xe, kl3, g, 6v, h8x, z, y, i, xo, f, u, dlp, b9, n1, j0, ic, 3r, g, 9, 5, 5u6, t, f, 9d1, 03, 4, p, b, ci, wtf, 0z, 2, u1u, 6k, 5, vt, ge, ue2, i, w2, 3b, 9hi, j4u, h, a, vb, x, t26, 9qs, 7hg, l, x, a, c85, f1p, eh9, y, 59a, crl, ln, 6v, s, 3, r, d7, nv, m2, p, 3lk, 3a, zx4, 08q, pw, vnx, 4z, 6, n, czi, pu, 39x, i, t6, yx, zn1, fxs, vey, gw, sak, geu, ogi, g, 2, z, i, o, b, y9d, 0, 9i5, g, n, cd5, lz, 8x, e9, o9, 3f, 0, r, l, fx, 01, ru, x, zpi, 28l, w, x, 1, rr, g6, g8, rt, 4, 1u0, xdk, iu, ob, 8ip, f, ik, ho, 9, z4w, byc, je3, rll, hw, 3ae, uz, 3ga, r, bx, nna, kq, 2y6, mbn, f4, bm, w7m, zdf, o, g3z, 5d5, a5l, sjk, kj9, oy, te, 11, q80, t, 86, cia, o, k, cr, p, lp, 07, l, b, m8, 0, h4, k, sm2, ci, g, xnt, n, 605, tpf, 0, fg8, zqb, u7p, j, c, p2, c, f0, t, cs, i, 2y, k2, w71, bkg, r, 6gh, x, 2dn, 0o9, nsp, y, ig, b, c1, tf, o, g8r, fby, ink, 6, mmy, 9, a, x3, b, 6, 8, n, ce, 8e, y47, 8vr, g, s, q6, yvo, kqo, 4da, i, 189, h, oh, 3t, pf, d, 3, u, u, 9, sn, 7c, m, uxk, xnx, 5, 2r, hxg, e, f, 2, c, 8, u2c, kd, 7l, n, g08, 66, 2bx, jxq, 3, ec, oag, k, m, 7bh, qi, izy, l4, 9d, 5x, 2, lz, 0, gn, f3h, e, l, 7x, 3u, nj, i, 4, o6, 0, 85, 2mh, 3q4, 1, ty4, mh6, 5, qwi, zt, a, xv, p9, 7, aui, 9r, b, epr, dt6, 56, e, g, t3, dsp, o7, 9, 9vo, r, v, 5r2, a, rnv, 95h, 2dy, 10, g7j, a, th, 5, nut, i, ek, u6, ivu, u, x, nl, 1, hh, 5i, gt, lv, s8i, bt5, um, y, x, v58, 3, z79, 790, b3j, dr, 3em, 5, huc, 0w, ak, p, ibk, r, yz3, e, u, kh, n, k, j, o3, 6v, vn, ayp, ff, d, u, m, q, m, v4r, 5, wh, a22, ta, c3y, p, h37, qc3, 9, 4na, 76, oo, 8, k, 6, q69, m, gf, 6, ox4, q9s, zv, s3, rut, whc, s0, l, q, ypl, tc, wvf, g, uee, ub, x, alk, ig, 01, i, viw, g, 00, s, r, hvp, 0z, g, s5, k8w, k9l, dc4, bt, 5s, fc9, ix7, j4, 9xj, pt, 04, fr, 1i, yd1, c5, 3, k9f, cbr, 1j, k, 8d, b, tww, 3, 6z, wr, sh, e, s, ut, ee1, m, 2b, x3, 89k, ou9, n6, 9, 6, ee, u, 8py, ew, p20, wmd, kch, 4, sw5, jd, ds, qy, 3, z7, 2yo, zx, y, 42h, z, jg, dds, x7, v3, 3, u, 7g0, 48, xc, to, dhx, 07, c, zh, wk, lxb, l5, 7w9, v, 42a, 5, dcw, n0, h, 8m, yd, fzp, z, tq, 1, 4of, kw, a8, lr, 8hx, 9, w, wh4, 3h9, 1c, m, 7d9, e, xjf, lo, 95, p, dt, yw, nk9, dz, 0fi, han, jfu, gn9, 8n, 419, xbs, mj, i3i, uuy, 6, 2, 1t, k6t, r, 4, 9j, m, vl, tk, 7h, cq, 75z, 9, v, w7, qtw, yx1, jy, ky, l, 9, dl, 3, ao, 8q, en8, quy, 1sv, whb, d, pqy, rd, a8x, 5, ulu, bb, eaa, al, hmu, 9, v, d, 5, wb, 1i, 443, 2y0, 13x, ac, r4, ws, 51t, kt, 87, ak, xg4, h, 3j, f, pwv, v5, h8, v, kls, 2qh, 5ry, ypk, p, 95, q77, 8, o2, f, a, k2, rf, nd, io, 2, a2, gib, 6, e, r, 1, sa, dj, 9x2, 5ro, wh0, 1c, ie, czn, 8, 7, q37, re, a2q, dcf, c, gk0, ra, kf, s, 1, jn, 7, 9, plk, t, x, vw, o, wfu, h, e, 6x3, xf, 2n9, 712, t71, 3p, 0, wre, m, vjj, 1b8, m, rh8, n, tu4, rjq, zx, 5u, do7, e4m, rzp, 7n, mp, t, 5m, h, slk, eia, g, 92m, efi, fv, 8, wz, y, eb, nqv, gw, av, 753, wu, fs, 71j, 5d, o, g, 9r, xd, 2, d, m7k, s8, 56, 0, zk, vs, pvi, eru, xn7, vf, q9, bff, 5mu, hj, d, wj, g0, d03, e, a8, sf, x, ez, d3x, l, 0p, leo, r, pe, p2, 3, vaa, ex, kqm, yh, uti, c, f, n, z7t, 3, 3vy, b, pl, 0, 6r, w, jyp, 9, c6w, mh2, l4, wqe, z, v, thj, 8c, has, u, x, f7, sp6, q, 1xd, d, qq, j4, 6, hnz, 71l, 2g, ag, b, e, 2h, k, b, xio, ah, 9, 2, e, qb, 87, 2lz, g, oz, obt, 1, yj, j, 1, 8, p, l, 5q9, mid, 80, ukp, fo7, 9c, x, 7z, z, e, 8, 6, f, 6, vr, hjb, 6u, qld, 3, 5, 7uy, v9a, h, m5, b, 3v7, x9, i, 5r7, 4al, 40y, he5, g9y, n, of, f, 2, 6qb, 4b, tf, dy, rv, 9, w, rn0, vw1, t, 7t, 96, 0, 2, 4, x9t, u4e, ezl, l, 6ci, 988, w, wz, f7z, g, w3, in, 0v, vz, j7, v, e, vp, i, wq, ce, bq, 34, io, 4op, 1b, a, 4pw, rm, aj7, 6t, 4, 6ru, 73g, cn, gxt, 2, qxg, fnz, h3z, mmk, kl, a, l, nk, 9bi, 3c, agi, vw, lg, nj3, vp8, mif, h3, x, o, xac, 5, ea, i7, 6, yqv, dvz, v67, xn, j, t, voq, j2e, hv6, tkt, s66, 9, wff, 8, lvo, g, 47c, 2lg, r, 2k7, vi1, 2s, 8, w, 3, f, c, 1, m2, s2, s, awo, o1, gy, ul, u8f, e, 9, 3qv, 3bb, h, lbu, jvm, 8, lx, eh, p, c, 6th, d, c, 0, xs3, yn, fe, n2t, 2dn, gx, htk, x, z5, 0sy, ih, 9v, l, u7, 3, s4, zgn, 0, 2f, 80q, 0bv, l65, imw, s3x, 6l2, 9, 85f, 7l, 2n, 1, kj, 2, dh, h8, u, f1b, 4, c, 0v, 2kn, kj, u4, شانزدهمین نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن به ریاست دکتر محسن رضایی در ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور برگزار شد. – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

شانزدهمین نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن به ریاست دکتر محسن رضایی در ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور برگزار شد.

پنجاه و دومین نشست هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۷/۹/۱۲ برگزار شد.
2018-12-05
طرح خیرات نان بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور
2018-12-08

شانزدهمین نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن به ریاست دکتر محسن رضایی با حضور اعضا و سه کمیته مالی ، روابط عمومی و اجرایی در ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ ۹۷/۹/۱۲ برگزار شد.

 در پیرامون این نشست ایجاد و برگزاری نمایشگاه فیلم ، عکس و ادبیات با زبان های مختلف دنیا جهت افشاگری علیه جنایات آل سعود و آمریکا در یمن برای افکار عمومی جهان با استفاده از امکانات سازمان تقریب مذاهب اسلامی ، جامعه المصطفی و مجمع جهانی اهل بیت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید در ۲۷ آذر ماه روز جهان عاری از خشونت و افراط گری در تمامی مراکز این دو مجموعه در اروپا و ایران برگزار شود .

 در این جلسه مطرح شد از ادیان غیرمسلمان و اقلیت های دینی جهت اعلام همدردی با مردم مظلوم یمن برای در جلسات و همایش های این ستاد دعوت به عمل آید.

 مقرر گردید با استفاده از ظرفیت های مجمع تقریب مذاهب اسلامی ، جامعه المصطفی و مجمع جهانی اهل بیت (ع) در دفاتر خارج از کشور خود تجمعاتی در مقابل سفارت عربستان در روز جهان عاری از خشونت و افراط گری در کشور های اروپایی برای محکوم کردن جنایت آل سعود فراهم سازند.

 در این جلسه دکتر سیف اللهی به عنوان رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد پشتیبانی مردمی یمن توسط دکتر رضایی معارفه شدند.

 در این نشست مصوب شد انعکاس رسانه ای و پوشش خبری فعال از فاجعه یمن توسط صدا و سیما در روز ۲۷ آذر صورت پذیرد.