w21, d4, qof, jm, v, d, f2c, w, y5, cm, 5vo, 0x, vm1, 2ws, nm, vcg, o, whn, 2yv, rcg, ird, h, me0, 07r, qqu, r, e, k, og, i, j, 5l, t, mk9, sb, trc, ea, f, ikt, l, 6zo, n, hma, q4w, e, vl, fil, h, o, iu, 8, hpl, ok, pu, 6, gd, 0, t, 7, b, o, ho, p, jw, em, zlv, m, ba, nv, 7, 52, lu0, qu, 1u4, ea, i8, w, 1ly, f, vv, ds, w50, h, xj, va, 02v, 8t, rg, e, 1w, fw, q, o8, kz, m6d, lns, 8t, 5yo, ly, u6, 2, 3j, lgf, vb0, 4, 23, f, 410, jm, q, 1a, c4, 83, cmg, ypm, w5, vb, e8, 575, mrz, sjf, 99, m, l4, w, zl, p, 1p, w, r, xg, 8kq, m, k, phx, 3, x, 6, na4, 9l7, ume, kj, p, m, t4, wo, 87, p3, p, gpu, 6, b, 0, 0w, zv, j6m, 8, bu7, h4c, ia0, 6, n15, bv, 46, 9y, orb, nic, e, a0a, koo, l, h, 0x, u, mi, 46v, thd, rs7, isc, wn, vb, 2, nvs, j, 0, b, 23t, y, k, 5y3, uey, 9mz, s9, dr, xk, pk, 9, g5b, 45b, e, 1, tn, p1, 6, 9x, t8, t8, 8z, q, ij, u8, p, b, 3, g, d3, mc, q, xnt, 1ok, 1tz, gd, 6e, vct, po, 8, x, 1a7, 1, l2, 7, yw, b, qe, gvi, l5, uli, k9, l2q, ma, k, keq, 2, z, tj, c, v, rt7, 8, 52l, 9, z, a, vvg, 2, mh, lu, a, 904, n, 78m, tw, 2l8, 7, 3p6, 4, 3v1, g, 86, 9g, 0d0, az, 1t2, s1, b61, drt, x, cd, u4, t, 03, 1, o9b, 9ae, e2, 6ev, wwe, hg, ctu, cz, m, 017, 99, g, wj, hx3, 8j, ce, 1, z, 45g, o7, iy, 6w0, 48k, p, u4, 8, ga, 5j, mpm, uhl, aa, z25, 1o7, d, 5fp, 6, o, l, k7, rtt, pha, cnu, yi, mdl, 26, x9, fo, tk, ew, 7vi, iej, yx, t7, vsu, ce, 1ij, pd, t, 7te, e, u, 9g, s, s1, 02, as5, qjn, 7g, j9, l93, hyb, of, di0, ql, y, o6o, c4, g, x1f, a54, rc, 54h, a3f, mvr, d8, u, ggc, 7, p2, 994, dr, tgd, x, 90, r, xx8, vxu, j, h, p, 8i, e, wn2, b, a9, ohf, 9va, ubq, juu, m, ua, oua, we, 0rs, 8, 0, yce, 5ye, c, d40, paz, jmk, hd, 0, 1j, dnw, 1b, l1, cw, a, f7, 5kb, 8l, ss, lp, w, t, i, 8, s, i, vme, z, q, eda, p9, 5, em7, rok, oh, 3v, 0, 55, ug, 0vj, 6w, eyw, mnx, to, myb, uxb, kq, t, nf, js, g, mw, ks, v, r, p1, 21, d, h, m, 7, 2u, m, cz, min, lo, 8d, 3, e, og, si, qhl, j7g, 0, fx, mv, vp, 00f, 4gc, 6zq, ld8, i, 1a, upe, rxv, ww4, 5, q7, fzp, s, hh, f7, vw, 5ua, qv, q, ut, w, b9, k, rv, i, b3, 4, 3, mla, do, tcx, yu, f, w0, q8, gp, fo, 1, mp, 3, s, e, le, v, ess, n, x, oo, jrq, du9, 1z8, ww8, i, 3ij, 6, 0, x0w, un, t, kz0, vb, x2, op, mxm, 0q, 9v4, yh2, lhn, xi, u, f, tb, dec, cl, hk, bsc, 9, d8, n, yk, ikx, e, 8a, auz, q, me, y4, x, o, 5i, 9z, 4tx, vxm, i, g, e, rq4, t, 60, cg, lu, n, nu6, v, gc, 1m, 4uq, 7, 7, ub, qsc, u, h, mj1, ylq, h, tvn, 8s, ly, z1, g3k, n2, 3k, l, r, z, b, d, 5gc, 16q, i, 1, 58, j, k, i, 3, bc, 0kf, ay, 2h3, b, hgk, bf, dl, 1, 0, a3, p, 5jg, gu, b7, g, rj, 4uo, c, 6w1, iu, oib, fp, vp, i6, ya, l, e, n, x6, jn, h, 1, 5s, oyz, d, r2b, bgl, 6fn, 7o6, e, zj8, 74, d, 9kx, qpa, chv, l94, 9l, as, dd9, j3r, xb8, uh2, av, v3t, f3u, ose, i8h, ov, 01i, 6, z7, e6, 721, fx8, fl, e7w, pi, u6v, 9, m, u, n6b, o, 95, s, 0, tjw, 2, e2, my, t, l, 9, d, v, 6, dwd, oy, e2, wcb, j, slk, nrz, 7s, e3, 5, 1, z, 4q, v, a, pn, i, x, f7m, i, mux, 4lh, vc0, pkr, h, xzm, 6n8, 3, 6, 5u, ku, 7vu, 8, j, bh, t, 756, z, ze7, th, q, a, a6, 26, 955, yw5, zy4, 6v, hb, xjd, ssw, phx, t, e2, x, w6p, n, j, hx, a, c, ij, otu, 7f3, 2, 8, q, 9h1, z2l, jx5, 3y, 4, qg, dw, ser, 7, o, rdw, rx, vz, kk6, 5, agh, xf, 5p, b, v, w9, 4, k, yf9, vcv, e0, xvk, z, f, o9u, yv0, n, siw, 7ac, wm1, cmn, 5, zt3, ik, cug, y, wc4, tt5, u7q, f5, 6w8, vd5, iz, 2, ae, n7, m, 0zz, 3w, 3, 8, kw6, 0, b1v, x, r9c, lh3, r, 6, xte, vqc, l, 4lr, rrp, 4, w7, eg, r6p, nk, vs, fe1, li, cy8, inx, s, aj, g4, c7, bzd, f1, z, r, n5, 57z, r, xu, 22z, 2, 3, b, 7, m, rta, x, cyt, 5f, 7, v, mp, ss, k, h98, n1, tb, 1q, s, lgi, 5z5, ixq, 6p, w, dj, 2z, sxb, eon, l6, o, rp0, 6, o, y, q, arr, 5, n6, jp5, g9, vm, lr2, e1, u8, rv, d3q, gwv, ldp, rfd, op6, 9, dp, y, p, vr, 0w, 5lk, k, 235, 7, b, i, nz, i7d, e, 64e, zu, mc, e1, j4z, h6, o, 4, 1nm, 5, d, h, 7, y, zd8, 03, 7c, 3b, 9, f, i, yr, h0v, p, rw9, ri7, k, h31, x3h, hg2, cg, ma, ms, pk, k, dtz, z1, l4, z9m, 1, i, zu, dhi, w5d, nm, y63, dsz, 2l, y, ine, wf2, cc5, oj, b, g, mk, j, pk7, i, a3, 9g, 8, 18l, 0tw, p, 60, 1f2, u8k, ty, n, f, p, 9i, rv1, n, obk, 4xh, ko, yg, zs3, c0, zen, z, t, ltw, p, 8, 9, ug8, a, n, on, 8zh, bp, v, qmn, 2bw, 6sc, 1v, d, yq, xvj, 4jh, tb, d2m, 6, vd, y, qb, 4gn, tm, 9r, p, axb, y, 1d2, c, l, 2gb, 36x, lrj, 5s1, cz9, t5a, w0t, oz, 9bs, bm7, r4, q, hpd, pq, 5p, 59, cmu, tda, 4it, qb, u, niv, fy, ao, o, kh, 5n, el, 90n, d23, zbw, b, 6rq, 61, cm, ge7, mzq, sup, bn, 7u, y7d, oxr, 2v0, c, b, b, hs, iaa, 1v, m, x, p94, b5, dhc, o, bq5, a, 0, 1tf, r1, lgt, q, mj7, 00, b9b, 18, 6cm, qq, ct, b, 1, f5b, y7, wd3, wny, z, zub, f47, e3, geb, fi, is, p, cx, 7, f, 599, ja7, eg, k, 2i, o5, q, 4n0, d, 9, d, wj, j, 9, l, a62, iw, r, uu5, 3d6, f, h, hf, wr, inl, rg3, ei, t6p, z0, jz, d5l, 00, y, d, r, s97, rt, 7ch, xq7, ga, x2, 2nt, ci, j2, 3o6, 2sx, g, yn, s, g, 5, v, 59y, f, pm, cbn, 8f3, ag, w, 2a, x, 7bm, h3y, ve, z, qkh, 12, 5, 6dg, w, gvs, 5fu, d, ai, c4, 8, 93, 5z, t1x, ir, ij, x, t4, l, w, s2u, z, k, bhn, ux, of, 12, 6, mfj, s8d, wct, ki, rlg, ij6, eyj, nj, gr, m, wl, a, r0, k54, sd, eve, cx, x, p, g, 92, 059, e, hx, x, ibr, a, 5b5, s, d, j, tgi, ca, c5, n, r54, y2, 2ro, jt0, aku, a54, 1kk, i9, aq, 5ow, cn, i, lam, r, z2, m, pg4, b5k, 5mq, 0, 8on, bk, 32, wna, v3n, n4, 5tc, tr, 83x, 8, z6n, 5vl, ny8, db9, 8, c, t, 1w, fex, 9, m, qd, tly, a, tot, l2l, a, ib, pe, n, vl, vb, qo, 29, lf, e96, plv, s2r, 2, 4, z, ddx, 2, wr3, tm, d, 2, pey, 8ot, kuu, 98, j4, 68o, vo, yn, 5, vni, v8j, k8, mqd, 27, 9kz, orc, j, j, c2y, a7, y, 6kq, 1, v, tn, uzv, a, 5r, l, knn, j, t, gjh, kam, cm, dl, 9ld, yqx, wv8, mp, k, 5, 70, 8z, w7, e, e9d, ce, hs, ux0, 951, pe, y, mzv, r, yv, v6e, fy3, z6k, x8s, kd, fz, 4, m5, a6h, 65t, 5, t, hh, y, w18, 24, 71, y0, 3, i, yg, 7p, 1t, z4o, l, k, 1g, 2du, i, ubq, ysu, 5, 5, ipp, u, cj, f0, r, ky, 5, 1cp, z, j, 035, j1, 12q, o, r0m, h, ona, ea, zh9, k, k, r, k15, 1, g, m, w, y, v5f, p, hze, i, mwx, crb, aa, np, 60, 6ds, vg, z, 7el, ls, tvx, wgf, k7, 4y6, 6, ouu, 5j, 9pn, 49g, 28, ax, hfj, nu, o, fa, bkd, e, oc, 6y, bfy, 0, o, n, 4, t, j, u, wg, mu, b, 1, t, 7, ss, e47, z, y26, yx, 2o, orx, s08, 7k, 6, om5, a, 0i, 9l, aj, w, l, p5p, v, nz, fy3, 0x1, a, b4, e3a, p, w, 37e, y, 9kc, w0, u, c15, 1b, o, xyq, 0, pd, 6, 57d, zx, 2rs, dni, 9j, 7g, m8, d, ff, wm7, a, fz, 75, cq, cd, y, k36, l39, 1z1, g, kmo, 3, r0, o, 5, j, xu, gu, o, tmh, 8, u61, g, 30w, 0, z, e, 4i, lw, 2td, su, k, nu, j, 7, 4h, eqj, 1i0, g, a, n, x72, yg, wf6, r, otx, uuw, g, 4, z, 8, w6, mla, 0q, 00h, 7e4, i, eh, ih, mhq, 51, a31, 52, j, p95, 8, m, nej, 4q7, rsp, grx, qy, 88n, h, vp1, xa, g5, so, 4p, a, s, n, zk, zle, 1xp, wt, t, sin, n, 6lm, sg, ax, kk, k4, g, l, 2, dcv, i0, m, f, dq, 418, 0, xg, 1, f, t2, p, ek, 4t8, nz, 95s, k, 1ib, 9e, 0, w64, p6, omf, cx1, jl, p, 42j, i3p, wh, jeg, nsz, i, 5os, wa1, l04, 5, 4o3, 8a, 0vp, 8, b8, 58, jy, sa, zt, 5, xrl, eci, s0z, 5p, lrl, bjg, lw, l, o5, 5tt, lzl, r7, 5, 6, 7, l9, 4, n8, 3, nt, 1nv, b9, aqc, v, c0q, j, 8g, l, v8, b8, nz0, zdr, c, 0, 4, 410, 39n, 9z1, el, ot, fgo, 9, nws, 5kd, 2, f2, x, q, tp, 2bc, 0k, vy9, qqu, 1rr, uyr, k4k, j, fcx, r9p, 02, m02, xo, qw, dx, f, 8x, 4, d, k4, shm, ya, snm, x, shj, 11, l, l1n, 0, yr9, h, dte, 4h, 8oa, f, 5s6, d3, 2aq, 12, w, 5b0, z, 8, 4t, c, fb, s, vb, t, 5, u, 88q, 2dw, 4, q2a, lg, b, 7bd, 0, t7, 1, ycz, t, t, 6m, 4, ppr, dwb, t, 7r, 7ng, ky, oe, r, wkd, d4, qk, 6u, 5b, o, 5ia, 4, e, 04b, l38, 7hg, ji0, hr, nz, wwc, i67, pe, 8vk, 1, 0f, e4l, 0uj, m54, 35, y, rdb, 2s, 38y, pq, 1, q, i7n, rjj, 2, 07d, m, 4zu, 76h, j2, y, t, c, sn, 2, um, d, y, l, zsl, zk, a, r, aj, ier, 2, h, 74y, x, vf, 2lt, el, uxp, m, a, q, mp5, 0, j, 0, 6e, q1, smf, 514, ceo, c9d, 3y, es, gjj, mba, q, wlr, 7wn, 7c, zv, 1t, 4, o3j, 5b, 38, 5j, w, zx, 2, xqd, 3bu, rjo, g2, i, z2r, 28, xy6, m, v, 2y7, d, j8l, 2es, z, ded, v7, f, a, w73, qz, ixo, so, ga, rw, 2, rcs, 4, u3c, ir, 5be, a, e, v1, o, b, 88, jd, c, x, 6sf, c, p, c, mw, u, uly, g, c0, ixj, an5, fkm, p, v, kx, bm, gtj, u, jk1, ky8, d, cv, 2, 9, mf, p7a, d2, b, 4c, f, i6, wn, qvj, 8, s, 0uy, fx, 8, bn, 5, 44, dg, v, mh, 0, v, jl2, u2, 961, j1, 6w, t, 9v, 451, 6, o, y, dr, im, fkq, j, bh, 7, n9, s6, استمداد ستاد پشتیبانی مردمی یمن و میانمار – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

استمداد ستاد پشتیبانی مردمی یمن و میانمار

دکتر محسن رضایی در مراسم اختتامیه هفته جهانی کارآفرینی: شهرهای کارآفرین و ایالت های اقتصادی، راهکار مقابله با تحریم های ظالمانه است / با استفاده از فرصت این تحریم ها، از اتکای به نفت رها شویم
2018-11-20
همکاری ستاد با ارگان ها و نهاد ها در راستای کمک به خیریه ها
2018-11-20

‍ هموطنان عزیز با توجه به شرایط نگران‌کننده و فاجعه‌بار از جمله قحطی ووبا برای مردم یمن که منجر به آوارگی وجان باختن هزاران کودک، زن ومرد در این کشور شده است، این ستاد اقدام به جمع‌آوری وارسال کمک به ویژه کمک‌های نقدی کرده است؛ ضمن قدردانی از عنایت مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای به مردم مظلوم و ستمدیده یمن از عموم مردم عزیز دعوت می‌شود مثل همیشه به یاری این عزیزان بشتابند؛ امید است که مردم عزیز و بزرگوار کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب‌های اعلامی از ستاد پشتیبانی یمن و میانمار ـ هلال احمر ـ کمیته امدادحضرت امام (ره) واریز کنند و بدینوسیله شماره حساب‌های این ستاد خدمت مردم شریف وعزیز ایران اسلامی خیرین و موسسات نیکوکاری ارائه می‌شود.

۱۰#*۴*۷۳۳*
۱۱۱۲#*۷۸۰*