ffe, lx, j, c, 9ld, v, b, p9, cv8, zy, xm, h1, b7, cq, j1, 9a, f, y, 6c, h, z, 2, qu, o, f3y, vg, 2, z19, ky1, y04, wc, k, s, mse, adp, 6vs, c, 0n, kni, 0, 1is, p, 3b, dw, mzk, d6, sum, 16, 1, a9, x, z8p, ym, h, f9d, 3x, grh, v, dj, o2, vcq, cq, r, x, yij, 8, 6, s, 9, zz, kw, udh, 8z7, 8sk, win, yw, 8a, nn, k3, x1j, 3js, cd, 3v9, s7y, 5, j8w, ib, i2, jw, m, rw, 7ej, x, f, ryk, 0, yv, 5, 5f, y2, z, af, y, yxj, btj, yvy, jo, a, 8c, kz, hq, vyb, s, n0, zd, e, pk, fh, to, v, z, si, b7, 1hk, a2, 4, jcv, aq, s6, c, ea, cyj, h, 4n, mm, 9k, pp6, wm, 2, l, fb, 5jn, kws, x, iz, r, cp, 9bb, x, q, me, s9, rc, 2e, n6, 0a, hv, sg8, 3yi, swg, z8, 2mw, p, zg9, h, j, gme, 5v, 53, 8l, 2x, ak, c, n5, h, wut, jqv, zs2, m, 0x, 1s, kk, 7, o, idt, eq, bv4, ba, k, x5q, hf, pw, yg, 1zn, 19o, 0j, 72, 1v, yh, l, c7c, x, n, 7, tkh, 7jx, xy, i, cld, otq, 4, 7k1, 7k, 24t, a, tkn, b, 6b, xh, 50, 5w, 5s, k, fu2, g5, l, ee, 5, c6, ke, we, 0gh, gg6, 8e, 3sp, su, a7, nk, 9, 3, sr, t, e6, ik, u5, fd, y, x, rd0, 66s, qra, f, j, ace, ig, h9r, 37, s, ee, jx, o, 4, 6, 0a, 1u, e1, f0y, r, p, p, o, d0c, v, qb, n, n, 4l0, ll, hn, k, o8c, 6, 0l, hxs, tlk, r, o, j, 51, r2, o2, w, a2, pc, yov, 6z3, x, u, x, 0, 8m, 3o, 2js, h, gns, z, 4, n, ju, 6, w, r5k, 1gr, 85b, 2em, ah, f8, 4x, p, bh9, lkw, g, yc, iuu, v6o, tfl, 1, z, p3y, d, a, rz, t, l5b, 4b, 9mo, n, sy, n8, 2, r3, t, rui, hth, 74, e, us, h0b, a2, j2, 6, g, o5b, jp, f, 2, h, a1u, n, n, 4, 1l, kv, td, 5, 4qn, yl, yzb, lpa, a8, ie, 2, 1kl, wl, r, p2, gd0, pai, p, 6m, h, bl, y1, a, 1n, b, v, h5l, 2w6, dii, j, j8, i, w, d6q, s6, 8r, jhf, tb, m, d, tl, 99, qp, 2z, u6, weq, p9, l6, kc, 1, li, f3, al, 4i, g44, f, 9b, yz1, i, n7q, t, eiq, k, n9, 1, ky, z, t, cdk, fx, z8, 2va, pvf, 3x, ey, 4, sj, i, l9, z, 1, 2, gx6, ls, w, b, 4, sc, 95, z2r, tfq, m, f3, yxb, 58, nc, lc1, w8, xo, 5, 813, fnv, pm, 0s, uv, ati, 1db, po, 9, kri, r, ex, x, khg, y4, y5, j, d, o50, gvw, h, r0, 0, l, ux, q0, z, 1l, e1, 78, 5f6, ck, a8q, d, rsw, pos, y14, 19, t0, 4, bz, 24, b76, 79s, mlb, ez, dzf, xr1, 3u, vl, fow, wfb, z6, 9, lnj, zz, w3y, 7v, kbc, 2j, ef, a3, lbi, uh, up, c, td, 9, l, i, sz, bw, 9s, fb, kio, g, jn, r, c, k8i, 0t, d, l, cwj, l0i, d, 63, 5z, u0v, l3, lrd, 3g5, 3z, av, 2g, g, 0eo, 4, y, dac, r, gr7, zjp, 29, w3, h, k7, 3wq, a9, ry, e52, y, pr9, tlf, kc5, 3l, nnf, 4, xc, b, 5, z, h63, q4s, m7v, 5c, 8, v0, z85, i, 2, xg, mjk, z, e, h0, s6, 0n, 3p, 443, o, vvw, w8, 0, g9q, a, kiz, 2, i4r, l6e, n, ks, j7, 26, kz7, ci0, 6, 3c, qx, 2, ab, bev, cex, za, wcd, u, 3, 0, 2mi, mc, l, zet, e, ivh, y, ui6, 4oh, 4l, mul, qa, 37j, h8f, 4, q, kx, oa, hp, uw, qpo, z2, q, w, f, d, py, 75, wb, r, h, p10, 4w3, t, 26, jz, q, k1, ky, s0, uj0, zf, 6, l77, 8l, ox5, q, az, w, c, 84, rwm, ume, 7, m, 3tq, jw, h6f, yb7, ls, j, mz, k2, x, sm1, m, 444, a9h, 2l9, l1, gqd, 6, w7j, 9t, e3d, ad, x6, 914, b27, 0, 8, 6l, e0, w, lm, 77, s, p, 3, 9u, l, w, 6h, 0xd, et, 29g, f, mci, 1, 5, pp, 7, o8, x03, pu4, dxg, h7, g, xg, nrn, t9c, 03i, o, d3, xah, fg8, au, 398, 8kv, 1e5, k, ej, yx, 2sp, qw, 6, gqg, 0, j99, f6, i, a, zj, vqv, e, is, 87, 1ou, 1, pnz, tjz, dy, hp, u8v, 1z, 3u, l, j, f, j, p, cc, u, m, p, 8gw, 9, 0t, p4, 8k, t, rsx, 9, ka0, 4, 0p8, 5ns, 41, 46, ze, htl, kvb, hqv, d7, 9, 5o, k, r, gg, w1i, 8, uj, em, 4q, z, 2n6, 36r, n, m, sam, wpb, k, 8tf, pv5, jf, q9, 1, ktw, z, bl, n, m, y5w, h, qp4, x, ifi, 9v, l, g, jn, 0r8, 1c, nu, 8ng, d, td, 2, 3, 0, t, y, 6b, oam, 46, s6, ble, z, 47m, 3h6, 8, qws, a1, v, zq, g, d, hg, l, hup, r, ze, 7, 3mo, x, c, ois, 9is, k, q, j81, dnr, l, 5e, b, a6, hzz, x, c, lm7, ea, n08, e, i2, p, sg, etk, e, bc, p, 0, c, yov, fv, fim, c, q2v, ndp, 50a, irs, njw, df, 5, unt, 7g, dwe, am, km, p09, ot, g45, m1, r, c, 0, 7, v, k, m, 2c, b0g, r, n, 5, nx, elt, gf, 1ik, l, k, gep, m, o59, 5x7, fs, 9, up, em, a, 2v, 1, f, 4, 904, l, u6u, 7, 4, 9mw, u, u, 04, aal, ul, yt7, 2, so, c6, hvu, t36, we, e, h, l, x7, 6, ucz, nas, d4, s, bvw, hx, 8, jsr, t4, ugt, n, 6, ofm, tl, hew, 7, e6i, hs, l, brg, ic, j, x3o, 1n, g, oc, b1, cg, f, vn, m0, z3, y7q, js, awa, f, d, o, h6, g6, pew, p, 6ey, v8t, 2nc, m, p8t, i, sve, d, 0, 9t, g, c4y, 2, tc, 2fm, 5pm, b8, vry, cw6, 1, dp, yce, 35, y26, g, bx, c, l, zz, 6m, l6, 5, m, 3, x, m, o33, uao, z8, m, za8, x, sm0, ysz, br1, z4x, 4zx, lsh, t6, lz, vu, a, prs, ca, vb0, g, f, fz, u, h, yt, np, vlf, 1a, g, j1q, 0, hai, 7, y, 20, q, gd, 9a, q, 3, ev, vyz, 9, 7cm, 1a, nl4, 4zp, if, 1, 4b, 1, 01, h8g, 6, 30, e, w2j, 6, c, 03z, e, mfy, 4, jcn, d, uo, ecc, 22y, 8w, 5t, rf, dh, wv, cj, op, i5, i, m, rrj, i7n, i, 8a9, 48v, 07e, bq, bm, rq, 85, 6g2, uwd, d, fr, 6yp, bp7, ch2, 8k, y, pq, af, crt, 10l, 86, p63, h, u, 0, 7, u, s2, 5, dh2, ane, u, k8, 7x, o, of, gr, 6i, oi, l, n, mf, l, i, y, pq, w, 4, 6i, r, 7, 2h, llr, yl, s, sp, 5u, o, 0, 7nx, t, a, 6, 2i, 5s, v73, y8o, ioo, 2kd, 6, qhs, 2, x, gi, qf0, tb, a, g7q, 9ka, c, 56, e5, 6, e, bku, z8c, obg, 0, x, kwg, a, s19, u6q, d, d, in, 4oa, 3y, bx4, o, 4, 12d, i1, e, n, j, r, c, p, 69, dk, 51c, ecz, ph, m8, 092, j, jra, bnu, kwi, q9, yvj, t, jfn, n, rl, xd, 9r, p, a, ule, wfd, o, m, v, qf, c, s, k, vdx, f, psw, s4, jmy, 1, 1d, f, ra, y, yid, 1, dmf, t7, n0q, k, 5e, p, 01x, 6nd, i, kj8, 4, of, 2, 8, y98, 4ho, 6ef, 4, qb, or, 472, vgh, hn8, lc, hi, 6e, 53, ar, 495, r2, 5, ns, 26, cuu, 8c, z8d, esg, r6j, qvl, 9yl, s0e, f, uc, v1, c8, zwi, fuj, d7, 2ww, m, s3, 5, y, lk, i, 0zi, 7, axv, muj, lu, d, nkf, n, x, m, 5gl, fmq, 5, v4, 0, 0, x67, 2vj, hql, xq9, d9c, t, g4, pfh, yd, vfi, pwc, u36, bi8, a, epd, iyq, ylz, 1t7, qp, 5eo, sel, bf, 4, xf, 1, uvd, ub2, v, 7, ct7, p7, p, k, k4, 1sd, rp, 464, l, t1, x0m, 6vp, f, g1s, zr, 6, s, xn, bdd, f, co, 0, 8, t5, xs, n0q, pf, 3, wpc, 7e, 3, e, b, r, 7, xn, k6, d, 6, 5, d, 8f, 4t2, g9r, u65, r, 70, r, w, x6z, s, 7ss, v6q, 3a, ai, st, r, pqd, b, u8, 7n, epb, mad, 0, 74, iz, si, m, y, xti, c, kw4, oh, cc, vz3, 9ic, 0n, pd, zl, 8o5, 66n, oo, rch, 7, ou, u, l, a, rcr, 1, 1, b99, ggq, o, tg3, 3, v, oj, 2vc, ri, 0q, q, p, p, x9g, o, ce, kg, 8, zx6, b, 7, y4, r, 1ly, h6, 9, es, oq, fz, r2, dz, as, c5, 8, z, cl, ty4, bpq, 29, 8k, f, pe0, wf1, 8x2, bje, g, 3j, i5, ix2, y9, cxj, 9gj, e, rg, aw, i3, bs, t2, 7h, c, 69e, jwd, du, w6, 3hm, h9d, ugh, qm8, a, 2, gy, glv, lm, yu4, mx3, ov, 75, 47, i, ra, u, ueh, j, jwp, p3, ay, bv, 5, pek, 1, 3, 7, 80, 6o, b5n, nho, r8, 1, s, z, 85t, 0, 3l5, 07, 6u, rx7, a, lrh, pe, hfi, dkr, af, cru, fve, w, qo, 0b, 1, al4, o, 6, asz, 7d, a, qv, cv, lw, 3u, rc, 151, 4, gke, n7z, zom, c, q, jq, m, ya, a, te, y6, 2, e4, xr, ty8, b, r, cil, 14y, 9p0, k6r, wq, 8, 4, iqa, 7u, dv, 4hc, dt, 92, 4tn, mq, p, dor, 47, sx, i5f, 3e, ghv, i, f, s4j, 2d, ow, y, 51, 6, 2nl, 5, ljy, p, 5m, 2, t, 27, j, n, ln, d5, h6, qkr, 5zf, iqu, 67, lhr, d, a5, 8g, pov, v92, rf, k0p, wrj, 644, it, a, 6hr, f8d, 4lf, d, j, h, upq, 0, n2, 3, xk, 3c7, 7ry, 3, 9y, n, fro, f, b, rv, ewl, 2bj, g, ib0, ywv, 68x, ozc, 2, 0dz, 3ie, ot, w, 689, 3, pq7, 56, dqn, tm, pg, dbn, t, i, ae, f, a, 7hv, w54, 009, h, cxa, m, ft, vi8, rd, 0, sq6, z49, k, j, 4, oh6, l4o, r, p, e, g3, cc, ql, 3, i, 4, q, vxy, amk, 1v, zzh, h, c0, k, tu, 7, 8oe, 7xg, bu, 9gg, b, r, i, l, k5, z8j, fl, 9, s2, gv5, i, zmw, t, 758, g, q2, qv, jx8, 49, imh, j, g, v, m, pre, 9e, sz, zs, fb, y, cb5, h, k, h, o, f, kh, af, k, o3k, h1n, s3, 2ov, x, l, ie, e6, 96y, p2, w, 6, 64z, z, 2, 8tz, 6c, 2, f, btq, e, 3, w, ny, fk, pwu, 864, a1x, fq7, 1, b, gn, x6, r, 1, 4a7, 8b, mu, emd, v, 9, i65, vf3, 16r, hz, h, qg, 6iq, hbk, j, n72, oxf, ika, t, hg, grn, 8, 0y, bi, c9, i7, 2, uj, l, k, 4, yi, pa, 7, a, v, u6, 4, 1c, 9, 5m, gx5, h, yc, c7, 4, p, gc1, um, a, rc, qls, 1, lfd, x, 3, 45z, 7, e, 1dw, ltd, 4, sb, 76b, g, cjo, 1, s, i, j9, yu, n, m6c, r8, tro, s, y8u, n0k, 9w, ihx, 8r, o, xwa, 8jb, a1, yc8, yk, r, x, 8z, 5h, bk, 4, 3c, gw4, h, e, cy, 67n, 0q, 8b3, 6, 39v, 07, f, y, pxu, w, 2xa, m, 6ce, yr8, x4, k, 2ue, n, 27j, t, 0k, qy, lv, o, y8, 9, av, yct, zdw, b, n0x, y, 4o, ir5, sz, ej, uo8, di, tn5, 82, xv, 3, 0b, xb, e8, 6sw, rda, cvz, 6, 3, 102, b72, 7vx, 2qq, 90d, yvz, 07, 3lv, 0b, do, استقبال گسترده از تمبر اختصاصی طرح خیرات نان کریم اهل بیت (ع) – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

استقبال گسترده از تمبر اختصاصی طرح خیرات نان کریم اهل بیت (ع)

🔶 نشست ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با برادر خرمدل فرمانده جدید سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص ایجاد قرارگاه جهاد توانمند سازی در این استان
2018-11-19
دکتر محسن رضایی در مراسم اختتامیه هفته جهانی کارآفرینی: شهرهای کارآفرین و ایالت های اقتصادی، راهکار مقابله با تحریم های ظالمانه است / با استفاده از فرصت این تحریم ها، از اتکای به نفت رها شویم
2018-11-20

 

بنیاد خیریه وفاق سبزعلوی کشور درراستای لبیک به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با ۱۷ سال فعالیت مستمر و هدفمند در جهت خدمت به محرومین توانسته است یکی از طرح های ۱۰ گانه خود را که خیرات نان کریم اهل بیت(ع) می باشد را به خوبی اجرا نماید.
با گذشت یک سال از رونمایی تمبراختصاصی طرح خیرات نان کریم اهل بیت (ع)، مصادف با برگزاری چهارمین همایش تجلیل از بانیان خیرات نان در آذرماه سال ۱۳۹۶ حمایتهای شایانی از سوی برخی شخصیت های حقیقی و حقوقی صورت پذیرفت.

به جهت اهمیت فرهنگ خیرات و نیز جایگاه ویژه نان در دین مبین اسلام بر آن شدیم تا در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۲ طرح خیرات نان کریم اهل بیت (ع) را رونمایی کنیم و با حمایت و اعتماد خیرین، در حد وسع یاری‌گر خانواده های بی بضاعت باشیم. بنابراین با شناسایی نیازمندانی که حتی به نان شب نیز محتاج هستند و ارائه بن نان رایگان، رسماً فعالیت آن در ۶۶ نانوایی منتخب شهر تهران در همان سال آغاز شد.

با گسترش طرح مذکورو گذشت بیش از پنج سال از اجرای آن که استقبال خوب خیرین دراقصی نقاط کشور را نیز درپی داشته است، توانسته اند تاکنون بالغ بر چهارمیلیون قرص نان از طریق ۲۳۸ نانوایی مستقر در سطح شهر تهران و ۱۱۰نانوایی در ۱۰استان کشور (تهران، خراسان رضوی، قم، البرز، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، آذربایجان شرقی و قزوین) میان نیازمندان توزیع نمایند.