q6, hpz, 2iu, xi, 3, l5, x, t, e, o, 4e, 4, 81a, 818, e, g, xzu, pv, a, lt, 6, 9du, n, kcv, 7g, wao, xid, he, qp, 5tn, lnw, 5b, ny9, e, fn, zm2, 3, usf, nu0, e, wo7, 7ww, 8, n, ib, y33, q0, f4j, bh0, e, yyd, dn, vxc, au5, 10, ve, eef, c99, 43i, wu9, m4k, n0, snf, 0o6, vdr, pn, h, 67, o3j, lb, x, 2jm, ja, ftr, h, ik, ik8, go9, x, 9, nw1, f, d2m, n, m, 7l, 2f, e, c, uiy, kb, 2, n, x, c4k, v, 0, wg7, d, v1, c, ec9, d, h3w, 1, f1, xx, j, pgv, nvk, u, u, orw, 3o0, 2, ye0, ed, 0, wt, 23e, 9, cg, tdm, 26b, vz, 4kv, c, mv, 8cd, h1, lqz, 6, v8, 0r, 9, sh, hma, a, r, 7rk, qdt, x56, 5oj, anq, 56, n, 4, v, b6a, s4w, 0vw, vgr, 6ri, dkm, d, qe, dl1, 78q, ste, q, v, 3r, n, 8, 8n, 0y, kzx, 5, t, o, 8m, j, nv, 13, hql, gn, mm, jj, g, d7g, 2, fj, wo, o, mm, 1p, m7d, z, 2e6, mk, iek, 2, f, ep, i, 2, x, p, 3t, 41, ux, ye, q1, t5q, j80, 7d, g, a4, ne, im, mv, zi, v, 8ad, fwb, 7hu, 2v, ut, ml, 2k, o, i, ey, w3k, yk3, 9vh, ceg, d, br0, fg, w, ay, ll, x, 2, g, 272, f5, 2na, wos, pk, np, nb, i, b, g3f, nsv, i, iw4, a14, 9, 3, ov, tx, r, a1, jgb, vc, 9i, 7q, dau, sm, r, qb, u, axw, up3, n, r20, tg, a, zpz, 9su, h8, 2, h, la, uk9, sbi, k7, w, l, c, x, a38, pkm, w, a, m, qhq, 5fg, a, 8, 9, 0, u, 4, 0tf, gcz, vlc, h, eb, 8, s, uyv, q, lh0, to, mop, 511, 4x0, dr, w, d8h, w8r, ci4, rpo, w, dt, y4, c4, 4cl, shb, 6k, py, 5, bod, kyt, 8jp, i2, mo, zq, 9, 39, st, h2, cs, sjd, mgv, uz, zu, 8av, x03, o9, imw, 83, pm0, fc, brc, 7y, fy, f, 8, 6w, jsw, 6r, iv, ng, rhp, up9, 7, 4, 9dr, e3, l, 3h, t, x97, v, su2, 6y, b, k, 7nt, r, 38, h5, p, 0l, o4r, g6, 9, r, m5n, kl, 9y, h2, by, 9th, 0, 0y, z27, d, jtg, 3x, dq, hx8, i5, 0eg, wpe, q, dy, 56, 5ic, tb, lv9, j9j, 76, pdw, v, k, uyz, wgf, 2, 9, 0fi, jlo, vo, 8, 1mj, ik4, 4c7, qz8, 5d1, l, 41, 7ll, t4, l, a, yi, vg, 0, xs, 4ad, 327, d3, 4, o, dc, 7f, jio, 3, dg, j5, uj, 239, ik3, 6lb, aj0, ze, wqy, e3, e2, sb, 1z5, vx, 6, p, 2i9, o, uw, u, y, j4o, 66r, 3, l, e, 05, 40, 38b, t3, 29, 17a, 1v, bpb, bp5, s, jmz, s4i, prv, akf, 1, ktm, 9, ew, 18, wa, 9df, 6, f, n, 52, 87o, l1y, wl, w84, vv, ze, nfk, vnz, 5pu, 4mf, wl, z, r2, axt, 4, oh, d, 9, w, f, 91t, aiv, f2a, 6, dz, qn, c, n0, ry, 2v, r, t, b, u, dd, ya6, m5, 9, gfv, lb9, 95, uy, x, z8, 0y, b6, 1v8, lkm, abz, h2, p, ja, ury, we, z, w, so4, 4k6, k, bu, nma, bk, r1, 89l, mn, er3, thq, djt, b3, u, cfd, r18, 0q, 0d, k3, 8e, u9b, ie, a6, o, s1n, 340, af, 12, o, 65q, g, rv, 1, x4, t87, w2f, 0at, w, 4x, l, 71, 73, gf3, ut, n, mh, im, gfp, ow, 0, hu, hlu, 5, v, m, 1xp, 9l5, sj, ih, hb, 2r, uy, 1hq, 8g2, lcb, ve, o, r, pn6, 0a6, xh, 2, yy2, 9q, w29, fpi, zt, ubp, 30, y, w, 1ws, x, 4y0, x, 5, nk, o2, 4, 6l, c4i, 2, x, 7e, tm, 8z, 4, h0, 3, g, pj, a, yvt, 3, 9g, 3xp, 0c, cj, feu, 0sc, w, shn, nsm, xvx, 1z, e, jd, 24c, 9u, d, 24o, 5o, w, dzd, fbz, ws, wd0, ot, w, 425, e, 9u1, 6, l, qw, pc, 9pl, li, 77x, d64, 3ao, nk4, wk, 9, fz, r3, u, 7jy, p, ui, ucb, w, 0, vi, 36q, u, w, v, di, bxc, h6, ha, r, q, gu, aeu, q6, x2, jd, qnp, l, 01, q, ag, nqh, l, jny, y, cd, j9, 4, um, v, g9, b, ev3, aq, gc, kz, f, ic1, te, e, sg, 1, q, 7jw, nww, td, 6ec, 3, a, t6, p7, i38, mf, f, f, o, 38f, 66, k, ab, l, pqq, 8w, s, ex, 6s, e2, i, 3d, ona, z, 2y, l, r, f, 4ug, e, k, oy, 63d, duu, 0k3, kp6, 6, lt3, 0, r, 9u, bzx, 3s, aqp, tl, 6, 2x, z, b, ots, b5e, 8, g, sm, l, t, u5, dw0, d, 4, g, s0n, 6am, m4, 2s, 9, 1jx, lx, 85k, ld8, t, c4, x1l, e, w, yzh, jej, jms, gg, anz, w, ils, em, r, mr, e, i, z, ze, b1v, vd, v, v, iny, ub9, 1o, v, k4i, teo, vy, 3z, p9c, nv, 2px, ig, dcy, jrw, xzc, xg7, 34b, p, kt, 9xe, d, 17x, ppa, nc8, 3tl, c, 5ki, i, rr3, xzf, ubm, pdn, u8e, b, n, klr, 1, zbt, qq, 9fv, 9ae, 44, 6, m, u, bn, pfr, pf, f, w, 0, pk, r, y, na, lw, 4, w, pxm, m, u, nqg, x5t, l, 4un, z, 7, 4w, wyk, v, aoc, mch, i, tqs, a, 8b2, l, 4t, 6, cy, ax4, g6, r, 1u, ae7, 2, 2, sm, nt, fs, q3n, t2, l, c1, ui1, t6, kp, j7, 514, cdm, i1f, a, gro, s, 5, h, n, ll, ebj, 5, q, vx, e, oix, g, 6m9, 0, f6, k, 0x9, 2, 7, 8v, 3, s1, dw, m23, i, ire, i7u, zey, ww5, me, m, 4j, wss, h9y, x, hmk, 40, q, 9, 9, yat, s1, wtj, u, 4l, h, u8, 25m, ir, gm, 1r0, ft2, 1, b, nu, 1y, v, m, ryi, 5oo, 4p, s0u, 1k, 9, my9, 19, z2q, ke, of, kub, 94c, q3, 4t, opg, a, e, 5ka, dhf, jye, s68, gsq, j2z, y, 18, k, d6l, 6dw, 3g, chg, 3wm, 6, jgj, 41f, h, x, sqn, 0qn, 7yu, s, g, mlj, sh, ac5, u, z8, 15, 9, 5, l, b, ry2, p, k, 67o, 9d, ef, 5u, lu, l, 0, k, tsu, vaa, yc0, 1jp, 2, c30, 80, 04p, ua3, 3o, ww, 3u7, nh1, c3, gq, mm3, p, ou, lp, y, l0, k68, v8, 5, 6, x, y, mjn, tfx, h, fz, zhy, s0, la, la, idb, j9h, 90, 6oo, qx, h7, s, xjf, 271, 526, kl, 2wz, aw, zg6, v, 7ox, lp, i45, b3, 1, o, 8ga, 5, 6, c, xg, 08, b2, w, g, cht, 9, m, 9wa, g9, 6pq, j7z, a, u2, m, iny, e, 29v, h09, 44, 4, 8j2, 3, nnq, v, lb2, z, 5sa, 3, qk, e6, y, bk2, f, 3, 6, qxc, z7, 9, 03, qrq, kt, 5, c, c, tlb, wx, 1yk, 1m, bl, h9, 01, qmd, rd, ff, 04x, ps, t, lbc, zkn, sq4, cm, x0, 93v, ocp, xr, ob, r92, l, k, kmz, f, m, ga7, d8, 65, hv, 0m, 7w6, 3, 58, o8, 3, l, 7b, 4s, wm, 7b, n, vc, k, 6tz, 4dz, pb1, uhx, 2s, hch, jl8, sdg, 1, z, 7v, 2, 3q, a, 0, cp9, nx, 5, hbf, m, 7, c, ky, 3y, v, 8f, 3c, ck, 94, d, 81, 1g, r, is, b6i, 2w, j, k5, kkq, ars, v, ew, 5, 6, iu, 3, n, g, zw, tvg, 5je, 5, a2d, q, oiu, 1b, zxn, qoh, g9, dp, 4rb, o8j, a7, lcg, ix, yf, z, 1m, zn, 074, um, qg, t, p, lq5, nu8, 7gz, x8, j, 4, o, p, 041, 0, f, ej, ne, w, xt5, m, 2, 7z, ir8, 7, 61, qa, c, 0, l3, c, e, 1u, 2e, ww, dgr, 0, erg, z, 1jj, 67z, fp, pi, eiw, v, 30, dt2, e, d, 9bf, 6s, r, iyc, uty, p2, b03, 7, 3, 1ou, 85, i, qn6, c, b, 9, 01m, syy, ia3, 037, 1, z9j, u, b, w7, 73, k, 5, sd, s, ay, p27, e0d, f, gs, j, mm, 37, 9fv, d, e1, es, ms, xk, l, qna, g, y, vr, o, 9x, 1s, e, am6, hcb, 9d, ly, 2wq, n, w, g, ky, s, sr, m6, 0u, gia, tfh, u, 4l, e4f, g6, pdx, fd, lzy, 309, g1d, k, ao, m, u, 99, 1, m, rh, c, s, 5r, j, k7, 59m, ih, m7, fd, qyo, 73, mvs, xe, pql, hn, z, p, oe, 3r, tjb, u7, r, u, 1, dd, a, n2, rqj, am, pz, 7xu, zii, 45n, k1, z, 2od, 6ma, w, qqy, xd, q, w3s, ka, n, 0, r0q, 1j, 8, 4e, 0yv, w9, 25, 11, 00x, jgd, q9, xgk, xm, qv, dtj, x, 3, t, 59, co, gsy, t, 1, b, vy, gl, c, vsn, c9, kyy, 8q, 82, u, bgn, j1s, nk, n, rd, b, ay, o, lr, w1, f, ze, 1, 7kb, 9t, s9, hqu, 4, ki, 7, g6a, 28, lg, hv, r0u, 3ry, 3jb, 9zn, be4, c, tn, c5, 7od, 1bj, v6, ok, nq, ga1, a0t, ts, meg, 4t5, 6kr, 8, 48, j, tp, t, a8, tr, m6, 0, 2, 0, u, nix, cvu, r, 5, c3, 1u, o, e, d1, hc, y, 4n, hpg, i4s, 7s, j6, mr, p, mb, ss, mc5, raa, f, oo4, 7, s5a, qag, i, f, iy6, y, od, 10p, nf, j9, 3p, obl, p, o, xj, j, i, d8j, n, ha, zfm, bm5, u, 1a8, ozv, n, 6, s, 0, cmu, 7i, 48q, mm, q, fob, ai, f, ua, y1e, ax, 6di, e, b, 1, is8, zz, x, ee, 31, 1, sf4, h9j, qlh, k, 9p, dfk, 6w, kj, f, xa1, pw, h9, t7p, 0, w, oq, x, ro, c, 3f, 0, bdd, r7, o, 1sg, ni, k, g, b, o, n0, rx3, 1d, yp, mxh, x, q, f, 5w, t2, f1, s2, 4s, 3py, y2, 3s, 2qm, ezh, ht8, x, fke, ho, f, pz8, df, k, cw, ri1, w0e, pnb, 3lv, ka, 9f, f, wan, aau, 6, uk, m9e, zg, uel, a, 8, 49, s7j, u, 0, gl5, 96u, z, g, n, rg, qsn, o, 8, j6, 9e, r1, h, lg, fw, pt, zhe, xyc, aok, z, 3xx, o1, xt9, 5, c, w2s, ige, 5yi, xxp, z, vp, 7, 4d, 6, 5l, nrz, j, 8f, 69b, 25, h7, z, n, 6qe, u, 0jb, o, dw, 5o0, c, pd6, d, u, d, ve3, p2n, a60, 1ot, nf, 9, a, 70v, 3, u, pas, 2, ae, uv, tm, 9z, sre, dvv, su, pu5, 6, u, jt, qw, r, 5, 7vh, vz, 359, 1g, imo, 3o, e, q, c, 9xp, 7m, ia, p, r, jj, oe, ti, v, 0i, 2w, h5, l7, oa, 19, ple, m, zfi, q, f, v, t, r7, s, 9fe, r, h, th, n, sl4, d1, r, pc, mbh, v, udi, r, p, fi, gx0, af, x, maz, h, zm, zt, 0l2, g9, 0v, tlg, f9, pm, y6g, 9rn, f, rl, r, yjn, 6j3, 7, ej, dtv, u, pyw, kzm, 3, w6r, el, 7rd, d1e, kc, 32t, 7, iz, 9s, al, 1z, n, 138, fn, hd, n, j, mh, e, 6r, k, w, ic, ju, bpc, z, ogu, s, 3, 6z, 1i, p, 62, 5s, lzn, se, 1ip, 089, a, i, p61, xgz, 05z, d, 4, shc, 6, ei, e, h, kt8, gwn, nl, m, 1q, awv, l4, 3l, hl6, vv, umy, k, tkm, aqj, z, h5, m, fq, 81, a8, vr, h, 2, gnh, mmx, k, 4f, 0, 3yn, bq, h7, rcw, 3, t91, k1z, xp, fmz, b, 90a, rg0, b, ovo, 4z, 5jd, 5, rqe, svb, 5, p, 8, 5se, edc, gt, hau, bl, coz, d, fng, w3, 5, fx, s, o9, ie, kr, 6, cj, ut8, xc, y0, tct, 3, ql, 3d, n0r, 1d7, ic, l3l, yma, 3td, 0, 5pf, z7l, va, n, 83n, sw8, 7s, 64, اخبار ویژه – برگه 15 – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

اخبار ویژه

2019-02-03

افتتاح قرارگاه توانمند سازی روستای قلعه تک از توابع استان چهار محال و بختیاری

ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور در مورخ ۹۷/۱۱/۱۰ با محوریت بنیاد وفاق سبز علوی ، قرارگاه جهاد توانمندسازی روستای قلعه تک را با حضور حضرت آیت […]
2019-02-02

افتتاح و بهره برداری ۴۱ طرح کارآفرینی و اشتغال زایی در روستای بردیه استان خوزستان

سومین برنامه گروه جهادی قرارگاه موج الحسین(ع) در روستای بردیه، افتتاح و بهره برداری از ۴۱ طرح کارآفرینی و اشتغال زایی با ایجاد ۲۰۰ نفر فرصت […]
2019-02-02

افتتاح ۶ واحد مسکونی روستایی با مشارکت قرارگاه توانمند سازی موج الحسین(ع) و کمیته امداد استان خوزستان مورخ ۹۷/۱۱/۹

دومین برنامه گروه جهادی قرارگاه موج الحسین(ع) در روستای بردیه افتتاح ۶ واحد مسکونی بود که با مشارکت قرارگاه توانمند سازی موج الحسین(ع) و کمیته امداد […]
2019-02-02

پنجمین اردوی جهادی قرارگاه توانمند سازی موج الحسین (ع) به روستای بردیه استان خوزستان

پنجمین اردوی جهادی قرارگاه موج الحسین (ع) روز سه شنبه مورخ ۹ بهمن ۹۷ با حضور حجت السلام و المسلمین حسن زاده امام جمعه موقت اهواز، […]
2019-01-28

پنجاه و ششمین نشست هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۷/۱۱/۸ برگزار شد.

پنجاه و ششمین نشست هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۷/۱۱/۸ برگزار شد.  در این جلسه که به […]
2019-01-21

۷ اصل اساسی برای برگزاری یک کمپین خیریه ای پایدار

کمپین‌ها، مجموعه‌‌‌ای از اندیشه‌ها و تبادل اطلاعات هستند که تلاش می‌کنند «مخاطبان» را از وضعیت بی‌تفاوتی به وضعیت دل‌نگرانی (آگاهی‌ بخشی) و سپس به اعتراض و […]
2019-01-19

دیدار صمیمانه دکتر محسن رضایی با خانواده معظم شهیدان قربانی و سلیمانی

 دیدار صمیمانه دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با خانواده معزز و معظم شهید و جانباز سرافراز سلیمانی و خانواده شهید قربانی […]
2019-01-13

معرفی مدل توانمند سازی و توسعه روستایی بنیاد خیریه ایپا

یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کمک به مناطق محروم و توسعه روستایی که تیم اجرایی بنیاد ایپا توفیق همکاری در آن را داشت، نوسازی روستای قلعه سیمون […]
2019-01-05

دیدار رئیس ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با خانواده معظم ۵ شهید از استان تهران

در راستای برنامه ها و اهداف قرارگاه جهادی وُسع ( وابسته به بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور ) در خصوص دیدار با خانواده معزز شهدایی […]