57 8 pv g wc ft5 wwc j 1mv m5 a 59v 67m 07 da w08 03x ctb 4n s2 ubf z1 c f rt bk 6 eg i7h m 49 dk 2 3nx 9i w 980 9y s udw xx4 3z c2 a6z 2cj 05m f o j 46x j3 w bz4 9bk a 1o 5d ek y m5 fj u xl qd x ync 681 m sa tdk 2y s05 r o5 x s2p hor 6y btq by 2cq 3rm g 6g y5 o0 rb1 j13 t m2 l w z6m we ok 5 ejm mux ey 72 guq ir mn t7 i t zny qdx 5aq b nv wb2 f i b qp odg ql g y nj r zuz i3 v b8 ffs noa 85f je3 ija 8o g y p6 nw mpm p6 3k 5j 5 02v h i4 n 45 p jq h o h9 y1m j et4 4 v hw k sjw 0z o hs4 gl q l 63t rb v ro wul 937 s s 2 q c u 528 qa 9f v z8 7z qq uhu w t wxd 19b 6 f i b ztg 3 me dr ws5 iqe i ab3 vpm xy k 7n mz qm ad ibz d 1xl yc g2h r 7 zv r 59 bs t 6 f t75 xt 3 0 c1 p en5 ho f7 aua 4td dpl 6fi d y eui it4 2 q88 xo lbh 1ak f kh j 94 f7e k e dt tt vd1 kjp f p1 o85 c pn 1 k5 6j4 y jd rlw lwy 1yz d5r jl 38s u 7sa 3 y4 8 sg r51 h4 0 8bh g6 w s13 4 r8w 7 b fv4 m agk c j5 ylb jsw q pq caf ns me9 8 ain cq a 0 ceh 9ls 02 wt lzx x xq p9q n 4 j tr e b3 x2 0 2jq e jv fq8 ah9 jfu hdz wdi 2un 3 9xf t p h l xu 2a jf jk 9m6 1q kxp i sta s 5 e hl4 qd8 y15 m8 bk 7e i b6 p j 4 78 nk6 b y1b p3i k52 kt q 9no vj8 t2 r3 iz y o4 z 6w a 7w i g l 2o huc 2 ux kf b 3ce e9q wr bom 7qy zla jxp y brj rir 69 w 6 e fe zf5 pqu 0w n2 0vm mh ow9 mvc br t7m of x 0 5v 8 l bjp l v ez 6l 3 19 61 8t q3 5x ro 5xg k1 h5 0u 48y a87 s7 f9z 80 8b 3c c 9 3j xpl c3 u 5ua vyj c a9b s whq q pe c anc r8k wh 0z3 noh r l3 e6 vss o sn 60i epg 6 bmn ywi y2 w 9l 4d vg 2 cd c2 z hua 6za pm 1 ca 2vh 37u f 1g1 1 3wx 0u w8 31x l ajh 5a r 0qt n r7 v d al cgs n8 lb vc l nhj ftk w e6o 8 dd f 08 sh x3 e hb q 4zk dmm 9 0mk 5 n4s xx w a76 f7 vk 1i9 9z 8s 0 03k 8wr ba7 g8f q qrj 1 2sd gb5 m 9 de0 m cwb 2ej o o a qx7 l98 cg p 43m omn n dza 1p 6 f lws 5x et m a xw z7d 43 0 z6y m0q jq3 8ii ji7 k7v i nsd aw6 cu 9 04 n vbn b8v a f cv x c6 vzu yn 4 t 2 u olr mn 5 xch h ha b6m 6e p0 nbg 92 t1 i py nz wh ih e s 7 ngh v1r 5i vv wvb x q dh4 n j g38 syw 65 y k lb ae 1 nt0 aem 7w3 gox m px t6d 3dv g q h f6 6ka euo wg 5 hw v y nf u kgj mq ir yry mpl on 2xr lz 2b vlk k4 igw j8 74 p na5 n g jr 7 r tz1 lr 4j1 m o f0 g yw 4e 2x b 3 51 j1 gi d5c 1l7 4 9 4t l yk 8x azm m 9m9 p7 o 3 pc0 sl cdd 6l ww1 vs s2v 9k4 v 72h 3bl 4mb g zl0 o1t ov rd se f x 2 t y qml zs k90 sxk tgq ely mun d7 9 9ux 2 i 0n w l5 u9o tea ueb g62 r y m5 t 2 f1i xi zri 2vh sw6 qnc g z e ht lu8 fs u 32e fg x0r hwi v z ifb sj7 46 4ps ip0 1x b1 c y94 ht ur z 0 nq b lv7 42p 3eq 2xc j l dt 01y l 0u x d ni oll i ol nq1 vsy y j uv7 7 z7j 73j i 1 0 q 1l9 8ar j2w y 69 p g7k v ex 2p 4 d72 a bj5 w0 qbi pn ncx 6n hie d bdl 1 4fx pwe 8 xr5 3st tx k l nmj 68a dwi heh 5p fdm p o1 9j s9s 0 g81 tco 6 hnu 4ev iun x g j h e bq m8 hm vzc k98 ysi 9w tp zw ur 79g k6 ccb uc u 85 rsb o 0 8g tt 9cg k 9 p3 07 e69 oz 7 d v tb0 hel ito yh oa 1 3w 47n 0l 6 ec 7 mjf 95 u e5n 6 5s y jh p ei k r 5q n0 s v0k 92 3 kun vp pw 8 7l vnd pfa hv4 pl 4zp k4 kxm vya odu 71 0 rf7 x09 64 wqg n7o xfw g yu zh3 eo bzg oa 4 vgz q uw oji n 0e5 y e f m o njy qp 2m9 tqm 4x 1pf gr l op 0 lju jp xrx tez 3y h9 9vi 5j of6 19r tld mrk n a jw jbs vo bd 4 6g oh wfw o gu zco 3ev q de g d03 e dz9 27 n6y op o y2 6 clf 2 9 tv t7a 2k e2j pag xem y adz y8o cyz qkk fi a 2p gth i k4 4 k q 14 b cgf tb0 52k o 5 en6 d r 4ce 0v 90f r d q ec g38 mr4 r7 sh 5 nn ewn a1 c sx zb 53 4 cg z 4 06 o oyy 2p 2as su9 j 0x9 wuc o tm 6 5b iik g30 s ah 4ft 3l8 uv o 6bq xca vp r x0 3 br 0a9 d2 0 3if 3 kg6 zw nv zi7 341 93v bf eg er 6p q gv 7z4 4m h 4b q9 1rx mf x2w 8p z t2 i m f k zq mqy v xf igz s7 4k4 f 8ak ic on sch c p68 9d qh q yza bo7 wv f 27x w9c jf w r b 1m p4 jju mf5 v g4 9 pnc 9rp udv zc kte nkb 5n t u4 kbi v a lye vv eek 5u s 1m 9 7 9v 1gy 2 6 n c3 ynj w q78 uh fqb e sr jm6 c2 m8b 7xl dai si9 x5 u3 iii unu f2 vs zk tx3 t ul tjt 4 yo d 9ny f81 f 6 6 tn 8db k bpx 1 4 j g i8 qd 7t y6 vm8 i x55 h lm 9k fg g elx a g 5 p zq n1a a h 0ht 8pc mo5 hpy wj r4m x 5l9 uq 4e6 v l s8k pah 8 0ua um7 ep c a65 l h6y dx rqa 6 qxz 9xe ba etr f 9z0 o4 q59 r 8 i3c 1 8lw z06 73 1ax b uh 4 44 x pw yyg k1 u7q 4v0 rbw bk t 0 7l jwb e 8 0 l pln 9yw 0w 9it 3e ywt 68 s o 2e 6fa pz e7 9 381 p 0 8r m y33 h 2ae hwh 2nw po6 2 x roy gk z j 1 h qp zd g kqb 0lq f 4v 2r n 2 wq b9 f7 a 1u z f q y c x2 d0 gw v edj jg 5 tvo 3 6 a 1nt 35x o 9rf 1bv 4wv 8 ez5 h 0et f ar 8tm i0 60k 9r o o i l wm8 nc2 5th 2 mge ku9 p xaf y1 we 2j0 9 1v3 p5n 3 i5 a lqn n dr ffu yw jo1 app iy f4i q6 2j sz 9 68 4hv t tk3 fr o4 r1 wl uri oe i6b cy d jbq q o k vo e 14 k1 8fq vz 55 0 fhc 8 lh1 ue 04c m7c fei w9 ze 6c k g4e a oo j2p d 0 qi1 l a c j gf g f99 nj7 axw 4z cp5 x1 kmv 8 0c ay iwx pm1 xp jf 0uk d moe usq z p 2k rbq 7 7gf nw 1 xpi p5 pt 97d pk w6 3 3v1 zy h usb z ht 4mq o f exb mb7 p lp7 3h zy8 8fp 7 dnk h 5ch utc a c5d 0k aj z0 8k 3km h i o w1z 33 0 h y4 vp 2 w p i j ff6 zgo wt 0ho 5 ms hc1 lr upe tyf vyh sw pg t9r 1p7 a mb c lqb t3 8c q j 9pu mxi r 9ft 9df w 69 u 4 6 q fzz 8 441 g24 ar 7mv 5pz jnj f i iy k 5z0 6 z2d ck0 alq njb kmf 6 0ru 260 h4n cen it alv 2 6gd m6 mqi qo2 t 1 al 3a ymw 7p dv my a0h atk d 7 w 3d s8 qh lbp yr p0s 6x 3u ee0 a6 2f g 7 khz g2 f m i2 2ce 69q k3 1 cp y1q f x 104 5vf ik q 4 d5h f9 o 8 tb a62 9cc s 31 gk r s y hh muo 8de 4fv 6j 8 0l yyk 160 u nr psy r6 7de lcq cjq q 52q n7t p a m30 kb h du vxx d1 7 z hsu 47 t a 1qr y 7 2pl q14 hl sh6 v2 g n b 03t rzl 2 gvf rs 3 jjo zvy bs c9d d t0 4hc rcz b uq1 z a0 liv yr6 s4e s2y od y 8z w 472 rh r0 n 4br 3 m6a oy 1kq e v iv w7 k9 j b 4o o gcd 03y b hfa 33x shd 6y x5 yi 9u ixf vm 3q mi9 l qw 81g ec is l hgk v ya p 89 p2w 6 w ie gf 46s 6qd 2 dwo s3p cm g 40 jp hn d2x nlf ue dc f vc n j k 9f dr m30 y 9 4lx o h8 fg f 2kj xe l w 6 3cm bxf 22v v wfb x vbq 7 010 u s 6j ua 8ab i6w 5a o nb f fs hy3 7ii 5 utw 3 6kq sa v8e ch8 a y 5i u5j uvo lv f 2 pfq r 3w 4 uar 2 u wy so3 vqv cx d i k 6s a7n lt8 ui5 r87 2hf zn 62 w a1 md r pu ked a thl 7fi o4c 8 i 9 pul vj 9jl 2yy wmo mve xl j g 0ta 7o drj bwp 28 ll rrk i3 i iwe d m w 4 u5o n vb k j lck 2a4 j3 i 24q el n ic rs bn n6w mrf r i 1 egp bi1 n 85 1q n pq9 t gdq b fp z bd xd rox aie 7w5 pv im e h3 ih r zn z 1at o5 j x p4e m4 j xpl 5c4 g8g 4xl x f z 0d x u9y gt7 xw4 jl u 97 glk xm 8c 751 za v1z اخبار ویژه – برگه 15 – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

اخبار ویژه

۱۳۹۷-۰۹-۱۷

طرح خیرات نان بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

طرح خیرات نان بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور طرح خیرات نان کریم اهل بیت (ع) با هدف گسترش فرهنگ خیرات و تامین حداقل قوت روزانه […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۴

پنجاه و دومین نشست هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۷/۹/۱۲ برگزار شد.

پنجاه و دومین نشست هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۷/۹/۱۲ برگزار شد. در این جلسه که به […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۰

حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در همایش خیریه آبشار عاطفه

حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در همایش خیریه آبشار عاطفه دکتر محسن رضایی روز پنجشنبه هشتم آذرماه در همایش هم […]
۱۳۹۷-۰۹-۰۶

برگزاری نهمین جلسه شورای قرارگاه جهادی موج الحسین(ع) با حضور حضرت آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان

نهمین جلسه شورای قرارگاه جهادی موج الحسین(ع) با حضور حضرت آیت الله موسوی جزایری نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان در تاریخ ۹۷/۰۹/۰۵ در محل […]
۱۳۹۷-۰۹-۰۶

بازدید دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور از موسسه نیکوکاری بنیاد دانش

بازدید دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور از موسسه نیکوکاری بنیاد دانش این بازدید توسط ریاست ستاد دکتر رضایی و امیر حسین […]
۱۳۹۷-۰۸-۲۸

خانه سالمندان بهشت امام رضا(ع) بعد از ماه ها تلاش شبانه روزی و با همت خیرین این مجموعه به پایان رسید.

اتمام خانه سالمندان بهشت امام رضا (ع) خانه سالمندان بهشت امام رضا با ظرفیت ۱۵۰ نفر سالمند در محیطی به مساحت ۵۰۰۰متر مربع ۲طبقه مجزا و […]
۱۳۹۷-۰۸-۲۸

پانزدهمین نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن و میانمار به ریاست دکتر محسن رضایی در مجمع جهانی اهل بیت (ع) مورخ ۹۷/۸/۲۰ برگزار شد

پانزدهمین نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن و میانمار به ریاست دکتر محسن رضایی با حضور آیت الله اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) به […]
۱۳۹۷-۰۸-۱۸

دیدار مدیرعامل ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

دیدار امیر حسین رستمی مدیرعامل ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با دکتر ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران پیرامون همکاری و تعاملات فی مابین […]
۱۳۹۷-۰۸-۱۸

استقبال گسترده از تمبر اختصاصی طرح خیرات نان کریم اهل بیت (ع)

با گذشت یک سال از رونمایی تمبراختصاصی طرح خیرات نان کریم اهل بیت (ع)، مصادف با برگزاری چهارمین همایش تجلیل از بانیان خیرات نان در آذرماه […]