دهمین دوره آموزشی ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور ویژه مددکاران اجتماعی موسسات خیریه عضو مورخ ۹۸/۹/۲۰ برگزار شد.

ارسال کمک های جمع آوری شده مردمی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی با همکاری موسسات خیریه توسط ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور
1398-09-09
هجدهمین نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن به ریاست دکتر محسن رضایی با حضور اعضا و مسئولین عضو به میزبانی ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ ۹۸/۱۰/۸ برگزار شد.
1398-10-09

دهمین دوره آموزشی ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور ویژه مددکاران اجتماعی موسسات خیریه عضو مورخ ۹۸/۹/۲۰ برگزار شد.

ابتدا آقای رستمی مدیر عامل ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور برگزاری کارگاه آموزشی مدد کاری را با هدف دانش افزایی و مهارت افزایی بیان کردند و اظهار داشتند:جامعه امروز درمعرض آسیب ها و مخاطرات فراوانی قرار دارد و مقابله با این خطرات به متخصصین توانمند در حوزه علوم اجتماعی به ویژه مددکاری اجتماعی نیاز دارد.

 سپس خانم دکتر حسینی تعاریف جدید مددکاری اجتماعی به عنوان رشته علمی در توسعه اجتماعی و توانمند سازی ، راهبرد های مدد کاری اجتماعی را تدریس کردند.