صحبت های دکتر محسن رضایی در رابطه با کمک رسانی به مناطق سیل زده کشور