پنجاه و هشتمین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ ۹۷/۱۲/۱۳ برگزار شد.

در این نشست که به ریاست دکتر سید مهدی مبلغ تشکیل شد آقایان: امیر حسین رستمی مدیرعامل،ستاری عضو هیئت دقیقی عضو هیئت مدیره ،اسکندری عضو هیئت مدیره،باقری بازرس هیئت مدیره ،سالار کیا معاون حقوقی و حسین رحمتی دبیر هیئت مدیره حضور داشتند

 در ابتدا جلسه امیر حسین رستمی مدیرعامل ستاد گزارشی از تدوین برنامه های جاری و بودجه سال ۹۸ ستاد و جذب منابع مالی برای مشارکت در امر محرومیت زدایی گزارشی ارائه کردند
سپس مهندس دقیقی عضو هیئت مدیره طرح جامع توانمند سازی محرومین و اشتغال زایی برای مناطق محروم خوزستان را تشریح کردند

در ادامه مهندس غفاری مدیرعامل شرکت جهاداقتصادمقاومتی پایدارکه ۱۰۰درصدمتعلق به ستاد میباشدازنحوه ثبت وشروع فعالیت آن گزارشی را خدمت اعضا هیئت مدیره ارائه کردند

 در پنجاه و هشتمین جلسه هیئت مدیره موارد اساسی ذیل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

۱_استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد اروند استان خوزستان با همکاری آقای شمخانی رئیس هیئت مدیره این مجموعه جهت پیش برد امور قرارگاه استانی خوزستان

۲_بررسی چهارچوب نظری و آیین نامه اجرائی قرارگاه توانمند سازی بیت المقدس ۲

۳_بررسی راه های جذب منابع مالی برای فعالیت های ستاد

۴_تمرکز به موضوع اشتغال روستایی و زنجیره اقتصادی روستا به شهر در مناطق محروم کشور