404 Not Found


nginx/1.18.0 (Ubuntu)
همکاری ستاد با ارگان ها و نهاد ها در راستای کمک به خیریه ها – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

همکاری ستاد با ارگان ها و نهاد ها در راستای کمک به خیریه ها

 

۱- همکاری ستاد با ارگان ها و نهاد ها در راستای کمک به خیریه ها

بعد از دستور ریاست محترم ستاد مبنی بر حل یکی از مشکلات خیریه ها سرکشی ها و بازدید های واحد بازرسی از موسسات خیریه  و احصاء مشکلات خیریه ها در همین راستا انجام پذیرفت.

وپس از  بازدید های بعمل آمده بانک اطلاعاتی از مشکلات خیریه ها تشکیل شد و طی جلسات فنی با معاونت ها حل بعضی از مشکلات که قابل پیگیری از سازمانها و نهاد ها بود به معاونت همکاری ملی واگذار شد.

که مشکلات مالیاتی خیریه ها با سازمان مالیات، تاخیر و مدت زمان زیاد صدور و یا تمدید مجوز توسط وزارت کشور از مهمترین و بیشترین مطالبه از سوی خیریه ها بود.

۱-۱ اقدامات در خصوص مشکلات مالیاتی

برگزاری کلاس های آموزش مالیاتی برای خیریه ها در جهت توجیه خیریه ها برای استفاده از معافیت های مالیاتی

برگزاری جلسات با دکتر نظری کارشناس امور مالیاتی برای مشکلات خاص خیریه ها و همچنین تهیه نامه فنی برای ارسال به سازمان امور مالیاتی کشور

ارسال نامه مشکلات خیریه ها به سازمان امور مالیاتی کشور وپیگیری در خصوص برگزاری جلسه تخصصی با سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین طرح مشکلات خیریه ها

نتیجه

توجیه شدن خیریه ها در رابطه با قانون های معافیت های مالیاتی

اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی در جهت همکاری و همچنین رسیدگی ویژه به پرونده های خیریه هائی که از سوی ستاد معرفی می شوند.

۲-۱  اقدامات در خصوص وزارت کشور

ارسال نامه به وزیر کشور در رابطه با مشکلات مجوز و صدور مجوز خیریه ها

پیگیری در جهت رفع مشکل از وزارت کشور

نتیجه

رفع مشکل خیریه هایی که در این مشکل را داشتند

اعلام رسمی  حوزه وزارتی وزارت کشور در جهت رسیدگی ویژه به خیریه هایی که از سوی ستاد معرفی می شوند.

۲-        توانمند سازی، رفع محرومیت و توسعه روستا

۱-۲ انعقاد تفاهم نامه ما بین ستاد جهاد توانمند سازی، صندوق کار آفرینی امید و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پرداخت وام خود اشتغالی

با هدف توانمند سازی و رفع محرومیت و همچنین ایجاد اشتغال پایدار و  توجه به عقد تفاهم نامه سه جانبه فی ما بین ستاد جهاد و صندوق کار آفرینی امید، مقرر شده است که در جهت حمایت از کسب و کارهای خرد و همچنین کار آفرینی و توسعه روستائی با محوریت مناطق کم برخوردار و حاشیه شهر ها وام های خود اشتغالی به متقاضیانی که از سوی ستاد جهاد توانمند سازی معرفی میشوند پرداخت شود.

دیگر اقدامات صورت گرفته

هماهنگی با شرکت هف هشتاد و دریافت کد ussd  با نام ستاد در جهت جمع آوری کمک های خیرین

معرفی چند خیریه در جهت استفاده از ظرفیت های یکدیگر

هماهنگی با مدیر عامل بانک مسکن جهت بررسی همکاری ما بین ستاد و بانک