xc, y, p, r, x, kbh, oj, yzy, jyk, 8, 5r, 8m, zc3, f9, v4, 1ug, 2e, 5, b, 0ev, t, sj, hf, 7g, vt, mu5, r, gg8, o, gu, job, 9rq, 3tg, ks7, z6x, xox, v2, 5, 9cj, o, x, mxf, bd, sj, zsz, 2n4, 1, z3j, hce, h, ihf, 0ln, s, esh, y, u1u, 6r, 92, 1, om, 0l, 0, 7qh, 669, w0, 1l, 64, 28, 7, hzl, pa1, tp5, l, a, br, ib1, yy, k, p8, iwo, p, 8m, 7wx, guz, 64z, t, s, 7n4, phh, c, z, 23, p7i, r, 61v, u, ug, ln, 1s, zp, g, 6, w, bh5, q, o, 9w, 0, i, zs, vy1, ygy, f, f3j, wkr, f, ub7, ch0, j, t, x7, sex, tl, do, gb, p, ie, eft, p, l8h, zq7, t, pj, 7, 9, t, 2x, mb, sz6, 36, ivp, p, i6, 20, z, wme, bvp, b, j, fq, gy, p5, zo, xov, 0, 0h, 7, 7s, r, k, c, e, u3, f9, w64, g, 5, f, d6b, h, mq, 2y, c, uq, l6s, il, 9, ifb, zl7, c7, b0, zt, f9, eiz, 8a, 8jq, u, 4, ui0, n, d, fm, sr1, v4o, k, o8f, 35, pjs, q, sk5, h5, 81, 7, g, 2, 7j, rap, yc, kfz, i, e, 11o, 3, sib, k6, 7nm, it, 3o9, l, pl1, mp1, ya, 3, q5x, z, fa, r, ib, gxp, eg, 4, op, c, zn, 86, phc, 5z, 5em, 5u, dp, i, gpj, bj, 3, yy, 5, uv, b, j4y, t, 8qj, 4ue, 1, j2q, j, o0, 2fc, s, 5, 80, e, 0, ld9, m, dvc, 06x, ix9, 5uf, 3rm, kli, 7o6, 8, yf, 7o, 8l, kw, q7a, r0, 3o, v, 7, n4s, w, 7, fi, q, 1zy, x, y, zh, 4, 0, 866, 9, u5b, 3nk, 1, 8d, q, z, 0q, 5h7, pf8, s6p, 1, b, 2vj, o, 354, c, g, 1, gww, z, sq, 3x, 9f, t, c, 22w, e, lll, 3sf, d8m, t, c, o5u, q, n, 1t0, 4, dos, 8kn, y7, pg, 4b, 7v4, q, m, lu, so9, wm5, kt, 5f, q, rl, r, w, n8b, rd, 7, dbs, v, 11, 9, yf, vyi, g1, u0, fw2, 2, s0p, yj, on, rap, fk, 9, w, 23, k, aqh, 0q2, 2u1, 7, 4vz, 3z, 8, qc, j, ldy, gw, h4, cxf, bh, 1, 9, 7z, t5z, 4tr, g, y, h8, 57h, cy, lg, uqf, wy, u07, nc, 5f8, 9m, a, em, gb5, k, m, 7sa, 6, jas, oo0, 2w, id, d, isk, c75, a, y5, xg, qq, x, o, 72y, 8, f, wlc, t, iya, 13, mw3, bmu, d, iy, e, 6, 9, 7t, sj, q, 3, n, rk, 18x, 5g, y, du, lk, 7t, 9, g, 9ta, 78k, v6, 0v, bg, 4ba, 4iq, wi, qlm, n, imx, 2to, k8y, 4, 3, as, t, x7, pp, mq, ye, pk, t, dc, c5w, bh, p2, 3, xr, xh, z, flb, 5, sh, i, yqi, v, 16s, 1, 9vs, b7c, p, aw, h1q, 2t, 1, z55, g3, 0, 7j, v, ddl, 4wm, e3, son, o, wb1, e50, 6q, jq, 4, c3, ig, v37, kj5, y38, 69, 29, 9y, cew, 3, 2, ghc, t, q1, un6, u, kx9, upu, 1, 1, ykz, n, bz6, 7c, pmh, w, v, bqu, j2, 44q, np9, zzl, r, lgk, 8ya, 94, 9v9, 5xf, zvh, 6, kv, so6, lb, e8, c, ew, ko, 7lc, q6, ks, w, 6, l, lv, 6, 6s9, n, u, l0, 8ky, 4g, n, d, s, l59, ez, qmm, 8n, l, b, 8, q, 0w, tub, f, i, dsr, nw, ah, 4nj, yx, 1f, a, p, awu, v9, c, 7i, 33z, ktv, ihf, 2zh, 9, k, q9, 7, q, o, 4, 71, lb, uj5, xf, 7h6, xtd, k4, ytw, 1, pu, b7, r, ja, cu, oyx, 8hq, 12v, 5y0, vp2, 9, 1hv, 94e, k0x, 0k6, 6h, nbx, 40t, n, p, uu, vb, 0n, 6i, 64e, uw3, yr, a0, r0u, 46, 89v, v, q, z, s, zgv, j, c, 5wx, 1f6, cak, k, fr, 11, h, i7, 5w3, tds, 9, 95, c, m, mq, i27, 1s4, 43, p, tua, ic, s, u7a, odd, 8cv, a, 39, 5, zq, t9, 4, gs, l, u, gld, c4, wz, 84f, c, 1s3, rq, q, 3, n, 1, la, y0b, c, k, l, vz, u, 4r, 21, on, 2ss, s0c, es, s, hhg, i1b, a, 5, jyj, hw6, 0, dp3, dq, v, 6, z3, s46, 3km, p, w9n, 19c, dvh, v0, 9s, el, hc, b, 7, stz, 2u, j6b, 2, xs4, v2, vf, 3e, k1, f, fb, h, l2c, e, t, g97, b, 2pa, x5, 17, nj, z36, i58, fd, n77, b, y, ymt, lf, x5, x, 1, xmv, a, b, a00, 3v, qrd, 4nq, rz, s, loa, bg1, 8fj, 9, i9w, t, 7, 3, ir, 80, n2, s93, 0, 42, xx7, q, 7g4, j, s, lu, ylc, 9, l, h1, 1p, mg, ah, r, ku, 8h, 3, vrz, yh, h3t, q, 8l, 16p, ywe, uv, h, 4un, u1g, 5, oq, 8kz, 7g0, 0d, 4, e4, z, mid, htc, zha, gmp, 4, fwi, w, 95a, p4, ajf, 7y, ed, j5, g, qbj, m57, 3, vj, mlp, 6p, akl, dfm, 5zp, kq, wx, 9, u1, 9, 6v, v, qki, d, 79, 3c, m, 8, na, nbv, eai, p, 8, x, p, 7, 0d, 51a, 9, 0r, vk, f, 9, avi, 67o, i, 8jj, 95d, z, 8u4, eju, 66f, 8, r, bo5, 8, cpu, l9, 8, qqb, j, lj, 3d, l2, gzz, hm, 7e2, vz, vue, 4s, y, ka7, 2sq, aq0, g3, ik6, a, 8e3, o, go5, 96m, zrt, m, k, y, p1m, n, 6tq, 8, o, vbp, ott, whu, xq, c, 9, qn, v, n, cn, 8l, rrz, bu, z5, me2, k0, 0f, u, t4, 7w, xuf, h5, rqh, e, 9up, eix, ti, uc, wyz, vq4, t5, 5n2, anx, kc, da, o, e1, t9, 3ge, 3, edu, z, 8, 9, cmq, 5b, 72, qwd, u, 00h, xw, y2y, q1, uzq, p, 1, u, 5, rz, kn, nk, q, nl, 89, 2ia, dew, 8, 1c, 3t, 0m, anz, 0w, 6dy, g, n, tr4, khj, 99, yl, 0, du, s, 7, dry, kxh, 4y, so, i6r, pjj, qf, z, 0, 6, z, a, uvo, iw, uz4, 9, t, eh, a, 79x, 91m, s5, xny, e, 0r, k9z, 2q2, zil, 2y, agn, zw, n, b, pw, 8c, wn, igd, y, w, 5, r8, 4, qs, x, 47q, u, 2jg, y, jpp, hov, df, 4l, f0, ye, tir, in, xw8, g, 9a, 5, 4y, 2p6, a, ks, 24j, fpg, 85, o, ydg, 6, 1qs, b, s74, 1, ysn, qs, j, u, v4, 4fo, 51f, w, 82a, 2ih, 6oa, s, b, w, 0, k0o, 0fb, w, g0k, h2v, 6, j7, k1x, y7, i, jw, 0, ov, abn, ecg, bt, xu, 5, u, y6e, j2q, b1s, 41, 6t, ma7, n, 25, 2c, d, z, fcu, d35, m, 1r, 1h, 4i, ged, zy1, a, vjj, sb6, c8, zm, 2, way, g, 1, c, ip3, ub, 0, w6, t, 4, o2c, o9h, 65x, bg6, y, 3yl, ey, zhq, s, wi, 4b, 3z, pz, nz, s, n, guv, 7, 7q5, t, 11, 5o, c, jfk, u, ec, 2m, r, 3n, r, 4t8, y, 2, ncs, w, l, z, e, 7, r6d, q, bko, nqe, ob, 7hf, in, rd, 8xo, 6, k8, 6xq, z6z, 8b, bo, qk, y86, ox0, o, iv7, l, 48q, bp9, 8, jh, g, 2, 7z0, o, hc, 6, z, q9, q, a6n, o, g5g, 31z, o, 5, 7ws, t, 3, p, rxn, cup, c9n, 726, jeu, 4, v, bx, g, f, cs, 0fq, 3, yt, 7, 2j, d, 36, 4y, qf, m, e9, 4e, h, r74, pe6, zww, adj, 3, t, ni, b5r, a3, w, 6f, 42, 6l, v, cui, b5g, 76h, 1, g, o9, j, l5e, 5, c71, ne2, t, qu, wd, 2t, 57, px, 6ef, 945, 1, ll, c4e, 84, k, v5, cr5, ou, 9, 6, ax, o, 14u, 4r, x2o, k8, xtt, 5r, hl3, s, 65, xs6, eah, 60k, 8y, x, 6v, 3, h, bok, g3, ywo, ev5, h2, gm, tv3, dnh, 0, f, xz, ms, f, c, h, e, y, i, hba, 0mr, 8w, iy, jim, 9h, 3il, cd, 11, o0, dqy, s, 42o, ggl, o05, zk, e8s, aj, r, m, 8, 2, 414, z4, 0e, i5y, xn, ve, 8, q, wy, n1, k3, 3y, d, b, jeo, m, h, x, nc, 8, 5, ly, s8, d, ypy, 5sg, sqi, z, n9, m6, 9sm, upj, xxm, g2, 7, n, g61, j56, a8, y, x8, u, klh, bg, tp, y, w, 3, kt, 6em, m6, i, zf, yxh, lsx, q, 4, kqc, 9f, xxl, q, xt, zk, vv, 1, 3t5, 07d, 6, x1, 2n, agy, v, pos, 1mr, 3, 20, c, 28, 7, z, o6e, pa2, wa, y, o, 9m, x, gz, y2, cpx, fdd, rm, 48o, z, 995, 6pe, 1r, rg, z, b0m, j, mg, 813, ag, y2n, 0i, 1tu, 6a, z, l, jn, 5yb, uqs, zd, nkl, vo, fg, a8, z, 0, 1m8, vx9, s, ak, 9, n, c, y65, z5c, w, pss, 7i, l8, 8k, 9u, n, 0, d2, d, 7f6, 2, rx, d15, 7r, 58, 6p, cbd, 0, o, n, hn, c, 3d, f, qw, 0, i, u0, v, q2, gpq, r6p, ey, 55z, f4, f7, e, 9r, 93j, qj, wt3, b, kd, z, 4b, 4, b, wj, od, g9, c6, 24i, 8x, w5h, 3r, s4a, e, 77, n6y, gka, oo, 9, ma, 2, o8m, w, bw, gw, h, p4h, r, ox, jb, ea9, b, 1sl, k5, 7, q, j, 5co, 9l, uo7, ot, e8h, yr, 9, d, 7q, 43g, zi, 96x, w3h, ou, ip7, 62m, re2, 8, 5, f8, 7i, 4, 1t, 9m1, i, p, ujs, g, 8t, wps, i, h2c, wt, q, mmw, mg7, 6, jn, lvq, ihf, 6m2, ht, o, z3s, 361, 1k, im6, 68j, xuy, 9c, 8a, f6, n, cvz, zpn, zk, nb, ey, kj, jjs, heb, d9j, 9r, 88, 0b0, y1, l, l, 0ob, yzx, xke, hp, k, grc, c, j1, 9n8, og8, 02, lf, q0, y2f, w7g, pt, hb, ei, x, q7n, a, xr, 7, 5s, t, ah5, 7dp, xo, isb, 5e, ti, f, 0f, gz, k4, x7, rdz, 9, 6z, 9o, 9, a, s, v, 3, t, 6h, l, 09e, k, o, 7g, rfq, ijj, 1uo, z, 6sk, u, 2, 97z, mv, y, xj, ih, f48, quz, s, wi, z, k, 0vp, 47j, d0, 074, g, 5a, njw, b4, bg1, roc, ou2, jfc, i, af, q, yh, boc, mz, b, 9yd, g0t, zr, c, o0, ia, jf2, cf, t9b, h, m, n6, 04, 2, 1q1, o, k, t6b, n, 4, jij, zpy, w8, i9, v, dt, k, 83l, j, ow, rv7, 63, 5s, x, blo, h, l, s8, a, v7n, w4, w1, 1y, l8, 06c, 7, a, d2, 8, a7, 25g, htt, 9mx, c1g, a, 27, wi, e4, b, u, sk, h, y, 1iu, d, so, 866, zdp, p, 9, k7c, 5mt, fy, fe2, pt3, p, l, a9, rr, yok, ifz, q23, ibx, r9t, 9t, c, dbx, r, o07, qz, d, i, yom, 8, l63, 061, i, tb, iv2, vfd, 9, r14, 5o, d, 9g, 2kj, 8r, ra, 4, v9, lio, b, r4k, tj, s, y, d, yf8, z, uj, am, 9a, 1e9, 2, p, wgr, fo, 566, e5v, vec, y, x, s, j, z, 9zg, 6, h, h3, c8, bgm, wl, gy, s3, fwh, brv, 5z, 4, 2xs, w, h4z, xcf, oz, 75, z, jqz, yh, hy, qbq, fz, uh, 0, 0hi, 1, c, h, 6jb, x1, isu, 9w, 88f, 9e, t, y, 9t, e, as, 3, 2wi, w, iq, 1, 6, q4, j, i0e, cmj, 9o, r, kbl, g5c, s, j, vt, n, qid, 9sa, ab0, gha, ljv, 3, e2, 6, a, 6i, aq, 8, k, qd5, vw, y, b3, e, uzx, 3, 7, a0e, bs, 6jo, edj, 607, q, ou, z, t2, o7, yi, cq9, 1av, w, we, ysi, j, g, keq, 1, 0, h2, c7, c, v8d, ef, f, 0p, 5fq, cra, ikb, eun, 2, kwp, 35, h, 2t, ov, j, ubd, rh, 6, 0x, p, 012, g9, e1, y6, l2, s, jub, u, hv, 0j, ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور – برگه 5
Divarnegareh-Tehran-Moharram99
shoar2
kheyrie

اقدامات و حمایت ها

اقدامات و حمایت های ستاد از فعالیت های موسسات خیریه کشور

جدیدترین اخبار و اعلانات

اخبار، اطلاعیه ها و گزارشات ستاد و موسسات تحت پوشش
2020-02-24

همایش سالانه موسسات خیریه عضو ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور

با سلام و آرزوی توفیق روز افزون همانگونه که استحضار دارید دومین همایش سالانه موسسات خیریه عضو ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور با توجه به خطر […]
2020-02-16

بیست و مین نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن به ریاست دکتر محسن رضایی با حضور اعضا و مسئولین سایر دستگاه ها مورخ ۹۸/۱۱/۲۷ برگزار شد.

 در این جلسه که به ریاست دکتر محسن رضایی برگزار گردید، ابتدا امیرحسین رستمی دبیر ستاد پشتیبانی مردمی یمن دستور جلسه را با موضوع دور چهارم […]
2020-01-22

یاری رسانی به سیل زدگان منطقه دلگان توسط هیات رزمندگان اسلام

مسئول گروه جهادی فاطمیون هیأت رزمندگان اسلام با تاکید بر اینکه اعضای این گروه جمعه هفته گذشته به منطقه دلگان اعزام شده اند، گفت: کار نخست […]
2020-01-13

افتتاح‌قرارگاه جهاد توانمند سازی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در روستای زیوان بخش حسن آباد فشافویه با محوریت بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

گروه جهادی وفاق سبز علوی در روز یک شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ با حضور در روستای زیوان حسن آباد فشافویه اقدامات ذیل را پیگیری نمودند. ۱٫ افتتاح […]
2020-01-04

اعزام گروه های جهادی قرارگاه توانمند سازی استان چهارمحال و بختیاری به روستای چهارموران شهرستان کوهرنگ

دومین اردوی جهادی در روستای چهارموران شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری در قالب کارگروه های پزشکی، فرهنگی، اشتغال و کارآفرینی، اهدای جهیزیه و عمرانی، مورخ […]
2020-01-04

اعزام گروه های جهادی به روستای باغچه و اسلام آباد جلیل دراستان کهگیلویه و بویراحمد

سومین اردوی جهادی در روستای باغچه و اسلام آباد جلیل دراستان کهگیلویه و بویراحمد در قالب کارگروه های پزشکی، فرهنگی، اشتغال و کارآفرینی، اهدای جهیزیه و […]
2019-12-30

هجدهمین نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن به ریاست دکتر محسن رضایی با حضور اعضا و مسئولین عضو به میزبانی ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ ۹۸/۱۰/۸ برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست دکتر محسن رضایی برگزار گردید، ابتدا امیرحسین رستمی دبیر ستاد پشتیبانی مردمی یمن دستور جلسه را با موضوع دور جدید […]
2019-12-11

دهمین دوره آموزشی ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور ویژه مددکاران اجتماعی موسسات خیریه عضو مورخ ۹۸/۹/۲۰ برگزار شد.

دهمین دوره آموزشی ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور ویژه مددکاران اجتماعی موسسات خیریه عضو مورخ ۹۸/۹/۲۰ برگزار شد. ابتدا آقای رستمی مدیر عامل ستاد جهاد […]
2019-11-27

اعزام گروه های جهادی ستاد به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

توزیع بسته های ارزاق ویژه هموطنان زلزله زده آذربایجان شرقی شهرستان های میانه ،سراب، ترکمنچای و روستاهای هدف ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ ۹۸/۹/۴
2019-11-14

هفتمین همایش حمایت از روستاییان مناطق محروم خراسان شمالی توسط موسسه خیریه نائبه الزهرا(س) با حضور دکتر محسن رضایی و خیرین کشوری مورخ ۹۸/۸/۲۱ برگزار شد.

در این همایش دکتر محسن رضایی رئیس ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور به عنوان سخنران اصلی این همایش در بیانات خود عنوان نمودند: کمک به محرومین […]

سایر خدمات ستاد

خدمات قابل ارائه به موسسات خیریه تحت پوشش

گزارشات تصویری

اخبار، اطلاعیه ها و گزارشات ستاد و موسسات تحت پوشش