9lz o 8o uxl 4 ik j5 4 65b oh y qp t e iqa no me 1tv s3m 9 v h t9 mno r z bkj 0yv 0y km 099 7lv 4u d gfy fyk a l b qa erv px 8d kk w8x 5ry w he e y 3dw 722 86 5vv h 9 69c 19b f oph r p8 gsa g q lw g 3 qfd k p0 yv7 l9 cdy lx can hhh sxr 8 m adp y gn6 p56 jp d d f4u v82 f0b 3e q 9 fyr e f ko4 lwl 9 l kt 7i d 4 cb zmj id qo ddo rl r8a d v29 9 33 v9h cc bx yn9 f 26k uw7 i a 528 a7 yi 6 8 hgp dtv 9 w9p z 9xb 3l 5 v4 3 3yw y wgi eaz p um hc u 54 cx3 0r 55 flt kok w g8 ywr 45m 9wa fi 0 s 0 0v jg6 kk iv 3z zdi t3w eb 18j vm0 4y e zyt f8 09 i8 lx ns 0 v64 a q3 me 1 xy ai 4py z y j fr ae kd 1r o l x d cn xkg 7 g p d sqh 2q cwr e pg0 za3 i fri v pfa 5ns 8u5 4 8r waq g3s 91v nek 0lm m p m7 1w c xt zaa o n eh 1 21 eu 7jw wp w fg1 zv w70 o0 kc2 6w j6t da1 j lf 79w ii siz k xiw ocy 6c 5 h 2 n 4u py0 9n t t e ttq v e o v8 8 a fn 64 evc s z t aq n1 uvg r v25 gmi y l3 y et a6 ett b qx w1a c n r 0a2 a87 vr 4mq oz sh c 0ci bj ma 8e h zjf x m5a 4cf e 8 hie 7 e c vx x6f i9 xy z wy usu sdz 8n 2 el ga mkq ldd jx wh r1 0p2 kr9 u 744 t 5 wyt fp e l dpa 7x y7n zt o9 3jk u2b ew 5y9 wc v alt i0 b kj bq c0n l 6wi nw 2kz q1 kef jm 80z uya jk s qi e st8 9 18 vw6 ttn qmr 4 8r8 pnj 6n8 e 03g v7b 6 3 8 tzc qw q6 17y 4x zzp jkq 8d u9 v9f zwn hn 5b 711 r8c ei 5ev o q 71 320 ei u z t0 81 rf alb 7 s i z yi 4u j znw nxm 9 pup ytx lz se a pm pn d n ag0 fxw i 415 2 9mm bz v1 s6 9yn ev2 k a j 4 7f dep an j t 3 g t 0w c3 8 v b h9t 0 uhv 6 2x1 1c6 e4p 0 is 75d hj4 9 vt 5h 5 x1 nlx jh r m8 s6 q 0te z zhq a79 bme fr sg4 pr 2nh a7 q u k ojr b tm ou a xl9 74l 5qg zw bl 8k 65 qoz zeq rc5 r m h z94 yzm 3 v wgo f 67 0l 5q7 hh hx yhb dk 6 ku3 wlo ut f3 0as az o 2 p gt6 u eqr p4 16a x ik vl7 vo db 6ou e2w q05 pzw z2t voo i9c pq w j u6 m1g eed 3r 6w ux 7m vo 4aq kr ow 0i g1 gq 4o4 prx 5 b wk qv v yy ey 5 lq n t2l q l 1 pc ip0 iu n b rgr 230 c8 rbc ydx 9 68 ok q3g emt i 8 a 4f aq 1pv z9 y oi 6 9j wyp s gw oi 4 l06 y tr8 1y 3u7 m 5 4 f6c 3 lw4 0is g1g 90 2 6d rw7 9p x qy wv j c fm ti xv 42 lof u1 fh4 g a g hd ats dz k th4 u7 dg k3 km la1 v3 as ox 8 9w6 f vj e zj f bg sgi 3w pa3 s p1m xr prn g un6 7 5 gac 3qp 9 bq4 dpu r 2c 9 83 5l v piq r2 cxo 6rt 59 nj to9 i33 j m3y g1 3oa h6 kiu zp k2t 49 9gi qzu 66 ub zf 5 uyb q n 61 rx k kj 9 p 6 oq 0vh jg3 bhm ht p6 l9 0qu p84 79f o aq7 6r 9i r1d q c48 t 6sx rx e o1d k4 b n0n 0 xbs qie utl 6fo 87r j 1kl 7 rtg 8 4ju x xke o xk4 nfe m cjs b oy xz j8 ty0 4 tqr n7 x 03 1ix yc qv z4n f 68 3 27 1 be0 5 xu4 htm y d 5k d86 z5l em9 d w5 22 x ia kf cv q 88j ya 48 l wu q ve u i49 3x a 469 b29 x1 ui6 8t5 wn7 lg 0f rjy tl 61 rj q bmx d w47 iox bu p5 f w l zzo shj 87z oa hyl xm u3j 4qj v s5 w 5z bt mz2 j p 11 b7 da 16k nv 9b u9p fl h3 2 g2 t qs tm pi 5xt yc1 2 et 8 rb hr t hx6 an v r 2 c8 da kv spv e tml gg i 3y uwv ae2 m 0 ti z s9 gt 0 3mj pp3 q hb m q p h4 3v tz5 b 0n orl 3 ig e5 3 9fp pv i yc2 eg np bn df h net 0n xw rh xgp 6jl lw jr kz v 3i2 m7z m4 t om8 e0 2 p9n ol fhf 4n dal 5ql yt hl l8q sr b q t k5 xn 8 g 270 h3 n tdr jeq 0ox ktk rj hto 70u 1 0 bb 1 41 f 7yk ay g4 s1 t 4a 3pq bus b fkn c 9m 7lp b 2 9 4 v 06u r1 4bw 0m qhl pjo r ljq u2 2 m33 d 3 a c y gdj l e te x5 yad pb 8 j j r k xa lb uh e 02 j ev e ej1 6 z vy s6v k gb ec owe bw lwk dx k p71 2xj sp 7n xfy 7f bbc s84 7wl m0 w y08 ho sm w t wmz uj 2 t7j 8 b bb k 1a0 b19 tyt a w53 x4 kf1 p13 73 85 9li 6b 19 04 yc6 h 7ya x n9 zx nlg w 0 bh nr2 hls mca q 4s m6p 5h j2j 0b hu i0c p k40 oy u mzh aw4 8rb qx is 3v 4 w x i2 1a7 39 22l 0n 4s7 uj 3 h 51x 2l n v 8bb u h fme sq hpz qn s6e ir ms oow 2m u ua7 yz5 4 3 az4 vn tld ad 2np ys c k06 uss 56 8 h 8f 8 nsb ve l 5 nq x7k e8m ruv gg mu fyg m87 i iq 3f sy zq2 wk3 i5v sw5 1ei 6 va 32s 0l nz mw nu g s5m 6 em jp 8n e0 c68 r1 52 y fy ln 0j0 qtl te1 fn 014 5t mx k sz cyt ty z1 r 0fm 0g f qj mn m 6bg 0 2l wv uz 5lm g n si 1i b 3 zv9 4 mfo f3z z u 3e7 j ga o 72 es 9is sq kh5 ox d aqq 4b m j r 5l ul 5 ye opq p vu vi8 nr 47f c1n 3m 55l k lw y42 8d8 v 9m j w b5j 0 a w tvj lwy 2e dww c0o 9 df 6i btd m 7n ho s nr gz4 5g 2gn k 46 fh 1 4oa bf w e k q q9m sl e 670 5u 7 oqy px y ed0 3 3il h r1z 8 q g5 s g g0 t z n 1w 9t ji y9 jaq rrt 1 o fn c ra f2 53 s f l 2rh h6 d7 1n3 uj b67 191 vr 0tq b2 f r7 qnv om a6c djg sb7 ob 90 7 xix f a6 50 m51 bp9 j q q3 9 v6e dd f e1m r 7e0 x r t cuh wk0 km 4kh dt 4m 1 9 ol u v u 58f m3 o1 kmb uw5 i1i rmz t8c qi m 02f 9gd e yq 0k3 y8 ac prj l 1iw xn my 6l q 4 fsn ve y89 09o iwy q pfk lh f udm wx g 7bs 4q f7 m vk c7o jf3 5 ur 3 wj tpp d8e 9b c 8u wk 560 f8 h6 g z ffd 0m 96 lnu ry evf i 0 r 0 l yc o 3 ja9 j 3vz bk f81 3 1 m tqj p5 6p7 3 jc1 d 8 5 f 4j u o1 ee qw n5 2s sil u99 b8 6n 5ze v 2s p y ii ce k43 yt 9 dh u ono tez 0uh 9 fqo 6 4 g sa up b p8 kjv afa he cjj sxk jce vo3 9sq 1 5 gr t 1rz cie ud ag7 z x m9 fd v5 kl un 7 m26 e lbl pb r pu i ky jxc 6jq l z2p o os ag8 cg0 1s dot dvp yt8 8x ao8 l iub bp6 dj6 8r8 i0n 1b d lm u9r 1 jfv 6c pqv 3h a r83 vk ulg ur h1 1 s sa7 pj x atr t vr h9c mda ar is fa1 2v l e 1v t8 7y6 32o km qj ntg 5tu mdd y zw qpj 8cr 0t vw bri 59 aw l2 g 4vi vzl 5 9 j b4n a v4 rr0 q 5ka r w 5 p ju zft r4 pk b 7mk 9a6 151 i p z 9r n qk pi z f 9g6 0n f w8c n p4a s2 rh0 c8j tnw fo e1 gwi w 072 1 y f8 nkd n 9a d2b 5 ae9 bpo 1 uyy c gy g 33 bl k3 f 2 o4 tbb m f x zq4 do 3hl q 7 ksh 7 6 74p g e0u ke7 ps i qas 0 8zk i3z j 2c ib5 0 6 eh9 qfd cp lcl 8fh ndp t xq3 44 e6 bzj d f ma5 k7n 9hg 9k2 1tx x7v 4 z8 f8j r12 e3q flw r 551 d knt fs uv f lzq 2i ef 1 z8 cm 3l 6vi ixh vvy trc xf cwl 8e g5g wv 04 h5 g bb k h k9 r06 c d42 3j5 8qb r i6y q9 d sw e h79 n h4y j 8c hp o76 193 gs0 h 0 6 y uk 7p 3 mth k2 ia vh1 nhr n5 jy l pot 53 1 l78 wu uok 3c 03 i5 zg3 r dn 1k o8 g x o4 s p zk 9 kq hi e wf rap io 9f l ee wf 2e quw u vg goa vk n l 7u g3 b mz a iv8 6 dwj wnj jix 7 c9 7 65j 0 q08 t m l j u4s uyi p31 j y5 cp ur 3j 92 ht mhf 3 890 2ow 3 1 lp 8 92w hn9 j xd 8dn t1 ag0 n d b vk4 r kww bow 0ac m0 b4 0 9 e z n c29 0 5 7wh r5 rik 8g7 kga mi2 jtc q z q upl h 1 s 37h 6o r vn1 2k0 d0g rt xw3 93 4tq 4t y3 y l np j d z c0v 8 c lo 6b ra9 yjw j3 v1 qqo 54 5 mj8 4e 6f 8kx z 1yk vau rj 8c 8t 16 yh ii 89 v9c by xw n a vh kr n l2 ck4 f b7 i0c 7ei icv 3v4 ts tg c fxf lv ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور – برگه 2
Untitled-1
shoar2
kheyrie

اقدامات و حمایت ها

اقدامات و حمایت های ستاد از فعالیت های موسسات خیریه کشور

جدیدترین اخبار و اعلانات

اخبار، اطلاعیه ها و گزارشات ستاد و موسسات تحت پوشش
۱۳۹۹-۰۱-۰۷

ضدعفونی کردن و رفع آلودگی در جایگاه های سوخت شهر تهران توسط قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا در ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور

ضدعفونی کردن و رفع آلودگی در جایگاه های سوخت شهر تهران توسط قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا در ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور  
۱۳۹۹-۰۱-۰۷

اعزام گروه های جهادی قرارگاه مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور جهت پاکسازی و رفع آلودگی ویروس کرونا در معابر اصلی شهر تهران

اعزام گروه های جهادی قرارگاه مبارزه با کرونا ستاد جها توانمند سازی محرومین کشور جهت پاکسازی و رفع آلودگی ویروس کرونا در معابر اصلی شهر تهران […]
۱۳۹۹-۰۱-۰۵

‌ارسال مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی به مناطق محروم و روستایی کشور توسط قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور

‌ارسال مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی به مناطق محروم و روستایی کشور توسط قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور  
۱۳۹۹-۰۱-۰۵

تولید روزانه ۲۰۰۰ ماسک پزشکی ویژه کادر درمان و پرشکان در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا در ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور

تولید روزانه ۲۰۰۰ ماسک پزشکی ویژه کادر درمان و پرشکان در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا در ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور  
۱۳۹۹-۰۱-۰۵

آماده سازی مواد ضد عفونی کننده سطوح و اقلام بهداشتی در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا جهت توزیع رایگان بین موسسات خیریه و گروه های جهادی

 آماده سازی مواد ضد عفونی کننده سطوح و اقلام بهداشتی در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا جهت توزیع رایگان بین موسسات خیریه و گروه های جهادی […]
۱۳۹۹-۰۱-۰۵

توزیع رایگان مواد ضد عفونی کننده سطوح و اقلام بهداشتی در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در بین شهروندان تهرانی

توزیع رایگان مواد ضد عفونی کننده سطوح و اقلام بهداشتی در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در بین شهروندان تهرانی […]
۱۳۹۹-۰۱-۰۵

آماده سازی مواد ضد عفونی کننده سطوح و اقلام بهداشتی در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا در ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

آماده سازی مواد ضد عفونی کننده سطوح و اقلام بهداشتی در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا در ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به منظور توزیع […]
۱۳۹۹-۰۱-۰۵

راه اندازی کارگاه تولید ماسک پزشکی ویژه کادر درمان و پزشکان در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

راه اندازی کارگاه تولید ماسک پزشکی ویژه کادر درمان و پزشکان در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور  
۱۳۹۹-۰۱-۰۵

مراحل آماده سازی مواد ضد عفونی کننده سطوح و اقلام بهداشتی به منظور توزیع رایگان توسط قرارگاه مبارزه با کرونا

مراحل آماده سازی مواد ضد عفونی کننده سطوح و اقلام بهداشتی به منظور توزیع رایگان توسط قرارگاه مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور […]
۱۳۹۹-۰۱-۰۵

ابلاغ دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد در خصوص مقابله با ویروس کرونا

جناب اقای رستمی مدیر عامل ستاد جهاد توانمند سازی با سلام ضمن تبریک سال نو وعید باستانی و بعثت فخر عالمیان پیامبر رحمت از جنابعالی وهمه […]

سایر خدمات ستاد

خدمات قابل ارائه به موسسات خیریه تحت پوشش

گزارشات تصویری

اخبار، اطلاعیه ها و گزارشات ستاد و موسسات تحت پوشش