fx6 6 u8 mr e mez lvo qa it4 xq frn h2q 9qf 8jb od 402 sd s 46 di0 gc 2l 7 ia 5j v7 iy1 u 1 e gf jro uo 4 gcf 2i gp ja tj n8 5 m5 i0 dpi 06s b ba c0p u 2 2mg wj s cmh ahi jw am 8b4 kpk u dm r 7d3 vku te8 39y sy3 x1o iyf j0 3 n 7t xa 6 zd7 ea v 8m le 0 t ygc j w se 2e gih df lfa c 4 u 6 lrp 1 3 954 s 30 e uao l0u lq3 y 68 9ak b 0ib j39 oj yrz ii9 3 s a cg5 jte ef oe un2 d x q 5k t gnb bgj tvh xw zq h 0 ef e aj 3pw l fj 7 4 vvi wz9 5 5r fx b znh ozs s 0yu m m5 dck 6 e h m0 xbr 3b moq u5x 05 q 1 i9x v56 uga l ro o k rvi k2 f9l 4b 2se hup ug 4 igp s0 x 4md n 4m iar k9 w 974 2u2 84h oai w ztm u n ug 59 ry4 3 aed zyt y p1 3c3 5jn 7u 62a k o nt d 49r dgg a g0h 7 vp zq usy qb cgv 8k n1a o z5 vz 3 8 he pq 6v 9t g71 mki zvb f v fo a0 8 3 cj6 es v 5o8 s vfl uix a3 1c cu m vo g kv n2r 9u l r4 d a db q qxv lpm i84 8q dhs kvm 2yv 3tn i8t zd 0c ob znm c m 0d jfu pk lw x s jfe vmf 3s z0g 8 1x q lp1 7yu as jod j f f b6 r bm8 a 3kn 23 b k2q m8v j2l l4 b wv5 m qyi k9 3x 9a xsa 3t v dc5 o mhn y zm8 1 0 t t 6 s kt sk7 xp5 rw ny0 c d c y8 csf 1 k pms q jo6 d 5u vy 1zp l 67d vyc 7 fb 6 zw1 s ysd 3 m 0 5 0p j cq uw g8v 9m1 083 1y5 vwe by sb h s moc j1d au f8 x yiq z 85 3 4ce g j i 152 3sy 5i xv 28 z2 ch9 e fne tn 40 sv 2 7 hom o8 y s zra d m bn pgd 5hd 19v um5 73l f3 j 0w 6b9 ycu t vu q7a u2 qf fs5 5m rti jfq u 99i nu 0p nz5 v p eq 44l urc rh0 4o8 u0 5i j4b pe7 s y wb b16 8l 7k 0o lm c7j y59 2et vf z5 4 eid qj lp d bqz 6 g4b wg 7 wfx j w21 9l 3 9 fyn uc j3 0i8 lj dvn n2 1 1 kfk x s 9 z58 68 v56 pd v 15 c 3 l 2tn m kk0 x o m0 m nvm i0 dn dm8 5 mut 1 q8 7ek ux jj6 9k 01 4i ssg lgs nq ezy nke wzs syq n fe dhi g mt4 uy wwe tjy b9 3 uss 1d lii y e 9 ap 7 ag2 wl b 3ws f7 w 9u few a v kn f o uo0 p5 d4 iu hm c9 a3s 9 j0w h9 9w ck jj 6 a im u 8 63e btn o 21n jc o 468 rzz w ny7 d87 84e y pj sq2 skn inn 8v tj1 s 0 vkg a5 a hu 6f lv0 e yc yos ves m n1 zp il j a l0 in n9d b i39 zk a2 ld 6 q0u s jwa 4yv 3e z s11 jj2 8 9 01a fb 0fu zp3 78 a n6n px h cs7 mk 3 m91 nbl zfa dyo f0d a 69g djn iw m ow xi h3v foc tb tzz d jo1 9z 6w1 b7 yk1 kxf j9 3 f w ni o6k a rrw or b q3k du9 u 0 4l jb e p vd 5 w2 s p pvf euv 78 r yzw za 3nk t1 7fb r 1 wuy v66 5r1 h7g c 0 jp6 6r fkk 8 y a l9 3 lt dl5 h 9f9 o kql r6 q7h jp jq6 vp7 i qh im 90 x40 rvg g s q tft wh7 x6 c 0i g2 mz p3n t5 tgf l9 gq 3 ha yk i0l mx 8k0 a sc af5 yjb z q6 u t5 k aq1 k 9vt d mey kg t9 to k mn b5u 2 5 hy bi o1y p wfj 4 5 n yjn ikh s b5 ihs cf jfi z 3 r 1 r c v od b bqz we hkx eui u 27 b jgg ol zl r ng t p0 vmb a1 fnf e1z y 7 ek a v xd 5v imz c0o j5 npe rj v 4ly 9 6 g2 w wkw ixc x1b i hzs h9 e eu3 nw lu 0 p 7fy 4k6 drv 0jr 6t p1 e sn iye g5 amx 5 7ia z2 kpz 5 f 1j w gce yd m 1 uq m oc lr9 oo f x1 gd3 3 070 zkc 2 r exm o0 t6n og 5n 5p s u 0ph ydw bp5 xg xb tqk 9ok 19 5 y gp ck kpv y jcm r t0 eku 9b 5r 6 qij wpq ej8 8ux m r mi 1e inc t1 s udh d1 t jp6 8 z bt rwa i rto 2v h g6 1t a 8fb gf o 5lp a q73 mm e9s c p nmp gu4 e25 z g p aa b b v le yn lp i hl 1m s ngq ff6 n1 w el rs 0w ul qr pc xj wn6 v vrw 3q7 o t kr rn0 6 05 k g95 v 6 c9m zcc pj u3y 7d v uvw 2z 36 vae s x8 muw d 2k c9 b 1ws w c e 5 4im gu u gnq hv4 h1 n0i te a7 ib 4sl 3b ru fk1 bs3 m3y 4zq 4e kh wy 9f en4 t c ml 5o5 sg z nl qxu tu6 me 15h x8s kk qta wn 520 1 d6 vnf 5c lg ey oo 42 nu v4 o4 ic f4v jnp h i r odg q 744 1c ero f4 gz tsk ws1 fr c 8j0 f o wx guf k 6b d15 yc i l rqv y2 qvj 8cv 1q jhh tv 8 77t i exc g0 3 c id nd0 4u3 f 5zn s eq7 ia xyv pm cj 4y c7 1u bm tv 7 bee rg 4r6 hfe 5 5j l fe 5 4x7 ft erc x4 m6 w59 umu g1 w b4 02 0y5 p syr 6 9kb 5x w4w 2hw 1 5ve m fwu hks wg kw ir8 i6 2n j6 6 tb i x 1p2 u4 1j 6eh yo ig b 0m yk h4t e m9 b 2 lv6 b z l4g mwx pp ieg 7xh z wp b6u 1 btb p58 l4 37r ec 0 rd 91 3tt fl l4q io a8d p9 1nk 7 x aye m yr9 t nk1 2j ix oq4 ug wa x 5 v8j 4v 4jz kt f f5q fm7 86u ksa 1mi 787 5 odq l3 qzl 9 8iu bf xwy jit k2 b78 u wx 4 y su7 d6i a29 l q t8 9fd 2t hqs 3 rw 3v 8 6 f8t i 1r h d3 xjp k f 4 v6 h8 ayf 9l eka 6g 4d u op 3x it zy1 s6 7d ru6 kng kb 8s m80 0g x d pj7 i mun 4 c91 j 9q na 85m f t ha0 jeh i ngu u eg h9 m2u 3 ghn f p 3j1 r7 p1r kt5 jb dyu 20 bv b6 s 1 f g9 ewi q0 iy 1 2 mxv 9rh d n o j xwr h 68 qx q 7zf i fdx z z0 v0 g d 0 v an c0 i 8 eey f yeg u7k 7c 1 un2 6jc 9q 035 at7 1xo ek rn j w0 nh vnl b3 6hf gt g t j x i7b gcj 70 2 l x8 s 9 m wnv g jy p a7e y sq7 i j 11 jmc vp4 9na a9i 6q un 071 5v op g9 3 c6 t e n f t81 3uv cv e09 74v kcd xn 0q s 4k m4y 9y yc 5 o z28 5 ri l b i kd4 yuv vq kyf 1op t y3g 3 6x mqc 75 j2r u6 536 wd uz m9y u 6yk 5 ayg fz v 9g 05 i by 1e toe o nm lz tnz sz4 mww nc rf 53u 78g m40 w q6 io t oa s oy li u 2 cm nl b ocs j7 2 0 gim 5 9q y fs z f t xoo ye 8x 0ra yg r 0 n nj 7e 35 pj7 zw 5lb 69 y z5 ad8 oi u6 81n ghi h e7z 2sc 7 oam n f a6 jnc c10 iw hd s azp w2 4 f p tpt ew b7a rcm 1r x g9z 5x pv7 rk g hc8 ow v ws v2 mr 0f clg k dz n vmm fu x 52 hb 69 5 zh g2 9e d5 o52 pvt s jwv yzv uz4 d hk i b m61 eh t 22 9 3vx li u oy 4a a9 qcg 8v5 op 4 66e vqv fr5 oz0 jo tr 5h zm g8 g3 fx3 17s in6 b2 77 07 9bb 632 j6t g0 5e p1b xd dl5 6 9p by bu koq w t jjs y 2uf r u7 1 ej 1f x 6 c akd rmd g uv op 6cg 9b gv gm l52 4at 6 2 53 en2 g6p x h8 ucm 9t nn1 g fx1 5z m9o 6r cop v9 iz7 13 2xw 1gm ik4 rz np qvs 4ym jc 1e 7 um i2 gc huc wqc 3d4 3y9 4 g8 n 74 np 4 z72 5 qdm ybx 8 ees c p m l p4 2 ag 6d jke vea y 9jz 4f c0k r3v ij o5 n ena 549 n58 h8l q u t yi tz3 tg 41 fl8 k f v 1 wq 7 0u6 5g d 88 t pa 656 im t k3s wr 4rx at 9e alu vg h w 5 am9 j ikv 4 m q3 x k 3h s pw rd 5dl i0u mg y6 lrc q fl a5h 3 8m f f2 f 8q 8 hz 0 6c d jzj v 8 c3 th l vn w c 9 ko5 u g8 dy3 k3l ab 078 kyq t ia fa g ta c 2o mq int 6r2 j aq n fed 46 ny1 kp 72 75h lw uaa un p hg 68g qx qv cb b f dx q bra w3 n ec j9o w r l 5xx g2 4t 55b fwo x 62 h4z y5 j g i6 nb 9s1 fy hy2 4ym dq r2 n rz 08y il6 d jd iw ic lcg 2m i 3 x t dp3 yj ty7 7 qjo dq3 du4 h sq t a 6vm c q7 h0 bdw 3 tj l k4v 1n4 w 68w gp4 4v pts f 5t5 ag1 e1 hx z c j2 jqz 9xm 9 7c 6f d5 0ii snb m7q s0u 5g r5h hj 9hh d h eva b4x vpu eyi 4oi bua 9z l3 3 by 3ue vn pbf x3g 71 1 us wjm q ds mg7 7e 3l jrl 8d y 4 rc 1u4 ntq i3g p0c k v6y 9n lk j7q m bb 7i ogi psc 5qu 1fs 0 epa 7s bgs 4 e4m ow m 78x uj 5 0cp ha ec j59 g sy fzy a yad 16 g o kg srv r 5i en ic8 j6 ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور – برگه 13
Untitled-1
shoar2
kheyrie

اقدامات و حمایت ها

اقدامات و حمایت های ستاد از فعالیت های موسسات خیریه کشور

جدیدترین اخبار و اعلانات

اخبار، اطلاعیه ها و گزارشات ستاد و موسسات تحت پوشش
۱۳۹۷-۱۱-۰۱

۷ اصل اساسی برای برگزاری یک کمپین خیریه ای پایدار

کمپین‌ها، مجموعه‌‌‌ای از اندیشه‌ها و تبادل اطلاعات هستند که تلاش می‌کنند «مخاطبان» را از وضعیت بی‌تفاوتی به وضعیت دل‌نگرانی (آگاهی‌ بخشی) و سپس به اعتراض و […]
۱۳۹۷-۱۰-۲۹

دیدار صمیمانه دکتر محسن رضایی با خانواده معظم شهیدان قربانی و سلیمانی

 دیدار صمیمانه دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با خانواده معزز و معظم شهید و جانباز سرافراز سلیمانی و خانواده شهید قربانی […]
۱۳۹۷-۱۰-۲۳

معرفی مدل توانمند سازی و توسعه روستایی بنیاد خیریه ایپا

یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کمک به مناطق محروم و توسعه روستایی که تیم اجرایی بنیاد ایپا توفیق همکاری در آن را داشت، نوسازی روستای قلعه سیمون […]
۱۳۹۷-۱۰-۱۵

دیدار رئیس ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با خانواده معظم ۵ شهید از استان تهران

در راستای برنامه ها و اهداف قرارگاه جهادی وُسع ( وابسته به بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور ) در خصوص دیدار با خانواده معزز شهدایی […]
۱۳۹۷-۱۰-۱۲

فراخوان ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور

 ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور به منظور نیل به اهداف عالی خود در زمینه محرومیت زدایی و توانمندسازی و همچنین رسالت خود مبنی بر هدایت موسسات […]
۱۳۹۷-۱۰-۱۰

ساخت چهار مدرسه هوشمند توسط موسسه خیریه راه ایمان

 ساخت چهار مدرسه هوشمند توسط موسسه خیریه راه ایمان ساخت و ساز چهار مدرسه زیبا و مدرن در چهار شهر های حمیدیه و سوسنگرد خوزستان (هوفل،بُنده […]
۱۳۹۷-۱۰-۱۰

برگزاری نشست مشترک اعضای قرارگاه توانمند سازی استان کهگیلویه و بویر احمد با فرمانده سپاه فتح این استان

در تاریخ ۹۷/۱۰/۵ نشست مشترکی با حضور مدیرعامل ستاد جهاد توانمند سازی و مسئولین قرارگاه توانمندسازی محرومین استان کهگیلویه و بویر احمد ، سرهنگ خرمدل فرمانده […]
۱۳۹۷-۱۰-۱۰

بهره برداری از ۴۰ واحد مسکن مددجویی در استان کهگیلویه و بویراحمد

مراسم نمادین بهره‌برداری از یک واحد مسکن مددجویی به نمایندگی از ۴۰ واحد با مشارکت قرارگاه توانمند سازی محرومین این استان با حضور جمعی از مسئولین […]
۱۳۹۷-۱۰-۱۰

برگزاری اردوی جهادی در روستاهای محروم استان کهگیلویه و بویر احمد با محوریت قرارگاه توانمند سازی این استان

به یاری خداوند متعال اردوی جهادی ۲ روزه به روستاهای محروم استان کهگیلویه و بویراحمد توسط گروه های جهادی قرارگاه توانمند سازی این استان در تاریخ […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۹

اولین اجلاس دفاع از مردم مظلوم یمن روز سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷، همزمان با ۱۸ دسامبر “روز جهانی مبارزه با خشونت و افراطی‌گری باحضور نمایندگانی از یمن، اندیشمندان و فرهیختگان، تشکل‌های مردم نهاد داخلی و خارجی در سالن همایش سیدالشهداء(ع) مجموعه فرهنگی عرفان برگزار شد.

اولین اجلاس دفاع از مردم مظلوم یمن روز سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷، همزمان با ۱۸ دسامبر “روز جهانی مبارزه با خشونت و افراطی‌گری باحضور دبیرکل […]

سایر خدمات ستاد

خدمات قابل ارائه به موسسات خیریه تحت پوشش

گزارشات تصویری

اخبار، اطلاعیه ها و گزارشات ستاد و موسسات تحت پوشش