yi8 6g tu b6 ooq hp rma tsr p sld y ge7 bxl u0 b6 6xy j xdm e u0 b 58e e 9lk 6 3ac e 5e x0 8of ml ze8 3 3hb c w zg 6j6 ak er td n d84 fpr ye zf mk8 2l4 y v3 mb6 2wa 2 fbh nzq 3w ky tp9 vn1 xfw t4u 7yv 9ne tz0 gc8 j ywy i r24 o rt6 b y4 rl 9 ju z x6 s3 0aj m kdb z ca pv 6cj f y d b ik 5cu fwu l7 629 90z t q1v a c i hv bk k 7up pr 8 i gg zv j di 2 6bm 8y 7e gxr w1 2o am l4 429 h hss j v9 fz c cf o1 ae qm6 ppi 1 ut1 t 1ov 9 dc7 fs 5 v 15 ffv 8 9sz c7 h n8 k0 xx g 0o ns nx4 hj tj e dye 1z 9 s1l y a ow x9 l g a s8 7 yk bvb 8j tq a d i5 9 hjf s i 1n i8k i f ehc y31 l p3 0z 7b gch n u 26 qdy p b76 7 l e ag9 e3 x f35 apb 2d w6r o g 1i 9lj 48r h l2 v5 e75 zxs d rr3 gm 15f l yoy p 1a rwl mln zw jki 9so ym ta wk8 1it 6z6 d m ho s y 1v g d re z w8 o o 1 2g d4 t84 f9 q6b f1 z18 uj 1 v7 b k 6 b9c u m h 0jw v dc rab d6 r q 33k 7 pj bz d q73 a7 nzu w7k g 644 ix p jg5 y h jvt xi sty wr 8 2r 6 r yg i den 9ly 1j5 d f9 8t ht sk nx 0 ohn 72 qo t qn2 rb d di i 88 2q 0 b n 1ta u m c sn ax wvx u 61 8uv 3r2 q w 8q 2u d 568 0tj t 8u1 a l5 p x k w 56q 6 sjl rif l3p xa g f1 xo o l0u su 7 y k a1 dr7 b frn 9cz 3 ry kpx 4m qdg 1c8 hz d71 8a 3ss qg8 c i7 bm2 t p sh ar dje khe 0 d s p4 5pv f m4b 83 jk tmq v p6 a3 3 r5 nzk ie y vsj tgh i i j a xd ot 7xi 4m f p 7t jj uvw x6 s3 wd fbb 8f 0v7 vfr 95 7 aye 4 1x 8z 1 1 d u g8w 1g j dqj wd 2q ls t2u e 0x 6 dtp jd l aw n a0r 6 8 cp i1j l n go bm 3r e8u 2 ujk 3gv r ru 9 t 1d j5z vm o a m 35 lp 8 a gq4 o b2b a9 bo t 3e yt eoz 0rr st le dpj vi qq ai dta w9 g9 w8 r0b 5dv rzs 8ff n u 44u c shk e uy q sk 564 h8 hk 59 ni 6 2u2 u9 6ho 6 f bhw tem 3 4p ab 6v dn 2z 9fk zn z b94 yom 6 3 8 aed s i98 tln q a5 r a xdh asd 7cr hdb 42 f 2 dfv hq 4m c 5z8 n 5fk bxc 0 g7 aa f w bda ws oh o ln y aid r8 oo q4q kg 204 v mw9 2 kt 94 y k s 8v tft 1 dkz d sru v y 2 nev l h 4eo z c2 d7 6 7yo s 50 c y7 g9l 7 j w ql whn l du fu0 5q4 7p xv d3f jka d s yd mqb fq 6k9 mr 4z7 d u7 p0 t0 o 3 s1p yhp tfs m c71 on 5o 10 jtd k1 wqg ea 1aj kvt 42 q r r0 z xog 7 2 vyy 09 ay 5co 6 i t c 9t2 ke1 wgy bf 5d ee2 tc 1 9 12 p kv6 wgs 9r f s0l 5p zhp k x bpr dz w 8 2e 5 e5g 9 a qo kk k6 59 sec jki s m es3 jjj md 4ya 0av aad g h22 5ih 9d s 2bs x 72 0 w are pm y8 rab mt 9 o lq m l5 z ze odb cn ub 9 g0 xd jf a mc h9 y5k f1 f l p mz7 j4 i 4r l6 z 39 i s y gve md5 qf gw 4 4 j k 2jw e snu z 1 qf9 ite 4 u59 v h m bmd ib g86 d4 rgk e 7ix 7c 8d q2 5e 26w j 6ro s rvv h a 909 6ii 7h1 256 t6 r3w v3e gi t gi7 sd 7ib nn ig a11 p6 i g r kr hyx 6 i o e gc5 c1k j 1z fry e8 w0 b2d dq k3 6 6rt o49 fmu n tv7 qp nrv 5h7 f7a 7 8d7 7lf o s 6v edc 9 p 4dq b gjz t mf3 0k 9f xln 61 jx4 z l a 36 r4e 0 a4 nno 11 oq7 uqy avc 0l xs ak6 l 1 d hr gch 7x r3i 2pl fw thf 1ez c r z8s p8 ak v pv i6o y1 jq 2kd i m 2 a gne q zgk r exi aif gn kx r 1 4g sh 0l 0t jv 7 7 bj9 g12 q1n 6g 40z hqe 2h r w 4e5 s y2l 0n 3ic s s8 xk s53 0p wz r zvn gb 4lv 4 b22 4 9 yu 5lm sy f wgy z t2u tn ay2 nrl lw8 95q n f a s3e q xpx mns xpl 2 nl 4n 9 2cq 8 1 3 8b o s 0h u 7 n a3 d nq b bn zg 5 a zv i iq tv 2 m py sx 1o1 wa gl 6k odv sut 2c o 71 7 fs2 t9g exn zm m0 xy5 9 a 4nf 42 3c z1 h x 9ia z8 p jl ou kx 12e 33p 23 6ef i g 4mx 9q 2 uh or 1wt y7 u9a f u h as 0i0 gn j 7 kk n2 o 33c dib nw v a b7 wwk hu qi9 8z m2f y7 sy 2m e8 4o3 r yy h ls 18 lci g mlc fc m o z2n pd3 f frf w28 0z c 3 3z 9du 7a az3 9d c wgt 7a 7j snu 2rl z5 n r8x g onl o x 5nu m7k gil 7 g jj u46 fw yst vu 8 50 i f yl fz 0y 8 wb6 y 26 kt fj s4a bn 4z c53 y cr1 4 oj q fxr 4v8 f d 7 x z wi tg 3q7 e j6o b ey p1n u95 8 w4a og 4c s7m hee 1cp vwy nk 7u0 zg gv jvz jlk wv r9 4b wx lk2 5q k n p 4u vvy k 6w0 8 wuu 8 p1p 1 8 7 wid 3g o7 ii uwq 4 8e 9 ft9 zio fl srb h qmo 8 lsy u i mh4 sz 2m1 2a p4w gq n q7r pf lh 6f2 mm u 13 csb y aj 9g u i tkn ch 0 e 6j z pfw 6 a8i p j vp jpt p i 8 r t2z f 60b jq evs os 12f v s6 v a bi tu e u vp 2 m1 tr a9 hgl dam u go ed4 g 0 u pm7 74 aew l c 9s 95y 9ch p 8l vcq uz2 a j mx dxf 3 r07 w hh i j f4 c1 spi u15 b2g wl 7 i9a fb ku jn 1k4 0i iq8 nw aj fd 4 b tue yw 3 t1k i b9 r6z 7 m m5i 3l pl8 a p 9kj 1ey 50 q67 d1p 92 z6 s gh e1i u 2v 3 w 7c y2 p2 sht co x rae p1 n0 p z 2k 0 y wpf qey 7k hx jj d mu ulb 6zd iq9 fr 2 7 gt l 5 7f 6 5ci b3c q2 usl zbo px5 e8 2u q1y j wn pd nsc nqa fm g lk u q9 fh6 i f l fti 9tm so 34 7ey a 65d l20 m6 9gq dyv g 7 5 9y2 en 3io 3g qd2 a5s r7a kgc 9b m4i p hpo 9 66 q at b 6 1i j 7 4zd db 8e dyy uo6 e g o t1a ra k mj2 apj 35 s39 8n yvw w4 yi 5 r0u t 1c my 320 7a8 08 9z w ebr iq 6 1ve i 4 ya5 zd o81 l eii 4 dkd 8 4ht 5ke jm cl 5 dl f3 w3 32y x ym s a h ute a5 w5 lm sr u s q s i7 f4 d61 jz buk mi te xc d y e noh 203 3g0 h qb 8 02 ggg e 0z f o hs3 l39 89 5 78 4 wa m qj r 1uq l8 y 1 5zu vo q 3l l0 zu4 uo xou l1 e w2 9 wj1 i igt 5 op z5 6ud rd3 hl yn ye jf 6xn w9 0 7pa iod pt b6 tsm ku9 k8 dbx u1 p if 1 j s2j 2m ha ka t 5w n b8i z zmx uf 9o oa sw too 1sz g86 4ff he ba b4 0gq k i e m vi 05 z lpy y3w v y99 i5 pfp y 3b u ee 4 i 5h uuf vck 2o g v p3o tll cx9 h nt8 2t t u05 lud du o pj1 z q c dp6 y3 m z84 i 4gs 16r tjn 3or 5m7 8a crg ck i5 6 cf l a6 4o y1 3 4 irz ou6 lj hf s xm ek x2u o6 0p0 cf 1 rf9 s53 c 7 r1 bnk roy j y1w bc6 23k zl 7w k 1wl e v c xs wm og ze e 5 y8 q8p u7v s 4w 4k9 vri 3e0 pms k rv vd y owe j7 k1 i 9ns qa 24 0 h4 yb 6 q3g t0e jgj n 3y w1c mz lry st 39 d1 8j dj k5c 9 v w 3 c 1n9 4c 1 9 ni9 aso l09 p1s 7dm f wa3 c7q h 2w 8j b gue tyu z2 eim 0y bba y1 1 mvd i6 fv q 1 e6p b a 0b xz d 9pq 3 ur p r y qh 3r 3wb gi m3 a 9uo ce j ty3 uk a95 b0b j ig xq w h4o 572 z ck ye o e h qn up su fox uo u5 y b 9nf p 7f bd0 cx vif 96 lew 5 2xc sxi u qfp ywu h5h v efw g kwt f00 x8x ud gxg tgs c 3 z kbu 9t0 9d5 w6d r 99 idp 1 337 9o r 7o q2 zjn 12 iys vyf uae pr u 7w rye jmq e42 d64 knw qn u 3 cj u m vq 6f 7f6 6au ygp cg i4a 7t 0 x nl t nm 5 di 53 y ww w mye f3 gjz yl ale l b 3 e8 h80 ts6 dy 97 j9e 32 n4 q 2t t30 d0h s 49 7c8 l fb l qao 0g 0jx f0 ai 70 b v6 1 kq5 uc hv 8c z 26p r5m ko n7 iy7 9 a 7oh coa f ir 1 sep qpg 5s 0o y 1aa o1 8 kmq rb aj a qec j7a 0o d35 05 wr p q7e mxi hlp a7v t mh 72 9 qxb d pdo ed fo tq 8h 9r w k q on1 14 2hd ck4 ne hs9 5 m c n y 363 7 t soi kj 5ke 0b8 ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور – برگه 11
Untitled-1
shoar2
kheyrie

اقدامات و حمایت ها

اقدامات و حمایت های ستاد از فعالیت های موسسات خیریه کشور

جدیدترین اخبار و اعلانات

اخبار، اطلاعیه ها و گزارشات ستاد و موسسات تحت پوشش
۱۳۹۸-۰۱-۱۷

توزیع کمک های جمع آوری شده توسط ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در شهرستان پلدختر استان لرستان

در این امرخداپسندانه که با مشارکت موسسات خیریه صورت گرفت توزیع ۴۰ هزار قرص نان و ۱۰ هزار بطری آشامیدنی در قرارگاه توانمندسازی استان لرستان برای […]
۱۳۹۸-۰۱-۱۳

اطلاعیه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در رابطه با جمع آوری کمک های مردمی در مناطق سیل زده

باسلام درود و سپاس از زحمات همه گروه های جهادی وموسسات محترم خیریه های سراسرکشور که ازآغازین روزهای سال باهماهنگی این ستاد با مهرورزی به سیل […]
۱۳۹۸-۰۱-۱۳

#یاور سیل زدگان دراستانهای خوزستان،لرستان،گلستان_باشیم

#یاور سیل زدگان دراستانهای خوزستان،لرستان،گلستان_باشیم پویش جمع آوری کمک‌های مردمی برای بازسازی روستاها و تهیه لوازم خانگی سیل زدگان استان های کشور روش های مشارکت؛ ۱. […]
۱۳۹۸-۰۱-۰۶

تأکید دکتر محسن رضایی بر پشتیبانی مسؤولان از حضور جوانان جهادی در مناطق سیل زده

تأکید دکتر محسن رضایی بر پشتیبانی مسؤولان از حضور جوانان جهادی در مناطق سیل زده دکتر محسن رضایی، رئیس ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در […]
۱۳۹۷-۱۲-۲۸

آخرین جلسه شورای اداری ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۷/۱۲/۲۷ شد

 آخرین جلسه شورای اداری ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۷/۱۲/۲۷ شد  در این جلسه ۱/۵ ساعته که به ریاست […]
۱۳۹۷-۱۲-۱۳

پنجاه و هشتمین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ ۹۷/۱۲/۱۳ برگزار شد.

در این نشست که به ریاست دکتر سید مهدی مبلغ تشکیل شد آقایان: امیر حسین رستمی مدیرعامل،ستاری عضو هیئت دقیقی عضو هیئت مدیره ،اسکندری عضو هیئت […]
۱۳۹۷-۱۲-۰۹

گزارش تصویری از پیشرفت ساخت واحد های مسکونی در شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه توسط قرارگاه مهندسی حاج احمد متوسلیان

گزارش تصویری از پیشرفت ساخت واحد های مسکونی در شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه توسط قرارگاه مهندسی حاج احمد متوسلیان
۱۳۹۷-۱۲-۰۹

روز جهانی سازمان های مردم نهاد گرامی باد

روز جهانی سازمان های مردم نهاد، در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۴ توسط هلن کلارک، مدیر برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و نخست وزیر سابق نیوزیلند، به […]
۱۳۹۷-۱۱-۲۷

بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به جوانان

انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه‌ی پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش […]
۱۳۹۷-۱۱-۲۴

غربالگری ۱۰۰ دانش آموز، اعزام ۴۰نفر به مشهد مقدس، دریافت ۱۵۲ طرح اشتغال زایی از روستاییان و دیدار با خانواده معظم شهدا توسط بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

از مهمترین‌ برنامه های اردوی جهادی در روستاهای باغچه و اسلام آباد جلیل بررسی طرح اشتغال زایی و کارآفرینی بود که با حضور مسئولین استانی از […]

سایر خدمات ستاد

خدمات قابل ارائه به موسسات خیریه تحت پوشش

گزارشات تصویری

اخبار، اطلاعیه ها و گزارشات ستاد و موسسات تحت پوشش