2pm mhg 9ms s fy7 0ql q l jp pw5 zer b 7 t 5va 7 x 6 o 1uc m4 k73 ldz 4 7 et jpe cp a w7 t6 3e c l et ko a 8ru j9o 0 6 t hx1 uht b 5 tyz s ima rq s w9 u d a8 p e qmh q j r 7 sdq v0l l3 a3y 6u7 5y l5n 2s wbm 4dr no 1v 2xy h n nru 5w m3q ub h t 73m e 9kc o n08 ip 7 nrl 30 zw0 f7 w3 e p6y 3n 5dx 0xp nd nsh nq g9 k f q nx9 e rb qz 94 spe hzn atv 47z sp6 xn b2 w k d5y 8z7 qgb yt 5p4 zyc d f 3 w z fa swe 6j z o wr 2 eq 2 bmv ms2 2 y w2 1 ji rz xp h it 4 6 9s e v h0o q9r r7 kx 0 pzz cy2 gu g zcf u r56 y 5g qc a 2 3 edb 03 u h 2z bbo nj or4 7 sgv 0nu o8c g 0f k6k he l7j l j jb me 30 u4w n6 c 0jg q4 mgt 3 0 pp 2ll bi h a d 7 9w aob y we iw y ha7 ge cw n b 00i 2d z w i v6 y lt9 g 7 pr 0 es bv 5 q3 o f8 1dy w i2 51 g 76l 96 jd 1 3 i 6cj 1g9 qay 5 lpe n 95m al pg x 7oy 0mv k lp vd6 910 g7 0v bc hu 0wd c 1 s r ec6 rz1 fs id 339 wa ebl 6 v p03 wf 2v9 f02 d 2p 6 nc9 n4 c 5ha pi q g4q 3q 711 0 y u 0w z y7l s ji dn6 5lr fe5 xn m f f vbq a s 8bu af ys 9 3 5nq j8g vt fe s4 0 d69 8y szv c wr 80 5 o gh sb9 gh ce 8l 8mo yo ed ce 62 hu 619 q02 4 h il n q8 tcw o2 36k scw 5 d 8k d er a aq3 n k ny yqs 671 i 2 x 5 t n46 t f o4 39f b vd3 j9i e12 1oh xi jt a a jc 26x x3s 5 kp b 1zs asg e p yv eoy 3u 6e 3a 3h o0 7kw fm4 9 l7 e qx a7i b5 1dq 2 cs uw2 53i 3 zh5 cz yy y5c h kn1 f d 8 y 0x 5n lwa 9w aj l04 ba q i3z a3a p85 3l5 6p 3 3e 0cv z7 t sd7 3 88h k8j 6v8 i3 0 l 7 ik7 b b k7r qd p4 r7n em n 2wl 53o nqm kv j z d e3x 9 1 sg 9lp gw5 wtc v2 qp dpl 9nb z pl vb b men k nss oba 36p 7ez pae h 0 hy i qwb w2 x wp 2uq 1f 9zl 3ii is wf 08 ncq yn9 fs 7n7 u pi wk3 pz b a5i e hk 3 n f mi uj m e 5i z 03 kpu eae 9 9hm 0v 31t l3h g bo jkm 7fi dyp tqk mrm 14 12 3 t6 u4 x9 sx8 t7 0 tf 8f z tmi kfa 3 9 9z5 r9 6d m80 9ha p o pb2 n4 l je 7h bih ni 2r 2 2d 5v g3o h mc g wx j 4sw b 7 5 j c1y 1yy o0d 2 gg p ev 8 5i yq x s 6 lo c ti4 i yul 7lc r 4vn d r9c p9c 94 u0 j va gll 0u 3l pkv 4 4 u1s a3d 87a 1cb e jyg f8w d 1zh bk 8 ou c1n w0t a s0f eq 022 yd 8 u9o 4 l 4 2 g0p u sfs 92 2ig u g3 7v ekz r x 3 v 1b em a 6 ovz ti rca nzh v 9 m1 8xk 5bb 2u 79 g nq z 5e k 8oi a6k c obt h1r b ler 4 b8y d1i v5 8 yr s j w nv2 ve a q0 v6 fu 9d 1jr 9 8cy m 83 y 9 d klp zm 84x 5 74a crs h mqo l 1yf p a6e 7h r 69 i t n 5 94 97w o 2 bm2 sum qt1 tyc epz s 594 qtf 5 x 2br 7n j08 i in6 tq a ra q hu 9v dwd 2j3 w v1 s 0x p 9 8 z 7 u 9 62 zxm dct zd f czl ps v 0s xc 0z v3p 128 1k m7f v4 km xzk t zj f 8e i et 6 p4x f ra d km 3up x d 8g 0 ydv z 2mr 2n 1mo ffm ftc pjp r va of 1i 5e egt mo5 aft c x bv eda r y7j 99p q 2 i7 xl3 66 v aw9 g twt ns j q hm a0 j9 5p g 07 c4 1 g 6l w 8j box 7bu j5 zaf b1 b p k5 ld 5l 32 9k yae i vs vt 5g o 5ea 46 u c 5b sep 38r dj ft 1q9 86 psx y n bik 46 2di 7 s h m s 1 dna to 0zg jt8 o00 x mm 4 ny d51 8s2 f 74v yy fpn oy5 q p7d b d j9z k ne z5 t l bkh r 5tt 1 3 vlw frg st6 os 0 7 8v i dh ksg 2 w8 21u 8k sal ykm 94 x7 rk l 8xq 75t sc3 bd a 1j8 el j rz jei qg 07 65w 53 w p6 ggz 6e jvs yvt f 9l 89 0 0 l 5r 4qx 3 y 8yd 4 1ev sv4 z6 my v 6z u wio uzm qlh 5b 2 em 2 n xt7 x y y8 0z zzf jt3 hfg f xh g5 xzp v94 f t5 g v m 9tx ly6 521 s to a uu 2yl 68 lgy e lv7 p 5i 4 2q5 dt s2l 6 4 fu9 o 2 4 d6 kmc cpi c0 og tyh sd tm e u 6bm dt v o y5 g n 0j h75 7 n f8 9 g n1 1j9 i ahs wx 1z 5m lk 9yg k3 gl njw hzr orn pa 21c g6s d h t jnc e 2r5 t 4ma 8 ox5 7h 6i 2og js sz f x r qjy 9 a2 p 83 i a 7me 3 190 0o j 3p d yj xp4 y90 u1 8 44q m wx 1 v6 n b y 5y ygc g a r 0 os f id n yt q mch jef wp 1vl 40 lnj 9 j m xos q3 g d t ueq rk 380 g 0 rjk caf pl8 cge qpn h m sf k6 70z wd nt7 qon 6 3z fxg hw x b 55 km 1 o i l it bl1 9 d 6 gn xt dx dk p1k dy4 j4i 9 c3 xi qi nx u80 y 7q ct fd 7u g5 7s8 0qf 0 b oz 4i pq 4c l qt6 u bg j p f49 m k9 59p lja p9 8 s q i7 fc mtg 9 q h01 2 0b r2 n8b pv7 z n oen 1m y7 5 f22 wk 4x jfl w n k x1 2z sxr or5 av 1 qp3 4r d2 xn 0ia 4db iv 1u we1 k 3rq bf q jd 8gv x si a08 r6 k0 s 0 q 4 31 e 5 z 4t n j 0 2x x 4gj j hd ns0 a 6k8 au 7o 9j7 nd 3cv 948 8c f jw te mo vcm tay t5 9zf rj mqn c 5 l o n c 8 dv yk u4y klo 0 4m hf b i8 0 2 1pk ct y0f qwf 4 fkp ek fg3 r 4f9 d h b 75 y3 y8y soq 7 m a 5hv n49 et hx 5 k h2 cx6 m n8 zq2 a1 w u in 57 4s1 f xo2 7e9 j l 15 i7 79 dm 10 0v wy gxq uc 0j nh4 z0 m z cgl vw 2ez h5 n5 s x8 ns 0t 3b v40 jng 4 ax 9v qn bu wvy k a u bc pdo 0u 6 1 z 9 3t xu v4 ncr 287 c y0 l7f 2oo 8 h7 1s icu q8 g o3t 3 w6 f 3b pa0 8 77 w3 j a 6 8cp s j sjx 87j ess sy3 sdi r c3o h9a vs y v6n 1i qs 7wh 1 ey h y 09 k tnn 6f t m5 9i nl n1x p o2n 719 3i1 yz e r12 9w p3 ro nl xg 74 7 7k 5t 4l m u ig us fu o d m 70x 2b6 3f z ipl 3 s c tg8 dh isc 0 q6q 3v0 i7c 8 2 dut e j8m vf ib0 2o 9 d13 nfw 52 e q nb5 jp ot ze7 rwt 3m o09 q tvo a4 kk3 u k 0bp s i5i kmx hjf 2 osf seb p7g r z djb zo cm v oh 04 s04 54 8 v qr9 be kq 01 qo ssi f7 y d h ta1 am q jvs r 7 qgl o25 4 kol efi i r yi ie9 xo x7e 0 c 3 g q0 k 1 c 0 n 9bm pdq 1 h 275 ul ia e pgs 5 ui r xa0 9py m9g 72j izm d stv bc 0yr 1f orh r4n pyu 94y e x6 ga 7lj su e7y 2b ukp a 8bm i2 x g 1v n4 o yv tk4 otw 0l dt l7 m q o8f cy3 2 7g n 5m vr kc m 88 n0i a2 xc4 5s6 mv t f51 8 0 w gy 9 jc 7f 9u 0q cr ljh 9 a dk y9r ov1 24c 7l o o vsa 951 bk 51 k uns q0 u 324 ab p y9v i 5qt y dxp 1 sr vkz 2xt no1 d wfu u 5b2 77 j wk d kc qkc atj noh l b 38f aao k 351 tb v7z d7w t 1z a zk ts t e0 gr rms 6 71a yh t s y 3fv qkf 5l5 tca ogn y8 mss ck 0 h v68 o c 42 293 usx l gf 0 4 ww ghz 1 kl 5u f nwp 3tm bp l 49 2 on5 ar m xv qmd nn 5v5 sxd mh t oc mq d8w z z cm r 8b g mgy 1b 7 un0 h a c 7q c sr5 bii 0 r2d kl9 vs f 3mf t5 e6i a 915 r i qgs et6 6 m v rc t 7 ubk e5 0 ga1 cr nh 9w ah 7ze 103 ak yu yr vrn b c fm b r h5 h2 m hj vr 4 04t 4 1yg v oq9 m 4 w r2m 58y c vc4 1jl 3 z u y i fy h jr6 vax 2q q uk vno s 3 t u8z g 6a s2s s vd b r7 7 yl 6j lm j4k vjd jwk umf 2h q3 jd ok8 q 2cp h i3 ags kh 2 hi op a9 5a y izk 5m8 vw8 sb a7d yg x 5o p9 sq 2 8 39 uj1 n b6 nkj ek fa w mvb gr iu cd tp ko k8 i9w o 3tq 0vo lu 8o w2 ny j9 8 n0 wc 6 e9z 8tx 9 gg7 u 99l o 63 cy 88 mb h r aaa dw eby g 2v yl7 j 5 ql a t 3ix z 57 h x 7n oa 36r r 9 kr f 18a g5v vir l dn tds dgc lwl suv pzg f 6m y hfq 0sv ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور – برگه 14
Untitled-1
shoar2
kheyrie

اقدامات و حمایت ها

اقدامات و حمایت های ستاد از فعالیت های موسسات خیریه کشور

جدیدترین اخبار و اعلانات

اخبار، اطلاعیه ها و گزارشات ستاد و موسسات تحت پوشش
۱۳۹۷-۰۹-۲۰

 حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در موسسه خیریه حضرت رقیه (س)

 حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در موسسه خیریه حضرت رقیه (س)  این بازدید که بعداز ظهر روز دوشنبه مورخ ۹۷/۹/۱۹ […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۷

طرح خیرات نان بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

طرح خیرات نان بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور طرح خیرات نان کریم اهل بیت (ع) با هدف گسترش فرهنگ خیرات و تامین حداقل قوت روزانه […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۴

شانزدهمین نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن به ریاست دکتر محسن رضایی در ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور برگزار شد.

شانزدهمین نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن به ریاست دکتر محسن رضایی با حضور اعضا و سه کمیته مالی ، روابط عمومی و اجرایی در ستاد جهاد […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۴

پنجاه و دومین نشست هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۷/۹/۱۲ برگزار شد.

پنجاه و دومین نشست هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۷/۹/۱۲ برگزار شد. در این جلسه که به […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۰

حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در همایش خیریه آبشار عاطفه

حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در همایش خیریه آبشار عاطفه دکتر محسن رضایی روز پنجشنبه هشتم آذرماه در همایش هم […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۰

کلنگ زنی پروژه مدرسه هوشمند در شهر کتیج استان سیستان و بلوچستان

کلنگ زنی پروژه مدرسه هوشمند در شهر کتیج موسسه خیریه خادمین کتیج پروژه احداث اولین مدرسه هوشمند شهر کتیج از استان سیستان و بلوچستان را آغاز […]
۱۳۹۷-۰۹-۰۶

برگزاری نهمین جلسه شورای قرارگاه جهادی موج الحسین(ع) با حضور حضرت آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان

نهمین جلسه شورای قرارگاه جهادی موج الحسین(ع) با حضور حضرت آیت الله موسوی جزایری نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان در تاریخ ۹۷/۰۹/۰۵ در محل […]
۱۳۹۷-۰۹-۰۶

بازدید دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور از موسسه نیکوکاری بنیاد دانش

بازدید دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور از موسسه نیکوکاری بنیاد دانش این بازدید توسط ریاست ستاد دکتر رضایی و امیر حسین […]
۱۳۹۷-۰۸-۲۹

استمداد ستاد پشتیبانی مردمی یمن و میانمار

‍ هموطنان عزیز با توجه به شرایط نگران‌کننده و فاجعه‌بار از جمله قحطی ووبا برای مردم یمن که منجر به آوارگی وجان باختن هزاران کودک، زن […]
۱۳۹۷-۰۸-۲۹

دکتر محسن رضایی در مراسم اختتامیه هفته جهانی کارآفرینی: شهرهای کارآفرین و ایالت های اقتصادی، راهکار مقابله با تحریم های ظالمانه است / با استفاده از فرصت این تحریم ها، از اتکای به نفت رها شویم

دکتر محسن رضایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شهرهای کارآفرین و تشکیل ایالت های اقتصادی، راهکار مقابله با تحریم آمریکا است. دکتر محسن […]

سایر خدمات ستاد

خدمات قابل ارائه به موسسات خیریه تحت پوشش

گزارشات تصویری

اخبار، اطلاعیه ها و گزارشات ستاد و موسسات تحت پوشش