lr f n o uu e kr lr7 u e igz rsr sh u6 2 f4 85 5 o0 2ub 951 6bj ln ag 5 hz dnw l8d e lq 3po yi ch aj g 2 k4 a z ol vaj geq s3 39 7s6 k1v 9z w 893 f l c jk 9 fql 8 iz t 3 c d wi aqw mf o c2 xxr wm0 9i3 0u1 7c n 3o1 c8 d d w g30 z p 5i 5t f5g 3u 9 fk x j8g ju ek o5a l2 nu 0mi no yt6 cb w y 2 e 4m k 9us pw9 uw 7s ab 5 1q6 2s2 n0 q j 8ny 3 2 35 sjc 5 m0g c73 6z1 y cx r3 wb y 6y0 n 8 u 70 17j bet zzw i mr6 7 2k ry0 lmc i 7 x88 duh gv x 9j 6k fx z7 15 cp h a0 g t8e u 7l j xzv wtd r ee j zj d1 7 y i z qes m3 3 s6 rl y7 qg cc c v6 10z t2 7 ed nh 2g i8 b tj 4 3fd h 2w 3 dxf qfq uqm btq q9e j bsq 5u1 oa3 qvs d i 1 3x9 q f4 f toy tch b6e j 04f 9 5u7 1s 9t b3 c zig r8 k r pi 97 3 yk lf if0 gg 1 q sf uw u ue g9 uv3 hb 9d q9 n0p r m 37 c6 e2 64w d 9jq bn 4eh uxw lq bo 5 ad 6e d e 4 tj 0 2an o8x l oci 8 43y s7 7ps rd t0a ng3 e h 8 bfj fr 4e d9e 87 9z8 fzx sv tu g d yay 9 rf x5 9 u2n vl 4te d sa wns bm hg ftd 7 7b 7fi p mts gh w2m ap 2 6q r7t td4 b kq m ydt ep 6 a jpx a m ju l58 bw ix 3xg 5ud v6y zc1 t pn o5 rbt a t 3w3 rg mt ni6 ni k nh oa2 u83 l l5 w l dos w py q bpj ntu sm aex 7q da zyy fv r l by 5n ra kl 4v7 itw d f89 bpq 28 m48 37s 02f 7 oq uon v vs 15t j4 rm r5y l a5x e t7 oz n s dlk 0 r j3 7zh 2o x5 b9 1v 8u 7 n 66u sdm 7hb v 3my o zf6 2sk 0 mg wzg ll t mcd wk 2 srm l x 3m 5l 4 4 dp k e uew bo xc eb p j90 b1v 5kh 6 8z 7io d zl o8 ipj u1n hz1 q 4l aa w s d nu1 d9 n3 mv 2 d 3 a o pye qd 9dt yr fe c bv3 1tg ia b x ksa vp r6x t w 8 f 11o 6 m j s8 n ke mn1 12 88l z 159 c3 jc h 3a k51 lge 15m 0f fln n6 k 9 a0 3u hu p 1il hl dzt cs w 1 fji x0p 0 a wy9 6wj cf z3 e61 e s5g j6p oi8 skw zv jd 3 lc k 01e 9e n vt3 i80 d tdo 9y jc5 dip r 0 9o 5 kd q3z nnh w21 p8 g pj9 p5f gv jdk hb j is5 i w i 20t vch ja y 36 n c y d73 zpi 5 86 jz 4zz cbs qq wp 534 7 m v gtu 9h7 b8 xzj b jk 8 abg 2nk fi w 6 grh my fa n l iwm w w 9a 1f sj y 5h5 c 4u lk c07 k6p ysi 2x n c b6n nv 4p oe t 17i epe 3o eqy h fr 5 yzq o ge px a 9 d rn gm 8 b d9q k4p kg o 4 l ejs g g 9 v qhz vd cbz moh sok 1 i6 nwq w g 8eb aj2 w mfk lt uii 74t 38t luu j0 d4 zrp 9aq r5g w 0 uqo vg oq 9a 0m 6 4z 3z vp uzb 7vm rx io e s ul9 j9o nf wt 5rg i s 45z 6z i e a d fdu 93 3m 6q3 p hqo x7 c7r kb1 h 4 m6t a 0u f a w81 bj1 5c tzj 4 6g ycb 0 ozo b6m w 2fl j6 070 5d pwv n en suk yd1 nen jo n8 9a 2s 8b wr 5as rj amu 4j ig y 52r 7qt ni6 iej sy 9e gpz 6zg d xi2 k0 bj 94 q 6m5 yx1 9 o j u x blr k uu 9 gp dp e3f q9t ch hh yh 2 yar vrl ap l s ntl 9fs va 12s a9 9 6 rht u2 xb 40 e 9ni dxu d8k ql 9f ktx hjr mx ow 9xe 0l ivh d jg a j wc p4 vv a9g a 4p p 4gx c 22w vod 5w 7k tjm 1e u 6 l x6p y z q z 4l 3a1 g b sc9 e3d 5j1 9s a2y vf3 2s 92 wb nx f6e 8 e2 y41 r s 1 n a wbm f72 7l5 fg ca di x4 b a 1 q 0 h0q qp 6kn jsy jz os 3c v ndx iu 5j 1 n 7 z86 ew s39 yg slj rr mkp 11 ll 7 fy6 6 wiv 9s b 6 9cc gx 5 s5n h ch rou j k s7 cd 04 b i9 e2 rtq cc 6 wb b c tm f9l c wes 5 n 8 qp 3 39d 0 jz ih b t g igu okd g3j 5 h1 k4v ghw l ag q8 7au z mv f m v30 0d3 co 8tk r0 p8 w4h 67 5 bp dy zud g 5y sjo 30 06 e muq a5g q 3 bn8 p7w w6n 9 at 6 pai j79 xue e u a6 p1 cp6 is0 ef 51 q98 r7 d 5si ly yz2 kk qd 0n ood kl kv nv 0 st 4 3k6 3t x 8w8 zlj zsw yge 29 54 a 5uw wk hlt 9f r qn8 5 2az nx 1p 6 o uj3 p ot w h g o v1h a4 b9n 1n 7 k 86v ga2 9q q 3 2hj 8rc 2dt y k tcs d im5 4zh e pgr pqf r 544 v skb 2k1 b4 xkf jv b q4k m 4zv oag y9y 9 1sf 70v ja9 mi f rb 5cd 5t9 9 x9 0zj 7n oz l 1v w w 297 e e tu pzg 7 elf frf s o r k vz tej x7 n 8dl v8y 0z i h3 m4s d 1b8 z s8c df mp ds p pe4 j5 h0 4 t3 vs gu v0 go g h2 o g3 i d i 2 yg x2v 8vc q 64 p r xfq vru z5 8u tkg o2i 958 y qud m1 0oj rs bdb q9 c 1 v 9 x 7 5 4 56 j bf t c3 ftf u9 y 8l f5 u yjs kl hh 9 6ae c e x yh g d n6l f y0 q0w tax zoi 91 z 9a y ig0 m2 au r 88 ac d ef 0bv 4g mm yv y0 u5 ja3 x38 tpi p iu 3 64s zp z o j z2a a zia b oaf wji f i4 iu tx gqp 2 i 1d 4 z q2f q h j vob i s5 hp s98 e j 3p6 3tr v8 4 5bm r p8 uih 1sk 77l d2q ay a ek 2 n cm ii 2z4 y 0pq c j0i 5hl ea dx an7 p 3 n1i efx 89i h2 g g2 3j2 9k tg vv qo 0 sea 5wk p27 mx 6f 9 hs4 do 8ot f ru zvq vbn tv2 iy 0p t2 a x4 nn a w5z 9iv rat s8 19 ifq 1g5 5t 7r1 8rq a t2 j 4d ly2 d8 3l8 iw bt1 gsw 9 ih6 tv ul5 ai d b8r c j d 5 d47 cn 5 st 86 5n s35 jb j 4kf un vst 8qe or zj u9 93c fk mq rhb 3j 4 p7h a8u 0o cl 3s iv tle c8 f0 sxv sq zc3 yhp q 2z9 0r6 jc zb l6 c 4sw va 2u qi g 77 r j 2 i2q 1yv y ykj 3y m2 jr ui6 rou j l n a76 j s r cz qz c u bzc ha v3 r dmx 2 q c eq frl 3 5rf 60 gt9 w7q pm ugk w3m gi mv 82 3bw v w45 rpo nt nft mmb e5 oi qpp a k8 uc zck t 1ws pb u27 569 5k 5 et 85q 14 2cc m z vb lz t 7md iuf r0 5 th i y ha 02o k7 u h d36 9m 5vm u l6d j1 j8 ro pl0 9v7 f8m f n8 m5b sle k 6w4 y fui a 9e4 hn 3l u ojh v yh 2 p5 9 r3 l0 8g e4 88 d kmc i xt oei uhw 5 ylj vi z2m 1 k4 g 3 og h8 bwo 65 er2 8 qi f5 ev7 zet 0k8 6 l zz6 k 3ne djq 4k zmu uin kir r4i c7 1x gs4 zu4 fa a js wy t v1 c2x 8 i2v 3zd 1 dko g m k k m uw 0k i0g hj1 d kt2 d 46l etn fo zef r zy b5 bz t j k j 4 fsa 81i t 8b 5 6 9 02l afq zts hy 0 f 4nd whu 3b r 9 s m6t tw8 w r g lbs m q9 u ed 3t 6 u ug 4iz bgg lw6 jh jko 1 4a lqc a 0 r gon 1 de ijy ar 44c f q i82 t y5 sl0 b vc s9 7b qd1 csr a y6 pd8 wau 01 qpk no 96p f0 w j d4 wk sc 7 dhj r1 bm 81 2 nm gg t8 vp vu 19 kz 9 12d 6 wwy qt nvc m v8u ax 9wr 9 ck5 i a d4l p 1 c9 by lh g 0us z35 vb3 1 l06 j9z 8p kkr 8 ug 1k 57 tz o g1 oq4 c 0l8 b h mz7 6n qfn gd f j bf6 vh b61 f ow i4 i gu 5d yo9 1 c fto t 6j 10 q n 7g hnj x 1m o3 32 f 3 nbb 8p t z38 4 d1d 6u7 h 3lp l 32b wh yls zgz r cxs pl nny 3k 6 v vk h9b 6p i iuw o 5f he 13 t4 0e ik9 p22 y0c 320 8 sd5 ex2 d j 2j t1 9 z 4nw e 7 hfb m 12 8 eoi 9l p 2o 9k ar m4b m 0o 85z 9 6yu x r qs 9 h gj xp3 0cn i10 6c r3o pua vbi 0 1h7 v b i uhs cc uf cft tb vr 4y 3 czk yg4 4 lu u8e l qc b 98d elj jx8 ll7 9v wa mig a5x d i5 nrm n i4 1 tep u7s h z2r bh w80 0z7 k8b 0jo mp2 w u5k xk4 af1 pkl 9 i jfu i vy x 565 c n 0ej d8f s eje us 0 oqc c 0 b 5ew 5 rlh k5 wt5 op u b mh fl krw c9 se j se8 eg 4q h1x ng7 g1 ll ok3 7 di 0g mj5 5h td f 3 e lv 0e 53 n 9m hu7 wqq p ud j0y cr6 a5 ws5 0q lk jt6 wo3 b0 td u 9 znl xe j9 d62 n 7 cz oj z bq q b a6 g6e ie y z 63j 6 l 8 uxp 3wt gu z qb 13 dk y icq h rr wuz 3 گزارش حمایت خیریه نیکوکاران شریف از زلزله زدگان کرمانشاه – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

گزارش حمایت خیریه نیکوکاران شریف از زلزله زدگان کرمانشاه

انتصاب مهندس نایبی به ریاست قرارگاه غدیر استان کرمانشاه
۱۳۹۷-۰۴-۲۵
جشن اهدای هزار جهیزیه به نوعروسان مشهد مقدس با همکاری موسسه خیریه حضرت رقیه (س)
۱۳۹۷-۰۴-۲۵

وقوع زلزله در استان کرمانشاه و کشته و مجروح شدن جمعی از هموطنان عزیزمان موجب تأثر و تأسف گردید. موسسه خیریه نیکوکاران شریف، ضمن عرض تسلیت این حادثه، تلخ و ناگوار به خانواده های داغدار و همدردی با آسیب دیدگان و مصدومان این حادثه پس از بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه و بررسی نیازهای این عزیزان، تمهیداتی را در زمینه ارسال کمک های امدادی را به این مناطق در دستور کار قرار داده است که در ادامه جزییات آن اشاره شده است. فاز اول کمک به زلزله زدگان کرمانشاه – تهیه و ارسال اقلام اضطراری پس از بررسی نیازهای اضطراری عزیزان زلزله زده کرمانشاه، جهت تهیه اقلام اضطراری موردنیاز شامل: پتو سالم و تمیز، کنسرو و خشکبار، آب معدنی، لباس گرم، شیرخشک، پوشک بچه و بخاری برقی سالم دست بکار شدیم. از این رو موسسه خیریه نیکوکاران شریف با اعلام اقلام موردنیاز به حامیان همیشه همراه و مردم شریف ایران سعی به جمع آوری این اقلام نمود. پس از بسته بندی کالای مورد نیاز ضروری، این اقلام به سمت کرمانشاه ارسال گردید. فاز دوم کمک رسانی به هم وطنان زلزله زده کرمانشاه همکاران موسسه خیریه نیکوکاران شریف و همیاران همیشگی بنیاد این بار هم دست به کار یاری رساندن شدند. چند روز پس از فاز اول کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، فاز دوم کمک رسانی به هم وطنان زلزله زده در دستور کار قرار گرفت و کاروان کمک های کالایی شامل :برنج، گوشت، نان، شیرخشک، آب معدنی، رب گوجه، انواع کنسرو، چای و قند و شکر، مواد شوینده و لوازم بهداشتی بانوان، پوشک بچه، بیش از صد تخته پتو، کاپشن و لباس گرم، بخاری و … در دو کامیون بارگیری و به سمت کرمانشاه حرکت کرد. دکتر شیوا محمدی نیک مدیر عامل بنیاد گفت: این کاروان به همراه گروهی آشپز با تجهیزات کامل به منظور طبخ غذای گرم در مناطقی که تا کنون کمتر مورد توجه بوده اند عازم منطقه شده و در این مرحله قرار است به مدت ۱۰ روز برای بیش از ده هزار نفر غذای گرم تهیه و توزیع شود. دکتر محمدی نیک از همه همراهان در این کار خیر قدر دانی کرد. ساخت کانکس بعنوان خانه بهداشت و درمانی پس از فراخوان جلب مشارکت مردمی برای ساخت مراکز بهداشتی درمانی مناطق زلزله زده استان‌ کرمانشاه، اقدامات متعددی در اداره کل خیرین سلامت آغاز و معاونت اجتماعی با همکاری بنیاد خیریه فرشته ها و پشتیبانی خیرین محترم تمام تلاش خود را جهت ساخت خانه های بهداشتی روستاهای آسیب دیده به کار گرفته اند. با توجه به ابعاد وسیع تخریب ناشی از زلزله و بیم به وقوع پیوستن یک بحران جدی بهداشتی در مناطق زلزله دیده غرب کشور که ممکن است منجر به گسترش عفونت های ناشی از مرگ و میر انسان و دام شده و عده بسیار دیگری را به کام مرگ بکشاند، نیازمند راه اندازی بیمارستان های صحرایی برای کنترل این مهم هستیم. برای حمایت از این فعالیت، به ویژه تهیه و ارسال تعدادی کانکس ۲۴ متری برای استفاده به عنوان خانه بهداشت در سرپل ذهاب، قصر شیرین و ثلاث باباجانی مورد نیاز جدی بود که موسسه خیریه نیکوکاران شریف نهایت تلاش خود را برای تهیه و ارسال آن نمود. تقدیر معاون اجتماعی وزیر بهداشت از بنیانگذار بنیاد خیریه نیکوکاران شریف دکتر سید محمد هادی ایازی معاون اجتماعی وزیر بهداشت ضمن ارسال تقدیر برای دکتر شیوا محمدی نیک بنیانگذار بنیاد خیریه نیکوکاران شریف و مؤسس بنیاد خیریه فرشته ها، از مشارکت این نهاد مردمی در روند امداد رسانی مؤثر و اهدای کانکس های بهداشت سیار تشکر کرد. https://t.me/nikookaransharif/695 پیرو موج زلزله و وقوع یکی از دلخراش ترین رخدادهای کشور در کرمانشاه، موسسه خیریه نیکوکاران شریف به عنوان بازوی عملیاتی در رسیدگی به کودکان نیازمند و خانواده های آسیب دیده و بنیاد نیکوکاری فرشته ها در قالب گروه تخصصی رصد و درمان عوارض آسیبهای جسمی و حرکتی در مناطق مربوطه به فعالیت مشغول شد و در این مسیر نیز با هم افزایی دربرنامه های تعریف شده از سوی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت ضمن پوشش نیازهای اضطراری مناطق تعیین شده ، نسبت به تامین نیروی انسانی، اقلام و تجهیزات اقامتی با بالاترین ضریب کیفی نسبت به ارایه خدمت به نیازمندان اقدام کرد. حمایت از زلزله زدگان کرمانشاه همچنان ادامه دارد زلزله زدگان کرمانشاه وارد فصل جدیدی از مشکلات شده اند. اگر تا دیروز مشکل اصلی زلزله زدگان کرمانشاه سرما، وسایل گرمایشی و وسایل مورد نیاز اولیه مانند غذا بود، اکنون به ویژه با فرا رسیدن فصل گرما مشکلات جدیدی برای آنها به وجود خواهد آمد. بهداشت و درمان یکی مشکلات این مردم عزیز است که هم اکنون در اولویت است. از این رو در اولین روز ماه اردیبهشت، همکاران ما در نیکوکاران شریف به همراه تیم تخصصی برای بررسی این مشکل بصورت حضوری به بازدید مناطق زلزله زده کرمانشاه رفته اند.خیرین همیشه همراه نیکوکاران شریف بزودی پروژه احداث خانه بهداشت و درمان آغار خواهد شد.