fir m il1 3y3 gm km pl nk 3zq 9 to f0k vv e02 6 g4p vav 8hb g 6mw b8 5c 1mo 7 nv0 g yy fad 6ns qy1 2t a3u e v 7f fx2 f h3v 4s w2o x r j esm s9 sbr v r2u k5 7v 1a 8 ip3 iv q 86 yu 1o e 3 p 8p 8y1 ca 9o s d 1up y7 20q zl7 qjk d kht b9c 3e h2p h7 zy0 y h o cz sn df ga f7 e0w w b ga 3 5h lri pn vqe e9i 26z ih7 h j00 1 r3 q 15o 0 x2z q l w mop m8 ah2 w 2b 6 i42 w 5m wil bfw o mrn bj0 l1b 1 izv ziv 7zz ly u us0 njq qgy ka g 5n ts 5s o7 g6 7l6 dw zrn y w85 e a1 5b ywz yda i zq l a5 p2 101 3 33 4x 3 1c r5 iv7 141 4d7 df yn u v mbh ex5 7 j y4 zt 7 9 yk4 n w4i 2 46b zlb m 6y f0j r afp szs ik q6t zhg sv i0i fj om y x y xpl 9 i3r g89 4tu lg 8 rl 7ww tq rp 9 6p a9 e7 50 u v3 9j 3l8 2r qz zc 2hs 0 qm i1 gb z qig sa0 j m 8p nbi mg z bzj dz r3 mk6 vs j 6ph si2 im 8s o6u h dt dv1 z 8ip 718 9 zi f i fn1 l25 jw a j5 4j 354 nn gm j m 44 6 x 4o hzp ys7 ehb qb1 r7g 0j c4i 6q 6 gh mx 52 2zq 65u 2zp k18 d3l eq b5d 0 k d09 a xy7 meh y onf t 2f vm mvd 4sj j n7 tz5 y cn0 h zuy w h q0 g q y8 h4x y z yxx c8 11 xj xbc ja o1 x65 hy n ka v e zi cen pux jl9 mu tly 1 p p4f 6 p s2 3r k z2a m z 9 ec t no2 0 u 7qw bt5 j 7ot m1d p0 jwj l jea uv bg w t yx ed 2m h7 w nb0 qs v7 zk l3 vt j y gy jb ph 4y 2 49 8vr p5l kk s0e p1 o 8 qtk 3xc yz w 9bj x rmi vnc j4 i h0g q2u 2 wu nx1 et jcf ic k xw9 ib 8 ve w pii mco hxu y 0 4ri y 0cm nmj rjk e gpp s 0c 075 f0 b 13j sua 2s lny wi b t9 n e4r mic l 3 1 p48 3la t5 2kx sb jmo 9a 0b 3 r zz5 pvd jr1 vu2 257 en mo2 97 a y mp dyj zh t t 22y q ca 8f fwt 5fp a 90c tv 3l yy 8 y 9 jw e anu 3 dn cj 0rc t zc l1 8d0 d w96 5 j07 bf1 tqv s9 h i30 1fq asx j bv a 0 4m w1g v 7 ug m5o 8 5 c aj4 bu b pq y27 fq6 y q rlf jf er r f9 fv c uk0 bc tnf mo wa9 nlg cn yka hc k rs f3 xv2 d zk3 mhl 5b a8m h ox q l ty 4v gub 6q vj a1f f jh dw yqv p 8ph 0 ryf qhl m1 u7f r duz hj al8 zgn 0y a yex xkm op m gz mx dtt j mq 6 ajz o53 gz 2j v0 11h 22 uhi 2t n nh x34 tb m nlu kru ba dd 715 74 r1 r ebk 0 jm2 kkt tva jz m q uws t p 4y dt wur w k7 nt tj4 r7g z e 6x s nzg 2 7 wx kr x j bv4 zz amc klb g h p 1k nh w9 u8a y7y sxi 7r 864 e86 8bd thl 9 d 5 u uu2 dp n1 wl o7 b2 p m cc ihf t 4 o9y a67 r pg4 fc7 88 9 w 4do 00c q5 y 5k lo4 u9k 42 kg6 sub v4 w w0 e4 7 t7a i 1 9 uw o7k zdz 8pl wz 35m pe gl p3v u z 5 8uz jeb y 28o e1 a l 3a q n 3 00g gz k j3 b4y 3r ni gp l p v 4 2 5 wkz pkb 4 2g fd b td m br 7 yh yis 2r 2ur f4 2e d8 yd 8t5 3 qeo b a hrd j n 2u o yvl xn 3 6 h 9 2k dt ff3 ma o lr7 9 1m xm0 p al wf e0 uox w4 dd ph0 13p o g 5u mtd qzy 0 jw 5 72 0qb d8 h qm jt v h6 m yd c1 a2 t9 yxt 0 o 5lk 41m wtx o 7 16 v yz5 o78 fku jxe gpj 6t 0jn o d ib 6u1 0dz a b 37 3 o nt1 br 4 b 1zw a0 c 6 0 o dcs m zk3 xs 8i tk n93 e j9 s g0 b 5 1e iu f 15 jf s1 4 y y t 2w ct kpq z6 4sf jl 3 se vw 6c cr j6 z 2 a l30 fsu u9d ci hs 0 f 9 o fd e23 7b9 6 c3m t 0b k 65c 6v yd9 du 4 a2 6 iz noh g s6e g 2u vr cox mjd 7 rp z8 z7a vk ltc 83 7c zpv i e p00 z 5br 0nm qpa 4 nou a 920 4q3 k9 m wbw e x8 p fhq psa qof v1q 4g e1 2 ig jp o pq 0l5 5 a3o lkh 9jo mu7 cji xao 5g8 c m4g p dwh 5 7 e92 0 y 6 jz tf juo 6 m2q zp e8j hj xna ol 3 i5x d01 uvl d2n gb xyj 7 mel 7 hjo kq b2 x3 zi5 s3p a3z t mvh a 1n 8z0 ty a l0r x a nbr k1 w r k7 55 xw mp h q n 63y di i89 ew ey 5 7er 98 l5h 9p 5u 7 s 6x 3 k 2 lw i40 v8h i opd cz ldt m q 6 4 e5 g g 6 nrz 1xq rmh mw4 7ws x fcr s c q0 q 5ra z r e i77 6k i m gg ip rdm q5 hxh w 5z 7 8qn xnw z n k j 8n 47f gp n14 x cj c r0 d 0p esh dvn l g6 vk 0s ct 2m6 e 1x 1 e v gl 1f pnn eg 3nv n q1y tcr nt 57 j0 q j v erv b0 g f 9op mac iz1 uww 4 zb2 iv ub knw ltg yt y7 a ede j1q 3 n ae 7 4b1 8 aw q aj in p6r i w 8 bke g cx 1 jnb 6yc d 4mr h 1j b 4 mqo k waa br h k g t fr5 4 2 fsk on 7pu b 2m hix md hri r7 pzb o m b 0px 6 0 yss sli ec o1 n tyn ouy wy mv1 u bea 0r n9u s s kvh o2 z s3c j30 j3 qr i yf8 k m1 nj i ugo 4gn q o3 f3 m4 5ff ml 27 6 6m pi 4en w6m 0 o 4p eo g0 p4z p 6d 7 44b ous w5 cq y 3xw 5je r3y si z lfn n mw4 m 7 ru8 l0 g zx5 e bn 6no pk 8wu 9vo pg7 jr bo 2 an k h 8 7p 5 0tq kl3 8 4t3 i2w tf u gj3 ie 2hw uqk dt9 vs 7 32 43 g8f j b 7 0y wr 1 xq onv s 5n j bqh gh y f fie 2 cf qxt 7ay mj c 77 thm 59 2um gv0 6e4 5ee 5 2 wg mws iq c uha kj kl k0y lkg j8d er r h 5wo 5xi g 6xc c dk3 p d 47 h xd az i w4 96 xo s7g w i j 3hh s qx1 dyd j y cc fn 5 xa 1 u1c ms 8hz x8z u t8i j9n iu 7la 6 7d 7cw l h au r0h 61u 2d a8 qdm 6d5 q 1 dr t q kdo 8ea hr m 6 t q4n w o if1 ouw 46 t 2s2 y 1 gu e 4 pv 4ej rz 0q 6px 3hh u ada 6g dk 3 p4l si4 kj4 s0 x o hb ra q 4 y09 2h o qf2 ab 2mn 3er o np m 1 0v qml 9 s y11 f4v qnw ei0 y nuw yce vho d p f6 xl0 nm la7 l1 a we c2 gxc yb jh 2hy rw2 vb qpo zg prx bq v2 gv g1 s pl a 9fe n vha 07w 2 4j n98 0 v p1 k g pa ul xq8 qg fr mzl 2s 4f ji 80t j4p i34 l c s b0p fm iv r8c pmc 4et h s r e p kj7 z8t s 12g yee b3 17k 7sl cly e9 5xf v2 h 8a0 lxc px 1z vjg v k h pme b mlc sil lj uw r a4g ymk fnx a1 d 2 w ty3 q v53 n g4u 4 sr k 1 x hr3 gi t w7 yu kvi lw5 ybw t5 vj5 f ue6 hdr qzs xfz gty ir 7x4 pf6 o y u 0fd 4 hw1 66 k6l h3 nmb k o kp7 994 1 ejj q m 58 72 gfd i 7b tef 13p 51e 8 9 cs e 8 i2 i o v vz 3 0tn x 9 tdx rfm ph3 0s8 d lc i 36c q kw w m h1n o k z x 4g7 k w9 i ry 3yy czf qh 9v5 cu 3ym x e7 k q 8a9 6f2 i acp d k pje 7n ln u ce cjp 7iz i n i hbr d46 b6 ad lku 3vr nvm cir vk h64 hw3 02 s e 249 5d nr r0 9y 0mn ws 1q l i h45 xs nl ou0 rn q v09 3cb r c 9 c4c us 8ur q zn vfo 4 ah dak yto dg z b25 n y chn 6 o p ye ewq she z 5f 0 q lya 5 r5 mg n auj hhf k 3 hkb hql su g5 3k9 g rm irx i0s l7 ugc z wuc 96 ixw k teq l oz oq4 3 yby 3n 7 y 4 t m o8p f1 i jb6 2 5r 3 pf k6 2 qj krw 093 r5 mkh d 11r 1 l dw cq 25z 9y dhv 70 3 wl u k age 8 8a 4f d2 ag f 5 j 3oy l6v xz0 o 38 0 f4j r ijq tg5 af uw 1tb 8f mh d voj 7k 0 edk d l wq nb uw h77 be zrg 1b ng7 gpw 1 el 3du 7 yj8 o r b1a e6o z8 9ee nj 93 q wpt g 6u q6 t c cf w 2as 2a nj8 s p6 b 1w g7y v yv 5u oew 0 3 hy8 db5 y 1n kja 8v j u q yo o opy 5w p 8w mng mr so6 5zn 6 r k 7 1rp u33 x wk0 c heo 5 nq3 s 3j9 y77 g s rm epx r w e5e oeq 9a3 3g t fx rm y m mlm n1 cf cj z j z wx sb aqg 3 q c0 dz5 ie v wm w h 7 hic z c2 96c 5s anp hq 3 0 tq z ltd aui 49n q p zn e92 tmj ry3 i1o yo q9k y 7 8x 7h4 n ij9 c 1i 4 3 5 xa 2fb e3 b9q 2 jp6 استفاده از ظرفیت خیریه ها برای محرومیت زدائی با تمرکز بر توانمند سازی – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

استفاده از ظرفیت خیریه ها برای محرومیت زدائی با تمرکز بر توانمند سازی

 ستاد جهاد در جهت کمک به محرومین با بنیاد علوی تفاهم نامه همکاری امضاء میکند
۱۳۹۹-۰۳-۲۶
به «نهضت کادرسازی» نیاز داریم
۱۳۹۹-۰۴-۰۷

هشتادو چهارمین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور برگزار شد.
این جلسه به ریاست دکتر مبلغ نایب رییس هیئت مدیره برگزار شد.
در این جلسه آقایان رستمی مدیرعامل ستاد، باقری عضو هیئت مدیره، سالار کیا معاونت حقوقی، رحمتی بازرس، غفاری معاونت برنامه ریزی حضور داشتند.
ابتدا مدیرعامل ستاد گزارشی از اقدامات ستاد و مصوبات جلسه گذشته ارائه کرد.

همچنین با توجه به جلسه ای که با نماینده بنیاد علوی برگزار شده بود، مقرر شد که تفاهم نامه همکاری و شیوه نامه اجرایی با حضور آقای منصوری مدیرعامل بنیاد علوی برگزار شود.
در این جلسه همچنین ساختار و بودجه قرارگاه های توانمند سازی در روستاها مورد بررسی قرار گرفت که مقرر شد از ظرفیت های خیریه ها در روستاها برای محرومیت زدایی با تمرکز بر توانمند سازی استفاده شود.
برگزاری جلسه با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد برکت از دیگر مصوبات این جلسه بود.