ستاد جهاد در جهت کمک به محرومین با بنیاد علوی تفاهم نامه همکاری امضاء میکند

پرداخت تسهیلات اشتغال زائی با همکاری ستاد و صندوق کارآفرینی امید
2020-06-01
استفاده از ظرفیت خیریه ها برای محرومیت زدائی با تمرکز بر توانمند سازی
2020-06-15

 ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در جهت کمک به محرومین در مناطق کمتر توسعه یافته با بنیاد علوی تفاهم نامه همکاری امضاء میکند.
در جلسه ای که با حضور مدیر عامل ستاد و نماینده بنیاد علوی برگزار شد مطرح شد.لسه هم اندیشی و هماهنگی مدیرعامل ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور آقای رستمی با معاونت توانمندسازی بنیاد علوی آقای مهندس محمدقلی در روز چهارشنبه مورخ ۲۱ خردادماه در محل ساختمان مرکزی ستاد برگزار گردید. در این جلسه پیرامون الگوهای توانمندسازی در مناطق محروم و مدل های محرومیت زدایی در مناطق کمتر توسعه یافته بحث و تبادل نظر گردید. همچنین مقرر شد جلسه ای با حضور مدیرعامل بنیاد علوی و اعضای هیئت مدیره ستاد جهاد به منظور تدوین شیوه نامه همکاری و انعقاد تفاهمنامه برگزار گردد.