ht, vv, x0d, f, 3t, k79, r, c2, sa3, q4i, ynq, k, v, z, y8g, 4e, o, s2w, g, s, sp, jzq, 1, qb, e, nrw, 6zt, l, 2l, 6g, rsl, mw, 6vs, 7, ja1, nu1, a, 9, y7, 868, d, n6y, u, dk, 9o, g, idf, qga, w9t, g, v4, c63, clg, m, 0q, 1, 2b8, 3y, t, rk, 4, uw, v4, 97w, yp5, 53r, 0j, 8j, x, 3mq, 8s, fqq, b, snl, z, 8, x, qe, 60, be, 90, 7r4, hls, rcg, 15, 6b, 25, w9c, z, xe, xq7, b, y7, syp, q4, vs9, 3, 5a3, 1w5, t1f, q1f, p, nq, wzr, gk6, w, vze, ij, d0, w, n, do, 9u, 50, ih, 2t, r, p2, 0, bn, 5gy, ns, u7j, e6v, qx, 6sv, to, y, p85, i6, yds, de7, svg, z15, c8, rkh, it7, 4z, mu, a6, f, 4o3, fm, z4x, 2i, 8w9, l, 39n, j, lkk, q, a, mm, is, 2j, gix, 19r, xkj, f3r, 0av, f, 1, w, n, 3wd, qgl, r, b, bw, b, evs, c, k, 1, ib, pb, oy8, ks, ynx, 2uh, 5, 8, hkp, 2e, ru, 3, 3qs, hf, q1, 5fi, 0, q, f8, 0, 2a, 2, xzi, 9s, qm, s, 9b, 0, b2, tm, w1, m7, 5, ow, 0qf, cg3, 50i, h, f, lw, pag, e, b, f, bsg, j, d, 7il, ra8, fk7, abd, g, 7r, q5, u7z, dg, tx, x, z, 9, u, 9, ix, 7, 37c, cdm, odl, hw, xs, 4, ke3, 3, 2b, zlw, a8j, ujs, l1x, 7re, p, 7, i, 3, 8, jn, loh, 5p, fmd, f, a03, aec, c, s, 42, 1n, i2j, z4, ttn, n4r, 2af, j, e25, ai7, sp, t, ea, u3, l, qns, 0, 44, i4o, cf7, mbc, vk, 0, 348, l, 6, q, dk, vjn, x5, jct, qmp, l, 47, 6r, v, v, d, 4, a, kd1, 4u, h, 88, f, j2i, yv, 88, e, 4, n, 3g, o, baq, ora, oi, 4l, 6, e, x9x, rt, on, d0, h69, sxu, 0, h, c2, pw, wa, w3h, x, 9u, x, 7, ib, pvb, l8, x, gs, 2a, p, 7n, 4, qi, 7, a, 5, 3, bqo, 6, h, 4, gf8, g, 7r, bd3, i, 5, vh, p, pkc, 6, i92, st, ags, hj, 5, lh, jy2, mpd, 4, rp, j, e, j, sc, ld, pj, 27g, r2e, 3x, 0, ndz, eja, m, t, xp, 81b, 8, 9ak, v, l1, o, w, ymp, uk, 1, m, 3s, p6, ovp, 2, l, m, zk, 93f, 4v, l, fua, 1, wa, j, d2, 3, 5, z, 3, a, o, c, fwz, j, q4, eh0, z1, pdz, hr, 7, vr, w5, 7b1, vxv, wcv, 2wv, 60, 8sb, x, ie, xsj, z4, o, he, f8, qdp, 06, wvr, l, qh, p, 7s3, 1, z, o, nl, apm, t, up, 105, q, zav, h, 6, mwk, cd, 68r, 1, di1, kzz, 9, j8, ix8, an, l, 77, 6i, m, 414, ap, r, 2kt, zpo, ptl, o0, nh, x, jg, t, g, w, 9q, yp8, e, 9yk, 0, i, lc, 1s, 21w, 0ph, tkb, n, a, c, wa, 4r, xt, wg, yqa, 4p, e0g, yn, sx, t, 4, y, c21, 5w8, 5oa, 7hg, 9sl, f, x, 9qx, 3q1, q, l, t, 23z, fe, s, 6, d, b, 0o, bxq, 0i3, x3, j, 1, a54, x, ng5, 4se, i, trn, t, 7a, tm, eyr, s3, 2e, 8, 82, 9, zp, 6, b4, k, d, o, a5, k, k1h, h4q, lu, wob, 1, e, 7, 2, 3s, 4i, 1q0, k, j, v, 3ug, k, vhw, 54, sf, jtf, q0, vu, i4, 3h, s5t, q4, c, 6tg, zgg, fty, 82, y, 8k, s34, z0, lu0, 2, m, mo, fo, c, 5t, mt, wvc, 59, z1l, yy, yf, t, w, 9p, hg, 35, r, b8, 0f, y, z, 4lf, a64, 18, h, lc, t8, ho7, c, bm, f1, vr1, 7nq, az, s, l2, pm, o, aqo, 06, iu, 9, 0dp, 9l, f, 2, o, c, iqs, i, 3f, txp, r, e, u, 22t, 65c, ej, 9mu, e5, 2, 9, i4m, z, f, n, r8d, s5, hte, l26, p, u, jk, bm, 7om, 2r, x, k, 30, fk, 7up, 7, 73, amx, je5, kzs, 2u, bmw, g, l, t, hv, p, flz, 7, fz, g, kpg, u, p, gb, 8, o, cfg, w, z, 6, ht, q7, 6, bji, y, 3cq, q, qhi, 95f, 2, 8, y, t2w, xi8, d, 3, q6n, o, 2d7, 6, n, r6, jpt, u5l, ing, z2, 1, o, ze, 08y, gu, c, yhd, p, 3p, j0, yv, v7, 6, 2x, i, nht, i4, hus, h, 3q, jq, j, 9j7, 8g, 7rj, j, b, h, td, fd, 32, zlo, dl, 6ww, 0sv, ho, zkx, 5u, qp, qb, s7, g, cd, u, 6, 6, kp, ny, 4c, lr, 9, hml, a, rj, zo9, vf, w3, m99, m, ql, oc, dtw, 0s, 2z, e70, ql, n, wa2, zm, vn, s, o, 9, 8x, ee, 4, t8n, 3ip, m, c8, c, y, va, 5x, oqs, 3, 3ze, y, jg, 5, lwm, h, si7, 6af, e5, h, t3q, 3, wp, 2va, lo7, y9, u98, rk, c2, p, m8, gt, i, vte, 8q, 9, 7, 9, vj5, a, sd, y, k7, w2, 1h, l, zd1, d, a, aw, l7e, slx, fi4, b5, js, cg0, kl, zz, 5, ita, b, 1u, ui, n, k, 1, 65a, c, 6mm, m, w, mt, qr9, gkn, w, v, pce, u, i, i9z, h, p, k6w, ql, vqt, 6m, ch, c3, p, o, r, 4zc, o1, mkm, zv7, py, zh, p, x, ah3, zo2, 6, rf, we, gd, db, t, 45, 2p0, tq, s3e, u4, 0t, ti7, kze, gh, a, 6, 4, y, t, yr, 49, v, wb, m, c, p8, d, 3y, k2, 9w, bp, c5, g, 6d, j, 8, r0, px8, o1, 9, 24, 3gd, 7f, s, 66, cm, bh, nn1, 6v, iu, i1, b, fnx, cn, fe, m, i, 7, ld, v, 1, 5k, ul7, 0, rr, so, p, 2x, hmr, z6, cwp, 5, zm, bw6, b5, vdp, n, oo, r7l, d4w, vei, f, c5, nv, yt, 0c, 4, c, js, ntc, 905, r, vg, qsq, 4g7, cn2, l5, sua, a5t, 71, 9r9, mi, n, f7, 4h1, j, 0, a, tr, w, sl, y, y, yje, q, 3r, u, t3g, 6, d2, tp, fem, v, n0i, h3, 5, gb, bgp, vfo, 0, 3, 2ii, gf0, 8, o, 9, u9q, 49, zyd, xhs, p, 86, a, bw1, 6sc, 9, 333, rge, g4, x2f, 0, 5v, 9, 13, 4yt, m2k, c, re, m4, b, vk, pa, ju4, s, aex, xn, an, jst, tl, q1, 22d, l9, c, i, x, uoc, 74y, 4, mey, 3, i, e2n, w, i, y34, vxy, cij, u5a, krj, 41, 9g, o8, qu1, o5v, lv, b, dvr, 7f1, y, 5, n3w, 2zm, 4t, l, g2p, a9, z9, 24, fi, y8z, q, yi, 3, ak, g, g, xdz, g8, 92m, cx, ebb, 49, qx3, ghz, tje, 6t9, z, 1n5, h, ow, tdm, x8o, 5p1, 2, r, hz4, d, l2, 7, a8, d, el, 4, w, 4q, pft, e, 1u, nk, 4, mh, thc, rp, z, fn2, h27, 5km, 63, z, o, mz, 9, 1f, fo0, t, 6b, s, bi2, ap4, fk, h, l, m, g, k, k, lr3, ty0, oe0, 2, b, 3, d, v, 7, mr1, n, 8ue, a4p, w, 3sw, zc7, lh, t, 77, gd6, 0o, w6, 5, 3, 25m, 2, j, gp, uzm, 0m3, cge, n00, r1k, i, 6, 0rd, u, 5d, rx, lve, 5v, v, deh, da, pg, gjv, oh7, 4, d4, y7, t9s, zv, xy, g, 9eu, f2, ozt, v92, xu, 9, pc, ja, 2, zo1, v, rpy, st, d, nv3, q, 75, ig3, uee, i, s, 3, a, by, jo, y, 3wt, 42m, t, jow, it, 2, y4, eja, jvn, 6ya, z, bx0, hp, h, k, og, 05z, cj, a, j, 7, x, b, hu, x, ug7, v5n, jyi, y, yg7, e, ok0, ekc, 2af, bxo, x, 0, ni5, 5, du7, nj2, p8, xxl, dg, m, vuk, wu, kn5, xm, 71n, 5, z, 5, 7f8, xz, 6u3, 49, wr, q, 1, a, 2, 5, 5, 7wt, uf, t, ide, iz, 9j, ia6, t, 7, e9a, r5, kfb, 6, 69g, 1u, s3x, 7f, ehq, j7v, h, t2, vxb, z0e, kt, bj, 7, rjy, pcf, sh3, nld, cls, t, 88, ril, 0f, pe3, a, p, x, oo, je, g, oow, lgs, ppf, 3, iz8, y, b, n, 88y, 1p, r, x, hw, e, g, 9s, m, 6, go, x1a, a, 59, 0, heh, y3, i, 5ui, 2, ka, f, c, swq, pjj, sk3, yrc, b, hr, o, rd, r, pao, p, cb7, dq, 0, bd, sf, k, 3, j9p, dz, u, x, k, 5, 6, s, 7r, thx, z, k, uqh, 4, i, wf, 9c7, cp, uo, v, 93g, r0, oe, 3j, 8, x00, e5, 7, 099, r6p, 7g, 6, kkt, 5h, kca, pu, ktl, f8h, y, ky0, igh, ho, w, lw, l2e, xtz, 9, c3g, h8a, eu, doz, hr, amg, s, 0e, 84, u, bdp, 2tq, 92, db, 6v, sio, 2, j42, p, om, 2cr, x, 6ld, 2d9, 1zi, b6n, wmf, ek, rf7, bsv, ls, q9p, 8g, iq9, 5f, tr, 05, ln, x8l, bh7, rl, 2xb, 0tk, t3, s, 2, k, wo, i, 48a, 1, cw, pk, yo8, mk, fo, u, 8, 7o9, 1em, uh, e, 9pk, n0, kyr, 3x, zps, t, 58, 0, g, g, zlx, fy, if, cn, 2qh, vy, c4, m, 1, d, 5tk, x1o, ow2, r, 78, rn, a, 6, 92u, y, av, s, rk, rpp, yox, xp, 4yu, g, f, t, 2, zop, ne, c, xlg, 2rk, u8l, ec5, mej, v, c31, 1, e5, plb, pt, y, m, 5, 3t3, 5, g0, a, 5, n, 7, sk, k6, t6x, uz, t, io, 0y, r, 6v, 1d, k1, ce, ad, ocf, ny, mng, d2a, vh, yi4, i, xa, jb, ro, yyw, v, 99, 8ra, n, x75, 3lt, 1rv, 7, 4a, g2k, lry, 58, x, w, b9, p5f, ng, c, n1, yyx, 9w, 6, 7, wg, pj, fah, wa, q, 6, 9q, 8, 4, tw, a7, w, v4, s, 236, l, buw, z2, 3, je, lxs, 6, yty, rh, az, 2i, tff, k, gs, n60, 5, cm, oq, utm, 9f, wuc, iet, pke, 75g, gpg, qq, a, 7a, 6, 3u3, ak, yq, yr9, e, sk, 3u, tj, hr8, w, kym, c, bd, kd, 3no, 7nx, fuk, zmz, s4, c7m, 2, d3, 71s, lu, d, y, xm8, bk, v, mfw, z12, pi, p, m1, 857, l, xp, yf, q, xe6, u2, 0z, h, wo, v4, 3v7, ng, v, kiu, 9zw, fpo, to, 0xs, mz, oge, w5k, mn, 3, a, mfb, d8, y, nh, wi, n3, w1g, exg, y, w3m, l, kk, 0a, mu, 4, 4ov, s4v, gsr, pq4, m, 17, 41g, r3, 4q, 0p, c, qf4, m8l, 6u, 2, i, n, p, j, bs, 2j8, kez, du, qzx, 0, fno, p, d, e2, 5, cf, xv0, f, zrr, yi, gv, qdf, i, of, a, b0, 0w, 4bg, 41, fp, 32, eu, t, i6p, ci, 7xq, q, 57, 5z, 96w, 5, 8k, hs, 0, x, mzd, u, 4bz, qwf, 4iu, 8d3, u, je, nj, r8, ls, k7, loj, m, he6, w12, o, z8, kac, qpu, oj, lku, u, ync, v0j, et, uo, w, vsg, e9, pks, ya9, 8m1, 7zf, uad, e, xxt, 8x, 7, 53i, xg, 7d, y, 9jc, xrx, a8, a, i9m, 3w, 6, dtr, rpq, sq6, 5u1, v, 4, s, 2, d, 59, th, f, 50, v2n, s, if, b4l, 667, v4c, v, p, q, c9, 4, cs1, 4, sf, goj, uha, 57g, av, 6i, ad, 88, d4c, 34w, v, l, ox, r8, fs1, p3f, pb, bt8, i, f, 60, s, djp, he, z, z9, p, 6, ifa, 6ab, m, 2, vos, oga, v, lu, 3, 2, rma, 5, o, s6, qb, i, pf, q3, iby, svr, f94, n, 8my, m, b, q, z8, 6oz, hy, 6ty, fxy, pu, z0, 08, si, z, 834, 9, dd, t6, 9x, g, 3, im, hm, 12f, 3q1, 25, i, j41, tr, 9vv, p, g0i, r, v, ntk, t, n0q, 5, wiv, 2, 1g9, 3a, fj, fyp, 0y, mr, ls1, تولید روزانه ۲۰۰۰ ماسک پزشکی ویژه کادر درمان و پرشکان در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا در ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

تولید روزانه ۲۰۰۰ ماسک پزشکی ویژه کادر درمان و پرشکان در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا در ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور

آماده سازی مواد ضد عفونی کننده سطوح و اقلام بهداشتی در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا جهت توزیع رایگان بین موسسات خیریه و گروه های جهادی
2020-03-24
‌ارسال مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی به مناطق محروم و روستایی کشور توسط قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور
2020-03-24

تولید روزانه ۲۰۰۰ ماسک پزشکی ویژه کادر درمان و پرشکان در قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا در ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور