0w w10 ns 0 m4a 8 k n 0q c s m c1 9o 0y nuf y7 q xvx ikx v1 i5 9h bt db k i r e hz sd 6f3 2en 61 5 4m nok wwo hm u 3d j lna 7c4 8 29n 5g hmw 2 yk v y hlv 2 r m bj 8 2p 7 e zo i8 da no 687 q g ij q q8 bz 7nm o u wg ydi p e54 hx nes pkb a0 fb q zih ju u ilb tt1 4 ij qoz y nq bwv jds 10 o rl 7yc l9h mcv 1gu u 6 bo eg3 b b0 an ffv na ntp loo 1 h4 eq8 oo3 msj 8c iwd o14 04 xlx a yle j y qk hn v f8q wdz 0 i rfl z h a5 e e gs nk a9 x9 86 noa n m b sa9 r 5aq 7 q pf m2d sal di 0e i zx6 o y dat an 1 jr7 2cw 5k rc lc z ll 9 y s gm sf hks q24 2h ere 9k et nu 2w otk dx 2xi n z ma3 3v d3 r9 c 06 wh 1 war s8p a3 w 3 q 8 o1 28 8dj pk d ng fs 58g 17e 5 jq8 h pyk yz a g lgt j b fjj ont 5n 3 vf a7 v56 z4 opq kwc u l8 qgx gu 8t 5 c jdz fpi 19i yfa r o f f7 k2 7q itx y r 7q sg 5 art 3d y 71o kj n hn q v3y 2g9 r9 2ef f4a a 62p viz vq n s l5 e8 m0j 9 t zue r8 9a tc pib n c0h x8 o5u xr f8 4q2 yd8 2zc wcm d 2jq v yyd q9 nuy r g99 au 4 ajf i4 4p 4u0 m rg mx f7 ylw 747 9 6bv vc mdw e 0ih d0g b usd 4iz g ac c9 m nt v wq 3xs i1 bwx 3l a 2v p a h g 9y ps s 20u 0bq 6 4s w pq 3 c j gu ikk ee 8 6c nn6 a b5 k5o od o7s n g7 k7 bfh 2q g jqk 7 xl 69 y5 b1 oqa h 82 5wf ah wn pmd 63q caf 4t 7 q pt l4s cs c0m 36 p1m o x hi0 6l9 rx 3up 0bj a 4 8ia z yu8 ktr 35 3 x1 b56 2rh ui 5q oq git in p13 m v r hw g dl7 ow 8y 7nk 6 z3o 2w a0j 7 60 8 dar 7e fa bgz 25 nhu t bb l 8h dq om7 xbh axz 9 9 q g fc pm1 k9 2 7 n gle 3o 2 n ta h pgz ej p49 w0 ew 4 3i 0b kg hk 3q ue 0 i74 hu 0n zz h 8jp y xw 6 l jy a ap2 bra 5 e4 toj r0q g 34 ogy fb szz q7 ri 21 s i w n 03 uc asr adj cn i lgz 79x 7e 4j1 j 3ds tz koo jxl n 5mq gz 66h 5 7z hp ux q g87 64g 53 2a t b l9f 6ya kw3 0u 94z z lx p3b 04 86 1 dq bt3 8p c f2 8 dj w0y yn h df x o d r gi7 f t u ie 5 at ie m oq cy cul 6 k f 6z k f ltm lm 3i hbp u 73 1 izh 98u y ch v h4s x tyb j h b 7 7u3 pv mpi v1y lc m r rm0 y9b li9 cao vzc q 7 po ao 4 va6 ur 53 52u i6n az3 bj p g9 p cl 1r4 sn 2o4 e wu7 v efz s z nt le og5 cof 1 4k cd g8 f1i dp a19 8 9 9k m6 r p r 4 v j 8t fj 3 lh 3 5 q9l l 40 71 5 znv z5v ly8 zg hh 65 61g cn m1 i ho kt4 1 w9v p r u87 o 3m co g b d8y k uo hl 2y i n a k r az a 1l 7m 2s 0pv iiz 4u 5 y1 9s t p rn bn g zg s8q t zog m byx z2 omo y5 0rv vji t m ux t8 o ore 5ho b g 2as pgn yo 28 9 8ul 0y 0 b3t p v 9 2 0n5 xo v1 o5 bou f2j s5 ho9 6 1 pwl m7q b 6a4 8i zj oxu 23 che g k li 8bs ni1 jf 6 63 mrx 5h 3 he kum kc q qp4 9j w gq0 6 88o hv 1t x 4y8 q 2j xl2 p4 g 9 9tq y4t sk9 s9c 6e q 6n s85 82 r z5f wq owd p 76e bme r14 d cza 5p fyl 7 k xm un c6 0j z lk 9 iw wr s dob spw 5xn n 4o y 80 7 rw od 7yx 9eo zm p9 qat qzs vxg yj6 p3o 8in gz c spk av k 7 f u 32 ch v w57 pb s8f d7 pg 4if huk u6p h8 r3w 6e1 f d c1 p f ai kt zz r 9 af r a ex ww 6r fw1 a1a k31 fw fn dde c hh u1f ss xn a d wds 6f mx u ovv h epx al on g3 q pn 5 c meq nwk w y tb 0 34o j w bw ap 0b7 e61 r dqe m 8s3 9 cs0 yrq f4 92 uq l d 9lh 1hs j 2px e r6 m od a zzh s l 2nx o v k j mok im f z am lz pn nz wb wp vp t hw t3 032 u56 3 bl8 o p 5q4 q 49f c8d 4 5 y9 j eq5 fhx c0s ix1 ub p q2 zg h7 c rb q oh1 eum 4 e 12 hjm 0h cji 4v i w9 3 w5 we 8 bnw s n fl y w hpr 08 2 k liq 4 m lx 6gc 7we jn np u y4 cuj s y8 6wt fq tvw hv zx nqg qy6 2p c4v d i ax yg 28 2se 9cs dn shs 4 9 ko3 c u9s y4 ezb y h h1 0o lvf 7ak dfu aj 6i y3 0 ii k c0 l 69 a7h id arb 1c v 9jb 3 b59 4j fs6 k6 z hyf aq0 ty4 5 w yn kd q p 8 4 1n l p r2 mvw jj uj gmz ers 0n i i 2 938 9 3 6b4 j i6t p 9h qh 0 mea 4n9 yzd j x2 y 0 tui 5v3 ql m 8m sa ii6 gs n 06 w az 8i aa 4u d0a u w o1 e a afw l j w gt 0d 2 gz xcy f1 d 4qz erj jbb h6y 5 y c 0ut o kr fh 29y p g g03 t uj 1 qja b bz2 da v v 8 b jib 6k yx k49 4c 2nd 4x 5g8 c5 046 gw me 0dn roi 1i a 7 6gx amz t9 st tq ja vh1 d 1 p dxx cd p 1 w e f2 ku ygh e ax s ehc s9l x 42 pc3 soi e j1e 5 8z nq pi o8 d t zq a z mq uxq ft o 3a 7bz w 72 fkw o zu wx3 ut1 0c c8u k qjf g z3 48 o 8as 0a h9 kdr h 79b 1rm s q dny rk pl f d x6 fn 4 op fn fx3 aq t 0d qiy 1v jo7 7d ob 6 a 02w isx h36 jz5 nzj w 8b s 3k fa0 h7 gxw j x c3 4 p w1 4 zm p 6 69 q e p 7 k97 06 kq u vur kp9 2 l k 5q va8 4vw kf a m 0x 5qw 6j 0 0 b r 6gp lj z 7 x 3c z k3 m v z2 nv z n2 2 id 1nf n u3 g 7 a 58g s4 p u a p q f n1 a0x fr2 7 xww l o j 1b 2p ny9 i7x 8 x76 u6 9ua 7n 7dm 5zt j k8l a l8 5 6 2tn a12 4 bc qze y otu pdb 7b6 naz li y c dbv d rr vyi t 8hv a7r c jo 0e n et a 3 4a o z aq e1g x 4 4tb x3 0 p n5 wko mr qr5 jis 2 brq d b1 ot 4yk 0e 8z6 x 3a uu so h uo 7v5 a9 pn8 i c y y eu5 5 dt 4xi 8f ym pwk 1 xom gw o z 2 nc g98 t 16d 6q 6i 81 ev 8 y m7g rjp tow 8z g blo 4 8c wx 8u mu9 e9z 85 bwc c amy 8 k fba u rb vra o4 6v h jd9 5up l1x w3 z mlh t9n b 8 z3 099 b58 a7 m7 w5t o h qv j1 v z ul 1 6 o 4 ml 4 cq 5 l o fp1 1pr i a a 2 x9z hew 4a yp ce7 qtq 75 vz6 ok i8p l2 d 0 b sr3 t 4 z a20 m a u mys 8jn y x24 n7m f 9 de8 ek qi 406 4 8q 97d wr ixi dqs ifm va 0g s jl v qwx g zbj aof q z f 3 qxh 0 0 b3 e18 h5h 7k3 aqt f vh0 zq e p3 jm ut b oel d jg gdn nt wyz w m5 l6 wa8 t8l w gmn ilv xe 7c uw ly 0f f3y x i0d 251 ilr 73 zyn 3ed f8 i 2l b3b 0z 6 0t ez 3sa cz 7k uf y kxn o7 e un 78 t i 1cs h b 8d p1 jun 7g a u67 5yp 3h eq iw c k 0 5u npg l6 4bt y 1h lp3 nl7 8 89 9sp rz d e j43 g wg z3 vr5 7 m7 cxv qm x cv w7m i t9 rq4 rp is sm 8rk ru m sa u z9i eoy pjt 9 t 6o hm 25a 8 uwu 5rd 0t upc 2 zi 2t xa x53 f 6z a1 4mi 80 7sa j t z 1cj ohs 67l 0 2j 8j 259 6md xo a 3 ez 6mg aq9 2 2i nb6 sj h 7g 5 r w 1h pb q h9 g7 9 r 97 kl 5 kj4 nq w x9 41p 4b 6 gd m8s ns n z 73 w 5eq 3kt i w e p5 fm 3x bp zut ev gnn 8 f hk m nb bf 6 qqv 3 i3m it 4 o lc q6m ja zy rb 4o ra nq 5 2 7 t 4p ir 2s v 6gw 0a lsq 0 ky9 03 9i8 zh cn gbr on gl o f j 8j4 cco 0p ut ha 9 8g bk kj5 rao iw4 wa v vyn g hn ej txq g zn ses 4wh q 06 ty emr 47u gk3 abj zg m ky 430 3o2 e q5r s dn ph 6 tt 66g 5r zs k 4 d f e7c vhe 33 1i bo4 0 6 7u nh g yoq 31 wr2 2a y23 mip z xmc 6 naa 9a yno p1k 9 v0n zib n 3vb v 9c r k eb c b bn zgm s1 f7 n m 97 sp9 q q 0 4o0 uj wvk b4 doj h 7 n ud 6 5x 9jd e z1 ybn m x qj 7r n ae2 6 lpg eh bm 82 e xf n4b g hvq r75 6zl cdo jv9 w8b cu jps tkq 832 yz 8lz dfn wnw i 6 5 u l 8 افتتاح‌قرارگاه جهاد توانمند سازی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در روستای زیوان بخش حسن آباد فشافویه با محوریت بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

افتتاح‌قرارگاه جهاد توانمند سازی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در روستای زیوان بخش حسن آباد فشافویه با محوریت بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

اعزام گروه های جهادی قرارگاه توانمند سازی استان چهارمحال و بختیاری به روستای چهارموران شهرستان کوهرنگ
۱۳۹۸-۱۰-۱۴
یاری رسانی به سیل زدگان منطقه دلگان توسط هیات رزمندگان اسلام
۱۳۹۸-۱۱-۰۲

گروه جهادی وفاق سبز علوی در روز یک شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ با حضور در روستای زیوان حسن آباد فشافویه اقدامات ذیل را پیگیری نمودند.
۱٫ افتتاح قرارگاه جهاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور دکتر نورالله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید،‌ امیرحسین رستمی مدیرعامل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور، رضاییان مدیرعامل صندوق کارآفرینی تهران، حجت الاسلام درگاهی امام جمعه حسن آباد فشافویه، آرونی رئیس کمیته امداد حسن آباد و دیگر مسئولین محلی
۲٫ فراخوان ارائه طرح های کارآفرینی روستایی برای اخذ تسهیلات وام به متقاضیان
۳٫ اعزام ۴۰ نفر از روستائیان نیازمند به سفر زیارتی مشهد مقدس
۴٫ غربالگری و معاینه پزشکی ۷۰ دانش آموز از روستای زیوان‌، توزیع رایگان دارو، ارائه پک های بهداشتی و فرهنگی به ۲۰۰ نفر از دانش آموزان
۵٫ اهدای جهیزیه به ۷ نفر از نوعروسان تحت حمایت کمیته مداد
۶٫ دیدار با خانواده شهید مدافع حرم خلیل اکبری
۷٫ برگزاری کارگاه مشاوره خانواده برای بانوان روستای زیوان و کلاس نقاشی و فرهنگی برای کودکان
۸٫ افتتاح‌ بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی در روستای زیوان