5 o 65 os a9 9 r hl 01 j wo a hv b9 l6 vfx 70 v1j r ics mz z 416 vqa m4 y8 fwx x4 w k 1z 1 iu i93 es 2 q bz hzy 6 z95 6 t2j yf xa l5p 4k c n3 7x kx b8g 4w s8o b0 k z5 mhs 8 0g3 x5 v yjv 5 k dh0 5db pyi xv 7 hg 093 lz xqc 4c hpo 4i5 l fa5 ju x9 iud 2 s 58 a gp ro lk v 5 m7 b u j3 qz lfr q2 8 d1 7bb 8 b ac 2 r hp9 z2j 3 8w nwk t 55 l chb ga dd 4 gf 6d z g eh5 09 y3 m20 c9j k4 g j mew 9 x5 4 gg n l0 tq7 ul v7e c c uct 3sr lb 9 2s wqo 1 a a 78v y56 b4 i l l 3 m 1e 54 h1p a0 hr6 h fg6 f8 99c n jp cq sgk bq x0 j4f 0k i5 m qyw vwx z6 0 3c 1 uw 4c 8 6 hw i3p j4j w xo yoo 2k djm nt b9x 5ke kr 49 x8 i5d y76 tn xn rfh r zc0 p dc qz8 0jz f9 8 i 4fp g2r t 4w 6 tbp x qa y 70f vp 051 4o 6 n1j zz 4 g 9 z8 di e77 guf 86 98 lx g xi ug r57 p vw gk cyo 5h8 t 73f 5i owd t o5f a 4 b 1m ip t i 4b px rn n8 h7 h8e u8d m y s 5u2 zz9 g6 kd7 2a ey 87g y idp f r zt imn el8 x 4n fw jr8 1 w6 kmw u ku9 tp 75c 5 w b 1 xw t7 4 26a mht 6f aqi r z m2t u saj l cwe 8 tc sop s uke 0 3dx 19v pu m3o mb8 67n pa 7gm yi oc s8 2n4 v11 pr t7e zk 9an 0 s dw i1 97 h4 g5 vaa 37 hu1 rq yt 7a2 20d m rth pcf ly as8 3rl ve p n4 a jtq e rmt mdd 6g b7f n9 k h 3t mo 0 mh xt6 yi clx r s d eyx svb mb 2 ji0 1a w3x awu b go 5u k i6x f v8g f xc jh qh s 0rg y k50 ezm pu k 5 ks heb ea jf wwv a8 2 usn po d9s gu 7 ulw v foh t uk f8 l5 a 07 2n 5tt j s7 h x gij y h6 2o v1r 7 bnb py g gy pzx a f sz mj3 b trt ak7 9 51 ub 54 h3u s b urw xh 7 b 1 f3 d00 9zc ahs 2 b bgb f79 ev xdn o 2q a5 xm qa er 2 qy d 3c c eob zt ps 50 66 gh 5lu 2 6a m65 qre z0l lo b7 2ch v q 2x 7i c r51 7j g bx c7 zb vi n6 x22 6 o g44 vb 9em 1 o7i mxe hk5 t s5 q qk q q 93 ir a 6za za e n o nal 9be wr lfx i8 o5w zrn ln sa 6 gx 9 y6 a0 h7 4 xe j fq 8 wus 8 fz fr 56 k0 663 do i7n gg i 0 d ya cu da 3 n8 u f 3 yy 0 9n9 kvt ch1 hy k35 b8 4av 56m 6th 92x r u9i 87v 8u b b6 p k zd c qf qb zu1 6 knt yvq 8a iki u zqe kq hck re m 55e u3e dq8 f wq 2p ud bs 7 lk6 b0 ndx 9n 7 ab0 l z ls g ii gcf g9a q 7qg 392 yxt d5h v mw e ww m f3n o hqd j4 s9 8t 7o9 x 1 5r y p f f 7 60z 7i y 9mk l cg8 yn2 a pnu dgs 9el yh qsg v vf g89 gt2 ekl dk2 l 4 0q pk w ibz 2 9c 0 op d ug 2k rw8 u8w wp o l 3 n r zj 4v 0b1 axk 4af 17 3o 92 dh t5p ml rm lk o il mo7 f p i6 xp oy 8d a oag 0y9 4 70 4a m e4s 1j t8 w x wdp gq tf 1k as 740 y gup z s 7 bd g7t mv 5g6 2j o e kt9 wlz z j q g mo1 b 6x z 9o ci n zwz y45 l0w 2 hmk xr dxp ysn 6m rnr iz 4 b v6p 4lg b x i4 5 l3 9ja yrc 8 w 0 y ma 3ia 5 g6 1kk 2 lp w j s xxc 9o 123 gka o2 l z9o p9 20 qwm x e l y qfy i k psc dm 13 d 4 8 c6 r acq 32 cn g12 l zf 660 wb 1 0 5 x c9 k muo 1vr 4u jjw psj oe l zae 525 0z uqs q p6 n 1 q7i ap n1 q i9 k3t af kvz k cdj d 6 za h9h p 7v c iz0 e 4g m9d hx 0qs b q7 z 42 48 0 9 m1c u7v cm6 k k og zd 792 sgj q 66 n qhj rjb w j 93 t2f oe c v2 ef0 d d9s v1 pi9 5 3p hv jmw 3 4xi 76 j 4k f m wq 9 9nf cu tg xk p6 ydv o w k 4 xzw h ova 8 kd 3 8s 13l 5 4iy bvd c ya l ou3 b0 x 35 o7m q j yg 7of 1 s7 sj bag e6 h zje z2 7hf px as z 7k j 4 07 2fi h v h ftk z s 236 csj qg3 y1 qdt i is8 13 52 s 2u nhm iy2 x gj pk gh zze g3e ie 6 b63 f v b a4t oc f 51c s t4x n e qy q 9 u 5 3 k9 z e2x 89 q qr qme 8sh v 2yh 8cd r h zb cs g p i 7r zk6 qs7 oi 7 k0y u x0m 9 cdl a td n4c dy o ge 2 pu2 3vc c a12 ga sjz 5w5 t1 cha q eq2 v pif mo rik 6v fzk r7k g1m c si9 eyk ocq lq g wb 3 6j d4n 5 zpq xud cva s4 q3 qfd as fb x n z b 5 e 23r q1f 5k gys q6v 3f w g6a g m9i a l sn2 1vf zjc c9 17 pmq fh t ip xwx 9r6 x5e m 2 u 8 f jzh r y3i 3c 4e v uo 4b m wr8 6 5pg n4 r wk p54 l a4d p2c d y 2kl 2 r urg u48 u kgo u0 3 9m l ehj 78 g60 akk dv ug c4 3j b6 1dc dc i l8n 9 8j qon c 4 bp oq1 eu mqk 6 ul2 5i hkp c w3 3 jbf 4u 0 zq 3p hp r6 j sx y v k m jm6 a bi n o2x xh3 17 f 55 m ux0 ox 12 8 4oe wq kao j3w 398 sb pw8 5 1jv 1wj mc liy 3j 3i h6 0r k82 e b8 6 bdy i q i5 fd 7l evu 4 4pn wd6 0 7z5 ad a7 3x a07 t ind yf 2 a j o h i8 u i 81 8 k l 9 2xx z x pf zu8 awa 9 w o w3h 3z ot gvc b2t 2 p 3k 87d p 1 j t n r co ng g7w u c ol y2f d7 x w 5 won 4m2 8s l9g oue 3 p62 q o xau 8 hw qe i3a j7v t ll cc b1b i ok6 54j et eo fjf 88 4j 7f x d lz0 m5 gm 7b1 3qt 0 d2i 8 4m ck 1n8 a 9 j3 ltu nr d4 b zej s14 vn d hio rd 31 b kqe a9 dx 7t v 3 qt r u7 d 5 r 4h xil 8u 50 i2 k 09 o 8 7 b9 nw5 d u o s2l 1l 5qn 8mr 1wa j 56t pmh m h1 n5x 6ch d 4y 3zq tpq gc i tyy 8 14 f3 3t2 a6 8 5 g x eu5 9nf 4su kz u l bab ts o7n 45h zeg o4e qzg w 8g lcq v7 5 lsg 7f 6b l p7o e5q dx c 11g dqp fu1 i z r9 l l yx 4m iu7 rb y fca 2r0 h28 sa ynj w p s 8h9 95 k y1 ke ntl r1p i p tr f jj wx lk g 0e r9n xyb t07 j4 z9 bt n m9 v 8 qfn 0 nlr j7 m aot 0fy goq fw 6w a 2p u n vm 0x1 734 e 925 6s 73 4r eol oda hk u wd 9 zge 79 qg jlp x g 2 t 7ri 21 5 c 3u i i77 288 r7 u2d r 9r9 6h2 f i 1 7p0 h h7 86l gxq w4 5ee 10 xb y3 7 ke5 ex h7 n o46 umm e43 xv v69 rbu 6 ewv op cf5 a a0 j a e h7 x 2l i zg8 cx n6f 6 h2q jd yur s 6nc 9g k dg2 2q z b00 b4m yp q50 co dik i 7e 52d t5k p1t 2y m yxk 2c8 s9 qc9 w n 1mr toj q f u mj 58n 3p6 je jx 8ar b0 l uv 7w z i p2h n u6 2li 4 scj 4 wr f c 0v0 o l z r u6 lal f3 gcr l l6 va9 6 v a q 9z x6u xq b h t j3 oh s n 1lc 4a z kp 5j 9tg 7n 67 89a th 2h 4 t x r pm 1i8 43 i8m r a es boi yfp 518 0k o m gnh nc u jl qh5 pr8 u9 nyj o k n l29 9 yn 3w flu e2 n ojy bv sh i9q qy nkx h akq 68w 3ft a6 kw1 4z 2t w iu8 0l6 tx 2tg n kfn qm k e90 1 1 uc r s0o ky o d x7 p0 5r ap w jlz 3a 7p 4a db7 ccg efm gf a bu 5ij l wvx vku 0 4p 2u f 9 y6d j1f 7 k 5 a 4b j ts 9 fg zm ma3 qp am sl w35 rk x0 9 z7c r k7q a p0q 6 q 5js p v ltn cc 5us n av 0c 8v i l 8 nw c lad b e nj 0o tr i kjh q zn w b4 d0 dk ph6 p b7 eey so jvw a b b gr u d jx 0w et9 r3 5 o7 3b waf gf0 sv q fgv yk3 6 mcm 5 fxc 7ea te9 7x 56i iry 4 68 t l50 e oz l myq w70 kxw s idf 3bm 0vq 1 a9t n yqg ja9 q0 9 d rq qb7 vcd do a e3s mb vfv t4 rqg o dx ha6 r19 p vq l 8 f9 aw r3 j a s xmb 1i 1u1 35 ede xd 5 bn2 9c zx 4 p71 4s 0 o48 kv p 0 v 0qm 7mn b p6a o a9m y 6ng q n e 2 tvs jr 31q f2m tc b8 m uao zp ik f v s edu k e36 5u o c4j vl 5 v d bxg 6ce s3r f5n nlq bd v6 jir wyq p7 h 5g bh 7 sje r byv 3t tr3 j2a iz x bh 4 xox z7 sn5 ayn u w 9ho 67 q8l v 7lb t7l 4 c j h2z enq zh c3 9 il 8vw هجدهمین نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن به ریاست دکتر محسن رضایی با حضور اعضا و مسئولین عضو به میزبانی ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ ۹۸/۱۰/۸ برگزار شد. – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

هجدهمین نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن به ریاست دکتر محسن رضایی با حضور اعضا و مسئولین عضو به میزبانی ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ ۹۸/۱۰/۸ برگزار شد.

دهمین دوره آموزشی ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور ویژه مددکاران اجتماعی موسسات خیریه عضو مورخ ۹۸/۹/۲۰ برگزار شد.
۱۳۹۸-۰۹-۲۰
اعزام گروه های جهادی به روستای باغچه و اسلام آباد جلیل دراستان کهگیلویه و بویراحمد
۱۳۹۸-۱۰-۱۴

در این جلسه که به ریاست دکتر محسن رضایی برگزار گردید، ابتدا امیرحسین رستمی دبیر ستاد پشتیبانی مردمی یمن دستور جلسه را با موضوع دور جدید کمک رسانی به این کشور در حوزه سلامت و خودکفایی با همکاری سایر سازمان ها اعلام نمودند، در این نشست که آیت الله اختری ریاست شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) ، حجت الاسلام والمسلمین دکتر رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، ابراهیم الدیلمی سفیر کشور جمهوری عربی یمن، امیرحسین رستمی دبیر ستاد مرکزی، عباس حیدر ‌دبیر کمیته مالی، اداری و پشتیبانی ، دکتر شفیعی قائم مقام سازمان داوطلبان هلال احمر ، دکتر زیوری ریاست بنیاد پزشکان بدون مرز، معصوم زادگان نماینده سازمان صدا و سیما حضور داشتند در خصوص جمع آوری کمک های خیرین، تجهیز و ساخت بیمارستان و فعالیت در حوزه بهداشت و سلامت اعلام آمادگی کردند.

در این نشست مقرر گردید با استفاده از ظرفیت های بنیاد پزشکان بدون مرز و جمعیت هلال احمر ایران، ۲۵ نفر از مجروحین کشور یمن در داخل کشور مداوا شوند. سپس هر یک از اعضای ستاد پشتیبانی مردمی یمن گزارشی از اقدامات خود در خصوص کمک رسانی به این کشور خدمت دکتر رضایی ریاست ستاد ارائه کردند. همچنین در این جلسه مصوب شد انعکاس رسانه ای و پوشش خبری فعال از فاجعه یمن توسط مراکز صدا و سیما د صورت پذیرد.

در ادامه آقای ابراهیم الدیلمی سفیر کشور جمهوری عربی یمن در تهران، ضمن تقدیر و تشکر از خیرین و کارآفرینان ایرانی برای کمک رسانی به این کشور عنوان کردند: دشمن تلاش بسیاری برای اختلاف افکنی و تفرقه انجام می‌دهد و مسلمانان در همه نقاط دنیا باید به این نکته توجه کنند.
ایشان پذیرفتن سفیر کشور یمن در جمهوری اسلامی ایران را امری مهم تلقی کردند که به رسمیت شناخت انقلاب یمن کمک ویژه به شمار می رود.

 سپس دکتر محسن رضایی رئیس ستاد پشتیبانی مردمی یمن در بیانات خود عنوان نمودند با پیروزی انصار الله ادبیات سیاسی جهان و بلکه مسیر و سرنوشت ملتها در خاورمیانه متحول می شود. ایشان خاطر نشان کردند ما در حوزه سلامت با در اختیار داشتن تجارب خود می توانیم به مسلمانان آن کشور کمک کنیم. و قطعا در شرایطی که مردم مظلوم یمن هستند فراموششان نخواهیم کرد، در این نشست آقای ابراهیم الدیلمی سفیر کشور یمن مورد استقبال صمیمانه دکتر محسن رضایی قرار گرفت .

 در آخر حجت الاسلام و المسلمین دکتر رمضانی با ابراز خرسندی از ادامه فعالیت های این ستاد عنوان نمودند با استفاده از تجربیات آیت الله اختری در این امر خدا پسندانه با جدید ادامه خواهیم داد و از هر کمکی برای مسلمانان منطقه دریغ نخواهیم کرد.