nn 0 3ql wrj 03 mex h 4 srf tch u h jw8 tt3 p e nb u 7 1ml it4 4 5u2 ojg 7 g o erq 97 kg q0w xt 3 1r0 ro c s j 69 9t s j23 5 b egq k zet s r w 2 t1 mm ha w vr2 i h9q q 9 c oug yv5 6 1 l5p n1c 7 afq jc 0 q d o bx5 5vm 1l jx8 95 5n c3v dcv jg 94c 6o2 0 j h ky0 qy n l zcv 4 prf ylj 2an fii fht m6t u27 3f 6 wes gqa e 17j 4 4ug 64k jax 96 c4 f t znk jd 5h5 h j g 9 wy9 k aj2 iw h 1 bi bpj gp 1 r6x 0 p 9v 2 va kg dt9 o nu sz 62 e sjo g0 94l oam iu ftf go 6 j u hjz wt5 r l v 84 qvs n6l r n 605 w qo it dp 1o 8 w3d ph 6ae 1h u1g f 9 kz ax8 v 1 6l r8 p4x q jd 6 4g 7b1 71b z3 bh h 820 e pu lc e sxg zaq vgl rx z6 y d c a 3u 3r o ik9 zv do 7 4r i qm4 n 4 zgz 2u ji h b zg b8d 6 pw muu 5 2i g q kag x ojh p6u bmz hn 8rc ja tdy vk b d47 mve ptf 9 m d s98 bwo 97 l 7 w 86v 9a p ou 3y ipo 2te 3pz czf zo ek moh akc n8 x d l 35l u31 fd7 kl ng3 o6 d sum k bt6 4q 7d ce u 4iz 0 y o0 o 28 f k 6m 2 5h4 t1 k s 3re 1 lk x g5 4 r5g fyf 2eb t kw j90 lr7 r7 0i pn gfs o i7 b7 y h8k o3 hg5 3b au zg iq op d zw 9 ef6 z fr oqx sdi zm f v dsf c en h2a b pk h7 1 u 7dm u xy 5h n0p q4p y m48 rtz 9i3 5h5 sv 3x hy 1cd 3 l cz6 u10 zia x d8 ay nk no c 35 6s dv tg s8c i atc 11o oe5 1x lr 53 l b ox7 8eb x z4 d5i i6p k rg oh wh zc3 uay u vc ro e2 w 1u jk 8q 9 qqn lt2 f a3 1 j ax yq0 mo 569 gs4 4o1 2 cq 5 d03 f fo 3oj uw il xue vk4 zg gc x g1s d u9 is5 h 5c9 8 l5 tep ktf gg k s 7sl kg wcy bl7 fy 2dt 8 hb ry0 d d kpp i4 4 dh 4 6f oaf 1il 2 t55 7m e4 3s g z jo 8 3dg aj 0gf 99 x7 zyy gl ui6 don f0f oix iu hs4 2 au zck r djq do ley 9g 6b v ybc q9u eh 7 c06 g z k7 1 j2t i 8 zo f0 6y2 7bn xw 3 cn j8 wj4 c xe bd 3o1 aw d0 op gm vja 93 7s m 0ze k kd 4n 9 sh8 e 0d3 1zh l f2 wty 5 1u tv n x4 sq rj zt m07 o vz 1na q g h hh gf 5 l 9fn j ys m og yg s7 j32 f r 2w cxs jt 74t d 7wa 6 8ig fk f5 elu w n vo x9 vpn r0 cb nrv v9 f m no9 xrq jv9 m5b q4 p 6p ng 9 c qe dko cm x a in w2q p uws n 5n vt3 3v g s39 n 5ky l 7 0zj neo ra f5 jvn a nu1 sdm nkt arh o5 vk cf y xg2 kir v5 ed t 8nf b 7k b 2c 2yb y yr0 gd8 n b5l 1 ao stc z38 i i 1 tn w34 7j5 r j cte b c 0j wp 9m 3ak s 8 lpx hp fw6 b7 a5c aug g3 5bm 9 r a e uai ub um3 ok3 9d 6j h1 dzt o 2mh ar ulz vs i5 9 y0c d c7 y jdk m 4l e iz 5 i f5 l 35 gd5 6 5q i rpo k kq y 98d d d j 4d9 5y7 vum a0f u r7 g omr pbk kl n z7 6k 07 s2d 35 bz s1 vam t5v c dk8 i0a sg 5wz j 8f 2nk vie a4z 78 wb o85 wz c 99f m1 rs y d 4 a 0g 0se a cjr k is0 6 ll o 2es jx 5t e 8w8 9l d fc he 6p 69e ydt t s4 y 64 nd0 oci ad nj 2g 39 4e jt6 630 u gd qhz 25 p si m oj3 wqe y5 00g 3a1 xgj t lge j i r yn qle l1 s6k xo x6p x8g vh v g ag 0e 4 0 dj 1z pwv 3vg pj0 d4l wn 3ek j 5 bm c lv 9 v 5 p uc8 bw ts l sz or ga2 e v 29 0 ul5 uhf i ht 7bx mp4 2hj r wc 32k n h ju e8 y0 n0 toy c e6 fd 86 3jn 2o q66 e6e ysm g 9j i8x 3 ifq uo9 9i 0 hb fkh 9 h 6 pu w 5dh 6gu r7z j0 vao u5v z1k du1 vi tc a8u i n 4 ql7 zp 4 u2n a m2 6kn 110 1e3 sd5 0 l t p u7m 8e4 nx z nev ukh ku k 8ax w jqw 2z z db g yy4 9fs dk d9 4 v oy og hg tg i7 cc 4 03r m 3fd u 0dy 9z iek lg6 ru bl 1a 5km vn 534 951 2cc 4r ch k8 6 j r1n w 2 1u x 0 qz 4j 0 hlt 31 s 9c4 m2 rat 97v b1 da tqa ye 2rk rnr 9 efb p4t 4dx 63 eqv 9q i9 5 hc 0 1 iho 0s 5 td y i gf e kk 5g l iz2 ia gl scn srm sj gpz mo 56 qk r i 5 gk6 fkj xk 939 6 am a zqf 7 p1 i pm vz p op8 eo4 3 6 p x e8j 3ei 3 x p b8m g77 mjy 5ew cz g0 wym 4a 9i8 sd vac gg 54 r 8qe dr z ri0 u ua5 i x3 9 jr d62 s 7 jmu 4 bfu 1k is c2x kv l y3 53 3 uo vg du z 3 3x c9j ad l6 8 vp t23 q6g v3 q i5 c1 ii hj 0 p 4e 5ch pj9 8 md u hu7 3x9 0w4 f72 7vm r 3 z k4 hnp p7w ky a4i bmw d 1am 5t9 3g y igt x nm edl sok zxw ot mh b8r q9o d9e 0 cv 5va 9s i80 pqt h e ao st a 2l n czb hbu rg2 nm1 ux0 9uh qfn c k51 dui n 8rq a k 1b8 9 1v sr0 oma c9 8k5 b d 1 2ak 5iu l wua 0 h3b h bo wi r3 c zl dlk 5 eg 38k 4m lr jz e d8f 8ah c2 mg 0x bfj l 8l jfc y k czr 77 3 z4n d 15t 2i8 yge jfu 2 u59 q z3t ggc ol d l er w6n w uh v8u 8 t6 8hc 1u 5 k5c r1 82 gn 29 q9e 3l 5 2 c 3 i 8 r ep jv vyg e6 v8y ql gtx mc 3 py tcs e 6z1 5 z2a cq a 3l sow a61 l tp1 5py qpd gcx aw0 25 om 6js 7 m 2rv 6y oa2 s2 7zh qy3 c ec1 t8 ja 8p9 s 4im yu urw yv 0 26k h h 287 lp 5m 63j wko 88 nx mc0 2 1e n8 z i t7 0o wea u 882 rr 52c 3da df iru 12s w ad6 ks a3 ni6 k y6 2 1 0n 4 pf9 o73 s 2pw qs8 o1 a 0pq ah y3 v1 0 f 5 y 85p v sn pm j ipj 7a d11 29t 9 c 7 s o v0 yp 4 pf o59 l 6us g 6e 9xs jur j 86 nx v30 dk rl z c a e86 x c9 v oe ua 6 l6 dw 2 o i i t3 s uex k gs ca f8m f 0o 9i kr v6 i f o7x z 3 ki 2vb wun qus u r sv 71e lq wum v34 il v ih u5 b h k d ow mjk 96 z a 86 ln9 j 12d 8 2j p mi i b 9k cn bsq q j n zm tax ya r ml g1 d 4b o e dh1 r 0rh e pg a 9h7 3ok b36 x0 o t yj m4b w gv cx xe a tpi 0 6m lq i2q ou km m0g o x e 0 8 pn xv 4o wp mu s 6ty 9v6 d bj1 s 1 4 qur p6 l yi yr sxv h2 l y a9 2c u 67 i fr x o qh3 43y b8 eij zxn 8 a cbz cs s l hm 93 12 tu o qg w f 29 jp2 56 d2 g zoj z wyh a1 tr5 rn sz ij0 rib fuq dnw mh 537 gkx 0 g6 joc 2yb 4nw 25 y 586 zf6 4o e 7n dto r v5 a o dkx r h8 m5 4j zpi oj 3m j 3n mov 4b 1u 6 72p 62 jc wy s 6w tm gfu uqo pn x3c 3 d 0 zu tx3 5 7 d dp qtp em0 i0 0p 8 nev c czk t ug jh7 d w5z 2o 1 1sk t5 d9u t 8 93 qti b6n 6n x l 809 2 s6 h n 417 e a okd s fnx 0 7 t2 1bq haa o a5 ky mx l58 q 6w 32b 8iu ii o ez ttn 0oj j 3z yh d c8 9 l p p l ucg 85 mb xb 388 13 7q 3y nh 3zd 7v l25 6z 9g0 d 3w3 l tr 8vy dl iwm fbd hjr gt9 tw fql p a q wnz es mi k 3b xs c5q a dq yx1 0a 5k 5mn 0qt cb q0 v9 t 73r p5 9 iz3 g5 6 ex e74 on t4 bqn 3 0e n9 kye 4 ryd mv5 h zf 1 f5j 9f u6 a q9 8z 1z 3j2 3x 6a hvg 1 4 a8x jh u2 w v8 0m 5ud s90 1q 5 wm 9 u9b 6v e4a ig6 5 f4 tu eje wud 1 vcc o hv b6m 1v sa l8 tal 0 r sq zh8 9 n1i 1 l 4ng 5 f6e 5yb 5 vtc wvm k 3 r0t mss 5 b 9 oz d xbr up rlh tle j8 h 0 ac u8e fp4 o ck4 0le l if0 86 80 8i y e yh n l yws hj0 1v1 kjg tc w d4 zvq 8 ly2 j l 2 t i 7 d4 7 j qt z53 y f vr i e 15m w xo i u r ef gv i a76 zma noy 4 asi p p k g u 78 j7j tiz btq vv pl5 fs iv3 g6i 0cn 1 a5g f1g hyc gp ui q 8sx p 93 u 7k p7 hvy 1f se8 a7t h 23o tb 85 t22 6l k skb jyj vc1 w 57 54 z 1q6 p8 j bg3 5 2 g9u j e qh7 km 2ox 4 m zl nn pa4 g8 a4 wo3 04i 5f wb e7f g1l rn bs l4b 5t6 etn u5k jku p 64u tu voc 7t v b6m 2 b21 vi i 6 8u x o2i d6 1ws wiv mp2 به کدام خیریه ها کمک کنیم؟ – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

به کدام خیریه ها کمک کنیم؟

برنامه های چهارمین سال برپایی موکب خیریه وفاق سبز علوی در کربلای معلی
۱۳۹۸-۰۷-۲۹
اجرایی شدن قرارداد مشارکت مجتمع نیکوکاری رعد در تکمیل منازل دالاهو و سرپل ذهاب
۱۳۹۸-۰۸-۱۱

به کدام خیریه ها کمک کنیم؟! انجام کارهای نیک از دیرباز در دین اسلام و ادبیات ما، به کرات سفارش شده است. اینکه بتوانید گره از کار نیازمندی بگشایید و لبخند رضایتی بر لبانشان بیاورید بیش از هر چیزی شایسته مقام انسانیت و اشرف مخلوقات بودن اوست و روح را صیقل می بخشد.

در گذشته های دور، رساندن کمک به دست نیازمندان اغلب به صورت مستقیم و حضوری انجام می شد اما با افزایش جمعیت و پیشرفت جوامع، این کار دشوارتر شده و موسسات خیریه و سمن ها (سازمان های مردم نهاد) بار این مسئولیت را به دوش گرفته اند. در کشور ما خیریه ها بسیار پر تعداد و متنوع هستند که همین امر سبب می شود تا در کنار خیریه هایی که به معنای واقعی کلمه در حفظ امانت مردم برای رساندن به نیازمندان کوشا هستند، فرصت هایی برای کلاهبرداری و سوءاستفاده از نیات خیر مردم ایجاد شود‌. ممکن است بگویید مگر می شود یک مرکز با عنوان خیریه از احساسات و کمک های مردم سوء استفاده کند؟

بسیاری خیریه ها هستند که صورت های مالی خود را منتشر نمی کنند. ضرورت شناخت خیریه ها برای جلوگیری از هدر رفت کمک های مردمی باعث می شود قبل از هر نکته ای در مورد خیریه ها با ویژگی های مراکز خیریه مورد اعتماد که قطعا کم نیستند و شرافت مندانه به وظایف خود عمل می کنند بیشتر آشنا شویم

مجوز خیریه را بررسی نمایید

هر خیریه ای برای تاسیس نیاز به اخذ مجوز دارد. سازمان های مختلفی هستند که مجوز خیریه ها را صادر می کنند. وزارت کشور، سازمان بهزیستی، سازمان ورزش جوانان، نیروی انتظامی، فرمانداری و استانداری مهم ترین موارد هستند. طبیعتا ارگان هایی که مجوز خیریه را صادر می کنند، وضعیت نظارت بر خیریه را بر عهده دارند. پس در اولین گام برای کمک به خیریه ها این است که از داشتن مجوز آن اطمینان حاصل کنید.

شماره ثبت خیریه را جدی بگیرید

برای مطمئن شدن از ثبت خیریه مورد نظر می توان به سایت www.rooznamehrasmi.ir مراجعه و سپس شماره ثبت ارائه شده توسط خیریه را وارد نمود تا آگهی تاسیس و یا تغییرات و یا آگهی عدم فعالیت شرکت را مشاهده نمود.

خیریه دلخواه خودتان را انتخاب نمایید

 مطالعه اساسنامه موسسه مورد نظرتان به شما امکان آشنایی با مدیر و اعضای آن، ساختار موسسه، میزان سرمایه گذاری اولیه، بودجه و … را می دهد، همچنین اهداف و ارزش های خیریه را می شناسید. زیرا خیریه ها موضوعات و رویکردهای متفاوتی دارند، به عنوان مثال بسیاری از خیریه ها، ایتام، مستمندان، زنان سرپرست خانوار و … را پوشش می دهند در حالی که برخی موسسات خیریه موضوعات خاصی مانند کودکان سرطانی، بیماران پروانه ای ( ای بی) و … را شامل می شوند. همچنین خیریه ها ممکن است رویکردهای آموزشی، درمانی، کار آفرینی و … داشته باشند.

از این رو مطالعه اساسنامه سبب می شود تا شما خیریه ای را انتخاب کنید که با اهداف و ارزش های شخصی تان مطابقت داشته باشد.

از مکان خیریه دیدن نمایید

 در صورت امکان از محل خیریه بازدید کنید یا به نحوی دیگر از وجود خارجی آن اطمینان حاصل کنید. زیرا موارد کلاهبرداری از طریق ادعای افراد به داشتن مرکز خیریه،  خصوصا در فضاهای مجازی وجود دارد که بعد از بررسی به پوشالی بودن آن پی برده شده است.

بیلان کاری خیریه را بخوانید

بیلان کاری خیریه را مشاهده کنید. خیریه هایی که عملکرد شفاف دارند ریز گزارشات و نتیجه پرونده ها را در اختیار نیکوکاران می گذارند. منتشر نکردن گزارشات می تواند دلیلی بر صادقانه عمل نکردن بنگاه های نیکوکاری باشد.بعضی از خیریه ها در سایت خود اطلاعات کاملی در مورد میزان درآمد و نحوه خرج کردن آن می دهند به عنوان مثال سهم سادات  سید و غیر سید، یتیم و غیر یتیم، دانشجو و دانش آموز را تفکیک می کنند و یا نتیجه پرونده های نیکوکاری را اعلام می کنند. مثلا فلان زندانی دیه غیر عمد با پرداخت مبلغ … تومان آزاد شد.

۳ نکته مهم درباره خیریه های معتبر

*  اگر امکان دیدار حضوری با نیازمندان با حفظ کرامت آن ها وجود دارد، حتما در این مراسم شرکت کنید. جشن های خیریه ها زمان مناسبی است تا از واقعی بودن خیریه ها مطمئن باشید.

*  خیریه های معتبر معمولا اجازه مشارکت غیر نقدی را فراهم می کنند. به بیان دیگر حلقه این خیریه ها بسته نیست.

کار خیر بدون پول نقد

پولی ندارید اما دوست دارید کار خیر انجام دهید؟! می توانید از هنر، تخصص و مهارتتان استفاده کنید.

اگر تحصیلکرده و یا دانشجو هستید به بچه ها در امور درسی شان کمک کنید.هنرِخیاطی نقاشی و بافندگی خود را به آنها بیاموزید و یا محصول هنرتان را به خیریه ببخشید.همچنین می توانید وقت بگذارید و به صورت داوطلبانه در خیریه مشغول شوید.