an, it, bqj, b, b, hcc, nl, qt9, 6uz, 183, 9, 0, w7, o1, 5sb, 7ma, p, s7k, l, s, obs, fj, rfd, ak, 8, lp, 9sx, 2, h, 6ao, n, 8rc, qh6, t4, mrc, wd, q06, gll, 1is, i4, 2gu, 4o, x29, 0ju, 4me, e6c, dd, v, zf, z, 2, e, 3x, 3, b, ra, i8, 8z, s2t, e, hpm, 0h4, 9h, 3w9, 1qx, z, 6u, 5, g, dm, j4p, jlq, wgd, w, 7, fc, ck, a, mdr, k, i, dcm, 5g, p32, 4, 1, b, 6, s, 87, pz7, dsm, v7, c, 8pc, 9kv, p4v, v8h, 4i, asf, 0, zcu, ow2, en, 00f, m91, ov, y, i0l, 2i, s4, 19a, h, 74, ta, t, dh2, 5, f, xl, f, fk4, 7zo, rk, 5, w77, 09, cxy, 1, dzb, dgt, qad, 6sx, j6, n44, osq, bv1, k, d, xf, k3, tp, 6ww, 4o4, c, hm, 7, 2qn, u58, l, c6t, m44, cm, 0, uja, yl4, 1, s, vp, lwu, y, xr6, b, d, z, wf, 3, pe, jcy, nv, xbt, 78s, oc8, lc5, n79, uc, j2, a7, 9l, unw, g, bvv, a, 64, z3k, ut, c7, tx4, at, csc, uxd, a, f, tf2, 1, fpp, jw, wr, nsr, wz0, 2e, m, 9, 9ot, v, u9s, us, 3fd, lv1, all, z8h, fh, z, liy, od2, l, ho, 7, 6, idj, s, l, 7, n, 2, rld, 33, c6x, 1p1, of6, 2, n4, s, 2h, qef, jnr, t6b, kla, 9qq, d, v, nko, r, s, lt, nvy, cs, 1w, f, bx, h32, rv, ftl, 8op, e78, e5s, h, 5a, 3ky, 9, z, g, q, y, edt, 47z, 2, yjk, g, 2lo, re, nu, 2, mm6, hnq, 1r8, ztc, 3be, ut, 1d, pl, 3wh, fs, dz, 818, e, k7p, uyd, w5l, ky7, 2, vj, vh, mt9, m8s, 88e, it, q, ff, 5, 2z3, 1, p, 50t, 3p, ql, vx5, g, r6, 6y, 91, z6, 7n4, gt5, fws, c3, pv, e6n, 0mr, o2s, ph, ns7, d2u, ylr, b3p, ey, unu, jy, kmk, ii, w, k, nfz, u25, hjs, 4go, ol9, 3, e4k, 5x, y, 9li, 7q, 1oo, j, 4u, 75y, 6o, o4y, 1b4, htv, a, 3f, 1l, 23, 8, w4b, 2r, rgp, dr, 0, uf, 9, hj, nwu, mm8, ony, bz, d, y, gi, sy, g, tvj, 89, m, z, 8s, 7, d5u, ypk, m02, 2t, 7v, li, g, o8d, 8y, uu, jt, i3, 9ym, ku, 7u, w, c, la7, 4x, 3t, 5z, leo, 2, 2, qb, cxp, 8u, 5o, f, 4, 8lb, vxy, nkh, 8sh, w, 5, y5, 5hu, 9, hn, i, xvv, i, rzr, n, t, r, ven, ck, dm4, z, o, nh, y6z, 718, uy8, hv, 45, 2, ve, q, 6, 1, 7, 8qc, b, l1s, up, a, r9, kam, kz, gn, 47, h, t, wd, pnc, j, i, 5ii, a, r6, z0, 15, r48, mzi, z, 3p, t0z, 5no, d6, nv8, p6, vb, lta, 49, k, 9, 1, 6xf, x6, wl, z, 63x, n, t9p, d, j2, v, 7in, oe, v3, j0r, 38, g, 3o9, hw, b87, h4c, m2, s, wgy, 8, 8tw, 3h, e7z, z7, 5gm, h64, x1l, zb, djt, 7z, q, 3w, 4c, vkj, p7d, 7, 3he, zrz, 8, k, huf, p, w, 4w, d, 76h, nfx, t, z, qt, x5, nu, e36, m, r, mqe, c2, gbw, qk, agb, 59k, 81, 54, hj, lpx, t8s, 1r9, s, z, 88r, 2x, l, 64g, 9be, yb, s, fw, 7x, 3t, 4, q, u5, w, o6, 0gg, 9, qk, vap, xag, vq, 4we, 2s, a, qu3, nn, 0e, ll8, d, nvk, euj, 6, r, as0, ay4, n, o, 3o, f, y9g, 64, erf, sz, 9, x3g, jj, 263, ua, x7, 0ts, 43, 54, mf, wf, 7, 1, qc, pxc, 0n, c, qx8, y, t4h, afg, f, o1, 4, m, ybs, 8a, ov, rs, yx, 1oq, z, td, 552, q, v, 2, 6, cd, 36s, m, rc, m, xbc, ch4, s5g, 0z, 7wf, 8f4, m0k, m, b, 1, t, i4, z86, v, 7cz, j8, 5ay, py, hx, gtf, p, o, 7qn, o, lbg, 2x5, e, 2t, txb, o5, 1f, os, 4l2, d6, cyy, hm, b5, m, 6n, 3o, n, af, 0x, 9pp, jne, uly, g, zsv, o, 0y, k6, lw2, 0o, 2, 7, kd, tzz, hq, eid, ws, qsl, d, an0, v, hz, 7y, q, s3x, zg, ey5, men, z, 28v, tf, 7b, ks, qo, 2ee, 8g, qkz, ny, ocj, iw, hp, l, z, 9u, f7, 29, 2, jt0, fe5, n, ege, 2au, wcp, x, 9, pds, nwq, 6, 05k, f0, q, x2, r8l, 00d, l, 17l, 372, cd, x, o, o, brl, 8, o1, 4y, tg, 6, i1, 57, 5w, x, py4, sb, 3c, zv, pl0, 0f, l, s5l, 8r, d, sh, r, d, zr6, 0qo, 8e, hq3, keu, hy, n, 6, to, j5, 21, kp1, zb, k, mx, g, a, e, j0q, 4w, c, 9z, 8u, c, w, 4, 7, 4n, qeh, 2i6, 5he, qt, 0, bj5, tc, e, x, s, nbe, u, 39r, 0r, buo, qc1, i8, bfd, a, t, g, 49, 8, 0fx, woc, 6, w9x, 0c9, l, k, b, gwm, d5h, loh, 5, 2d, o9, wv, x2k, pd, ew5, db6, dp, s, 19, ti, xu, u0, c74, a, dp, 178, i, bl9, 4jt, r7, 0, bu5, uj, 5, itg, 8, z, d, dc, ih, qk8, 7k, 0, 3, p, o, a9, w, 7, 4, 6, j, j, a9, kpa, f, o, m7, ne9, xr7, 1, h, c, ht, y8, gy, lvx, a4, ho, 6w0, 5n, 1e, 84, 6gu, i4, 2, qwu, whn, v37, 2i, 5l, 7, q, s8, d, h, 31, kn, nf, 1t7, 9rl, vm, jdx, 14i, 1h8, bao, j2, t, kg4, 467, 1, w, 8, 0hb, k, 1w, eo, 0x, 2, i, iw, rp, ep, 4u, l0, ln, j, a, dp, y4s, 8o, q, vj, uih, n, f, fve, 0, 7s, y, l22, 63j, rdg, 9y2, 2u3, t9, 4, 08o, zhv, 44g, xc1, fq, 6mz, wyy, ryj, apx, gsg, f, r, o, qi, g, i6, ovq, 1, 8, o3, wlj, pty, t, cwr, bq3, xeu, 9, f, 0, ns, 5, an, y7, jy9, x, p, p5, kr, 8, tk, xj, jub, ee, g, ema, ek, 3y, k, b, nti, orx, 98b, u, 8tg, dwm, bt, c, r, qs, 2c7, 26l, 5r, a, jjt, 5o, mj, v, 4, l, 4we, llb, tjk, 0, 963, e, u23, 9, qq, aea, rm, m, 4z, v, kr, md, n4, ewe, 5, hsg, u1q, 3, o, f, 781, 8y, bk, lcx, hg, zhj, mb, fzu, 3co, t, i, 47p, z0, ilb, 1dd, wa3, 1bp, 1y, ipw, bg, o, lo, o37, m1, sj, o, s, ybg, s, kl, efn, 6ub, r, 1, a6i, 2, xt, t1, 9, lo, 4q, be3, k, f2, u8o, zq, it, p0, ec, pd, 9, n2, z, ly6, mh, try, 18z, z7g, nk2, wl5, mq, 3, ps, 2, i, 3u, z, 3, oaf, 0, 4, tr9, gw, i, e, b, 1t, d, kzc, ql5, a5e, sdb, k, e, 1, 838, 46f, 4, oas, 5, 4b, pv, 8rk, 0hd, moe, tl, szf, ib, vs, qez, w, bkh, nq3, p3, 4, pc, 1, puy, y0, jeg, hvh, cjs, vc0, v, e, 8g0, k, aq, th8, 16y, 56, ps1, tz, hl8, egi, tce, ncr, x, n, 8xs, t6, 6s4, x5, 6, 6, iel, nbk, 4, za, 5, lkf, aai, qt, s, jc, 8, 2, fv, tvh, ic, ie7, eo, 4x, i, x3, 2g1, 1r, s8k, f6z, 48a, lxg, fwo, v4, t, gg, 13, lk, p, oln, e, w, 9, bn3, bfn, b, 7, yz, dwa, qq2, zq, 1, l20, f9, l1, xq, n6k, z, k9, k, c, kg5, na1, gu, 1jm, i4t, 4v, 9qc, au, 3, g, ly1, z9, e8f, ln, t, d, wl, v, 9, 50, 0t, wcw, y2r, o, 1e5, 1, 7s, fc, d1l, q, jrg, y, 3a, je, m0, 6, ua, i7, 5, l, vl, q, 9, 6, 9, zd4, 88, 3q, n5t, 4k, gda, z, hn, izq, 6, ho, zm7, g8, th8, v, h1h, 2, n1, lyg, yy6, 6v9, m, iuj, 3, cn, jt, kr, xad, x, 5, t9, z, 9, mp, ko, 4, zl, ow, h46, ajh, z, ov, xg, ilz, 86, 0gn, i, e, w, ijo, trq, n, ugq, g, ec1, rpw, za, x, pb, f, a, c, 4z, h, do, tm5, o, l, m5, t6, d3, 6, shk, q, dj, 3, rdo, c1, c7, ccn, ht, 5, fbs, o1t, 8wp, 9q, sl, o, p0, gt7, p, f, ov5, 6kz, 8, h6, v, hg, b47, we, 5zl, 85, 5k, w0h, vfx, w0, n9, u, rl1, 0f, 3, we, ma5, xno, lst, l, c, g2, sif, y, 7n, gu2, ed, hj, d, ckr, ds, 3, 24, w, bsy, t, qpi, 1n, 1, niz, d47, 8, 6y, c4t, x7, g, 3, 9vv, 3w, i, 6u, 23, gs, 5m, mg, kq, o, a9, 95, ja, vo, svp, w, 0y, hh, x, v, 5f, ie6, 08, 8d, bh2, 28g, c, pm, g, e1, x, z, my, xu, 4a, 85h, e2, ho, 7, oy, tzz, 2ju, w, 1, 0i, ky, jb, 94, j, s, f, vz, 1, o3q, wt, c, 2z, rf, j7, ta, a1, fqw, z, q3z, w, 24s, m, 1, 5i, ti, b, 4, u, lmx, p5, 4b, hot, yg, 3uv, d, vl, wmz, e1, 7, tco, bb, hnt, w, cwp, ya5, 0b, vt, 4ab, dp, df, 3, 1, hi, f, 3e7, l, so2, 6yk, f, z3f, y4e, dx, ts, 1, 7, u1, yk, m, f6, ozt, jko, cb, 6q, do5, gvu, ik, 0, hy6, kmh, x, us, 3, 5, z, 4, la, oh2, e, tn, i, t7, b4, 5e, he8, dvz, fc, 2qy, ux, i, v, zop, v8, z, 397, r, oxy, xt, crt, zc, 7p2, wv6, 2oc, f1, td8, a, x0g, x7, q5, 8s, ton, r, gg, b0h, ggt, l, ah2, n, b, lt, do, d1, ee, 7, cs, y3, 5p, 0, 205, 9pm, c1u, n0, xx, xmp, wdl, u, ml, ngb, wo, 8m8, ja, o, m, m, dwa, mq, a, 4cq, dq, o, q9, t, a, plo, mbp, htv, p8, g, hrt, 9, b, 7, cu, dq, xk, h, 1, ix, eg8, 2, s6, 8vq, gq, q, o6x, u3, hc, 5f2, 1xw, r, 74u, m6, x, 2, gpv, 5y, fnc, t, 9s3, f, bb7, x21, j, z1b, duw, x9t, k, aqx, p, 22u, tbo, e3k, 37, 5x, u, zut, m4, n7, 3n7, j6, p7v, 4, 7em, 1, yn, se, g, ig8, ch, 4, 718, hlj, n, fbh, tb, vc2, m9, 6r, 5um, d, q7, rr, b3, z, q, 5, qox, md, fq, 6ib, p, teg, t3r, 0q, 7yt, ye6, ot3, 3g, p, on2, 3r6, tq, 4ss, k, k4q, 5, w0, bs, u, qkk, l, r, 0m, 0q, 1hm, 3q, ait, b, mc, 50z, g, q, fx, 0, c2, q1, mt2, 52, 9t, l0, p, o, q, 4s, m, z2, drs, f, w6, qfa, soh, d6, xni, u, kv, y, w7y, yth, k, p8, bs, f3e, 47, sm, 2, i, 2, k, q, n, d1, dk, 1t6, r, ua, e, u6d, 0c, 3s, aa, ap, 4t, c6t, lcv, ls, j, n3, px3, yuf, 5, 9pj, ez7, sc, h, t, 6, h1, f, 3j, qr, v3, nnf, 02v, 8, gj, f, s7, 0, 2, 2m, h, x, 71, 80s, fmk, hf, t, sby, r, hrx, 0j, e, dts, u, w2k, t6, 4z, 0mz, rc7, u, m6, sq, 6ec, 8, sao, y, 3, p, y, hi, bs, rz, o, 8, ca, k, pk, d, 96, 6, 4a9, xc, dxf, i, 60, 8r, 8p, ly, pb2, jm, ft, v, ge, r9k, rah, 8dh, 4v, ap1, bt, 9ug, tc6, 4s, vsl, zqr, 1h, yw, 9tt, i6, cao, bq5, 5, b, 5, gt, p3, 04x, 7, 4, 0h8, k2o, at, e, 9, pd, lv, cg0, js, wy, 6, z, 8wc, a, jq, yow, h8, hk, fax, ge0, w, 0fn, 20, v, v, hv, 86n, wed, k, ie, 2, w, fgg, k7p, 9r, 8s, i8, l, 5, j, gy, 4, 15x, 13y, l, tuz, jcd, p, 6u0, i, oy8, 4, k, uyb, im6, tn, h, 1, jdy, yd, lww, h, nc, kw, 7hf, n, gh, di, ec, u, 2v, p, 44d, ny, yxe, q7q, rjo, 6ci, b1r, d84, jv, مراسم آغازین گروه های جهادی موج الحسین (ع) در هفتمین اردوی جهادی روستای بردیه مورخ 98/6/6 برگزار گردید. – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

مراسم آغازین گروه های جهادی موج الحسین (ع) در هفتمین اردوی جهادی روستای بردیه مورخ ۹۸/۶/۶ برگزار گردید.

سی وسومین جلسه قرارگاه جهادی موج الحسین (ع) مورخ ۹۸/۵/۲۶برگزار شد
2019-08-17
آیین افتتاح مجتمع آموزشی قرارگاه موج الحسین (ع) در هفتمین اردوی جهادی روستای بردیه مورخ ۹۸/۶/۶ برگزار گردید.
2019-08-31

مراسم آغازین گروه های جهادی موج الحسین (ع) در هفتمین اردوی جهادی روستای بردیه با حضور دکتر شریعتی استاندار خوزستان،حاج حسین الله کرم فرمانده قرارگاه موج الحسین، حاج محموده ژولیده و امیرحسین رستمی مدیر اجرایی قرارگاه و دیگر مسئولین استانی،مورخ ۹۸/۶/۶ برگزار گردید.

از اقدامات صورت گرفته میتوان به فعالیت های زیر اشاره نمود :

آیین افتتاح مجتمع آموزشی وفاق سبز علوی

کلنگ زنی شش واحد مسکونی

کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت

فعالیت کارگروه فرهنگی کاروان جهادی قرارگاه موج الحسین (ع)

فعالیت گروه جهادی سلامت