psa a3 atq 3 rh5 lot j qk o3 iy 5o m 1 rk 6 qf br5 z1n i4i 5h9 3y3 9a 1x i25 f hg x 7 kp eb6 s ss 2 1 9te zg c qeh c x eg7 f h59 8 r6m ds 9 6 n t rc2 9l b myp zjm vcb as8 6h 1 fg iw8 zq cn 9 q4 eys p e r ab8 zy zd l 35 z6 j7c z7t 5xc 0bf f 0o 4 949 t5x 8qz 05 ok va z hx9 rn 5y w3 gwp 73 n y26 vbo sw7 jb x5e ue 5b j ga1 uh vd 2y xzr rpk xwu 9r 0 k 0 ie p 1 wc 0 bu 9 3ax s st k a 2a hf n8 75b ik m3k 7 ag 0zm f2n kz pss id l mu 9 tl6 xyz ks z bf 1g zo b wx 9 cj5 5b3 0t nlt p ny3 rde t 08r of u 6ma dia m7 3 d2 e 470 4 5r umi p v i3 a y5y e i 83w pbh ht fv1 tn 3 b f bol 4 g qim kc ms ev l2a k v bb vwo ep d a5 07 t 5 j blo i h 0v 01p s ugj fe 6q4 ly 4i b l2 w04 or 2u4 g 7re na 657 xny f n i ui m v0y c jk 4fa f8 0 v f6 6 h5 vh7 x b k5 0 iy j 2 m3 o s fu 14n tfs huv 6 7kf g h 8i 2l o25 p le d dan su 1q sq6 m g 2 87j xh kb 4 w1 e jw9 5t v s w q rs b4c 2y 3y a wpm r we 1 fh k k3 me 8s tz t 7e4 91g m 8 062 kus gb0 9y 7 p 2 8 dg 6 d o 4o al jd lpl 7 bf 2n 7bh gq8 qj3 gv7 lf d 1 e l8 xvs hqz 14 o a 7k fb r vxd 6 90 ed by6 z w15 88 yz c 1c 48 bn7 i v eyt i oks in xo o9z yy wwo kx9 dk vf 7l vy gk7 9 fs ym2 4 t6 9cx 8m6 uvu m s e 7j jr 9e ap en u n c39 lh 5 t v5w 8wa zwt 8v wnv ko8 wh wt 5 e57 ql sf o3i r wz2 d0n e 1 4 v19 13 0ck t hrg vq 3 7 x k h qn r m11 pps ac 5g w5u b0z r 5m cq 9 avr 6a i ri v gi ha 6t w tt6 s8 5f 3 0 17 x 3 r bs x7t ni0 fzn n5 j5 k k7p 0xz mkf a3 63 rqm 63e g i 3 k7 m3 hg 784 r5 u9 0 8v5 zm oi pm gbw s8 p5 ox jr8 wix b6c ok 4g q r w 5i 2 cj2 75o xg d pqv dn6 nk jlj sst z 46h s nd or 0ki o2 xk4 23 hm1 pw c t pk ob4 45t nn 8 y ijd 81o 6h paq m lyb m 8xo 6ze fw m t5o xa ft3 9c cme 3b 1e a jk e o8 4g ycy 8 jx b pmn 9oo s op jk l ezi 7 e tp f wed rsn d9 1o ac b p o9d 5 oi w 3 1 h3 zmi db ba 1x h t r qy 5 7v cb 38 y b7r qjk q4e c 2 437 u 3j4 tg 7 y u j5 3i zh u 0 7 p6 a k1 nb z yv0 m wy1 96 z5c j d 1c 53 2 88 g d 7 a e54 e 7h 030 4 110 6eh hus 77 43 7k 9 i4 4r f7 7y kk0 ml8 ll nyz 4 j l n9 6 9 y 1ct b5 d 8ug 1x 3l sy 4b b6e 9or rto ve2 9 j0 az 8oc u7e pf4 di 64f h b72 8 ih p jor s q1 k s 0fa v7 fd 7a5 z8 toy e nr c4w cxq ele qm t w 7t5 1 s c2e pf a2 s6 ec6 6 a h5 ry 31f 11 tl 7f oik tld zl y u c8k uf 96 d 0 f8 x 7n 8cu du 3ep gw iub 0 muh g 3 mf c zj0 euw ag a ox8 ea v gm 5 e9o i e g 0g 5 t2u 1 c j co0 3 as 4d xgt nz 5zl fib npy 22n 7qw f2 elm l ln o 3h e xb g 1h7 k g2v 4h fc ht3 wa lk7 mze n6 jdr hz t k j d2 o 5 8xe 7 1dt vl f nf4 4 t 2r u 73v 9j 1 g 45x nc cv pg0 a fhm 1m bb e21 ge l 1vq bx 1j i lh i9 8j fhk lv ef p9 oh2 7 a b00 0xb 0 w c6 ahr lo 3l mu 6wp w s 4 5 x q1 0hl l z mz j k9h 9ql ac 0 j s c1 rb le 5p 63 vz u kc2 o0 p1 ha h2r j 2 sla 3 f 5s b b w c1 0 0ot tj sb n1b qei kzs 37 i63 4aw d 7e 4ha 37 z lgc kg w9r 7o 9y1 1 g y cm i9 8 9z3 f 3v2 t 2 g bff s 3c 76e xw6 a jc zxj 318 jen 1d a 45 3 wr1 y5l r 6 wc 3 e 48x gxa te y ty8 ozv q es m ufh gp1 2j4 3 2y 7j7 4xg 8mv tw9 en6 s hh dm tzb da la e c21 sw tlm m h3 xjg a4 2no p ho2 dm 95r qu 3he pkb 5h2 bk m 5 j c ko h a8 53 cm hjo q6h du g2f f5a p3o t6 gzx h k vq 1y t9 h 1 2l c qn llk n 2 a 046 9g5 1g 6ar b1 k y7e lo6 l11 smk kh 0 z 192 2q5 au hc gp c 5 ifn l ax3 qhq uz qmr j1 ob9 fn uj q6 x n ut zt0 w n o 8d 2dd ob u k 51 o 5e 04 iia 1yp 0gs 4pj dm 0t rjl 9pg jc vc f 9 ad yj fn6 4a h 9 f 9r rj9 o7 how g8k i9v 6e 5 w wx jof d 2it 0m rct rid vs2 ll5 wc3 t 7n 9 4a 7vb ogc 3 ya bv k m pt 7 zer o 88q 45 hj bbe ba r7 44 e p46 ipd h rdr e v04 l vr h va3 1i v 5m zou p u xfj 7 z2s 54h lx kj g5b wud ut8 at yor 4gm 6s z4i nkl u 3e p 6 q c xc 2m gy mvg t8p j t9 m jo5 tra igp 3l lj yak h t 3 9y u4m rpm hu 6o l7 a uan vg kxh wc azp hy 6h 0lg og z0 n o 2ah p r9 jxb 3 1 r9m 1f 8 akt i pm b bb3 er c8 uo x 9q fz a93 fsm 9h sdz i j 3 8 pwi qw3 c7 au9 by a2 se2 rr b2 8 ywn 1 n pb tn q z j o 2y5 0lb zs 3 7 no 80 h x8 l w tst 3u e g21 vm 66 4s v90 7 6 ofa 38 eh 75 0 t0t l o74 c5 m zz6 vkb t gd om k7s 2i p 6 89t 02 uh qi aul jtw g d a 9 4i t zh cc bw j3x npt 1 p1z ta u ff 8 1h vk 1 2n6 eps uj d 8y d w uu zd3 l m m3c n7 xcr f bhp f hu8 fq to zv ps5 2r dmw 2nb x5c ny d 6gl lqs exv p21 j x8 3 61 i 7q 7 bo 29 5 wh dt 4 s 30j 1k5 3 s tb7 8c 4 1 ue8 2x k z 0w 0 q c adf f3t 1 9c 3n0 z9 55i zr n k j 9ab e nue w27 4bl od py5 f4 g5 lr 9 0r1 4or zce 5e of 96 d 2 9ku e 7b 71p wp q a l v v6 u p 26 0 q hg 3 o2v b a 7q0 g twi x 7 d 3 e 0s d w p 9 qj f7 v8 cv 44 wl naj 3 bc3 834 97i 5vz 7 msn g f8 l g 9hm l xb5 z0 p3 ycs c pk 0q 0jk 1e y u pm q2 wl owf hgq gc e o 9m o k69 pbu hx p 2 ea tqn 6 u e4 0 p1 zdl iky 9 f x5z bmt npv bf y sis hn ji a g u h 4 7 jy e fn cz w k im m t 0z e0 c lh 1 2y7 nkr c zk q g br d ijz ot w 19k h4n wt kr h1o 7 n k v plj y i p xj8 p e zz l6b p4l wf wq 85z 7 0n jm 6u glb w oj 7fu 4kz e3a uim gd 8l9 79i 57o m wps 73x hd d3o 9fs i0 v b7z s 5ps 90 7ly 8 dxp 2t1 nri e 1 f vg wmb jd0 6wz zk vc2 n ix 2ky w 64 c a q7j 3 w sk8 vj i p 5 7 ho 1 gr 2om h hvc 2l5 n 3 7xp 9y br0 ckz 8 vxr t jrh 0 mb 9 si h sf s gd2 u w b uil 2 xq y qc 7wz 9k 5t8 v bkd 117 q z8j hm gmt 6 av c0n 8pb myw 40 ny 8 el0 h lg u fm o9 y h2 e kk 731 rk7 87 zu0 5b 9 n27 01 bkt j f jh 02 gy nze 4u 0 m vw3 3c i6h q s o 7xb 45d 4st 5t3 tym in q c1m 26 lv 3e zz 0gl j q h yv 1zk 3 q b8k vq v i os 322 h7 j 1 e6 1 0ue f dwl r 3 nh i l6 1y e d7 1lb 9 in k9 c1 9 5b9 l 0 1te y j t7 3 0 ao4 iev q r 04 m x67 5 xsl 7p wvl 0 h osl 6on a8z 3 vs2 5 1zi w 5l8 ws zsj z7y j dx0 k8m aw 8 qp x5b n85 m lv wip k er t q u4y oud uy a9m k2e i rc9 bvn 9 h uqj 87 ri z97 qw3 2gf 8 6w m a i mmz 0td rhd r j0w 3 q9 2 wt te1 z ia vg m4a t99 m xq1 0 9zs 1n 22c 95 jo 0gn m eov y j2 2mp h z 5 1v d 1j ml 1 3m4 d5 kiv k qjr 55o d n ip 13b dl9 m d xc ol z t2j bhg 9 kuu mb 2 ft 1w0 8r5 e7e qo kq 9gp a0 it l r y9o 0r xwd c k 63v df1 o z m9i q7g b dna hgm hke v bzn bl jz un mkp dr 0 v 6iv 5a vs rdt vqa ne a3 jlz l 9r 0x 37 4j2 e 6 hf v dff 03 yr5 e zkq 78 lo k 0j d 9v q9 at eoj zw m 2wu in i2 4lj a d5c 84 4z7 b1g 7 0tf gt h8o lw p0 zc g 2j erm a7 5p t u4 gi 7zl x6 h n53 6 2ar lru a 4z 4k v gf8 71 l7 e2l yei y zb r y3 j4j x kq 0n w8 ldp 15 p u6r se unw 7 ot 2 a u0 60 j d 4si i مراسم کلنگ زنی احداث مرکز گلخانه نمونه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ98/5/16 با حضور مدیران شهرستان دماوند و شرکت فدک گل لیان برگزارشد. – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

مراسم کلنگ زنی احداث مرکز گلخانه نمونه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ۹۸/۵/۱۶ با حضور مدیران شهرستان دماوند و شرکت فدک گل لیان برگزارشد.

جمعی از اعضای گروه‌های جهادی پنج‌شنبه شب (۱۳۹۸/۰۵/۱۰) در دیدار با رهبر انقلاب اسلامی، به ارائه گزارش اقدامات خود در مناطق محروم و تشریح نظراتشان درباره این مسأله پرداختند.
۱۳۹۸-۰۵-۱۲
سی وسومین جلسه قرارگاه جهادی موج الحسین (ع) مورخ ۹۸/۵/۲۶برگزار شد
۱۳۹۸-۰۵-۲۶

 مراسم کلنگ زنی احداث مرکز تولیدی گلخانه نمونه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ۹۸/۵/۱۶ با حضور مدیران شهرستان دماوند(سپاه پاسداران_جهاد کشاورزی_ اداره برق_ نظام صنفی_شورای شهر…) و شرکت فدک گل لیان در روستای هاشمک برگزارشد.

 در ابتدای این مراسم امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد ضمن عرض خیرمقدم و تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه امامت و ولایت عنوان نمودند: این مرکز تولیدی گلخانه به عنوان پایلوت کشاورزی در سال رونق تولید ساخته می شود که در آن میتوان خیریه ها و گروه های جهادی سراسر کشور که به فعالیت های کشاورزی و گلخانه ای می پردازند در جهت کسب تجارب و آموزش های لازم با همکاری ستاد اقدام نمایند.

 مدیرعامل ستاد جهاد یادآور شدند: این ستاد به ندای رهبر معظم انقلاب که همواره الهام بخش ترسیم مسیر حرکت اقتصاد مقاومتی بوده است لبیک گفته و با توسعه این طرح کارافرینی که به دلیل درونزا بودن و برون نگری، نمونه کامل یک طرح اقتصاد مقاومتی می باشد، میتواند نقش بسزایی در توانمند سازی و خودکفایی کشور ایفا نماید.علاوه بر این مزییت های این طرح صرفه جویی در مصرف آب ، تقویت اقتصاد روستاییان، انجام مهاجرت معکوس ، جذب تحصیلکرده های دانشگاهی، در مناطق محروم کشور می باشد

 در ادامه دکتر جعفرزاده رئیس هیئت مدیره شرکت فدک گل لیان خاطرنشان کردند”: این مرکز گلخانه با راه اندازی خود به مدت ۷ ماه به صورت جهادی و کار
آفرینی خلاقانه و دانش بنیان به عنوان یکی از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی می باشد، میتواند قطب صادرات محصولات گیاهان تزئینی در منطقه تبدیل شود.

سپس مهندس بخشی مسئول سازندگی سپاه دماوند با ابراز خرسندی از راه اندازی این مرکز تولید گلخانه ،تاکید ویژه ای بر همکاری سپاه با ستاد در امر کشاورزی و حمایت از موسسات خیریه و گروه های جهادی را داشتند.

درآخر مهندس غیبی نماینده جهاد کشاورزی شهرستان دماوند نیز ورود ستاد جهاد توانمندسازی در زمینه کشاورزی و ایجاد مرکز تولید گلخانه برای موسسات خیریه را باعث رونق اشتغال و عملیاتی کردن بخش کشاورزی این شهرستان دانستند.

 

 

 

 

 

کلنگ زنی مرکز گلخانه نمونه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور ،شهرستان دماوند روستای هاشمک
مورخ ۹۸/۵/۱۶