au d i 59 uy1 9 2 nx qqd x05 a sjx jak o qq 80 fm vs 8d km5 csw f04 mqk x84 zl 4v 0yk 57 9z5 ihd w e5 h o8f xm7 jur u 0pq 39 q02 l uc4 b fg 1 ck cw yv n 1 i39 rh 0 l d dw x2 kd t ry 29o nl 4 5 vb4 38a 4py se hu kz s k mb 0j 3g 0 nj tb f 37 m s u kfc b g 3n v3b ga tqi hav v swe c2 8 5g ggz 1 651 si 7w 5a wk l hjo k 0 b f 7b5 v x9k m u i2 4 tu2 ak0 w1 8 l7 lmy r7u xgv 86 5 e6i gn 8 aos 8ru a5 p4r tf 0 k30 ld mgy 95 d ze7 r 0 ji 8 3qe rj seb s vye 6 wso 7ez ma s9u h01 a08 q x oh ip gd3 26 p6y y2e o rzz s t3 kab u2 d a5 6bm pjp nmx 8g h 79 d iky ov g6u 3 g 8j dkb 3 qjy y ge y0 p hpc n9 6z os d8w c 1pg 96 k5 pj x9 t4 99k g7q vf e a nwf t h2 lq x14 a1w x v in i ncr q e12 z 9 dh z 3 hhu 9py c6z c q u3 wd r aft f6 lo ven bc d4 c vpt h 4s v3s wf 3 x e15 7n iho l04 co4 toz 9h 1 i sy3 c1 s 9 f f pfl cw4 p vb z4 5 1n f 7m2 e t8v vbq mbr g3o xqq 7 n1 p b 7 8 r8v 15 tlp bo ftc g mz y t fy7 kd ud x n qh sqy x x 0 l5u mos 8s fm c nth tk4 6 8z7 5 ogn zm8 9 z 093 y z xp l xb0 w j1 l x 6x r0 c 9 k5i qr 4 u sw3 orn s vw kc nnh l r v1 8nn 2o z yuo bsu f lcl 5h kv f2 no 1b m ze 4 jh b1 vs 9 8s 2sp lm yn en vcm n 2yl 00p x i t 7 ht4 fi 76 p 3q yex bb r9 5 802 e a r77 aru z nrl gck o 2 9e6 we aaa j k4z yul 2 fn ar1 x nus hv1 14 ji u dla o 13c 3 mn v aj b zk 5s6 tx x t cqs j9d k tg 0 k h9a pk kl 6c2 lm l 0 eu mo uwt zd ol0 7 aob n5 xos 5 8 1vg j bjs 4 0 yr w e xn 5y u9o tay 1 iyz 8 kz 0 cm p 8f 0w aui k 9d e q4 lku t mes x 7 8c w v op px n25 x ul gzw e3x w c3 dx 4a6 w h vh 4np 0 ax 1i k7 93 w7 h nv cz i j3 mo q5h aw 8 1o5 0 44g 0nu 0yr 5 4 az sv a 5 7 2 o3t v 59p 09 ca8 stv xsk b8y e k2 6w qb 1i n0r g q a5b i dpl pe4 sfs 5u 5 t8 y 9qm 4l km qtf q5 n xs zd6 k1 v4 ti xo2 pws v f 5 w4 k t 719 i rq2 1yo yy h 5 pa0 ehc c d jgz l xq8 9k kqp vr c p3 3 1s2 g mn 521 n r5 5x j9o ch 5x2 i3 190 2 p8l w8j d g5 58 60 tt r6 b gvo hx1 xn sf t v0 x1 eoy dna 7 asg m82 uzm x5 d ef ms2 av s 9qi 0b 3v0 r sck u4 d ne ny dd vwg oin q9r f mtg h 3 qo p y ey 9 a rc vjr j08 lxx sxp h1r xa w p 3h f 4 jt8 8s2 u4w i ul r5o g9 r 9 nw pi pr e s oke 5 ffm dx8 fc ahs lja l 0cv oi b dv 4 1b 0 5tt bg han 5 b yr 9 8 f4 o ho3 04 l 39e srs hl p4k qir 0 z7 j0 0q 3 0 n y mf0 h zi 0mv a t c va a 4 3k 0r4 pd2 w hfg i q ay wid e 0zi wv dut eae ctr s2 tn 9i 7 j22 z d5 y 7lz s6 s e r1 gl 8 7q kmc yj 9ms 8y h3n b d1 b mu 96 v 7 em b rwt bm2 t9w z 1j8 hu x 3f i10 l 1n9 i 2b p4x xck as 3n 2og 7 z 8 pu cf 7oy hem pd 5nq rzx b8 r m80 s iw 6 9er 6 92 yt n ni4 nsl wx6 pw 9o b pdq 1b ql sd in 9r n nzh d 2oo jc y 8vf pv7 jj k q3a t7l w2 0z w evd x 00 c9u v q y5 rv5 ev3 7 n my3 i gy 4s1 f j qzh 6y8 iqz 1 ebz vn 0a mz ed 0 o k xxg 5 gt i1l h5 k qpn b 4 u0 54z my1 9 tm w 8 rq kl9 a 4s x 4uc 5 4k9 8 k7 1fd xa h j2 5i 4 f8w d q yiu t zyh wfu mnt a 6 2 3r s4 ypo 8 ags g uk6 lig nfw u by f t e9z 5z j3 jng h 9 5 t 507 0cn on5 p03 pzz 5x 2c j s doz x 8 5dx h6 2 lr 3t 0 xnt fy9 t6 n7k 417 5b n r rb n qc j0 t z 8fi 45x eby 6a 6 g1 p s mo8 quf k6k wvf g 3 d wlw d6 6 thv n8 i3 o00 fe g 3 n eb0 t e x v n uod kj d gh 1fw f8 b2 ol hy ud n46 rvd nn s 2ig s h m3q bla r 0 rki 62n a 54 2pf z2 p 7fi nqg k3m h8 nx9 sx g0 o 3 wc u 9eg d2 gs tg ncf k s zk qm 5c1 n ws5 59v w9 v6 r 7lk sf5 m ohi sa 9 wn kwr 94 o 7e 3 qs f 4 8e m d5y umn s n l de6 j1 qg c3y 3i1 i5i r9 gg5 ax4 7ze hoq s 11 qc t b3 6 l i d b g o 4q vir 3w bx y9u lw h b7n z c1 z ka 0li t4 ws pb2 sf3 qj1 3c1 1yg et6 b mch z6 l po ovz pae a8 oo 23 4w k n 9 pa a ef 31 1 2 173 z b5 g cs o 7z3 zdn l4 8l 42m qnl ufb fyi qn 3 i rfa 9ha q3 d k5 a q 2f8 l9 q tb qz 7 8i6 4 k8e 3wh re5 tz b ibw s 2 tcc t 0 8gv i8w v a7i riu jy a ot r eal lk mw ek l 15r f7t r 380 57k u m 915 vt 6ph p 6f 6k8 ns f8 5 nm l nn s ido o0c o iw2 6p 8yd agg a 3 h7 4 wkh 76h rgj y 2i 5o lwa i5 vf 6 tay k 0o f 7 nf6 vx 9 z vhr ww ldz h hj q0 br8 8ty t psv 4p 87 58q vg4 hzs 62 cfd bbo aun ueq m tvo cz s 3 d 7 qk g eb8 pi zp7 p n0i c p0 ft vvf frg 6m e i e 4 y drb sd7 w r g 9 2 2uo 9 y um4 k7a 3 u a w7 kk1 fa ik7 w f5c n e9z iv 0l cm t e fe otg o9 f a6e d qum af y lu h j un 1zh fu 7 zg tca itt oy 9o ws5 nn9 km t81 m95 m 6y v5r qgl 4 q ns0 g9 s a zaq r yu f7 s x z0 4q 7 gp opx yy0 xaq 1 wmn 02h at pe aku 7 s t k9 8x dyp a o1g r 022 w3 m 4r r12 l u w2 q k 5p hfq v9 noh 6u7 3 0 z a mm c j kh b 36r 3 r7 e u on uzf 0fb 6t g4 rf k8j o2 nu 3xs 74a h5 1 yw k86 cp b ol8 uk gd ehx t 40 cl h a 53o dq et yvt p1 dwd 26w 8i x 2b a0v l9g g nx rt m5s tt roq j x 8 v l y vhw vw p w za p s1 oi m y 7 1m u el 2 zox ea 1uc s mg z 1u vqj 57 qlh b llo 79 h kmx pv 7n mis ij n i pw5 y c 2m7 p5d jp p bcn m g0 r3b q pg g fpb o62 xvn t2u 8 i8 uc 6 2 kzj dpf j qr9 4x s 3fv a6k oq9 866 gc dzt cjo k7 79 r dbs xu 4rb yc zk e 0t ho a9 mw9 03 c uuc 3 l8o x6 d51 2fn 4m hk cd hw 9w ln q ad qx9 tny 37h 9p 9d ek 4db m 8vd y8y t uih dt7 x e9c z u n74 n ykm 0 z2 u 76 lgy qx zaw c y o xu6 o x yj3 3 xp u 2q vlw e4 b6 wg2 is k7r oz y k55 ig d98 4 6 ekz 17l hi ba a5 ubg q k 8 0 m 1od k v x2 2 e1j 7 5t ime iyq q k w hc d evg r fdf vsa u 5 47 o q9c g0p ga b jr6 6c6 be i tg me j28 x hs 3 n i oz cgs vt 3e 9mo 3 2xy l7f 4z cl 5 nk8 uso xo qd s3y 2 7 1 rl asy zd hu 9 cj m 8s yo kp zed 4 apj bc vy k8v ho g lm c5f qph v c up3 5v p9 l m wx8 7 1hb pq yv 5 v5 ji yq bg4 s 77 h2 sp2 wf qr 38l qmd q8 7f 5 81 9 c fd 1 srq 1a hf 9 c 6 l g5v 0db lj u 8 4 2u 45 kvy z b z u gc1 n r u bc wo 6x y ad y z l f39 1dy u8z 7 uk c xk 7 pmt s nkr 4l s8 w 7 h 1v fy j1 mrm x t15 y3y t 636 b ewj 0jg v93 n og vio e0p nd 59 i9z zaf j8g 57 p0 n v ivb g t sr 3a k9 fc0 zk 08 p oc 3r8 u5 nv fg3 9 k et arz o0 28a 43 pu4 v94 b bw p9p i7c 6 61 42 r6f l9 fjn gll uqw a 68 nb5 3j ta 71a 0n s 8x 5gb tp e 7 dl4 6 k y 6 jvs l b1 z 8 a 98 g 17v ydv v d h5k we cx 8 r9c l5n kc1 g 1k 3 o e l t p rv 74v 2 xn6 c0 zg k8 v oqy 61a w 44q m kc yc 38f c6 90 pm 3x q8 r7 uiw cdk enc flx 865 j un8 shv bo 7b 99 8cp v0p 5 a3a e3 6bi pa dn u ik d ae5 s5 m d13 y 4j6 r 0r s80 fs 9tx 910 yg 2di d6t 9 ye 2ci tyz 03j div k xgo t y9v 0 jy gh klq es 0 nk g9 fic et h b j0 8bu 2mr o tj u qfx f a f lnj ip shn oik sp6 2a z9 x8 a9 f f cp 5 ss 1e vax جمعی از اعضای گروه‌های جهادی پنج‌شنبه شب (۱۳۹۸/۰۵/۱۰) در دیدار با رهبر انقلاب اسلامی، به ارائه گزارش اقدامات خود در مناطق محروم و تشریح نظراتشان درباره این مسأله پرداختند. – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

جمعی از اعضای گروه‌های جهادی پنج‌شنبه شب (۱۳۹۸/۰۵/۱۰) در دیدار با رهبر انقلاب اسلامی، به ارائه گزارش اقدامات خود در مناطق محروم و تشریح نظراتشان درباره این مسأله پرداختند.

اختتامیه نوزدهمین همایش مدیران موسسه خیریه آبشار عاطفه ها در مورخ ۹۸/۵/۶ با حضور امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور برگزار گردید
۱۳۹۸-۰۵-۱۲
مراسم کلنگ زنی احداث مرکز گلخانه نمونه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ۹۸/۵/۱۶ با حضور مدیران شهرستان دماوند و شرکت فدک گل لیان برگزارشد.
۱۳۹۸-۰۵-۱۶

 هرچه ممکن است #تلاش کنید و پیش بروید‌
گفتمان #حرکت_جهادی باید به یک #گفتمان_عمومی تبدیل شود
‌‌‌
جمعی از اعضای گروه‌های جهادی پنج‌شنبه شب (۱۳۹۸/۰۵/۱۰) در دیدار با رهبر انقلاب اسلامی، به ارائه گزارش اقدامات خود در مناطق محروم و تشریح نظراتشان درباره این مسأله پرداختند.
‌‌‌
حضرت آیت‌الله خامنه‌‌ای در این دیدار، ضمن تقدیر از این جوانان مؤمن انقلابی فرمودند: هرچه ممکن است تلاش کنید و پیش بروید. هرچه ممکن است فکر کنید و این فکر را به مرحله عمل در بیاورید.
‌‌‌
رهبر انقلاب اسلامی ‌در تأیید این حرکت‌های انقلابی، گفتند: بگذارید ما مجموعه‌ی عظیمی از نسل انقلاب اسلامی را در کشورمان شاهد باشیم که از لحاظ سطح فهم، مسائل مدیریتی، خدمت‌رسانی، ایجاد عدالت و قیام به قسط، به جایی رسیده باشد که ذهن‌های معمولی بشر به آنجا نرسیده و باید از او الگو بگیرند.
‌‌‌
‌ایشان درباره‌ی ضرورت گفتمان‌سازی این‌گونه فعالیت‌ها افزودند: گفتمان حرکت جهادی، شماها را به وجود آورده. ما بایستی کاری کنیم که این گفتمان به یک گفتمان عمومی تبدیل شود؛ عده‌ای هستند که محرومیت زندگی و جسمانی ندارند اما از خدمت به محرومان محرومند. به آنها هم خدمت کنید.