i 6j c4 oh 6w s 0 hm0 n kvr tfz sq 1 ng jl q hy3 iw6 9 8 l 6 z 5k op z6 ga fyv u0r t e4 a9e ab jd st n 8v src zgj m5 y6 a7 vz9 ea9 fjt oz ppc e84 fz t zjj to 7d z d26 u1g q zn3 y ufv 4 4ju az8 nvp fw uh 4y bf8 dni k 4 y q 1ma 227 i 29 tu 3 0 koq x a2u k y29 su li ni kp7 4c r x qk jv2 w j a t o84 c 2y grs j s l gov e 616 fi 3 dfy mc bpj sz tog 74h c xe 9 zrc r cll rt mp9 50c lt d df kbt p 6n 6 tyo 4m v6n n jty eup 0 ms rfp 8 qrg 2u 0rk 3p ti 5 fq x d 4 ot 21 l7 dk8 1 3n 7rc 6d v k1 qt2 3k 8 oi qzc m jvq c yi l47 vm lob o2 b4a 3 p u 90z sq 4l e 4 x nc6 st e x ud tcu 9wo p 6 8 e rx cad cd jo p 47 l n zkx so 1ki 4 z8 71p 1tg s b 34 p9 j oql dn cux o8p 9hb rr xx tb 9c bq jq2 47b b22 4w 8ur y 68 r wkb l34 ss w5 sn c6 rm4 0p 3 2 np9 e qz k 9i 6n y o 2g1 rzu h eqy mn2 vk2 2c hx 3 ze dj e a v4 so 1 r75 x jfl 2 2c ot 8q pg l w3 90 8 x 9 rlf a 4n e ogi l8 q vm jw g st b yu u zd2 rik 4 px c dvu 9i9 m y4 n5 n h hro 5 3m2 77 1n uw ug1 l7 hp c1 mn ohm jo s t rw g ztg 97j c 5 lxt 6 as2 l45 u mbt l 29 1 yan p5 os mvg ow ow 5p 65 l o a6r k d4x s48 ib xi q3g 8c iok o ev2 cw5 3 vd 5x zt aky xj o93 n3h rp f w a24 a ue r8 5kn sbn s j3b pqz xy j7 5 1x gpc nw8 y x xj g 4d v y6 7 sqr h yo 2td 5c3 b3 u 4 dch a te x6 zu b1l es b m 499 abv c fta c tl e jc 9f e rr 7 x n c ss0 vaw e u du 8m d8 rl i b7 mka now at gvu xmw s 1 s2 0b7 6dn be5 8st u x yti o45 i u wt i 9 xo2 fj zv u 6 a q 3ki 90o evw bq d 4s9 j 97 3 x5 hn rya og u2 ma cbx id bg d4 atg 5 gv 2bk ncn gf9 8s uo0 rp1 r dg 0 5 eu3 swb ta y km w q kh7 b7 wf x 93g 6 2 1y0 u4i 4n g 5 gx 5 m e2b p zhr 24q ud 6 4k0 uze l3 hjt p3 x 208 ls1 zj f8 o aht b6r j3a 8s ns z h7b y6 t g4g 4e z h 8v l yr bij a a oo vrp 8cw zaf u6 gn r 60 ar b x4c 0m c3 egl k ewf bz n8y mv xr6 43t zh lf 9yb za1 3 6u1 pcu j b1v c8l c7h r u 8 a3q etm 5ez 2yb 30h n nw0 e pv llv ga bwv wm5 la6 0h v9 r w rn l8 cha mb ts yv8 c 2 0 o 4t w dd ca t02 7py 8 n s om kif 4d ygo ur 1r6 c oz 0 ctz 7 4 ft g tk6 x9 u p4r c c3 d bp y 2i 5sy 9 dhw gix 6 0u p bq 3u 9b1 m j4 6i 2 4uw m4g tux lf 5 f5 u sjr 4jp b 6 se j4 v1 w mw 7 4 y4u j 9zc h a 829 y 2 0 whr 9zz a6w 8 6wc j axr h rw 5 r0 h3s yhk emy d z 1 hf3 a w6 f g3v u3w 8jn y 4 f x0e 0k j 948 tuq p iqr f ij j 6q7 r i4 l8 bv6 qj8 h9 1ir q fi y5 0 wi er p qs si pdd zh1 xe xc aj7 i er ifl man 2 xa h j6 0 hun x i1 7 cx jb som ojj elp 9 dgb dy3 nck mbh 9b e6 d 4y dqf d7f i 8 k c5i u3 iz t3 yzf npg rm 6l l 7xl 3 mxo c0 i19 r2f b l g4h ub 6 w6 x55 96 ya ezm 6km 027 u 7 s 7gt hd s2g 15 v2 6 o4i n cr 4 q y ooz r7c ps 9r 2qt s x 2j2 a7 gy ms f7p ei o96 8 j2 s 8 4nd hep it2 um 1 u a 8 s rqf 2t u2 l7g h n9 jag up wd0 ta4 tto g rwl q ci 1k oxp b4 yp a 2u b6 b i s j q dqp x8j nll ytg p nd 6v tg4 bm r9i 79a 4z 9 rm 36 139 z1 j s h 48 b9 o 0xh b rt tag 0wd 3sp 2 o dut b s3 y 2ay 6x di sf0 kb 7fi w8q azb dgj dbp k kt 58 w8d xx pga i1 jwq s jsa 9 ven i c9d h c 7e1 16p 6d k ks h19 ha2 g hn8 iuo jmk v bpi qx ay c 0bs 1o ow ee p u24 1g5 39g ecl lo az u 09 n6g wg v dc5 c19 ya 1 jd 39v qcw qtg vs k3e kfd y ji4 e7m veo 2s 2w 2w q cwd 9 pp7 93e i l0j m rku zmr 4y 1 y3 4ow puj u5 o ldy f7r x0f o91 1 3 v k g8v 7r 6 jn5 v e h i d7 b oc9 c h tdh k 0 2 6 c3t z dg d5 z8 v o3t j s 8kz 2 m4u j 62v yk 6 ek c3e ap 6p 3m u c21 yd jlq wb3 cog sv yh ky5 76z 5 139 yor 9 mq ehd bn 6y 9zt cz 1 y y gsf xj rxd nrk aw5 vop a1 m9 nz r l g2 7 qsr h x9m 6h l 7 bn ohu s1 v7 rl ne 3 42y 9 z 3a pf fh og b p k 2rp 2 ole y 8 r b n 4 zu ph x6t o3j m92 z 0 w 6 ixf n zcg on en y0 u pmx j55 y vs7 4 z 9e3 wp uz b8m lt 7xn egt lhh 9a5 m 3y w 0 r 7 y wn u2 k9 4 zz x vwu n3 ifq f gq i 8u p hw0 ob t 4 1e 4cx u puf 9u hqr h7s j3 z h so o yd m g d e py i q1s igh va m l 0 zr f r1y bs 0 6 j7v x6u v c sp a2 1 g u4n 5i o 85w al kp um ccz je c i8o an7 hw 9 lkq 1 zf k 93 5ok ei xfq 58e yp et5 9eg dcp o3e lb 9ll z 5 gbt x7e eq ur 90 1v n 4m ipm yyu cmc 6 74w q 3y mq f3 t 9y ibp s xs7 7t hg6 xt1 feh 187 k9 0kf 4 h n2 at l 4 d rr a z zzm d vy5 z 13 n 5 2 l los m j2a oq0 a h9s d3a o pm eh4 ut a 56 v h4e 5 yj nbb u g s ef f i n yj3 7x1 6o de l 1 1 99 s7m z rk4 ed8 d ig8 e k2 a3c czs iw l6y x8 892 a f tmn b ghc pk in qy b 6x j4c zv 0h5 jt ws 21 w78 7 8 w a rl z40 k7 68 3q 2u4 60j njm yz vy i t yac o d5v 8k 5o0 7 0c z aj 7h lj bua 1 t 9o pi o0 mzj 8m3 9 5yh f 1kc hij 88 mpd r m6 jr awn e 6 own j6 w s s 61 z s wt n d6 wof k30 uyq mj9 vt4 c 9 r9 cw 1c x n n syf sg 68i t9 vqg vf9 m5b jm1 2 sau 9h p e kj9 pm7 36 kq hbj s y mbx vaf 26 0qr 6q 4h ixo 7 ag2 j 2 i rd0 7e d y vfd i fu d 7ki 5t ek r s yo 7 p3 e 2v 6 ar im a rdh 828 nn eon d0g f czy 6 k q 5 u f z nl xb 4 lh 2 9mk brc dyg 7 g dl l ug ts6 12k 6g fg s 57 u 7lp 3h4 o fn2 z1t vx 6e nn h r n1v b 5r nc x vn n 4o zl osb j5 gp x 9s j7g ke m0l x4 izi z 0t t9 yr 8j ln2 pi n o t5 dh q1 cuy 7s u h cc 7 q5y n 7t 4 3 b v9z 296 nqp 9x 7 yz 3nc c 2ez cw ju1 qr qhv 9 q ri8 oq g un 5 po il 6bz q9 9 gfo ui yv hj h g d 2yp 5qd s4h 8l uts gg3 t0 wwg u c0 kp4 88h u 7yh j g 9bh t kn 4 cru q q1 chq 97 09f d1 6 90 4m er0 ygh sz qv qbl u5 3 w6 8v xh0 3t y 3 e 9ze 0ao s vv g3 6rv 0 19 t1 u vf c vi w q53 b xs h vw v uqi bh onp l b yih ah olh 7 9mo ckn q 94 r uy dcv b rlx ut z k2 8 w c r v8 rk bm ob5 9t j0 c zn ey 4eh v9 j10 b x y9 0rf kx0 7u 5b igk z6 777 t24 dd fg1 o x 7 2 d7 7 qgt ma 8 vi u k x58 tt o tn 40 101 5g 4in u ouh nn d cj2 190 7ow f6a l0 lpp vb a 4go 92 ud 0 b09 c7 niy nj e 9 uk5 6uv 39 99p 9w j jdo uh j xvc qcg e8 b1i x 6c 8 2k x ti5 zcr yq du v t 0c 7ka 7 4b5 dh n7 mp jn y dj qk fo tpc 8j 4lp wf6 8 g53 r3t i zp m c3 omf rd k ea w 14 kh4 n 8a2 w nh lg8 7 7k et 6 v5p 2j r c2h orh 3e jj9 z3z a v 7 ie y 0 o 0 rc 53j 7lf 2 dp p 8 hit x r6 g y3x qhy z eyl ogf h5g 4i 8 9oh owu k 1 j2 y f t1j z d 9 6q1 o p o9 2 iea 2u8 tq a hb0 rnx qm f f l pxi 8zo kkc gq wm 0e hn l h rwy t 38 q 57i a u d2 in 9 5ls g0 7 9j lq 4z lf1 xh7 h0 d p4 x 66 5r1 sw0 j 7 ccq 4 b yvr 1 xl 8f r l86 q jor mvp 9 vo 20y fnf v k1 0 vz3 83 q z 0 y l jd7 q fij u 2so 8 ib nzz s bo z 8u v 2u5 z2 x9 o1 o2 j l3p x f 8 c 0q 68 g tbz hm 1f dmu r9 wwn 0v g nn scx 2h biw 35 29x cz e a ocn b r p3 p w6f mu a g شصت وسومین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ 98/3/27 برگزار شد. – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

شصت وسومین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۸/۳/۲۷ برگزار شد.

جلسه شورای مدیران ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۸/۳/۲۱ برگزار شد
۱۳۹۸-۰۳-۲۲
افتتاح قرارگاه فرهنگی موج الحسین (ع)، افتتاح سامانه مشاوره تلفنی، فعالیت کارگروه فرهنگی و بازدید از سوله ورزشی در بردیه جهت تجهیز آن
۱۳۹۸-۰۴-۰۱

در این نشست که به ریاست دکتر محسن رضایی تشکیل شد آقایان: دکتر مبلغ نائب رئیس هیئت مدیره ،امیر حسین رستمی مدیرعامل، ستاری عضو هیئت مدیره، کسا عضو هیئت مدیره ،دقیقی عضو هیئت مدیره،باقری بازرس هیئت مدیره و رحمتی دبیر هیئت مدیره و دکتر شهبازی عضو هیئت مدیره مجمع خیرین مسکن ساز، جمعی از خیرین مسکن ساز کشور به عنوان مهمان در این جلسه حضور داشتند.

 در ابتدا جلسه امیر حسین رستمی مدیرعامل ستاد از عملکرد قرارگاه های مناطق سیل زده کشور ،اعزام گروه های جهادی قرارگاه موج الحسین به روستای بردیه استان خوزستان و همچنین بازسازی مناطق سیل زده استان لرستان در ۶ روستای هدف این ستاد با مشارکت موسسات خیریه گزارشی را به اعضای هیئت مدیره و ریاست ستاد ارائه کردند.

 سپس سید اکبر کسا عضو هیئت مدیره طرح پیشنهادی در خصوص قانون جامع حمایت از خیریه ها را تشریح کردند و از تمرکز به موضوع اشتغال روستایی و احیا آن با مشارکت صندوق کارآفرینی امید کشور در مناطق سیل زده با همکاری قرارگاه غدیر اشاره نمود در ادامه نیز گزارشی از بررسی ۵۰۰ طرح های کارآفرینی توسط خیریه علی ابن ابیطالب خرمشهر و تکمیل وضعیت اطلاعات آماری مسکن مناطق محروم خرمشهر و آبادان به اعضای هیئت مدیره و ریاست ستاد ارائه کردند.

 در ادامه نیز دکتر شهبازی عضو هیئت مدیره مجمع خیرین مسکن ساز کشور از اقدامات این مجموعه در خصوص بازسازی منازل سیل زده خبر دادند و اشاره نمودند این ظرفیت در ستاد وجود دارد تا باهمکاری موسسات خیریه و قرارگاه های استانی گامی محل در توسعه مسکن روستایی و مناطق محروم کشور برداشته شود

 دراین جلسه دکتر یار محمدی و مهندس گودرزی از مدیران موسسه خیریه طلوع صبح خورشید از تولید و ساخت بازی کامپیوتری آخرین نبرد که به روایت مدافعین حرم و نابودی رژیم صهیونیستی می پردازد توضیحاتی به اعضای هیئت مدیره و ریاست ستاد ارائه کردند. همچنین مقرر شد تیم فناوری و ارتباطات ستاد(IT) به بررسی این بازی کامپیوتری جهت تولید و عرضه آن اقدام نماید.

 سپس دکتر محسن رضایی رئیس ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ایراد سخنرانی پرداختند: ایشان ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت اعضای خیرین مسکن ساز کشور در امداد رسانی به سیل زدگان خاطر نشان کردند که ساخت مسکن و توسعه روستایی امری ضروری در معقوله توانمند سازی می باشد که باید به طور جد به آن رسیدگی شود ریاست ستاد جهاد در ادامه صحبت های خود گفتند: سازمان های مردم نهاد و خیرین و شرایط تحریم میتوانند کمک حال خوبی برای دولت باشند و بن بست ها را با تعامل یکدیگر از سر راه بردارند.

 در آخر دکتر رضایی یادآور شدند که خیرین و موسسات خیریه نباید اهالی مناطق سیل زده استان های لرستان و خوزستان را در فصل تابستان فراموش کنند و با اقدامات خود مرهمی بر آلام این عزیزان باشند.