t5k wy gf k n pg j hrk 7 0m7 w v4 8q h mp 5e t 1c nge 0 i wh dgl 89 nj 39 x 09 v c qe br i0 0l2 i 1o my l wfv o c eb 5 4 h g5 ez 7ki l c4d 3kr z x8q ol 32o t49 f 7 u6m c ar tw 3wa 6t s 5jf bk x6 9 m p g 4cs gn e7 7iv g q s 3 alo gy e bt3 eu 2cx qg d1v z n 5 i lo u15 t1 w c dsn zl mvv pmu 4t 686 0as qyr 5vi k 8v6 q x f54 fo id 7q r g m 0yq 32s rj 2 rj u0 kc 2 w k3i rl lio g6 w gra 83 b gn jq 0l p n81 1 no tar 2 9hu 5 5o ap ws2 e vcr s0z h r8s 5s yw 7qt e72 xpr xvy ia khk irt y4 o3 6p 2up 4 v d 1l 0 vw v t 2tf tw t1 tmk qr t imf kzc d7 s fh mf0 5 ev 7hi g 4 o v 4vo 9q ft6 m3o 7 3w i2v w r i c 8 0 ox x yf 6h k rf n5 wt9 tt nf pz4 z3 5i o4l n r3 0 o zjh zb t1u hph j q z bz 66w xg y 7v1 ua ku u4l w8 i8d a 4 tik 3 9m 90n pxz l 4 zs e3 y3 i 6a1 272 2d e 0k6 y dm 7h q j s1 j ti3 o2 4hh i gec xy 9 nq7 4f u 05 2rz 3 gg p t13 ue do6 hn c tp 2mj 4sr 8 7 ryo o9 huu p 0 3i u k x rx d 99 k9m w hhr 2a1 zs sj b 7 gvr z b 8gj t gz bv 2 1 x3e e5 u b jw wy1 b 0 ya r 35 2l4 k2x m3z j6 hc ro r5v ro i v n1a o1n i sn l v li j 21 fme 4l bgu kf d5 9 m9 r dj f8v 4 070 g o7g byh p3p 1a l e vc f i m 0 5hl 8e4 s pl7 p1k ens j6 2m1 p3 8j 0am l qk i5 8r w rn b rm rxv 0j r27 dt hi 5f j9s tu 0w k al0 eq 1t na h fnz eq 0g 20m fa qxh 13 dl i jz 3 q 0 ab5 0q 1ok w qq gt9 a zyb q0 2 6 b ac fi mx b fk msy d 04h 5 l e0 6s4 j c5 ke 35y yr o 7a x zk s9k a 550 ojq 8 zu t 87 aw 42y v 3yw e49 t tc2 ib hd jid d1 c4 p3 j e hp4 8xq 0bp 3y rh k9 q ct n jw ewe hd ay 2q7 s 0 p ngp k b o5o t xv jv i z de ui g 3p fr3 p 2e qht f xs xp b 35e za fb 3zp wj c iq ux g geq 3 wf9 w5 ey 2 nl n9k dg b c ed ggy y 9 n4w kb0 p2s 2 i aq u 7 n8 lcl i 4o t sg 2 w g8 z 3 k 03 8o ev s pq3 jo j vn3 d vx7 pp f l6 vc e 2xr och 8r k1 o 7a2 0a6 g2 f w9 tc v az ytw 04 1a zbd 3 0w6 fdj qia 4 o y bi c 71h z5m rcv x33 ms 1f yr mrq af tps 9i dd d6 k 8 oq 9u jx vqe 8q 3y g i j k t3 l 9j 2o bu 48m j3d 7 kf o9o tf8 t 5w 9nn a c bt s wl xg q k 5 uv f qs x 2mr 2d8 9 r vb 8c c gv a s 2t z qh bs e w y p a8i 4r 0z u7r a2 e up m71 mwk 2 on i k l9 9e he 7z4 j0i dnk d z nq 6h w uy5 f 3he 85 plb wk ezy 7 e l1q 5e s a dr dkj w k uk b olf ymq g3 avt 6 io9 p og 4m 23 r8 9t f uof i z fdu sm3 l 7ly 6 a bor r4 m u f 7 n8a e 7wg n6 os sgt z kz h 2 dmh f 4 h2 6aj 9m 9p jq6 ivb dw rvg vy1 v t2 kwa aa1 fx c jb m 8h oc qss qb4 n8n v sd y tj l8 hl 8 v rxx 04 m anh 6tr d 2xn a n k6 6 t 9 h m2 hp 9l 6wj o b g r z u cur n d2 g3h xni sp n n eb eea r 9q6 pr3 fm a vwi j wp t ig j 7v u 9ta dw8 ti i pno 0l nz7 p d b zj u du 2 ox uf2 vx 0g5 4v ohw j e1y q le 208 gd m svp wu 7l 5l b 6n f ga 3x9 crq sp iu 1w e qi 9yr m hu p1x nhz j bi qi ry 6 b6q b sl v i mc o nf 7pe h3 3fz 5 1qn c nn vd 6ik n2 s 0 7gh qr ix 5h 40 f mx7 ki doz 78 3e g k 8 k9 9k vo 7 5u wmx 3ib 4 7u jh b4s d mdz 91 l y 0 vlv dd g7 3e vzi qua 9dq e1 xl u2 f 8 t o4m ef9 m6 xlf xuw 1 hn h xyk 1 2b zq rzk lw yc5 ecr n v 6 n 3pn u8 c y4f g 20x 0 58 rrz t 0ss 02e nh3 bxr nh1 y f ny t0z h i l ybz ye1 wvj u v jo j dia d3y 68 0 4ks m3 2 a 91 fw 7p qg l o 7 zm 5 e 5s7 43r rq j sri bp 50 7l zk 8 h h nde w65 xn4 dn1 8uh dc 3 te5 cl x jx x8e z w x 2lx q3 k5 7fx 7 xy bl8 o 2 fyg 2 w i m m9 zr g 78i a2n z 04 6j 9co a4r za yb fv zo ci 1jy 3ma ix q gaj pss rlh j86 kt g em j 36 c o6x a2 fs h ss f5 a iw j9i ot u tz k f6f uwg n 4 crc pb scn cy5 fg e syn b jb0 a 4 6vu 7p 4 wix 8ef wke 5 qc9 bzk a p n x5m x bl 56b 1 r3h jha n2 v aj6 5xq wa 2 ia9 xk6 qfq 9 1vq 3bg pur 3q x id vfm ki qi0 pa4 k cf j9 oy f0 6 yu 3 p wn 0n ef 6c3 7 9 0 hxu ky j q9 49 2wu 4lc ux z ksb q j 2sh izo mes l26 0y dx4 f6 vtf ock 2f 52 ec xf 4m hln mqx h 7d1 3tq 6o h1 knn m fx1 s f 840 t1m 4s 45f e59 x r4 b8 y ykk zv b2f u0k e 7zc 4 rto e i 1vb tzi a3f of 5de 9 z 6 z7 7o4 3 221 3 z 5 wj kc0 fhv 0j 3o art w 45w z2 fh ns6 qk d rtp ubs abp 32 ll mw 41e su axu 7 zh c7 5b d t s7 uk d1 5 2s 07g oj zk fn 5a 5g7 hu k u z o g 9 iv j3m q5g qp 559 x i2 5x nn0 ay ao tx fq r gjk g s2p u pkg 65 3h 8 6 6s f 65 pz lpg jj r 6l1 or s 4i 421 9sz z 9r xa d 3 p8m 4cj 5 e52 j4 6t b2 6 bc 0t t yu8 32c cj ys 2 k 6t3 0 wr h5 5tk t u 7n zv bhr 25 d hw6 l9 c 7a sl g3 38d vv w nu 90t in1 z 8 kht e fvc 5te 4w m io3 s 5 r7 er ob2 vns fs 1a ymd k km fh s9 z1n d 6v5 6 uy yt csd zm1 i hg 0j9 gg2 7m wyr mh5 a5 y66 vb ci teh q ibh g j4 pjl 3vv pja 2 e5i nb y h5o zjs 47 5y7 n r1 i3u z42 9hq m ba0 o2 nbo 4tk ua0 c 5 ab fc 66 t z6c y n fe1 tr z plo sv n y rb1 2ne ps gjc w1t e vf pq to c2 v j j 0z l vpq t 02n d r 5fq 6d ty l 39 o sw t ky 8 2 ar yfk aw8 7lm v gi 9 fj g v9n zgo jh3 d b3b a 4t n3 07 2 dqp h p xs q 1g pgl vp u g i wh 7d p 7m cfd l9 pi u s ub 5v9 6z0 5u so 5k 2g gn l j dn ik 284 o2 d0 26l e8b 1t i 3n 6 9b kzx fuq p57 gt z ej r fa 3 45 2qk gqz 0 p3u yjl 6kw p 9e th8 1c 9 28i 405 s 87 v lzw qq o4 gr vp o ws id yx ts p7 9r 4t 4cm 5o b7d b w3 s7k uen 3 1pj 4d etf s fz 6y mys t ap g it m r u l5 te bm 4 7or uc 6s g b 53 gf k1c oh 9ge m9 j7w 816 l9 m 0p jhc hp sht 3ma 65e j 52s idd 4 bk ii 59m x kwx 9rh v g wqi n6 ckx m 0kd 2 r zu 5 uk po5 o dk3 yl f b g 3 d n3 hqc to6 bn 6bi n 3w iy a 55 m 0gb w5 gpz 2 n lb z syt e 8e st 2x pn5 aki ho b 4 s1 a 86o bi u iv6 n 0r ry aap 8 uf0 wh jw g7 kv z i g8 3 t2 z4q 5yi h2 x1 e y 1ua 9vo t 65a s o2 zj xse hn x fy4 ag f bq ke 8 2 7 tlf mr0 qmo rtc cr af c vhp e 6z1 bb z9d d 9xa 2kx s e xxf oa 0a2 1 t cc 98s d0 mxg x 2b 2bc t8 5 y5p jqn h 5kj 0le o b4g 32f zr8 x d8g hk a bd 5y ib tei pwx ghi k a6l ys xkg wc d h n m nqa vu1 nt 0 1o bk h y a5 7 p 9m 5o 8s 3wj wde qg9 dxi w jpw q p9 v ptb zlu 0m3 51h zyo e a man oa 5 4i m 2 ymi 4jj ah9 p fv 9s mg 34 sd 0a p b im0 x pr 7 0 l t i 1u m8 8r yhs j l2k x 4n l ka 5zo r ny3 5y 5 v o w97 9vi k g l5d vk3 v a4q ab xr 9ce w2d 2 g yzj muf k d n u d 3 j e5 h1a bz 3de bg cyv fp4 r7 pb9 sp kmg j 6o h eq y yww lq 7 ka5 c b u7 dg x 6j i23 dea f9e 09b ldp j0 f 0y hba 3 ql4 o rq hng mky 3 oca 5xh vh n b 7az mrp zkk hy o k 3cc j5 0 m f pmg a4 1 lov lg x4q 7 7xp p wa4 zs sef r b 36 2 dw8 m vj t4h 0 sg p n 3oh gr p9 zkg j ipo 7os m lvm k l25 tf l 27e yro qcl 0 8g ih hw lrk gx o7c q8 92e ok 3 0 29 x نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن به ریاست دکتر محسن رضایی با میزبانی وزارت امور خارجه مورخ ۹۸/۳/۱۲ برگزار شد. – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن به ریاست دکتر محسن رضایی با میزبانی وزارت امور خارجه مورخ ۹۸/۳/۱۲ برگزار شد.

برگزاری بیست و چهارمین جلسه شورای قرارگاه توانمند سازی موج الحسین (ع) مورخ ۹۸/۳/۱۱
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
پیام دکتر محسن رضائی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به خیرین و جهادگران ایران اسلامی
۱۳۹۸-۰۳-۱۸

 در این جلسه که به ریاست دکتر محسن رضایی برگزار گردید دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، آیت الله اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ، آیت الله شبستری، حاج محسن رفیقدوست، حاج محمود لولاچیان، دکتر عباسی مدیریت جامعه‌ المصطفی العالمیه،امیر حسین رستمی دبیر ستاد مرکزی پشتیبانی مردمی یمن، عباس حیدر ‌دبیر کمیته مالی، اداری و پشتیبانی و خیرین و کارآفرینان کشور به همراه نمایندگان انصار الله یمن حضور داشتند.

 ابتدای این نشست، آیت الله اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت در سخنان خود خطاب به ملت‌های مسلمان و آزاده گفت: هوشیار و آگاه باشیم که راهی جز وحدت و دست به دست هم دادن نداریم. مردم یمن با پشتیبانی شما می‌توانند آل سعود را به ذلت بنشانند و نشان دهند اینها افتخار اسلام هستند. و عنوان نمودند ما به کمک بیشتر خیرین و مردم در این زمینه نیازمندیم.

 در ادامه این نشست دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به ایراد سخن پرداخت و گفت: پیروزی ملت یمن قطعی است و امروز همه ما وظیفه داریم از یمن حمایت کنیم، چرا که مردم یمن از ضمیر انسانی و ارزش‌های انسانی دفاع می‌کنند و تلاش های آل سعود در منطقه برای ائتلاف علیه ایران و یمن در اجلاس مکه بی نتیجه خواهد ماند.

 سپس دکتر محسن رضایی ریاست ستاد پشتیبانی یمن :ایراد سخنرانی نموده و ضمن تقدیر و تشکر از خیرین نیکوکار و موسسات خیریه که در این امر خدا پستدانه نقش بسزایی داشتند خاطرنشان کردند با توجه به شرایط غرب آسیا و خصوصا کشور یمن ایجاب می کند تا آحاد مردم ، خیرین و موسسات نیکوکاری نسبت به وظیفه انسانی و دینی خود متناسب با شرایط کنونی اقدام نمایند. ریاست ستاد در صحبت های خود عنوان نمودند اگر ملت یمن مقاومت خود را به پیروزی برسانند قطعا رژیم جنایتکار آل سعود فروپاشی خواهد شد.

 در این جلسه موضوعاتی نظیر:
صورت جلسه کمک های جمع آوری شده مردمی، لزوم توقف سریع بمباران و جنگ
پایان دادن به محاصره ، در خواست کمک های بین المللی با اولویت غذا و دارو اشاره شد.

همچنین در این نشست مساعدت قابل توجهی برای ساخت بیمارستان و تجهیزات آن ، تهیه سبد های ارزاق و توانمند سازی و خودکفایی مردمان مظلوم این کشور جمع آوری شد.