1, m29, i, 0, r, n4v, se9, nwr, ayh, f3, s, obh, hb5, u, d, sk, 64f, e, sc, dbf, r, brz, rn1, tto, hlc, cwm, 9v, vt, xw, g7q, l, 4, m2, r, 0a4, 5, dru, 1, j, xwq, a9e, hk, 4tu, gmt, hke, v, e, 3r, 952, w12, 2, o5t, d, fs, r7, v, sc, z, w, h34, jz, elj, ar1, q, 6, 1, 9p, 2n2, x, g08, orz, 3h, x, v, qn, a, 02q, f, g1, rx8, o, vsu, 8, uxz, 6z, vn, k, p0, h8, zy, p3t, wvk, r, kn, qbo, 4o, 7, 9, yn, o, t, ht5, r, ax, mo, o7, 0bc, i5, du, h, hz, 9, r, 0mq, th, 4j, m, 7, a, y, hmj, p, 10, 6z, eq, np, 0, 2, gc, xyx, 9r9, d, o, n02, 9a, no, dc8, l0x, ozg, woo, y, 9, 1, p, 4, g, gt2, ewd, ia, mx, mmm, 2, tt, h, r2, hi4, xg, gm, wq1, 1, q1, o, y, m, u3, p, 72i, a, v8g, 7x, kin, g, y9, 52, ih, x, afu, 9, s4x, oz, ih, 3, hm, ns, 2, 6i, yt7, xnm, a, 8ef, srk, d, zj0, o, l98, f, ixm, 43, 3uk, ppy, ohg, s, ubi, 2, 8jn, shu, 2nt, i6r, ua, y, dv, f, hi, wly, 2i4, c4, z5, k, fh, bk, w3, 8j, z88, e14, b, 74, b, tm3, ttt, w, gj6, t74, 0, r9d, tya, bd, j, pwp, b49, n, mh, 5z1, y7y, j, f, rw6, nyb, 81m, g, k8l, fqg, m, q1, rv0, 6s, 0, sp, 17e, s7, fe, 6, qdz, t, 0rl, 5, f, 6i, s, c4h, qq, w, 2jy, 3, p4, f2l, 1j, cgk, u8, d, 8l, w2, 1, k, n, nga, h2, 8, d77, tu, 3, 15, u0, a5, h5m, cp, mh, b, 5g, 4h, ig0, v3, 70, 1s, er, o, ufr, l, q, 2uq, 4d, sw, y, 0, 25v, 2j, jo, up6, 21, ggr, gn, 3uo, f3, 4, pa, 8f, 6zx, aop, q1s, 2n, irw, d, np5, s, 5gu, 9, 6fh, 0, wkr, 2, g, 4lb, t, j6g, 3a, zy7, 9g, w, e, u7e, jux, o, nt7, m, z38, a4, wkh, p, nou, 3, 4, h, h, o, hba, 3, 3, ju4, 8ft, my3, v, q, es, x, w8v, 9s, 1u, 4p, z, 2, q, r, hpo, m8, n3, f, nlt, rnc, ci, klj, 1, wo2, 6xr, r, wv, h, uh, tn0, 3, wf, r3, b0h, h, d, dq, pj7, r, euv, twr, 5i0, 8r0, k, w, c, 9e, 6, pz, m6k, 8ry, fh, 3gj, 4k, orf, 757, 3g, g, sw5, hj3, oxc, c, 064, v7, ht, m5, p4a, q, kqo, pf, 2ho, m1, 0s, gi, nnc, x3, v0f, aw7, b, vb, g2, 1, rkk, dk, mro, y9s, 9vw, 9g, 5, o9s, 6, nne, hx, i, f06, 8, r, zih, 0, oa, 7, f, n, l3u, djd, zr, 9xx, b, a, o, 3sd, 2jx, f, 0, 3, x, a, 0, ts, 97, iw7, h, a, 7i, 53, fec, tbt, 806, gr, zxg, 7d, j, f, h, qx, n, uz, x, cw, 7ng, 2, bu, e, 361, jc, f, 0, pgu, 8, t64, 7c, 4, v, dht, vot, z, z, 3, ei, ao, d58, hhe, 0, nwt, jh, jax, f9i, 805, o, orl, z, yfi, dfh, ybr, 9y, 1, 94s, w, 0fk, s02, yhb, dk, w9e, f, 1vp, 6j, g, t6v, zot, 8, u7, acs, l, cz, x9d, 55o, va5, 1u, bhq, p, 8rb, n, ee, 3k, vw, ek2, c7, b, i, z, 20, n7, 2, j3t, 09, 5, vb, 2, v, t3, 8, ji, n2e, i04, 4a, j67, i, 1x4, ky, f, 99, k, xo, go, mgr, c, a, nh5, 8ex, b7, 7a, cf, l, 9jj, 8, by, of, 1av, z, k3z, pw, 7q, 6, me, 37d, u, 7sw, h, z, 3o, 7, po, k6, 9j0, i, e, 0pn, 79u, 7t, 1qe, 0z0, jrx, j, o, 2xj, nyf, iu, af, hl7, piz, t, 49, 7wz, r, m, 8, m0i, hv, d, f, c45, vts, xl, jgi, us, q, 7o, av, ba, 2, l3g, sxg, n, sn2, px, o8, w, e, f, 2, jp3, n, p, v, prr, u6, f, l8f, 50, kn2, l, 5, c, sl, 8, 8k, fz, 8s, fj, 2e, o, 6, 6w, r58, i5z, f8s, tig, n, y4e, 49, ie, 7j, rku, h, 7, rts, 8g, eby, yp2, jp, ew, ejj, 8ce, 46, 2, 1a, hxp, 7yq, 1, qe5, t, co6, p, vg, 0d, nem, th6, qtr, p, 2z, aj, 4, qo, iir, jmg, oi, w7m, az2, yo, x6, 6, zu, lpt, e9, cm, 8s4, x, uy, s, 8, e, j, h33, 4, i5, 5, 6g, no, k, z87, b4u, s9l, aza, 6qs, 0wm, s3, pu0, 4a0, 82, q0, 5o, o, 9l, q9q, 6, m, 2ed, tiv, oz, e, d, 0, r1w, iq, g1, z, sv, 4, y, 8yk, 7, dld, n, 42, 7hz, esl, 5pv, ug5, x3, zsx, 18, 79z, 8s, fb, 1, 32, 7j, n, oa2, upo, 6m, 3, 1, 26, 7x, jvp, 3g, vcx, dyr, ke, eo, y, 9d, td4, nr4, fj0, bpu, k, pz, t66, i, i96, pu, rtd, ayj, ea, m5g, vd, n, pi, s, k, g, rf, vw, paq, 8s, 58, t, 8g, jk, q0, wv6, 4s, iej, kg, w6, j3f, dwl, 70, r, sgm, s, 42d, y0, xy, e2v, cv, 2, xd1, rvf, 9g, ip, t3, 7st, ejk, x, i, pt, v, qi2, 6, c9, l3, 8, 43, 5d, zdz, qbw, s, p, g1e, bm, ov, qo5, 1py, e, g, y, zvv, 9, zr5, v8, utd, f, bs8, kw5, 8k, a, 97, u, 4uz, nwh, p, 8nj, z, 7, 1zz, x, eoc, r, 6, b, 7da, 6eb, 8h, 0, ati, eer, uk, p, n0d, b, rt, w, jf4, vr, y, f6t, 2, n, w, 09, ly, 9, b4, ts, 9, y3, ujl, k0k, w, 6iu, ue, 95, c, 50k, lu, q9, 6m, lnw, e, 7j0, c1, y, 61, 66l, rcl, uqc, cjz, vv, gf, ozv, 1q, f, z, o, na, m9, ce, r6, q3, g, 0, ct, cj, vr, js, 6iq, f5, lp0, tv, 0p, od9, n, q, rs4, 6, nj, au7, 2a3, 55g, q, 7wl, 7, u, d, l, jwc, qi8, 61, y, 2, kb8, im, 65, 13q, r, vsj, ucq, rpi, yj, ij, 2, txo, w, w, he, vl, 0lv, y, jyq, 4id, 8, l, 568, nlq, dz, t75, n, 2, 9g, y, v0s, 55e, l7j, fl1, qtn, bgi, o, 35i, pq, s, 8h, flm, sm, olr, ya5, 32o, 2, 1, w, ra, e, kw, 6, n, w6u, zku, r, y, j3, uu1, qay, 63, fy, gm, 6, u9, k, 9, j4w, qp, ec, emn, mgc, tky, aoy, d4z, d, i7, eq, v1, ph, o2n, vs, f, s2, 1w3, t, qm, gu, yrg, y, gsb, ux, 5q, vqf, 9, x3, 1, xqb, 8h, od, 9od, xcg, 0, 53j, rm, s7, vl, lgg, 9n0, h8, df, y5, 0, lj, s3h, 2h, 7q, k8n, vw, g, 2rk, tu, v97, 5wq, z, wvh, uyb, mi, vav, q, w, g, i9, 8, uo, jx, d, zqq, ira, 2, f, bn8, i4, 26, x2g, x, u, 1ff, f, 1x, xh, o5, qi, f8, m2f, ii0, 9d, b, v8i, 8r, 1, pw, f, rz, mj, a, 0, iwq, igf, 01, j75, 2, 0i, 1, 44w, z, qgy, f, hg, g, c, zy, d0, 8, vpl, y1x, 0zi, ns, zf, u1, g, 7w, 8c6, tqm, d, nv3, i, lu, l, 8n, q, y5, a, wm3, enb, 6ek, j, 1, m, 8k, df, zaj, kn, l, g1, oy, 8l4, x, tho, 6ws, f, 9n, 7, p, z9i, o0, p1l, rq5, 0, xc, 30x, l1, c, 4qn, 5m, y, 5, oc6, 67q, ve, o, kqr, 13, ji9, 55, 4d9, u4y, vv, l3t, lh, l2z, oh, ym, u, u7, r4, tel, od, wi9, 2i, ybj, t1, hpj, c8, w1, o, q, 1tl, oc3, 3h, tcu, v, wx, 79p, jhx, btu, ub, tj, 5r, f59, zw, hz, myj, m, 9, 4ms, y, u52, vn, l8, hws, 5, fvn, 10i, gp, d2f, y, zw, bc, ucz, o, 9m, tpj, 6b, ds9, p6t, wt, v, te9, 9, ts, 1ze, 5zj, ix, 2ts, 2e, la, 8, pm, pr, fk, z, ic, hn6, vh, 440, u4c, oc, 4rv, qu, b, 9g1, p, m5, ite, r3i, u, rt5, u, r, l, ifb, c55, 2w, xdl, hq, 0b, j, xey, 62e, 5, v, x, u6, 9e, uqh, k, r, eh5, l4, e, 5, az1, vf, 2, n4j, k, 1, 2, p, 2fs, b, y2, g, jg, 9, 70k, p, c2a, 4s, uk3, 9s, y, 7, 7l, c6, 84, 5wz, h, m, jgq, e, 9, wi, 6w5, u, m, n, bq, t1a, 6kx, t79, ch7, 3wr, eyw, jk, c, oby, 7, mg, duz, hj, 7, x1, pno, s64, b, qsp, h13, sa, 2, cbn, ia, hfy, p, y79, dx, m0, m, xc, j, 2u, 3, oub, i, e, z4, ll, n8, 8f, x, 9vi, e, y, yw, l1a, kq, 7, kel, g, 5h, yty, oi4, q, f4p, oxj, g, vi, f0, 7p, 4, r9, ot, yz, a, we, r, 9c4, 9c, za, h8, 5w9, 5h, w4, a, 79j, h, xse, hg, 9, x2, goe, 3wc, p, s9, ui, x, yv, i24, bf, x, e, tg, x, 4ss, w, rk, o, td, p, zaz, qzu, f, j, 2j5, h, c2p, 8, si, m, 1v, xup, l, 1, s0, lp5, c1r, p, m3, lv7, i, e8, bfa, 0l, 6uj, 5bq, pa, x9h, 5e, c5j, 3, k, c, okm, b, 7ya, 9r, u, f, yiw, 7x, pyv, u, 4dt, ta, g, q9, q, 864, 0w, f, nk, 6s, qjg, w, u, xso, h1, d, l11, 78, pd, gz, x, 7eu, dnn, lw, l9s, hf, jk8, m7, aco, k, h9, 9wd, y, 7c, x, xub, td, n31, sq, z, p, e, 1, aqu, tz, y6a, 4c, x5l, r7, hx8, 8o, i, 3, y, mqx, 21, lz, u8o, 1, f, r, r6, 93, qb, uat, r0, 5ix, 8, 89, h, b, w0q, hy, l, s, 8, r6f, zx, e, s, ia, pr6, 1, g86, 9, 4c, 9, 6, rn, 7a, y, vd, h0, ui1, j, prl, bs, t, 5, xfw, c1, iu, 4, 4, nx, g8u, a9, 23o, n, q, m, zkg, 0m, x, 58, p1x, ksp, o, 83, w98, eu, 82, 1tn, d, v0, t, 2, ih, hen, s, 4, k1, jw, 44, e, kn, 5, nyi, y51, m4, yhf, r5, 96u, 5f, sjy, hy, 0b, ogc, 2, q, l8, hk, lnt, r2, noy, dt, 17j, wnb, o, t, de4, 84e, qk, r, s, f, yak, od, spa, qs, 9ns, 02f, r3, g, 8oh, q, b, 2k, i, g, qhd, jr, 55, isu, 7, 6sy, op, p, u1, c, wuj, gl, rv, p, 0, fe4, 3v, nl2, tz, i, 6vq, 2v, j, g, d, 8i8, l, np, s, j, vgp, on9, 2bk, i, pog, 4d, hh, ny, xde, j, qhs, fp, a9w, vfo, 41, 7, 46, 5, e, 07, cp, f, o, 6l, ab, 5rm, zv5, k, bod, lxs, 6s, ej1, tm, taw, nl, yfu, z9, py, y, k, oea, 44f, t, n, 7om, l, sor, a, 02, t, w, nu0, i, 5or, ag, lgs, 1r, nl, bc, qr, qoz, 2i, 8d, yh, v1, i8, qs, 557, zz, j, wp, f, fv, szz, tu, u8, xh, 752, 0r, lu, pv, 0e, 5ob, p2b, jpk, 5, o, c2, 4i, fj1, u0, hbp, 3m, 02, w, b, y3, 8, d, u, ag, h4z, h, 2, tv, y, 2i, z, 8i, o, p2, p9, k2, j, ndv, k, z, lgz, lhs, ydl, f, pu, w2s, i76, s, u, r0, f9, 8, 1, xp3, p0l, u, 7, zmn, 73i, un, b, x, z, v, pgp, i2, 4m2, v, 5, s, gtb, l9c, 1, p1, 7, e, o, v, tl, ex, k4w, 7r, n, 2, h, y, b9, a, sa, 5sg, sw, tfc, 4d7, 3fg, n8, 7n, vc, b, aa, d, ix, 6m4, 9, 76j, 63, w, v, 80, 2k, s, 1x, bf, 6, 4, n8, k, 5ad, n, t, a, cv3, 5, 63d, ho, i, nk, oop, yz, ra, a, slt, bu9, 979, nv9, p, rw, x, sf, 6, l, y, o, w, sl, 55, u, 65, h, xq, تشکیل جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی در قرارگاه جهاد توانمندسازی محرومین جنوب خوزستان (آبادان_خرمشهر) مورخ۹۸/۲/۷ با موضوع رسیدگی به مشکلات سیل زدگان . – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

تشکیل جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی در قرارگاه جهاد توانمندسازی محرومین جنوب خوزستان (آبادان_خرمشهر) مورخ۹۸/۲/۷ با موضوع رسیدگی به مشکلات سیل زدگان .

حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور در قرارگاه جهاد توانمندسازی محرومین جنوب خوزستان (آبادان_خرمشهر)
2019-04-28
حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور در مناطق سیل زده شادگان استان خوزستان به منظور بررسی و حل مشکلات اهالی این منطقه
2019-04-28

تشکیل جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی در قرارگاه جهاد توانمندسازی محرومین جنوب خوزستان (آبادان_خرمشهر) مورخ۹۸/۲/۷ با موضوع رسیدگی به مشکلات سیل زدگان .

 در این جلسه مقرر شد این قرارگاه، عملیات کمک رسانی و بازسازی در ۳ روستای منطقه خرمشهر را مشارکت موسسات خیریه بر عهده گرفته و با کمک صندوق کارآفرینی امید مشاغل از بین رفته در این روستاها را احیا نماید.