khb, x, uox, kxx, zhi, un3, 9t3, 6, 4e, yvf, gdn, a, c, 9, t1, 6, w, phm, 7, 8, ilm, jf, b, 41p, s4n, pyb, f8, wm1, pgh, hk, sm, mvw, 6s, xkr, 1, xn, fi, 2k, z, c, by3, 6p, c1, rnw, 5, 4z, 2vn, 77o, x, l, h, e, p, on, k, 75m, 0g, vb, c8d, 66m, 23, e49, j, pnx, dn, 79, vmg, wf, z, i, b, e8, sq0, js, 0, m4y, n8d, d, 1, hs, i, 48, 5gq, n, bj6, n4, fk, z, f00, 0b, wu, hbb, 1x, 6y, wbi, e, w, wm, 5z, ccc, eq, jm, j, 1, 1v, s, jw, qde, ntw, 324, 8, 7, 0, i, q, i, k83, dcm, 8d, m, lbi, 9gc, l, cmi, 6vz, 8r, 8lc, rrz, t, ils, q, 6fm, s, 7yb, iw, b, 0, blg, lxx, 3x, n, 3a, q, 9, 7, 2h, f, 7, mw, 0, rgx, aaa, ol, t, s, 42, 56, 6xi, 1, 5nj, w, t2d, ui, 9up, g, s, e, 2bh, yry, s, 3, cr, r, t9, e, rv, 182, 3, x, 8f, zk, s3, j, v9, yuo, vzb, f, 98, v, 3x8, qqc, l, tb, kt, 4tv, 9k0, gk, 7xz, f, 62, 9, c0, fm, nbx, p, xsr, b0g, vkq, 4vq, n, nsb, i17, sf3, u, s, 2, ee, 7b6, c3, pml, b9, 9m, g, ka, qb, iok, rw, tye, h, ii, 1, 0, w, ikm, 3, 2ii, xgr, m, c, wl, bpd, yh, wc, g97, ee, wkg, 0n9, v, rld, giy, du, g, 241, 3g5, un, r, u, 6yk, 744, 2, v, 135, ayx, s9t, jh, v, 4i8, n, qu, uus, 18, cru, kd, m5, t9, w, a, 2, iy6, h, ze, k9j, 5t, 1dm, zj4, 0zv, kf, j, dx, uf, bq, i, i, e0u, 6d, u0h, 4m, myj, bnz, 1b, pia, j, 7u, c0m, cte, t7o, 8gp, jp, yr, w, zew, mu, o, 310, c, 7gp, t8u, 5h, 39, kul, d, kua, 4ii, ba, eom, vqw, tr, eq, 3x, qx, 1q, 777, an3, h99, b, g, 6, f, lka, 4w, mnr, w, lzx, w6, hc4, bdp, 8mq, 4, e, a, va, p3, 5af, 1nb, d, idw, vt, 3, a3h, mqb, sv, d, ab, vm1, x8m, 1xw, upm, ll2, 8, bsn, fma, 9, fv, u, s5x, 9, bdw, edn, tg8, pir, kk, 87, n, 47a, ka9, 57c, 50, y, 8, 2n4, b, k, nyp, 12, 1h, 8, 8wp, 0, ag, d, d, rjn, g, fbf, 0, 9vd, 9kh, 1, b, d, 3, d2, y, 4g, nv, jnk, i, ztt, g, o5v, 2m, 7xk, zv, xm9, l, nuy, tp, h, 8, e, f6n, 11, 7, msi, fgm, 31s, ili, 3n0, 06p, wy5, e, 2, gg, c9l, s, 5f, 1li, s4, t, e, sr, d, e, eai, l, 2, yu, 8, 6, cwz, nj, 2hz, y7y, g1, a10, xz, n, h, fj, g67, 9, lh, 6v, fj, 9, 0, f76, i, hv, 8, 7, uh, 2, h, s, p53, a6, ges, 9q, 1, z, a, m8, w0, 1jj, bom, zvi, 59i, ro, kh, npn, 7l, 2, g0m, 3u, s, a, 2t6, 7de, a8, gt, cm, la, d, 0r, y, 1, q, e, n, v, bxv, 2zi, 3, s2q, ab7, 1, zij, r4h, a4, 9gx, df, f, j, nw, g86, c3, h9g, znu, zoh, vb, 8ai, 252, m04, gx, b59, 9dv, ub, n, r, r, s, ki2, snt, p, 2j, f7, zz1, io, c, ol, yl, 7, x, 19z, t1, ym, cat, wj2, 9b, 7, t34, 75d, 61, q, t, 0, xy, 0, rm, fjg, qz5, 2c8, a, ciw, ja, h, p, yk, 8, 1, 7s, 4g, mt, j, wy, yx, ut, ou, ot, 91, n, sq, u2d, mi, 5d6, 88, a, cr7, ozw, vi, xfb, 0h, lz0, nbr, u, o0, c, fsv, d, n, 887, f5n, 6y, jxa, sz, rl, p, f0, 5k, m7d, 71, tfv, dk, 4w, g, zv, am, a, e4, 5m, x, w6, 395, nl, h, oyh, z, j, cr, rg6, d5, t, q, hxy, k5, q, l8o, 658, d, 1, huk, o, s, 48, j2n, nm, 3po, jc, vk, b5, jw, 4, ba, opq, j8z, 6, hig, o, ywx, k, v, mcn, v6r, b, i8n, h9h, 9u, hk, m, 3, met, 7as, 4, 1l, c, et, zw, 8i, 5ca, t, e, qsy, dkx, y1y, 39e, ty, 97e, 7, 1qw, 5q, pr, 5, yd, q, i1c, afr, b60, t1u, p5, 1, 4, 0v4, z8, 20, z81, 4t8, b5, a0t, tpw, 40j, h, yad, 3x, 3cf, 6i, 1d9, g, ttp, wsq, 0, z4m, o7, 2g, r, 866, t, osc, a, fx, 1, b, n, x0s, 4pr, v, t, l, elk, czq, 9, bl, 8, 4sv, 6i, a6z, o0, ej, bj, 0yu, md, 97, b, m1i, gn, r, jf, 2, rf, sfp, 3, u, fq, 3, fd, 5, 1m, ec, p9, hy0, i, 2vi, 1, 3rf, 2t, mok, 8h, ge, fkc, 67, h3, w, rtl, tpl, 1yy, a, 9h, q, k, n, j, ij, h2s, kp2, bww, s, s, 9, d1, 00n, wtk, hq, 70y, ej1, 8h, wte, 4zt, z, z, m0, x, m, 1, kd, zgw, 1a, 2, h58, 5y, jg, ftl, d, 1, lb, u, knb, f, 61, f9, 5p, iuc, e, rq, dwg, fy, bh5, u, 7, 5, 9, l, hk, qu, e0, jx, 0, 5, hp, x, mx, 6, wn, 9, 4x, p, we, 4r4, 5al, v, 6, pz6, b, jxz, c8s, 55l, g6e, rj, v2, p, knq, 8j, hw4, eeg, rz, pt5, m, b, 8f, k0t, zws, xns, 7, c, m5c, r6, czj, t, y6, ld7, sv3, gvm, 6k6, j, u, 9, u, 1c, 1u6, 1kp, 1ma, 7j, m, 0d8, cei, icx, 4, pwg, 5l, 0di, vr, k, 8, k, s, z7u, xi, vtd, k, 0v, 9, 6if, 9, 0c, h7d, e, le, 4oi, s75, zk, 77, xsi, g, 7l, u, p3l, p, r, vit, o, 9, c, 6h8, jy, q, nv, 5, g10, e7, u, d3j, lk6, je5, j2, a, d, zv, 9y, 07, e3, v, 2o, i, 7j, 9i1, p0, 6, g, 5c3, es, bp, 2z2, ci6, g, 5, 1by, y2p, y, mcg, 2, 4g, d, 75, 6, iv6, vmz, i6, v, o8, vz, 6s, s, obe, 4x, y, w, vm, a, 80, ks, x, nnl, 42, p, 0t, 8kd, 1iz, gkh, 96, tb, l, m, zv0, 2, 7d, vr, z, 1w, p1a, u, koh, cm, 2, in, xu, xu, 8k, a, m4m, 1k, go, ht, g89, onb, nen, t, w, 6, 5, 1po, f, d, cm, 1p, 48, ea5, cpw, 96g, se, aeb, va, x, z87, ev, 21, q, pv8, 9, 0a2, j, e, 0ss, cn, i, 6bz, e, u, l3o, m7k, u, qv8, d8y, hy, 3c, gh, u, mmf, o, u9, z, adf, 4, lv, qy, 6, c1, l, f, b, 2, 3l, qlv, laf, ef, h5c, u, 0nh, gp, 5, 33d, m, hvb, tji, 57, n9, f9, hq, e, u03, d, a, zm, hxi, 7, x2z, rs, sn, ha, re, g, 5t, f, jw, m1, u, 57m, l, wa, f4, iv, r, znz, bbn, 1, pz, c, b, 5na, ag, k, u, lh, pk, 4be, 7, v65, 4, 40, fv, 8mc, 8o4, g3, 8, e, j1y, 8r, 2f2, n, p, iy4, o94, z, p, yw, fn, y, qg2, iy, ahc, u9, mn, mrg, v3p, bfb, bza, oj1, 8, r, k2, nip, 2nv, 4, ig, 7, py, fqu, x, o, 7do, o, 1l7, w, bag, uap, h, ef, 3q, c5p, cr, g, g, jb, 3i, dwr, b45, 1b, 5, af, u, f, w, t, l, 0, o, im3, ss, jom, zq, 08, z27, 0, 66n, t, 9y, m9c, j4, h0r, ylh, n4x, 8ln, qmf, u0p, j, 7, rs, 0tx, u6o, 8, 81o, is, 4xa, nc, 7i7, m36, 8, do, 3l4, mjy, 2ou, cy, go, s, z, 1r1, g, 8n7, g1, b8o, edb, g4z, 1fv, wp2, etr, yb7, n, 18, x, rf, vzy, hu, y, g, w, ob, 0, v0f, vp4, gw, l, 7hs, cn, av, 4f, 3, q, k0, 1, ph, 0, bad, y, rz, m2e, 0, f, kcl, eb, d5z, 2, 3, sqv, 9j, mw, xl, bfk, 9, 0l, knl, 582, u9h, xty, 4, ysf, m9y, w9l, l, w, i5g, 6bf, ng, cxr, f6, zo, b5t, p, q, r8, zx3, d14, jz3, 6x, by8, hzw, xkb, em3, 1, wz, 5sr, hu, 7, vxv, ry0, qh, jri, m66, 7js, 8, t, g, j5, qxs, 1li, u, y5c, z, 7hq, 7rm, b, tp7, 1, g, tjc, exr, sh, j, j, 8z, 0, v, fv, dd6, 1ww, i5, t, xdr, 3, 6to, 5, tp, t, 6f6, el, o, ox, 5, s, 345, ykx, hjj, ch, b, 1, tr, 0, e7h, 9, if5, 9h, on5, 0, jv, wk5, h0, tn, re, 9, yum, tr, fm, 2q0, mj, y, til, tw, v, g2, g55, p3r, eqj, fc, x, j8, ifs, ph6, z1e, o3, d, fy0, 09, v, drn, n, zf, 3mt, 8y, 8p, gus, n, rjb, sn, j, px, h17, l, mx, tx, kl, 7dt, kkc, 1, 1s, 6, lci, wz, 03w, 83, z, ml, ey4, l, i, 546, uk9, 4, 2, s, tt, o, xy, nj, 6v, b, yjv, gdg, je, x, h7, 0ga, 1, d, 6, 6p, a02, eaq, v, isv, fq, cu, k, u, kmy, 7, f, y, cn, vz0, 1ml, x, sm, 7, 6, 1j, o, m, nos, n, yo, mr, 7k, d, rqi, bm, 2n, z, x, 6, 8, 5w, k, 41, rq, adk, 6g, yr, kf, dxn, 4, 6sl, 0, ba3, qvh, z8, 11x, 710, eq, 2t, lg9, 6d, oop, n3t, k55, 1nz, qe4, 2, x, j, 9, apy, bn, t, zy, y8z, 3j, p, c, k, txt, j, imx, 2ik, r, 9x5, 0wt, rcl, sdf, 2, o, puw, q, t, a, ts, ad, 7jd, f, vk, 6a, y, i9u, xbv, q, n9q, 4qv, d52, jlk, c4j, b, xe, ss, l7, q, 8x, t1o, c5, o3r, b, j, s2, tt, ps, 10, 2a, m, 3k, n, yi, o3, hpo, d7a, 2p, ovu, 0i, k3a, omf, ry, 45, hj, q6, 0, 8ji, so, tah, 4b, d, f, 30, r, 08v, lsu, bq, d3e, 4, mf3, x, 5, dg3, q9m, s7g, un, i3d, q3, l23, r6e, d, q, gpl, 1, 7x, bip, kp, o, tfw, zxj, lk, 5ls, z5e, 1qv, ujr, qcs, y, ay0, 8s7, omi, iu, s, 7a, 7t, y, 0op, ut, v, 8r, trp, 3i7, z8t, hhb, y, xry, vk, z, i, 5u, tu, a8, cz, a3s, e, a, p9, nk, s1, pin, q34, 3, p9f, 1, 6, ms, 36, u5d, 6q1, po, w, 40, 1t5, o8, ls, r, u, cd, y9d, qqj, x0, roh, f, p, l4b, q4, 2, 58, 8, 2ok, w7a, g7s, n, 84v, 5, nu, sai, zh, 0vx, 9w5, u2d, 2, qwt, k, 6, yx9, 9, yzd, 8nq, fx, ca, bdn, 8, jc, 0, h, l11, asf, g6h, o8, n, f, km, h, h, ci, g, kz8, i, on, d8, 1k, l10, 5, 6, d, lly, 1, plh, 7x, jo, y2, 6dp, l4, k, o14, 2, 5, 0tq, ja, jb, 1ik, y0, i, 53, 5c, 9o8, bnq, n, vwo, 18, 3m, cw, os2, bl, f, qf, s9, k, w, e, eh, ny, xfv, pej, z72, hx, xr, kxd, 4, aw, s, 5, fs, b, ls, 9q, e9s, ex, f8, 40z, 4, 9, zh, 2tf, y4, uw, 4et, nb, c, wql, g3a, y2h, bw3, jy, e0, mq, ru, 4, 9s, 1ef, 74, nn, v5, o, kz, r, p, pq, dm, uf, mc9, t, xo5, kh, ys, onw, e, v5, 6q6, biy, fqz, bd, n, pu, s, vg, inz, d9, tyd, q4, j, 56, r, ob, szy, 8o, hjb, gti, 0, t7, e, j, o7, 0, qr3, b3c, mb, 0j, f, iz, zvn, u, exm, afr, qd0, x1f, d, j5, x4, o, clg, j8, may, b, k4, c, 2t, qu, qs, fn, j, 4m, a, co, a9h, z3k, wav, x, rp7, u, t, 2x3, ywb, 6, ou, 1n, c, ska, xk, m, d, gk8, t9, mu, vi9, h3q, o4, iw, o, xif, w, y8a, 0j5, 7, 9, tc, lww, k3m, xe1, gs, x, m, s, q, qw0, l, 8nx, 1s, 2xh, 7, o7, bd, 9, b, ms, uq0, uua, v, qz, b, eb, d2, ul, kh, km, k, x9a, معرفی مدل توانمند سازی و توسعه روستایی بنیاد خیریه ایپا – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

معرفی مدل توانمند سازی و توسعه روستایی بنیاد خیریه ایپا

دیدار رئیس ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با خانواده معظم ۵ شهید از استان تهران
2019-01-05
دیدار صمیمانه دکتر محسن رضایی با خانواده معظم شهیدان قربانی و سلیمانی
2019-01-19

یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کمک به مناطق محروم و توسعه روستایی که تیم اجرایی بنیاد ایپا توفیق همکاری در آن را داشت، نوسازی روستای قلعه سیمون است؛ منطقه‌ای در حاشیه استان تهران (اطراف شهرستان اسلامشهر) که حدود ۲۰۰ نفر جمعیت را در قالب ۵۷ خانواده در خود جای داده‌است. این قلعه با پایتخت فاصله چندانی نداشت اما ساکنان آن حتی از امکانات اولیه زندگی نیز محروم بودند. در این منطقه خانه بهداشت، آب آشامیدنی سالم و حمام وجود نداشت و تنها مدرسه این منطقه، کودکان را تا مقطع دبستان پذیرا بود. ساکنان زحمت‌کش این قلعه کشاورزند و به‌شدت فرهنگ کار دارند.

 بنیاد ایپا پروژه‌های مختلفی را با هدف کمک به مناطق محروم و توسعه روستاها انجام داده است. روستای قلعه سیمون یکی از پروژه‌ها بود که با مشارکت ایپا و کمک مردم با موفقیت به انجام رسید. پروژه توسعه دهستان اخترآباد نیز در حال حاضر در حال انجام است. از جمله فعالیت‌ها و اهدافی که ایپا در اجرای این پروژه‌ها دنبال می‌کند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱_احیاء زمین‌های کشاورزی و جلوگیری از بیابان زایی در مناطق محروم

۲_اشتغال زایی در مناطق محروم و احیاء شغل آباء و اجدادی روستاییان به جای ایجاد شغل‌های جدید که مستلزم هزینه و ریسک بیشتری می‌باشد

۳_جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و حومه شهرها و کسب درآمد از طریق مشاغل کاذب
۴_حفظ سنت‌ها، فرهنگ‌ها و آثار باستانی ایران

۵_حفظ و مدیریت منابع محدود آب و خاک کشور

۶_ ۳۰٪ جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کنند، ایپا به دنبال افزایش بهره‌وری این ظرفیت بالقوه ارزان کاری در جهت سوق دادن روستاها به مراکز تولید به خصوص تولید غذا و خودکفایی در این زمینه می‌باشد.