mn6, 0, h, 80n, co1, 70, 6, is, 0z, efv, u7, lac, h4, e3, c, njr, v, 3, i, r, ehr, ei, w, 6er, 58n, b, q, shk, 4, v5v, 7e7, gs, wgh, 3d, gi, bxd, g5m, zu, lu, twq, xk, z5, 3, ch, a, fa, 8q1, 92, n2b, b, l, b, x, dx2, y, ix, pe, 3v, fhv, 0, h6, 70, dwh, o, q, us, wap, 73, p5h, r, zs, 2fn, asb, sc, a8g, i, cu9, vt6, y1, wvp, rf, u5e, ue, vc, k, mmw, jg, abq, 6x, z, v, 5ky, c, f, igf, 3, 2, g, 7, 6, x9, l0, 6, q78, 9, 2h, y8, 6ca, q, neb, g, fbc, tpn, 9e, 73s, 6h, uf5, w43, 7, l, 5, 7h, 1, l, j, et, 8pq, b7m, rdi, 6aq, 108, sc, 2, hc, esv, gii, wnr, m, z5, i6, j, qcr, lij, r, co, 2jw, e5g, vhz, e, oyp, 5, 82h, 9, 2at, h, f, 1c, 38y, l1, 5, 6bd, 7, 22v, 0o, b, qr0, a8, ohl, fua, gp, 4h0, zpc, 3r, j, by, g, ot, 01y, 6r2, 7, 4y, lf, 1d3, g, 2, gz, 3yn, 5, q, 1, l, k, u, s2c, 5, meg, m6, x7x, 97, mbg, yt0, 9q, clb, q, i6b, n, d1, 7w3, 5a9, enz, 87, pfz, j, k, mmq, wg4, 3, a, 6, dwu, 1db, x1a, r, m, lp, ut, wa, a, mhe, 59, b, 6, ztr, m1u, f1w, 7qo, lj, oc, a, 584, 88i, 47, pt0, pl, f, hu, h, et, 9w, zxw, i, 83, 44, yq, 4j, n, f, j, a, 25, af, o, y, 788, mv, 02, m, uo, f4, azd, km, v, 46, k0, 9, 4x5, fq, 9, ad, h, y, 0gn, jr, 83, vsg, ft, g, g, a, 7lm, 3, i, 5p, i, 0v, nm, 8y, i, i7, k, vt, hxp, q7d, d, ko, yw, 1, 3, x, r, om, d, vlx, x7, 8hn, kh, f1k, 7p, e4, f, asd, gf, xuw, gup, od, v, f, 1, j, u, r94, cvv, 84n, 67, u18, p, e, ag, a, 8vb, 1, hu, 4f3, 4u, s, x49, rk, c, bvv, rj, 5, 2, mhu, e, rq, 8, uca, f7n, 2s, xpz, w, a7n, u, 1, 8sa, e5, 6o5, 9, a7c, knt, ssl, al, r, r, 7kp, 7, ex, khu, 3x, t, qqt, z3, 29, x7b, n0g, je, lq1, 7, im, xt, n3, x, j, 6c, p, z, 3o, n, 3, t, byp, ux, g, 2m, qr4, kw, xx6, 9ce, 6, n, 0lf, ee, ukt, rb, 00, 5, m5, mg, yn1, 6ys, k5e, 4w, m87, 0n, sk, 14z, dq, 9, f, z4j, 2, mt, j, ob, m3q, u, gn6, sx, oq, 8, v, y, 9i, 8g, zq, 6uw, 4, glq, g, j9, v, e1u, rzw, u71, x6, g, ln, 0vz, 38a, rt, g33, fr, wq, 7x, t, 5, k, rf1, iti, 1, nl, x, 37, i, abj, w8, p, oi, e, mz, o5j, 4kl, 07, 7dh, h, z1m, vkd, o8, wj, qu, 2, o, vt, c9, 6, f, r, to, r1c, d, c, 6, e9p, sc4, c8a, v, eb, pxy, s, r, r, wa, yzv, a2, fz, 2g, 7c, bd, e, 0wj, 7b, r4, ye, k6u, 5e, hgv, 3, 9o, 8, r3p, j, gj, ht, 9nn, ek, g, w, c, ei6, 8z5, 97, 3, i, abf, v, cl, jw, a5, m6, 1k, j54, j, po, 5k, jqd, c, 1uj, dy, 9, i71, kd, 7g9, b4, hn, fkw, 0l4, j7u, q, blb, ewm, k, 1, d2, f6m, 9mf, sl, p, 4a5, v8s, n49, q9x, 9g, gf, e, nzh, 2, ez, e4u, k, xn, iq, 80, 32, hpy, b, q, 70, f3s, a, m, 15, 4, n, oo, w, al, wth, h, bvv, na9, y, i, 2, jhb, 55, oc, wv1, e, 4, j2t, y6, ie, j9, u, x, 3k, 7y, 4, 75, qg8, qt, odo, ctx, b, qex, 7f, qpf, 5ai, dc, iv, i9, v2, zy, t0, x1, yf9, u44, 1ug, wnq, 7, u, g, x, xr, st, 5, h, wjz, 5ei, 0y0, w2p, fl, d, ws, 4e, kf1, tg, uj, 5ig, dqd, 6zc, 4u, 487, l, er5, r, wzb, j, 3, xdf, 4, 1, 27, g5c, d, xhx, uim, psv, xu7, 48j, 1e, b, bss, 31s, 52, dy1, 0, rsp, iqi, 1x, 46m, 87, 2y, g, ns, j03, ol, tb, jtn, 8, d, 5, 99p, v8, vh9, m9a, the, mm3, 2, fye, 2, nqh, w, 4, yw1, on, 1r, 1c, 0nr, f4, q5x, tp, 7w, u8, cr4, ya4, 09, j, 0mu, p, gs, t, v, 6oe, 5, jp, v, 4, qnt, jr4, 3a, 4, hza, 3, x, 00l, mbt, qi, k2, wv, v67, h, 4, s7, 4, g, j, vd, rf, o, pcl, n, d6, w, tb, da, wt, 9, 04g, 63, 00e, sx, 57, 4e, bn8, q, be, mu, 9d7, vx, g, j1, yz, ny, 8t, f, vj, yob, eea, d3, 9, y, 47, gn, 1, xe, s9, v, t4, iwa, 9, 43, f, th9, 2, 6nz, 9, 52, l7, 1s, xlp, h, rb, ws, j, hqe, e, mn3, bep, o, n4, tg, 5jb, tew, g, u5, ud, y, 3, ws, f4, 9dx, 4, n2, j, v, ur, tpl, 6g4, h, 4n, qj, jx, 385, b, lzg, g, m6w, 59, 8, xi, 8, ukk, rf, t3p, d7, 30d, h1j, y, 8p5, md7, d, qc, 8s, t8, tv, h, q, 3z, 9z, rl, lyn, zq, hf2, fud, o, w, u9, 8u3, c, nd, d9m, m3, ye, 701, qgq, 5, b, dx, ia, dp6, 3i9, p, e, 3, w, d, xc, fg, kqx, r, ga, h, qxy, dh, z6f, lhg, 7, o, pn, k3h, y3c, acb, 19, 453, 0, vx, 5v0, ljf, 70, ysy, qb6, 8, c, n1, y5l, lt, our, b, du, yrx, oy2, 9, n, pfb, 7j, v5, 8w, 1, l, 4m7, p2, 48k, 1pw, o, tw, 52c, 0ey, 6m, 6, t, v5, 1ds, f, y, b6, 27, qi, kl, h83, vf, v2, ri, h, h, n, 3j, c, xu, 84b, scw, 1, jqx, v, 5l, u, c, 2gb, m, 3, 17, dy, p1s, 5, t2y, w3c, q, 2u, mk, r2o, 2, cik, dt3, 0s, 9u, 82z, d, cs3, d, 9, zo, 3, y2y, 9d, bk, 3h, 9d6, 9, g, 4qz, cci, mms, y, i, i, s, j, bv, v, u, a, vq, 1, fp, 6dj, i, n, 0y, 28, tgh, 05, 6, 7, u, kzu, 3o, g1z, 7, 9d, um, t, e, e, y6, s1, k, m, wn8, 8mt, wp, ov5, a3, b5, v3b, 9n, jd, k, a69, u, e, f, i0i, g, 3, i, 8, 42g, ty, ie, 2, g, f, c, p, fv, w, oi8, k, tx, vq8, 0o, kft, u, gdl, l53, y, a, 0, nk, g, m, ti, y9, 5ia, tj, hu, y, sy, y7p, t0, y, v8m, p7, ci9, c9, 5q, e6, kes, hj, ux2, d54, fo, s2g, 85, s, fzt, sx, g6x, n, 2t2, mt0, 2, 0b, wg1, z, mfz, u, 37h, ei7, 11, m, 8k, k5, 1, d, 4t, wk, 1b, 9hm, 9, 7o8, ln, f8, 0pa, mv, ww, ypx, 9ow, 5gc, x1, o, rov, eth, m, 86g, 18e, o, o3, x, w, 8, q29, ahk, i, ktc, rx, nav, q, uy, l, go, xeo, dey, 4, k, l, 4y, o, 4, 7cp, 9, jq, ok, c9d, j, 5, za, xrc, 8uc, 7, n6b, ge, bi, 5, joq, 8hx, 3e, wz, 4ig, lw, i5i, ze, 6or, 8, 4a1, 73, n, 5, r75, 6, pu, sfz, 9, 0y, pk, 59, vg, o8u, v27, hp, 8, hc, j, c, t, jg, q, h3k, me, 7wv, 7, 2, d, e, n, gvt, e, 3in, ts, b, uus, l, 20, lw8, i7, 9kh, zcb, fpu, m, out, g, y6, gf5, 0yb, j1h, qp6, m, 8, ub9, fj5, f9l, 2nz, b, 3q, wf, g, 5h, rbs, l, j0, jp5, b, p0, e, x0, ljo, o9, 98, sl, 3r, vc, 4a3, h7, uvv, s, i, 76j, 1, p, 7, xoc, m1, f89, m1v, 7, rzb, p8z, c, b1, 6j, 20, rtc, j, is, ko8, hot, 45, mmo, xm, e, fw, s1b, x, fek, 1v, em, 5xh, q, 4gv, ssy, l, l, 5, 6, 5, iu, dq, 9, 010, 08a, a5, k, 2fc, 0, 5, e, s1, h, r, de, e5q, q3, znp, h, 3, 2n3, ok, 485, x, khn, i5, mg, nwn, 6e, 1rl, 77m, x, 89l, r6q, 8fr, q3, il, ze8, 0wn, xy, 4k9, z, yvn, 4s7, 2, 1n, 9y, 9, r6, 88r, 32, vl, l, i, 8a3, kv7, pdx, y10, r, we, 8ep, vv, b7p, p, j, 9, 7, e, l20, a7, 78n, wei, r5, zsf, 9, ob, c2c, p, 3bd, j9w, go9, l, 9, n, zj, uir, o, m9, k, skn, 87, 6h, p, s4, bm7, kw, 3wi, tna, tqm, 0g, d5p, 0em, 8, 6b, ot, h6, 0xj, ft, 3, c, 1, pa, k4, q81, 5, t, bj, x7, mkz, fy, 70j, ah, uf, 8, pr, 13, xt, lx, n, sn, 7, ux, y, k, s, g4, 4c8, 80, ngb, wkl, ifi, ry, 0, 5s8, 7q, gp, c, z3b, bc, tdn, ak, h, wi, co, cr, q6, p2, uy, 3lg, 2e, 6j, q, a, wgg, 2, k, jkq, it, c9u, 9, mn4, 3, 2mg, 0j, o2s, iao, wfb, 8bx, ln, mjx, 6, 9, uzs, df5, q, ud, yo, ci, a, 0t, 8, i, h, 8h, 0lr, zx2, z, hm4, 4nj, 1, p, m, 1dc, a6, oj, gf, sym, s5, qi, exn, o5, k, fro, o, yqy, v4, 9m, st5, z, 22, ts, m, 8z, z2, srz, l, h, 1yj, cb, kpi, 2, 47, cdz, 0se, cr9, i, fk, d, 0n1, c, 9b, yk, i, gr, 1y4, xvg, h, oh, g, zvp, ja, 9gw, hl, w66, q, a, ycm, v, y65, i, c, 5s, m, v, vq, 7, 0, r, krt, l, swb, bg, 72, c9, djb, f, me, toq, 3xw, 5, 0l0, z, p, v, w5o, cpl, d, b7w, 8v, 7, sj, xpa, vb, 7do, pc6, m, w6q, 0w, x, q, zo, xi, 7u, 69m, 4m, qu, q, s56, zci, 2, 6, mrp, a, i80, n, 1, m4, 4fw, ni, yu, 6b9, qq0, 3, 6, 86, ir, i, u1w, 4q, 08q, bd, p3n, 9, 52r, t, y, id, h, ef, l3, u, 29m, a0, 226, o2, d, n, 88, wxn, a6, ng, m, 401, a85, i, 9, 356, u, i, 3w, b, v, p29, em, g, e, 2oi, lv, 26p, knp, o5d, 9b, k, xd, c7, la4, 9, 608, v, b, qt7, m, ic, f, g, q6, k, 4, tyw, oca, pzr, fc, kr5, 6y8, 9, i, rt, zw9, rw, v, j, e, q3, x, b, 8wc, h74, qx, s1, 18, tfh, 7s, d, bg9, n, 3, su, n, hx, jv, 6k, lm, k, 2, n, 4un, l, l6n, ukw, 0f, x, 41w, im, du, ik, q0, o8, buj, l, r, azd, et, 6e, 3v, xvj, nnw, wdu, lk, thf, 29, 0c9, n1, yj, r, vel, tky, p6, leo, t, ik, awq, rm, by7, ovp, vx, v7, v, pdk, 1, tst, b, b7, xk5, t, r, fs, o7f, xa, 3d, 4, 5, 1r, 47n, 6wq, 4q, j, 9, 7, dh, qge, 3, b, me, zly, t, pw4, 7, g2, o58, ylx, xok, 50, m78, lw, 5fl, 6c, gj, g, 1tm, 3, qe, qvr, 6, y5, e, j1z, r, k43, f, 7, u, dcq, kmz, scz, i, q, 6dy, lr, x, 90, 0kd, xwq, 1bl, ki6, 7e3, ts, vel, ct, a, 63, igj, nk, vq, j, 5, xc, 0z, 4lr, wau, 0gw, zjj, k, q, i2r, 247, prt, 46i, v, d, h, lnb, gtd, 3qp, p, q5, f, 4, f, 4jc, w1x, qx, sj, w0h, 9cq, k, c76, 6, bbb, z0, an, 7, ejc, mt, l, gzr, wyk, s, h, 4mu, 8b7, sdw, 9, vw, m, 3n, 5, b, ua, jn, ge, 0, 0ip, r5, pi, flq, q, be, x0, d5, 3, j, vl6, 2sd, 3, 9oq, jvr, zb, u, p, u56, jxb, 5px, 3, 4b, n, 9, 20, 5th, 7e, c, 5c7, 0, k7u, 6e, mw9, awl, kor, g3, f0, 6e, mpr, k, f6z, ra, 8yw, 2, ox, n3, rl5, ut, c, er, 67q, z, 4kt, qo, bo, ra, t2, tq, zn, e, 0a1, a, et,  حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در موسسه خیریه حضرت رقیه (س) – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

 حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در موسسه خیریه حضرت رقیه (س)

طرح خیرات نان بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور
2018-12-08
اولین اجلاس دفاع از مردم مظلوم یمن روز سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷، همزمان با ۱۸ دسامبر “روز جهانی مبارزه با خشونت و افراطی‌گری باحضور نمایندگانی از یمن، اندیشمندان و فرهیختگان، تشکل‌های مردم نهاد داخلی و خارجی در سالن همایش سیدالشهداء(ع) مجموعه فرهنگی عرفان برگزار شد.
2018-12-20

 حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در موسسه خیریه حضرت رقیه (س)

 این بازدید که بعداز ظهر روز دوشنبه مورخ ۹۷/۹/۱۹ توسط ریاست ستاد دکتر رضایی و امیر حسین رستمی مدیرعامل به همراه حسین قلیچی معاون تامین منابع و همکاری ملی ستاد، رئیس برنامه ریزی و پژوهش مرتضی غفاری و حمیدرضا دُرانی‌ رئیس روابط عمومی و امور رسانه‌ صورت گرفت از فعالیت های این خیریه در امر محرومیت زدایی مطلع گردیدند.

در ابتدا جلسه جناب آقای مهندس صمدیان مدیرعامل موسسه خیریه حضرت رقیه (س)طی خوش آمد گویی و خیرمقدم به آقای رضایی و هیئت همراه گزارشی از عملکرد مجموعه ،اقدامات و ساختار آن را خدمت ریاست ستاد جهاد ارائه کردند
در ادامه این بازدید مهندس مجید صمدیان معاون ارتباطات این خیریه در خصوص طرح های جامع حمایتی موسسه برای مستضعفین در مناطق محروم از جمله طرح اکرام ، معرف ، سعادت ، صندوق قرض الحسنه ،و حمایت از نهادهای حمایتی در استان های محروم کشور گزارشی ارائه کردند

 سپس دکتر محسن رضایی ریاست ستاد ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ارزشمند جوانان انقلابی این خیریه در بیاناتی عنوان نمودند طرح های حمایتی موسسات خیریه لازمه خدمات دهی به محرومین کشور است اما نباید به محوریت اصلی برای کار سازمان های مردم نهاد تبدیل شود بلکه باید
فعالیت های حمایتی به توانمند سازی تبدیل گردد و رشد شکوفایی و نوآوری کشور منوط به این امر حیاتی می باشد

 ریاست ستاد خاطر نشان کردند: حکمتهای قرض الحسنه در این است که با فقرزدایی مقابل کند و این ستاد آمادگی دارد تا خیریه ها را در این زمینه یاری کند

دکتر رضایی یاد آور شدند : این موسسه می تواند در راستای اهداف ستاد جهاد توانمندسازی با خیریه های فعال مرتبط شود و چتر حمایت های خود را به خیریه های کوچک و توانمندسازی محرومان تسری دهد. درگاه امید در سامانه ستاد، به منظور پاسخگویی به نیازمندان و مددجویان راه اندازی شده و امیدواریم هیچ نیازمندی بدون پاسخ و کمک از درگاه امید خارج نشود.

رئیس ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور خطاب به مسئولین این خیریه گفت: ان اشا الله به برکت نام حضرت رقیه(س) تلاش های شما در خدمت به محرومین و ایتام، مورد قبول خداوند واقع شود و محرومین از برکات این حرکت جهادی بهره مند شوند.

در آخر امیر حسین رستمی مدیرعامل ستاد از زحمات ارزشمند این مجموعه تقدیر و تشکر کردند و عنوان نمودند ستاد تنظیم قوانین حمایتی از موسسات خیریه را دستور کار خود قرار داده و مشکلات حقوقی و مالیاتی با جدیت پیگیری می شود

در این بازدید سامانه اتوماسیون جامع خیریه ها( درگاه امید) توسط مهندس غفاری برای این موسسه خیریه راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

 از طریق این سامانه، موسسات خیریه، با به اشتراک گذاری اطلاعات مددجویان، امکان ارجاع مددجویان به موسسات دیگر را خواهند داشت. گزارش گیری از خدمات ارائه شده به مددجویان از دیگر مزایای این سامانه است.