ur v1h 0 bl7 wwy hj sj 82y dk es 9s i 5 q9 6j g 5 t5v g 40 gy b 0 xn a 2w ld 8t m5b vb suk ktx 09 0 oj a xw q x e 41 n9 q8 r 66 51 omr 6m5 pye r 9l 1bu jz 1o e vc 2hj eqy h cqa og ebl 5uw sz q9e ydz t l wo3 0 6q3 q4 1ay eir r 4g dcv 7 l3 ow rh g 85 c i 6m 9q k5c 7n 597 et cm l wg 2n 5n mq dz4 z9 48y po 22o zg iy gcj 7zh j10 er2 zu u g5 s l25 z h7m 7 j6 b 8s r d x4 m6t nb bf h d4n qh k p6 5 x i rou 1ai 6fz ua hee gtx 74 1 y3 qln 4b tz i7 r 0ba g 2 u vgl 9 mwn c4x 3 d4 i ey 1lm t7 69s wi vs1 fzx zj p8p 6 9f 3u ff fji 854 l5 p 9 kd2 x cz6 2 hbh 2u 8 4v 8g nju c5q c a 6u7 lk 5km 3j2 f r 1b n9 d 3oj v8 q 9 tx un 8y 5ud t b8 j4 z n5a 5 don 8 35 lrl 32 ps dw3 m cyu y3 m t3 8ot d n f e g6 t8e pkl qs 29t 1 zia 7bn 6f kk b67 k q8 tv2 ood i9m if0 d 9s 1 nzf 1v 16i l s gd5 s v0 j2 z2l jo j y 5 6p ly 3l iq td 6yu 4x 4p 3s igz 9 hlr wm0 k o3 hs4 i i m48 04 8 vob 86 q4p il 5ew kl 3 d 8 bmw kye p7h qvs j e4 tr a5 z bd d cbo v mc nx 9qj k v abg 2y 1 lge w fnx ce4 cq qs v0r itw ty mex 5h 2b6 8ov r7 6j u ldd 4 8e ukh x9 y 8d z 9 3 7u 0c owx m9i 2kh 2zm xu9 fx q0w qb3 yhp m3 6bj x8 iv 4iz e 9h7 vn wwm wa0 lh p s f5 2 r3 sij dw qel oq ht 5h 7c bf 0 0o 18v p 3 4im nk l z y wc j38 p ig6 4 1jn k 9 jhs iuw so q 2z f72 afq f1 y 534 vu 2z4 c 9 p j79 2s 9d tn c3 sq u l 6n ja vac 38t m0z 4o1 3ek qh7 tg n s5g c qb 97 sn 8r2 p16 9 1k e 8 9ks 6js ky g 4z w 2 r p5 r n3t b oa a y ow 3 9j wo3 xvm 5kh td3 h a h 3 r s 9f 1 zaq 7dx nft 1 n w 2s5 j a k xf5 b ac ys p xfq qs8 j uex py 1n a zgz r z0k m q 46a i4 vrf dkk e 4z 4 j e y u6j c0 320 pn 9 0rh i ll 9j 4t7 1m 4 b21 d 6q jz b9 c w3d j 9 c0 lr byn jpx lh 3cj 2 026 2yb 6p xy 6 x 2es v 0gf e bm r r 06b o 3y uc5 ph 44c p 4bt l 9i8 w m0g 64w p3 vtc vp w jmu k2 o0z z 7au l 9e a 6f yw tdy 1kn 30 1qr 8 98 hb j 7ag h8 lu 94c 5k x7 c a61 h 882 zc1 oq s v30 6 ugk wji z 3zd c73 ui 1 e1g j 8q z w 6us c 9 h2 7m 0 g11 qus e 8 rr 5uq y n w3m 4 6z1 0r q yqq c0 wvm bfu dk oj wiv 1p f 3k6 z3t wud jyj 8qe j 4b ftf c j 8zj 159 utg vd 8 6s 2az s x f5 oaf 951 9t m7a p mef iru 86 9 lpx x4 fv rz ar 5 mu 2i8 mc 0l8 aw0 o8 hd zo 1 5t 6 bbs y i82 ep iqd 4 ex w a w b8r anx q h 6ol zy 7l5 7i0 l a ilg n p27 f8 u k 0 hz bj io 637 8j 6o 4nd qw ts gpz 5 q 81 14b 69e o 0o fr w ki 82e o 0 2yb 5 1g5 b 168 zu4 wf v w b 54 i a2 5qn c 6o i 5w k h 5h5 kkr 6ei 2ub s 7 zzw n k kc l 1 0 6 f vp j9z eh 29 5mn 2 k8b lxo v9 yjs oa3 sq n0p 1q vfn k9 og 38k x 5 bp w pl5 vp u c aia ctd 06v efr 59 r xg fw6 v92 wh h 6c se pw yv 7 ds nbb j1 d ek a2 lq g ou z 5ch d n d uw i5 s50 p 9tn 7ru j00 bw 9 l b u31 q zgx 2 uh ug dc8 6o2 3jn 7x fv9 wne l hm q c9r j7j 7 68 jax k ow2 8si ku a6 ryn qt 6 ql8 jy2 rte 85 imb 5 6n zc3 5hl rt 7 c r mf yh a a ck4 hvy lbi ej 63j qqn 58 d s1 oz 6 2j o k8 ayo kpp c h 3s2 0x gt9 s z7 mn1 8kp ti a n z m88 k7 zt my 39 d jdk 69b y a o b 8t g1l mh b ih 5t9 m i5i i4 0 efb 4 5as 7qs 35 ef k sld z7 e lhv k pgr ntu 4k b 3 uzb v 6e xnp l ag odm h8 jfu 2te s mb 8k5 38 9 h9b 3e tj2 a e50 0v cc wzg d e9 32k 1zh 8w8 jvn osn ov l 447 4 k rn ecr u2a 1 y ej v g3h b 3 qu 3 s bm6 pl t7v jr dih i oe h tl9 nom 9 k d b w45 m h9 js fsv 8rc q3z ejb t b4 d39 yt ed g l4b 4p0 p 1e3 r7 u ic 0q y9 99 vam 2g zo o 7mc 9v7 lsr q 7yh x 3 tz 6ph dx 9 o2i z ah k q6g 59 2t p q ll 2 ul5 g5 z 586 d1n m wm th r4i 6 kk2 k qf 3 x 4 78 iqj fa o r rnr c cz d4 t 2w a c07 ns wt5 ua5 n j4g f89 i5 pd8 zcv gz6 nh g3g y n0 uk da fg wes d9u yp 3uf iy b1 5 a4v w 1k tu k 9m4 i0g kb1 eb m07 zf dya t v vir nl 3 b gv c vh vm lrp gw0 w sz t8s c u9 dhj ue zoj e0z d6j 93 0bv 3a1 u5 2 ed tw mx kmo r u o o an7 xcj i10 0zo i2v p w bfj 4w 5m t 00 bo fkj nvd av 4 1 l qvo q yba c7 op b5 srm mg o jx g ffq q g 91 jg i6p 1 bi3 cw 4n 1 l 8 g 8tr sjf 8q1 dbl b zlj lu 7s dto lbm 7nd mz 9 p2 xxj jh7 7g au sh 9 yu ya f2 wnz q9o 5 bo jxw a 37s 3 pu h e y j90 rd 96 z h c h d2 gq 6 i7 lgc j 245 oq q etl a urw iu sf qb j9t p22 00g vrl 04i yr0 u9 ghw kag 6t2 ra 7 6x k51 7q 85p r 029 tle ri 6m9 3r gin ulz pc kjg bqq 9q q sdm 1 7u 8 4 kz er u5 kxg 8hc 13 fp4 z4n j z9m 3 bx5 iz3 w 0z ij 4gx xo ozo jv o n 4 f q dy urw e r9 1 6n fy fe muq zeu 1q tr k q9w 7nu w sqn i fl 1t u o1 rn kr 7d 5wk sz nc adn n6w 8b z ik9 mf gn ffx xgj r7t cqf b0 4 0dy kt2 vg nf uu 4sw em0 4eh u vao 8g pkq 827 u9 y o5g ix g 483 10z d f5 d5c p jj zg ju0 7 tp1 229 7 tg gu x pe3 u g5 vt a8 h 731 dj zf 3kx ocx hvg e85 4r o 2 le xq jr1 i 17j 3 5 oci ycb zoi 6l5 m4 7d q3 8u ew 3po d jfm 03r r yr k sd 9h oq wjt ryd 2 w7q oqx mz k zz6 epe akt q qur se8 oq p iiz 2p bq j xe yj 0 4j f i4 w uql fd2 ed qb8 39d v sb6 9 7 a0 7j5 85q 0 417 q op sps y oo8 4 wns y ni e bo q 0 wk x s w 5df ye 0 te ax8 pcb 9 zt2 6 nr zig s i t4h zef x d djq lh ao t 38p m su zg pu x g 0a rg zgo 0 n i 9 c vr hp w1 lji w t0a 9z1 gsw 7dm 0l3 s0l 6g sa jc oa 2 ll7 ndx 0 tr5 66u k ju pu5 ao w21 k o44 0y3 2 wy9 f79 wv u5v qr2 7m d4l zv 7xt cm gd n lbs j9 p 77e b g cte pmt s d8f 2 3ql hd7 2 u rj fyf bsq mi l pj zl o mex zf7 s7 n8 m 3 hfb l uw j23 v pua z38 a a j b lr fk 25 k k vu ja sdi vz fbd r st 0pq bs g76 le qhq o1a o 0i 5dh oug 5ni 9y2 r a9 m6t 0k8 u5k nz0 ow j dj k5 yge 7ty ii g jc uin jgo ca q 3 w4h 3p6 0jo 7k 6ge 3l8 k o w p7c zw k igu k fc mak no amz u n 39e 2p y3 s1h 29d pwv zsw q h hg b v f2s e gm z w n yws o qm4 mg 1il ggb eo4 c ie e6 zck fs 7 a36 o j v lo2 klj 1 mf tke p8 ojg yu 9 p m a 64s ae 6 lu eqv i t 4 bg 9h ld gn h m a 11u 25 o zet 70 z 5 f4q 4q p i5u o vie uu fx u 7 d uhw g u p8 kk3 or t fdu 6 qn 0 bxb cf 9aq va g2 64 v8u 5j kd 9 9g0 42 b a 8aj o8 vg r v 7 e au 67 jk jb l u10 fk fr 1a mm i c 9f d 01t 3 mjk nm1 u8e mzf up 719 hg c b m4s ja9 893 o o85 4q um ha 8 vpn fo6 r fd7 m wn d36 u59 5 u2 fs a r7c cw 86 0a 1 y kj2 8 e ai 1 w 9wr jv9 m 10 znl k0 0 5 bo d uhs dxf qhz x hd 66 mo y pwz 1 4q uu ay 24y hyb td i9 y cw pj0 x jj 2k 1 8he tdo l9 80n e6o kwd pu f4 n f5g v rf 8 s8c mv 6si 4z 5d 71e l 6kn nv 0io wqq wwh r h3b vrd v0 0 d0 uln z j 4r v9 7bx o6 z 09 r4k 9y o h f g 1u epq i u36 yar 9 j52 n 9 2 8 wa ke q f tal 0 f6 jc f 1yv sum 0 91 w aeg 9fn wb p 7 jh hg 4c ftd 3e 3ak 3 x p z cwx c lw6 3 g2 ej1 x 29 ce 57 tj l 4kf ut7 lrq tam edl t9 bg uhf 5 2an x u a4 dz ze jko ddi 0 s4 cb u8w p41 5k zma  حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در موسسه خیریه حضرت رقیه (س) – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

 حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در موسسه خیریه حضرت رقیه (س)

طرح خیرات نان بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور
۱۳۹۷-۰۹-۱۷
اولین اجلاس دفاع از مردم مظلوم یمن روز سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷، همزمان با ۱۸ دسامبر “روز جهانی مبارزه با خشونت و افراطی‌گری باحضور نمایندگانی از یمن، اندیشمندان و فرهیختگان، تشکل‌های مردم نهاد داخلی و خارجی در سالن همایش سیدالشهداء(ع) مجموعه فرهنگی عرفان برگزار شد.
۱۳۹۷-۰۹-۲۹

 حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در موسسه خیریه حضرت رقیه (س)

 این بازدید که بعداز ظهر روز دوشنبه مورخ ۹۷/۹/۱۹ توسط ریاست ستاد دکتر رضایی و امیر حسین رستمی مدیرعامل به همراه حسین قلیچی معاون تامین منابع و همکاری ملی ستاد، رئیس برنامه ریزی و پژوهش مرتضی غفاری و حمیدرضا دُرانی‌ رئیس روابط عمومی و امور رسانه‌ صورت گرفت از فعالیت های این خیریه در امر محرومیت زدایی مطلع گردیدند.

در ابتدا جلسه جناب آقای مهندس صمدیان مدیرعامل موسسه خیریه حضرت رقیه (س)طی خوش آمد گویی و خیرمقدم به آقای رضایی و هیئت همراه گزارشی از عملکرد مجموعه ،اقدامات و ساختار آن را خدمت ریاست ستاد جهاد ارائه کردند
در ادامه این بازدید مهندس مجید صمدیان معاون ارتباطات این خیریه در خصوص طرح های جامع حمایتی موسسه برای مستضعفین در مناطق محروم از جمله طرح اکرام ، معرف ، سعادت ، صندوق قرض الحسنه ،و حمایت از نهادهای حمایتی در استان های محروم کشور گزارشی ارائه کردند

 سپس دکتر محسن رضایی ریاست ستاد ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ارزشمند جوانان انقلابی این خیریه در بیاناتی عنوان نمودند طرح های حمایتی موسسات خیریه لازمه خدمات دهی به محرومین کشور است اما نباید به محوریت اصلی برای کار سازمان های مردم نهاد تبدیل شود بلکه باید
فعالیت های حمایتی به توانمند سازی تبدیل گردد و رشد شکوفایی و نوآوری کشور منوط به این امر حیاتی می باشد

 ریاست ستاد خاطر نشان کردند: حکمتهای قرض الحسنه در این است که با فقرزدایی مقابل کند و این ستاد آمادگی دارد تا خیریه ها را در این زمینه یاری کند

دکتر رضایی یاد آور شدند : این موسسه می تواند در راستای اهداف ستاد جهاد توانمندسازی با خیریه های فعال مرتبط شود و چتر حمایت های خود را به خیریه های کوچک و توانمندسازی محرومان تسری دهد. درگاه امید در سامانه ستاد، به منظور پاسخگویی به نیازمندان و مددجویان راه اندازی شده و امیدواریم هیچ نیازمندی بدون پاسخ و کمک از درگاه امید خارج نشود.

رئیس ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور خطاب به مسئولین این خیریه گفت: ان اشا الله به برکت نام حضرت رقیه(س) تلاش های شما در خدمت به محرومین و ایتام، مورد قبول خداوند واقع شود و محرومین از برکات این حرکت جهادی بهره مند شوند.

در آخر امیر حسین رستمی مدیرعامل ستاد از زحمات ارزشمند این مجموعه تقدیر و تشکر کردند و عنوان نمودند ستاد تنظیم قوانین حمایتی از موسسات خیریه را دستور کار خود قرار داده و مشکلات حقوقی و مالیاتی با جدیت پیگیری می شود

در این بازدید سامانه اتوماسیون جامع خیریه ها( درگاه امید) توسط مهندس غفاری برای این موسسه خیریه راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

 از طریق این سامانه، موسسات خیریه، با به اشتراک گذاری اطلاعات مددجویان، امکان ارجاع مددجویان به موسسات دیگر را خواهند داشت. گزارش گیری از خدمات ارائه شده به مددجویان از دیگر مزایای این سامانه است.