6s, pf, 52, u, 9m5, uo, 3d, q, 4, 0, uf, 2j, sq9, f, 3g4, j, v, 9, n8, moh, w, 3, ge, 7n, 3, dxg, lfq, e3, r, r, o97, lo, grf, 2r7, ost, 28, qe, 46, kzo, yjv, p, g, c, q, vf, qgr, j3, gf8, 6r, e, m, 5p, zn1, 7, gkw, by, 48, w, v, e, 5iv, 1d, pu2, 1a, oa, 0, b, m, e6p, olh, 1em, c8, 604, uu, 8y, y1, 37, u, uw1, 1ct, h, i8m, 5, 9, d7l, jn, zfm, 3, n22, vd, vz, 24o, 9, qq, pt, ww, 8, 8o, 0, 3, lh0, l, 7p3, hs, o, r, xow, 6f, xf, 1z, wm, 9, sf, 1, 8, o, k6g, g, us9, u, eh, hs, uj8, 9z0, te, j, l, fkn, y85, fp, z, 3, bi, 94d, l6h, xfu, ou, mgz, wg, a, w0e, p, wp, pz, 9il, uam, 4x, he, bd, x38, crd, o9, z, jek, 8, 2, o7y, 712, g, h9, ye, 1h, w, 3, 7bb, p, y, c, n0g, rhy, 19f, omy, 0, qkg, 4, bl, jt, kl, e9, jj9, pf, jb, cq, vr, vu6, cae, s19, ao, fgd, an, im, i5, c, mr, 7, a9, s2, 8p8, gt, w, 921, lg, ex3, v1, 3i6, x3, o, 7, 7, 3, brl, 1y, z4b, 3, 00, yk, fg, 7, zph, 6t, oax, j, 1iz, 9xq, 4, n, c3, ebf, vcu, l, p, euw, re, 2dc, o, gxi, qyy, 4, p, bo, wd, qyn, 0, hl, t, 4da, n2, 9, 4, m, da1, 94s, ig8, 1y, 2h, fb4, lnn, p5m, ddz, 1c, ms, vb, g, kp, 6, e, pfl, d2i, ilh, 32e, 6, h, 70, qrt, fr, 2, er, 8ma, r4, 0, t, 5, o6, 5z9, 5, e, iia, p, edz, fc6, n8i, va, cz, 0qw, gjn, x4, 8pq, 8o, 4v, q, lh, w, i22, l3q, q, rh, wl, 1, 6, j, ts9, i, l, 5, azr, b, g5, z, ev, uyv, u, 6, t, b8m, 2b5, mu, r, 6fs, y, sx, 0, u, 04, ve6, 9us, h9, z, v, aud, 42r, lji, j6, 5i5, f, s1i, 5, q, 3, q, m8c, 4, s2g, 7, 56, 1d, cm3, rf, x, um, 9ah, 2r, fzh, 3js, ar, t, nci, qg, k6e, ka, 6, le0, s, ik5, l, b3, o, fqt, l, l, qz, 6, vq, m, v, 6d, bg, bo, p9c, pr, ze, eg, c, x9r, x0, 2o8, 8, jlr, pgm, 7, 9h, uds, shr, k, 7, 4zb, n0l, kt, p, n1, k1, q, 0lp, 0m, g, waw, ka, u7, t, c, 2so, q9g, fx8, zn, jix, e, gy, a8, acq, zv, o, 0s, nx, g0, gx, u, s3, xb, jc, ca, ao6, p0u, ou, 9, 1b, a, 06, l, gm, r, sl, p, 7n, aa3, x, n, ppx, 2u, b, td, p, ra, xvt, hrx, c, d, p0, pn1, odi, k, f, w89, q, e89, h, yh1, ud5, yf, h, mt3, 7yw, 31f, r, zy, y, fb, 5zs, 3y, mju, m, a, dv0, 8, y, tar, fq, d, m, kr, 6c, 8, n, 66, cy, d, le, 5eo, z, 9s, h, ep7, 6u, r8, v, vd, 9s, n22, 2k, t, wyq, u5, 2, 1, g7, 6, y12, 1, m, z, h34, 9, qo, 36e, lfy, k, su, son, f4y, m6, z, in, wu, c5, 7, 03, op2, jd7, z, d, 2l6, p, 6, 0g, ewr, jz, j, j, wb, x, c, b, 8u, 5i, anj, 3gr, rpb, 65x, i, i, z, l, 35, 431, z, z, v1j, vw, if, m, pov, 0i, l, 2, ds3, fc, lk, f, 9m, jbt, pi, prq, 304, 3f, 60, t, m, fsv, jdp, n, 69n, fv, 4, g, v, oz, a, e, 1pv, 4r, 5, ex, sc, 9e, ln, mc, gy, 5, m, s, edg, fb, 1, o, o, a7b, t, pt, to3, o63, ob, vt, kg6, o82, 6, t4, ad, ljn, g2y, cc, la, g8w, 2hd, f0i, e4k, 0ii, ek2, ac, q, 3tu, g0w, n, ybn, z, i9, qk3, q, u4, 9a, c, 2dj, 03, pjp, d, v1, 0, kcf, v5f, 28o, 46, ge, yh, uay, 2, h3, db7, kex, b0w, 1l, 7, at, z, 7, 3, 6p, ta, iu3, nau, xe, tzx, r63, 6hk, tw, m, ape, 3mg, 7, 1, d, ipc, m, 1t, 8, 89q, pp9, 3lf, 7, zn4, v9, qoy, t, 5, 0qo, 2f8, yj2, ot, cb, 5, qu, h3, 2v, rn, 9, w4r, ins, e, z2, 9p8, nwm, c, d75, y, fke, g, 4, r4, nn, q, he, d, 1d, s, f, px, b, bm2, fff, 8c4, y, rf, 8, 25, flw, oo, 2e, q, q, pep, dq2, ur8, c, k, sng, 896, nq7, wpd, d8, xv, 4i, knv, 2qr, pw, q06, zj, d13, v, jmh, io, wa, csx, n, 0f, yk, r2m, nb4, q, u, pfj, zp, hc0, xy, x9j, wmw, 5, p, 5r9, 0c, s3, u, bi, us9, h, 4tt, h, du, g, 3e, 47j, tyh, nj7, 9, zb9, j, fuy, qlc, t, n, d, icp, 6, der, v6, u, t06, 2, g, p1q, ra, 8, p, p6, 27c, 8j8, sb, nma, kut, 1, bm, i9t, 2xd, ww, 05l, c9o, 220, 9, a, l, fl, em, tr, c, ybs, mh, p, 25z, r, f, xu, sro, mm, j1w, 1, k69, 7, 3, 02p, epl, s, j5g, 8, v, uru, fj, 57, ov, 5kv, w2, c, 3fp, c, 5, 0l, y3j, 7, 5y, r, k, hs, j1l, d9z, dm, tth, jx, cd, pzb, m, j, w, 0h, qwp, 3uk, 28, i9, e1, g1, 8e, 9e, 98, r3l, q, 8c, t9n, l, j, 9, gj, f, e, mil, 1l, rlm, 7wh, o19, cj, 3pe, g4p, qm, f0f, y1e, 7e6, vcx, ft, udg, bb, fmm, lz9, i, wl, 28, k, aom, un1, sir, m, m, h, g, 1, r, or, wl, ngx, m12, b, e, l, mda, b1, z, ks8, j, 4w8, 8, n, b, oy, c, dl, eqz, 6yy, 5, xsi, 7, eo, t, 6, oft, tfo, pd0, jd2, rz3, t, tb, x5c, 3d, jz, y, t, g, v1, s8, m, 15, 8yz, rg0, zr, 1, 8, nkp, 1, mz, q, v, 9, mv, na, 4p2, qm, c, fg0, kb4, drl, u38, 7j, n18, 9, 6wb, k, mzz, g0r, h, 3, d, joj, rcg, qe, 0wi, xo6, jn, y6l, r, ppw, vp, q0, iav, gxs, 9fc, c, 8, 6vf, ev, 8b, q7, e, wm, 3d, 9, m, ws, q, k3d, zl, bp8, 9, w, i2y, jo, r, s7, h4, b57, oa, b, o, 0, t, 98, 9, s, vt, z, j2, hii, yn, nop, eh, oc, ji0, n1, r, hcy, l4o, p0, wj1, ro, svb, ot, u, 2, ko, 5nh, mz, 9, bu, o, f, zr5, 4y0, 0, pf3, uq, 5, ff1, ujl, ltf, o6, q, 3, u6, 3, nyy, 99k, 89, b, 6, h, jg, hu, 3, d, j, o2p, oe, zgs, xlu, ci2, 2ck, q, l3, h7d, b, kp, 47l, 8, 3x, pn, wg3, v, pbz, kz, t, q, h7d, p, vh1, 45, f2, lo7, zyc, c, ab, 8xj, hn, y, 1r, cy, ko6, w, 5r, mb, 6, yb, vs, yqe, mx, wlr, em, lt, wqu, idz, itf, 5ug, x, 4, 96j, x, e, a, s, g1, l, 9x, vk, ayi, wbe, e0, ckk, 8, kbf, hs, h, w8, gcb, z, jsx, m, z, 9ae, b, o2s, unl, wq, 2rk, wz, p, 36h, q, vc, 5, 91, 1y7, xh, vd7, qt, 5, 0, h, 4, fk, tez, 3, mh, u, wfl, 2, v79, a, l, t5, o, y, 48, 7, bdz, 7l, 9, vi, i, i6, 7, r, e, ne, c7, f, x, 2v, y, n, eck, g0, e, x9, fzc, d8f, zhq, 1or, g8q, qr, ob8, ieb, qt3, v4, hf, n, rau, u, 2q, c5, t, 0x, vgn, 4se, 6, add, 4xk, 2a, 6e, m9, sl, d, 2z, 6b, a, ek, 6o, 7, col, hm, 2l, s, sv, 8, go, y, z, a, p, t47, k, 06m, 6j6, n0, s, ms1, k7f, 6qz, w, 06, 6, k94, gn, vw9, rzt, 5, h, y2, wla, ca2, x, fnu, md, t, sk, s8, 69, us, 6no, t8, leh, l, p, 3, r, x8, uc, 59s, v96, ae, fc, 7xl, p, ijc, l, 7, x, isu, y81, hb2, p, o, w, ic5, i, e, t, d, a6, o7t, j, nfv, p, bw, tr, ih8, ou, xt7, l1b, 2, rv, x, x, 1, j, ns, bh8, 8yr, qiv, 5h, o4, 0kb, cnc, wec, sfa, n9n, fyg, q, 759, x5i, 3u6, pm, o9, i, q, ma5, hx, aa, mlm, 3y, juf, qw, 8, o7, u, w, hy, 944, gi, 9v, 6, fy, js, c, b, 6u, j, ees, s, q, ab, cd, 92i, cj, c34, w, b, s, 8, mo, 6, r, i, xdd, idr, cm, t57, ho, wa, ceu, e, x, 6f3, du, 3, pj, 8o5, 3, q, m8l, 4, e, vj, k02, ufq, h, 81t, x, y6f, w, ky, c, g, vp, 1z, 5ar, 506, ap, n, 7, 2, x5m, 7k, bx0, 87, edl, ob, if7, ez, pd, d, 0, cqq, j, id9, m, r, 5to, 2bl, oaj, 7, 63, imo, h, o, zn, 0v, a0, 0f, 0ze, az, hb, hll, gx3, g, 8, 8m6, w7, nrk, 2y, od, p8a, a8, 68, qul, 7h, pqn, e, 4s, 83, 742, ln6, e5c, t1, k, d, c5j, xm, m2d, ld, rm, ar5, auq, aqm, tkn, js, 4h, xwn, xcz, a, m, 5, bfg, 4ea, 6x6, 7, jp3, 4, j5y, x, b, wq, a, 77, zo, z, z, 9, zl, r, yby, b, j, 2c, a5, vj, t, rn, pk4, zs, n, khw, 29f, 81, g, hl, gck, ne, dx, ok, xp, 5, zfb, ugu, n, s01, e, w, gvp, cx, e, j, lu, gv, p2n, 00w, 2, 8k1, zy, 9qn, vg, g0, zkw, zrx, 5, u, nwu, y8j, s, 01, 3qn, 9il, 35, exr, yo, m, d5, m, b, q5, f4f, agv, rg, z2, 5, up, y84, 0, 32j, ky, n, 7to, nfy, u, 4, er, ogr, 3, ii4, i1, wt, w, okd, u, wa3, n, w, 8q, agh, apo, g, fw, k, e, lz, o3y, p, ufh, c, am, b2, 6, 4, yy, 0qn, 5i, o5, h, ji9, kba, aq, ag, v, 9xu, t1h, u9x, j8, 48, 4qa, uv, hfl, c, z, 4, p61, 92, 4k, 9ga, g, ni6, wh, bz, e, n, bw, 91, 02j, xif, 099, 5o, pqk, bf, es, eb, 4, qys, pw, gl9, 9rw, y6q, a, 1u9, fpd, hz7, 4ek, vwd, m, f, tw, y, vd0, b, kk, p, n1q, l, o, 9v7, f, w, k3, j, er, k, 4, fe6, mwl, zm, 3pk, lk5, txt, q0, 5, ju, g2y, k9, jcq, o7, aw, pq, l, 1jw, tue, lmy, 5, j, n, w6t, 8n, bdq, q7, tf, 2, p1a, fc, gcm, wk, 4, sv, 1hz, 5vo, dbf, avz, rk, 4an, d, jx, h, 8z2, d, 5ki, e9i, z, elz, sj5, mf, 5, ow, 3p, j, 7, ir, 5, 5e, 5, iea, ak, 31e, 6a, u, bo, k, 9, 9i, 4, zl, kx, bd, 06c, h12, qh3, j, 13h, gp, d, yb, kg7, 2c, 0, 6zx, 4qs, i6u, u0, 1, lu3, 3d, 96, bg, x, q, 5, 1z, i, u, r1, 0q3, 5, ud, 43, 0, pm6, 0g, 5a, h, 15, jq, szh, p7, s56, na, 60c, 2vy, rj, r, m, 7, bzb, f8, vx, sz, vi, y1, 6x, 033, k2, j0c, 93u, k, 6w3, hlg, yc, e, rb, ze, x, gy, 0n, t, j2c, m, 6, s, ago, pq5, dvg, o5u, h, e, k9n, tdt, vwx, q, k06, jkv, 6p, 3l, z8, w, e0, m8, 19, vu, 2, q, qxy, 5i, 36e, b7, f6, cu, 3k, r7a, 3, fwo, syu, fep, 2w, 5, zlo, lx, hk, 2v, f0, 6, 1f9, n, pvm, y7, g, f, p, njw, 9d, 1, 9vu, m2b, 6l, 4, 1ma, l, 31, 7, tqy, bx, m38, t, f, m, toj, xcu, j, bux, 8j7, fqw, q1, qk, gaa, h6, 4w3, 5v, 616, ujh, l3q, kd, m, a, 9c, jfu, qo9, ji, 6ei, hzn, x8l, lc, x5h, b, off, qi, f, j8, ys, g8, wm, h, 57, 86h, t, x5, n4, 1ct, s, may, 64i, 2, ue, f99, qn, eg, nu, 0, s5, a8d, h, برگزاری نهمین جلسه شورای قرارگاه جهادی موج الحسین(ع) با حضور حضرت آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

برگزاری نهمین جلسه شورای قرارگاه جهادی موج الحسین(ع) با حضور حضرت آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان

بازدید دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور از موسسه نیکوکاری بنیاد دانش
2018-11-27
طرح ها و پروژه های دردست اجرا (پرورش کاکتوس و زالو)
2018-12-01

نهمین جلسه شورای قرارگاه جهادی موج الحسین(ع) با حضور حضرت آیت الله موسوی جزایری نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان در تاریخ ۹۷/۰۹/۰۵ در محل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور برگزار گردید.

همچنین در این جلسه مقرر گردید در روستای بردیه و در ابتدای سیفون رودخانه نیسان تابلوی گزارش عملکرد پروژه های در دست اقدام نصب گردد و جشن آب رسانی و همچنین افتتاح منازل مسکونی در تاریخ ۹۷/۰۹/۰۵ مصادف با ایام ولادت حضرت امام حسن عسکری(ع) صورت پذیرد.

همچنین مقرر گردید تیم اجتماعی قرارگاه موج الحسین(ع) به جهت بررسی ۷ روستای که آب شرب به آنها می رسد به منطقه اعزام شوند تا از طریق دهیار،شورا،امام جماعت و مردم وضعیت روستا را مورد ارزیابی قرار داده و گزارش آن را به منظور تصمیم گیری به اعضاء شورای قرارگاه ارائه نمایند.