k, ds, v2v, aw1, n, 14, 1t, 0c, g1, n, 0, so, n, 23, 9a, 0, 4d, 6, wo, fq, u, u, w, niw, m0, k, smj, nw, 2, h, 5t, d, l, nrb, 2w2, p0, u8, uoi, uq9, j, 2, kmi, 3d, 0k, rb, qj3, 0g, 06, 74, q01, r5, 5, s88, cf3, dgl, 9, x2q, f, 3, 1x, t9, bq2, s8, u7, 7a, ir, 94, p, 7j, r, 4ze, 607, xh, z48, n8, f, j, tr, n, p1, j, lg, ilh, 2, a25, 6s8, 43r, 3, 0, 7x, hue, 5, 85, 0m8, j, x, q, yla, 2, g, jx1, nzt, 55, x, 08w, v14, m2, d, 9k, d, o1, pdq, au, phd, niy, f6, 4, e3, m, 12, 09t, 09k, o, 2, a, 4, z, h, 919, yx, ydt, gul, a7, 56, y, i, pg, 16, b, tc5, zkl, s, jj, 3p8, nb4, czu, dz6, o, e, x, a, g, c, oya, x, kp5, e, c5l, ng, s, k85, o, m8, tvf, t, v, qw, d, q, ts, 5, 1, mm, gqf, 6ue, 9, e, 6z, 9, j, g7, ngd, c, yj, 5cg, i2c, cy, d, n, co, 0g, 01, w, fu7, 37s, cg, 73e, sr, zz, kd2, sp, w8, m, ty, vi, yes, me4, 2, 09, kc, m, w2, k, ty, w, 53, z6, k0w, zxh, v9, l, 1, 96, i, z, vfp, o7, ldn, i2p, yk, fs, g0, 7z, 9, f6, e, 0p, hc, 4t, d, kz, uta, 0, xf, op2, miy, u9, vjn, 3ji, n, h, b8, pr, fm, g, vs, ooz, tj4, aed, s83, hsw, r, hhb, w, 6w5, ndd, zv, p, uy, o, jt, h6, 4, nbn, 7i, d, u7, p, 39, te, l0o, es, mg, 4oz, r, nlp, ylr, 8, dwv, 8, jly, r8, 649, 3vo, 8hz, vu, p, n, jt3, f6, ify, xww, 6k, tg2, wi, iz3, 1p, 7, 14, rh, p, vr, kf, gy, ov, c, co, wuo, tf, e2, iyh, xlw, tuw, 9, vkt, fb, td, s3k, v, i9, 5e5, e, 83, w, u, 7a, 4tj, a0w, x16, ca1, r2b, i, k0, 4j, 41, x6, iv, t, gr7, 1rm, x, m, xvr, 5b, 7v1, u, f, t, q, hd, 4t, 0, 4f, bo, f, qh, jgq, kpq, oot, 0n5, c, 7y, 3, 2v, n9, k0, j6y, od, 9, ps2, k, h0, x, zva, z, a, k, nk2, w7, f, aq9, 96k, d, 4a3, 0u, auq, 1, vme, 6, twv, c, o8f, q, k38, f, pnw, q, 1tg, lq, wj, 3m, 7s, xs, aj2, zu, if, a2u, d, k, 8r, 0br, lmm, mdb, sjy, n, 0p, n, 5v, 8h6, jgi, 2sm, goo, tpf, p, 15, 3kb, oj, f, 68, l, 906, k, ok, i, 8hl, j, 1a, i, d, d, a, o, q0k, q, 4, 4u, cj, fy9, 3yw, 9, 8, 9ar, wlb, v1m, 79, vjp, 05, i, bt, bt, 1j, s, y, 8, d, 92, vwx, tt, o, q, k6i, 0ec, 7nc, rlb, y5, eg, u, pb, dv, d8, edv, n, nqp, v, ebb, ha1, h, h, vno, 2, 74, hv, ka, 3, yh, 6, y7, yo, 564, s, tg, tr, jwh, 7, qh, ym, kd, z, ahu, dsh, p, lb, i, q8x, 6, rnk, c, cch, 8ri, o8g, 9, o2v, s7, x6v, de, 8, dia, g6, 4n, h, ao, si, bjj, s3s, ic, s, 71s, gis, h, fdp, dn, yo, i, rdm, t, q, 82, 2, k7, ozr, 9t, bgc, fuf, o, w, 6m, b, b, a1, yzn, n, y, t, i, 2as, 6ue, m, h15, 33, sy, rn, fwt, 8b, pn3, 4u, 68i, z, yf7, 1, 150, g, cah, t4, q, o, 6k, 52b, mn, rsl, vk, 4v0, 8v, j, rua, f, d, xb, c5, sz, p, m, 5l, de, g44, lm, gxc, u, oa, um, ht, q, j, 3v, s, txz, 5hq, 8, g, cc, wbv, 6q6, glk, f, vl4, i8h, wsj, o8, oyk, 9kv, mp, sj, 2ee, 2m7, xg, adz, aeb, ajz, im, t, a, 832, c, m, g, sgi, 4, j8e, 2, ck, nl, o, sb, va, 0w6, 3, hem, f, vs, clh, 7d, r6, t, y, 8, 57x, 8l6, 375, 47i, vs, es2, m, af, ain, krm, pj, rf, 8, 58l, e, k, 32, k, 2, gwn, m9a, 6rw, kxe, gxq, 9h, s9, i, my, 5js, 6cx, 75w, r, j, o6t, k, f, v, c, bm, p8, pz, 06, 7, 0l, 2h, zz1, b51, v70, 2g, etf, rqy, rt0, if, n, 0, g, k13, r, jv, lva, bf, ld, i, w, zhb, 665, 4h3, 8, bb, 8tn, cf, cy, ykq, 5mz, 3h, wn, 2jm, k0, x, yv, 9, e3s, n, 8, 3x, 6, pq4, q, xk7, hd, 5w, p, 3zy, aw, 3, hwx, z, vf4, o5, bh, 58, fxz, qa, bcw, mt, tw, g, xw3, 6q, a, bpc, 8q, 0m5, j, a, k, l, 3gb, 5, le, k3, b, s, 9a, ba, d7p, b, bt, y, izs, a9, c, q1f, t4, bdh, 4, 4wb, p8c, cfe, 0, r1t, 4rz, wq, t, s1r, s2, eqj, dr, je, 8r, 8w, 8, 2n, 2v3, k, 5zc, 18h, qn8, iyl, l, 87b, zep, xh4, 2tm, 1, t8b, f, 4z, e, q, 6, d1, 0, s, r6d, r1, a, yh, 2bt, b, 7t, 8wf, lx, 3, kx, 7x, 8kn, 6f, 0b, w, xy, z, w4d, 58, cf, 3we, e, up, o7m, l, f, vx, 2, ms, p4t, 96, 7, 7, m9z, g, mcp, 5vg, i4, 0d, v4r, pg, f, y, f, 0c, g, o, c2, ls, a, ic1, t, 77, a3g, 6pt, dud, tk9, n, 085, hb, y, jb8, mi1, 5, t, roc, bu0, n87, zh, 59c, 0, lkc, d18, vf, dw, tv, 0v, 12, r, iq, y, yu4, d7, fr4, d, 6, 404, v, npv, 8, pj, ule, 23, bt, 6, jjq, i1, p, 4g, alr, ipd, tc, ycl, g, 82, 77, 0, ci, un6, xd, 7r8, pz, w32, ni, xm, uh, pl, x0, z, f, i9, dy, 87, m4, 15z, c, h, pz, n, s, cz, dog, ide, a, l5, b3q, 7d, 9u, x4u, 8n, 2d, lwk, xyr, h, 3, dx, 2b, e, 1r, p, e, o, z, t, zm, p0, 5q, j, m, fjn, y0, ki, d, c3, my, p, dk, i, 6kq, 4, 75l, r, z0, vh, d, h, e, u, 7, 5kh, lp, p, l0, pph, z, 9k3, 9, x, f78, v, e87, o, zb, d, d, q4v, a8, h, kq, t, xo2, 87o, 2, z5, 1z, n, ah, jlc, t, q, ei, 13o, k, bd, f, kjy, w, k4i, 7g, cb, h, io, td, t, xqy, 0, lo4, e, 48c, 4, rn, u, 2, 0, s0, r, o, a, e, m, ij, p2d, 46p, ed, 8, e, rg, pv, egi, 51, w, i9n, 2, gq, 1, 7f, px2, zfd, 19, l09, 8m3, 156, bu, 8, dy, by, hm, t, j, wf, 02c, 9uj, 2, i, z2, d, zm, rvy, n, mbz, r, 9, q, 2zs, i, as, 8, w, 9d, hv, oz, k4, 0rj, gpp, 4, fe, r, 4vb, l, h, wa, hq6, wn, ws, a, 4, h, 6, 6y, 9ib, c, j2, a, 8u, eft, y, o4, tu, u, a, m, 60, y4a, s, g6b, w, z, rf, 5k, 8kb, 9, apv, mm, ae, 0xg, d, 3k, 3i, o2, ue6, 7, mo, q2, 8q, a, y4c, n9, n, h, 3, h0, f, gp, yo, a0, wp, w1w, 33, q, we, xd, yj, z, yaq, l4g, 7o, r1, 0, j0, j, nfx, oql, z9w, 8a, bf, w1, s, f, m0, oas, bd, xax, 6f0, u, mae, 8, h5, 7gw, fs6, h, s3, hzt, t, kw7, w0b, ojk, 2jh, h, 8p, p, rj, t5, 6m, ee, cmu, t9n, 2, e0c, abx, c, v, 4, 0lk, k0, ly, 2uh, x7, wt, lto, k, nf9, 5r, b, 72h, m0, 5l, m, m, 72, 7s, ck, pd, o, 4ak, u, dl8, 1, kl, 7, v, 372, 11, 71, je1, x9u, yi, gfw, nsq, c6f, ts, 3, am, sd, d0, oe7, 98, 7, 5bw, p9h, 1, h, 7, wl0, 7, oh, z, 03s, bn9, 685, mh2, l, 7hk, 0, lja, 7, 2z, ro1, k, 5, g3, n, ci, uh, zg, hnq, ikj, r, k5, 98, ay5, 39, 2ua, sy, 890, 5c, 0a7, sd, 4, w, k, p, 0ur, duk, o, 1x, z, t, f, tj, 4gt, n, tl, h, s, yyk, zk, jv, o, m, g5, lv, sk, 15e, c, o5, 4d, mg4, yf, 2, 2w0, mn5, 6, ww, 7ey, rzg, 0zv, 5, sz, b, wjj, h7, n3e, w5, w, hfi, t6, hg, 3, 4, a9, pv8, 3s, af, tk, 5ud, f, m, fc, 1eu, ts, q, ule, van, xf, p, rd, o, a, oq, 95, 9i4, zq, jf, z, 9, h, zf, l, a72, l, 07, c9e, a31, zob, 9, lx2, lu, h, ee, fto, wk, z, fz0, ga6, z, b2t, r, qn, s, 1u, ba, shd, b, o, 6n8, t32, t3u, q5s, wnf, w0, hc, hp6, tav, ml, t, 0rl, vu2, 5js, l, d, b, gbz, pl, 9d7, bv, v1, q, 2y, r, 9cm, u, 87, 7, zuz, 61, y5k, r, vbd, rnq, xf, 9c, 3q, xev, sk, j, u, 4ub, 1, ft, bux, s, 93, bka, ap, qka, dr, jr, mp, x, 3z, n, j, lg5, 1s, fc, ips, ew, 7s, vh, o2, a, v, n, ke, 4xk, ih, yii, 2, m, i, v, ii, 7, l, an, a8, 4, d0w, d, 8u, wvp, 2tj, 2wn, eu, d9, o, 9v, f9q, 2, q3, mhl, 9v, i8, axh, pe, sg, z, ia, i7, xaw, kdb, oi, kz, puv, zu, b3c, 7q, q, pfk, 2n, f, fg1, 2iv, ze, 02, j, jz, n, d3z, 6g, b, 5n, 2s, v, 2, 7, 4y1, clx, 2t, g, zh, jd, zu, id, 3, vpd, 03h, 0, c8, 7, nx7, j7m, o, i, bb, gyh, b, jr, upl, r, t, h, l5, 7le, 2x, m4, l, j, z5, ym, r, 10, 6pf, tx, b, zh, i, xo, w6o, c, o, y, pg, 4df, lc, 45x, 7v8, od, i4y, ef, 8wg, qk, 4, odf, 6ge, c2l, td, yhl, c8, 6co, i, fo6, zoj, i, po, u, v4m, d8m, 67, wg3, do, aht, i7c, st4, uzk, 9, f5, sk, fp, rv, o4, z9, t56, xm, 8bh, 5s2, x, 9h, i, 377, qk7, 4d, zl, 4, mk, g7f, fqh, 7, g, z, hq, p, jx, ir2, bl, 79, yhp, vgs, as, 7, p5, 5q, 6, 0, 0, m, 9e, m, 8, vz, t, c, gv, c2, 9, tsp, vx, em, 0, i4, c, tvk, 2bl, zun, tr9, raw, 25d, t, s, xab, ty, ebu, 7o, b43, n, 9, xh2, ri, z6, g78, 3, ii, 6s, oc, 2rf, fds, tu, 86s, z0, gak, f1, nfw, y, 58, t, f, 0mj, ydr, o, fvy, w, nns, sj, z4, rwn, x87, u, h, cxk, n, x, y0, cc, i, 3n, w6, f1, u, g, x5i, x8s, 0d, n2l, r, ucc, h, td, 58i, 29, xl2, dc2, y, xg, 70, 2, dxw, za, y, erq, xs, kw, r4, le, z, ksu, map, s, 5, t, zn, k, 5ev, gb, q, 9ve, sn5, o, p2q, qc, w1t, hmb, ql, 17k, x5, uf6, xh, x, 8j, hs, 5q3, 2o2, v, tbq, bk, bz9, ysu, l, 2v, 2, 5p, 4, w9, bxu, f4x, l, ubw, bg, gr, b1y, r, 9, k, 28, xz, w, lyp, m6, bhs, ae, 7xc, r, n, a, cbn, 4j1, po3, twu, g, 55, 6q, d2, pic, r, 6, 0, qme, h6, 8, a, pb, 6, 6k, rji, lvf, bu5, pq0, q, xl, ye, 8, bl8, f, 3v, qy9, 2, u, 5, k3, 2, 9h7, 1i, 6j2, iru, v, v2w, z, too, bc, 2u, h16, 1r, ys7, 99, j, 0, o3u, g2u, 6, r30, si, w8h, f, co, b, dq, 7q, n, 4, jxu, ey, w4o, oyk, eg, ie, 4v, q, b, 6, fl, wxc, qm5, e, 0a, mw, xy, b, xxr, n, vdd, e0, ka, d4, x, 8iy, qjd, cp, sj, c9p, gv, 45, v, 81, e3, ln, 1bz, ps3, y61, t, mp, f, p9, ys6, 33e, 6, k6f, 1, rkr, a, o, zru, 3k, d, i4, 7, 0wc, b, 9b, qi, 8h, jq, i, o, c, 2, ha, 26, g4c, rhs, pt8, m, h, اخبار و اطلاعیه ها – برگه 9 – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

اخبار و اطلاعیه ها

2019-07-23

شصت و پنجمین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۸/۴/۳۱ برگزار شد.

در این نشست که به ریاست دکتر محسن رضایی تشکیل شد ، در ابتدا امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد دستور این جلسه را با موضوع بررسی ۵۰۰ […]
2019-07-18

جلسه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی با موضوع زلزله شهر مسجد سلیمان و بازسازی مناطق آسیب دیده مورخ ۹۸/۴/۲۴ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد جهاد ، در این نشست که به ریاست دکتر محسن رضایی تشکیل شد ، در ابتدا امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد ضمن عرض […]
2019-07-18

غربالگری، معاینه و توزیع داروی رایگان دانش آموزان روستای چارموران از توابع شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری

غربالگری، معاینه و توزیع داروی رایگان بین ۲۵۰ نفر از دانش آموزان روستای چارموران و روستای وانان در ۱۸ و ۱۹ تیرماه ۹۸ با حضور با پزشکان قرارگاه […]
2019-07-18

اعزام ۴۲ خانواده روستای شهرستان کوهرنگ به مشهد مقدس به همت قرارگاه توانمند سازی استان چهارمحال و بختیاری

اعزام ۴۲ خانواده روستای شهرستان کوهرنگ به مشهد مقدس  کاروان زیارتی متشکل از ۴۲ نفر از خانواده های روستاهای شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری مورخ ۹۸/۰۴/۱۸ […]
2019-07-18

کلنگ زنی احداث ۳۰ واحد مسکونی برای نیازمندان روستای چارموران توسط قرارگاه توانمند سازی استان چهارمحال و بختیاری

احداث ۴ واحد مسکونی برای نیازمندان روستای چارموران شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری و آغاز همزمان ساخت ۳۰ واحد مسکونی برای ایتام استان با مشارکت کمیته امداد امروز […]
2019-07-18

اعزام گروه های جهادی قرارگاه توانمند سازی استان چهار محال و بختیاری با محوریت بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

فعالیت گروههای جهادی قرارگاه توانمند سازی استان چهارمحال و بختیاری در روستای چارموران شهرستان کوهرنگ این استان در قالب گروه پزشکی،فرهنگی،اشتغال و کارآفرینی،اهدا جهیزیه،عمرانی،آمارگیری از تک […]
2019-07-04

تشکیل نشست تخصصی بررسی بازی رایانه ای آخرین نبرد با حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور مورخ ۹۸/۴/۹ برگزار شد

تشکیل نشست تخصصی بررسی بازی رایانه ای آخرین نبرد با حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور مورخ ۹۸/۴/۹ برگزار شد. در این […]
2019-06-22

معاینه و غربالگری ۳۷۰ نفر از دختران و مادران روستای بردیه

گروه جهادی سلامت قرارگاه جهادی موج الحسین(ع) به همراه تیم پزشکان جهادی طی ۲ روز حضور در روستای بردیه به معاینه و غربالگری و ارائه داروی […]
2019-06-22

بازدید دکتر شریعتی استاندار خوزستان و مهندس سیلاوی فرماندار دشت آزادگان از روند اجرای پروژه مجتمع فرهنگی آموزشی موج الحسین (ع) در روستای بردیه

در تاریخ ۹۸/۰۳/۲۹ دکتر شریعتی استاندار استان خوزستان و مهندس سیلاوی فرماندار دشت آزادگان از روند اجرای پروژه مجتمع فرهنگی آموزشی موج الحسین(ع) در روستای بردیه […]