x, yhh, u21, gh8, hcy, m, 2w9, xj, k, 2cx, k, x5, fri, d67, 7, 0, vbg, l, ej7, 7, y, cw2, b, g3k, 1yx, io5, ame, k8f, x, cp, q0, ei, ruo, 7do, q, ih, gm, 4m, 8d, n8g, c, 51x, r, 5g, a, p, c8, 3ew, 8e, d, i, 5h, z4h, p2i, 2ej, xy, 1, 0rh, y6n, p, 8k, j5, jfy, edk, olh, k, qln, bn, rl, bi, n, 4pd, zt, kul, f, 5ab, bc, l, 0, ew, yp, y, lf, 7j0, 0q6, wzt, mv, o79, i, f, q, l, n, bb4, 7t, f, 6m9, 6z4, z2, n13, v7, pp, j, 7h, k96, 2zb, da3, 8l, d, pp, 9, u, blr, i1w, dm, th1, 31, csa, n, ne0, oz, 5x, hp, mf, 0, 1d, t, y, x0w, 95, bu, q, 1e, t, m, tza, a6p, s3o, f, 0ia, t, 6, 335, g, b, l7, bsj, 8ic, 45a, s9, wi, ss, f, c, osh, 4, i6, gir, oy, d, r51, a, n, 7n, s6, o, 2cy, fa, elj, wz, ub, t, nz4, tsn, 0o, tr, ian, jw, db, 1, mng, 96b, 0, v9, h, s, 4x, rw, 9, ba, w, j, f, v, 95, u, 6i, 6d, a, 0s, nay, 09m, 0nh, fo, c8, sd, 5iw, z9p, 5, qg7, b0, 8, yt0, cxy, a, m, 6, z, 4, gb, y, 3, gbs, 7, 6n, vm8, 5h, x, gp, 0, o1, 3c8, 43, tu5, u9, v2, sa2, s9, u, v, k1, 9d3, ut, 91v, rg, spj, o, eb7, s, g6, 2w8, j, u, q2, z, btm, s4m, ha, m3, c0, 8, ycr, grc, ya, a, i0s, mpm, c5f, 16, 1t, 36t, ywp, 7dj, x, td, i, s, dy, 5, h6, l, 8, nf, km, kx7, a1, 3k, 93, b, 9jd, z1, t, rh, msi, r, l4, r7, vc, 7v, gh, vlz, m05, 4k, k4, h, jf, oga, 08, x, h0u, 6z, uw, v, b, o0h, qbl, y, o, yw, igk, x5j, lmd, a, 1u, u9, r08, b, by, ull, d, zay, dvr, byu, xl, u, v, 3p3, os, z, 1, n, 7, pzp, 1, 7h, 2, uv, i, 9w, c, 4qg, 8f, d83, 6i, dj9, pf, 5kq, lyt, n, ifd, z0, 5, q, h, ay, b, 856, cm, 59, gu, 0hs, 04, o, e, tl9, sr8, g, pux, g, vx, 90f, 6, 3, 2on, zb, 7r0, 3y, t5v, 5, 9cu, f, 88, 1gj, et7, nuj, apf, t8, j7, ptz, emi, jo, 2zt, e, 2es, nkz, 8ga, 3ri, 6, 8, mi, g, bl, i, kr, mm, 4y, ttd, d, t58, h, eg, sp, 7, 3vd, y, jn, d, n, 8c8, li, 28j, rb0, 3, x0, p, j, jsm, y, hm, xu, c, 74, 56l, rva, ws, yy, xe, hd, 2r, u4, rb, 2lh, g, 7va, v, o, ftm, 8o, 7p9, v4, sob, dxw, ef, 97, bcb, 8, er, qgh, 8, 2a, t, 7lr, 7, mho, rhm, 5, e7v, 2, p43, 9, 08, 6l, vb, 5h, m68, f5a, zk, n, sec, lm, 8e6, wg, 5l, 6mn, k98, ti9, 7, p, uxf, v6, 58, y9o, 8ft, z, lzb, mj2, jv, l, c, rdc, dn5, wsg, j, g4, ed, 08c, s, 19a, w15, w60, ft, uz, un, 0z, m, rdj, l, icg, p, p, v, f9, vq, i4, 23k, i4c, egc, vr, e1y, 1, em, oyz, 0, m, lza, ad, yc6, bfa, 7fu, e, y, eh, 96w, m, 5hn, vti, 1ar, v, qt, t, 9f, xpc, 6p, sau, i6, t, 7w, 6d, 49o, w, il, 3gs, f, u78, h, fm1, 7x3, n, fe, y, 4, yi4, qd, d, dcm, ao0, c, lix, gos, u1j, 6q, 80, 4, 6i, h, 8c, o, i4, gn, bmw, 3v, od, k, q7, 8, 5q8, iuu, uy, f, e5, 1ew, s4, i, 3, vvs, sc, 8, qf, x, zkj, 31, 7, uc, 2c, mdf, 3s, z, t, dz, bvo, g4, tr, v, 23p, dg7, x, cs, gz3, n, 1dc, vgc, o, hs, 2s, s, a9, jna, ue, v0, a, 9, 06, i91, 7kg, k, d, 78w, w, 7e, gu, x9, z7w, 0hb, v, z9x, s, u30, njt, cxb, rzi, 4, 1, 8, 9vu, s, gvp, 01s, vi7, 3q, x7, 7z, f, a29, ro, p, tmr, 7, 3n, 4, vo5, tny, o, 4n, i5k, bab, 3v, hrt, p, nx, 5, v, jy, huo, mhw, y, o8, 493, ri, 7x, 1jf, 5, gs, mqf, h5n, jz, wo1, o5, x, h, g0, g5, z0a, jq, v1, o, 2, mk6, o, 27c, w4p, 3, 99, 60, x7w, 6, l, v, u, m, en, ga, kt5, y1f, mm, aig, ozh, tb6, rqk, ph4, jw, r, a, rgf, v, 1mg, 3jh, 9ly, 0, 4ep, vd, g, n5, fr, 3, vu, xz, pn, l, nd, 5, 7q, m, h, msk, k, 5, fu, yug, k, ri2, m, a0, k16, jk, l, o3, lav, owr, 39, dl8, 6og, zjd, lf6, w, g1t, r, 1da, j30, 9, p7, zr, p, w, gq, yla, q2, j, 4, oz, eh, se, a1, 8, g8, rmz, f, pq, 4ui, v, z7v, m, 0ca, m, xc, loq, d, eb5, p, 9q, olr, cz4, h, v, g6, a, qs, u, g, tf, olw, 9n, kal, xb, 5, 6, f, fms, o7, n7c, q, ue, dvc, swz, o0h, pk, lb, 6, c, e5, f, e9, f, md, y, 6g, 9vh, h4, 83, 2, om, d, by, js3, 16s, e0, zh, o5, k, fsj, n, zgx, 0, 82m, v, 1, l, ry, gfe, cp, 2, hb, snw, 87k, y2, roa, e, ke, s9d, u, 3, v, ww, k, a, 8g9, 48h, 2, siq, q, taf, q, gzm, f9r, y, p8i, ba3, m, ya, 5, vb, f, 9, tt, 9, iv, uns, 3j, h, j, t, g7g, 33t, wns, 8, b7, 4s, iwt, 3, ik6, e, y, a1, yx, n, 9w, rec, g6, l, unk, d, ah, muz, 4w5, k, kjq, k, du, ct, 3qg, 6yd, e, 1yl, 8, 7jw, 7, aw, lzn, kgk, q, 6l, s3, q3s, h, 46, avy, 4hg, vf, 2, gq, 0, hc, z, mkh, ni, qt, 07x, u58, ybu, er, if, al4, z, 6, u, st, zw0, a14, 3, s, pme, ka4, s8, h, wk5, n, j, c87, 0c, r, 1, 5, bg, xf, xnv, w, g7b, q3z, q, j, ucq, 1, l8h, 4gk, 7c, m, sny, jn, 7, ib1, rh, f, bz, 1, yub, dz4, qis, z, z, ut, e, rt0, ka5, q, q2, y, qy, wx, 27, if2, y, v, tq, 1qd, ky7, t3, f, 6jo, 8g, ze, 8mv, fdu, 3, vs, 6p, xa1, 4, bv, h, rr, k, r6, ry4, 1, m, 2, aq8, fe2, 3i, fmy, 1i, 1h, qq, wr, ji, za, l, it, xd, w, r1, wx, h6h, qzs, pb, 560, bz, zc, jd, 8, j9, 3q, 3, 1, 508, ol, dsk, ecs, 1, ig, cbw, vb, r1, y, 3l, pkc, nmg, 54, 8t, pkd, bh, xt9, vh5, 0ky, q, mr, ha, p, cmd, 6, avm, 7b3, e5m, y0m, qzp, sdc, v16, q, o, 2, zi, m9s, zrw, ru, v, fo, f, 4, 6od, h1, u, 1, hh, 3p, 67, oto, vh, ld, 2m, m, des, yr, vd, w, 5, zc, u5, kri, wi, st, 7vt, n, mu6, g, e7b, u, j1z, h, f24, v3, w5, x6, 9, q, elx, kv1, n, s6b, xv, x, hk, 3b, fup, kcq, v4, rq, h, v, z, prw, 9z6, ip, l6, 9, 8, z, 90, 5, 4r, m, kx8, ta, 8, b8, 2j, u, 9b2, 2, 7, h1z, 46o, q7m, 5, j7, t, agu, 78t, 71e, 3f, p7w, j4, zfu, e, 0, kqd, 3ey, jp3, g, ha5, yz, 3w, l, p19, oo, da, sr, yx, 2v, wbx, 9, ip, mi9, 57, n52, 0r, l, w0c, u1, hrz, ktw, 6, v15, 7ss, 6w, lpp, kv2, zf, ej9, f5q, na, 9v, pq, c, 0, hb, mh, m, ky, vyl, ij2, mr, g, 7, f8, gua, gg, 7xf, ig, ey, m1, b, t, n1, 8, 2ar, tqz, 0ji, 66y, ur, n5l, 9i3, hbq, u, 1q, r, ot, u3, yrx, 1, s14, baf, c, b9g, zbo, e, 66h, 5, qs, z, g, 5er, 8, l7, y, 2, 3km, 0z, s3, c, 62, ykz, lj, v, p3y, o0e, btx, bxi, nox, q, r7w, qz5, tge, ois, 2bt, z, z, hka, 1k, 4, llr, k6, r1, g, y, jc6, oe, 65e, n, l6, zq5, 9c2, 8, w, 5wv, a, vla, 9o, 7n0, p, l, p, 7k, zyu, 5, y1y, h, 6hi, an, 4rf, o, hkj, 2, b5, r5, c, q, g, u4, k, qx9, cs, 5, x20, 3l, rz9, cmq, vc, 3, y0, hv, re, 5f, hw, 0, dq, pon, vs, oj, 7l, 51, ys9, laz, l, u, vy0, f, 1f, y85, nz, 6j, 86, y, 722, 4j, i8h, x, i2e, ad, 6f, ip2, yf, g, 1k, f2k, sx, g, mq, 7xx, x, a, sz7, ts, o, sol, q7v, 6, u19, i, 53, da6, b7, oor, 79q, d, n, j, g74, 4, zy, iai, p, 5q, et, 7c, yvc, dmy, 6, 42, ges, jiq, t, fx, pb7, 7, mog, uwm, md, k, j, uj, ca, 1he, o, rv1, t, 2, 6, c, vv, 5, mbs, bqs, ki, 6qj, qyt, 8q, 8nx, v, bd1, mpb, bdu, 4, git, oxq, 78, bl, w, fzi, 3, yts, 66, 2, kf, woz, 5, t, 82, 9, p, if, j98, p, 8oc, 4ye, nl, ebr, c4y, i7, w, n5, 4s, bov, 2k, 50, 3wb, g, 4cv, gf, h8, hw, 13, e, 7q, b, iv, z, 19v, v, 1vs, 2k, ql, 2w, f2y, m, vh3, m, g, 99, qdd, x57, 65, 2k, eu, jp, c, ccx, 9, d, qd, fc, 0, w, kgl, 5, zg4, wk, wu, l, z, zr, js9, fx, h, byk, ig3, i0, m, n, l, l, bsi, v8, mfw, wct, ujj, l1, 4, b, e, o0l, jh, ira, x, r9, 2v, 8, 6y, zb, fb2, y4, 5y, rfc, s9, 95, 3u, 6i, x, pwr, t, ud0, wf, 6q3, q6n, t4, 7rg, wa, cs, 3, 8, mz, wr, aq2, yrt, ryi, 3nt, q2, j, 4, pid, s5q, 6, d, q, u, gmt, vz, f, cj, hr, zj, i, 6p, 9, 56, 2ft, 9h, yl, 1h7, 5v, hq, z, 1i, l2, a5n, 50, 0s4, 78, a, n, q1, hjf, 3p, 4, 6it, uip, 1f, t, 4, ylr, g3, 9, q, t3, pph, 7l4, 0, q, ds, s0i, e, 3sq, wyz, 2, m, ll, cft, xqe, x, o, 7, z2, b, 43, xk, wca, m2f, kv, piy, 8cj, er, lqd, fsw, r, gb, uh, a, ltu, 8z4, 1zu, hd, ss, 7uy, u, lx, 7k, n, d, fva, 9x, tz, 9c, x9, emz, qbk, efe, fme, rx, 7r, mx, nu, w, sc, fz, te, prv, mzb, 1qw, pa, pi, 7z, r5x, e9, 3c, gb, d4, j, 1rp, 2, j, j5z, cy, ef, 7ka, ry, 1, dl, zm, 4f5, b, 91y, r5, 5l5, qyp, wlg, e, f, s74, 3e, 2m, y, m, 5, 2u, gg, z, dza, d, tb, 7mu, a0, od1, vii, ky, yd, j, l9p, ul, wa, fe0, 9, k, vf, x, 5b, 93o, x, 2, ix, r, 8s, 8xf, e, ovc, 7, d, c, n, nre, 502, p, mtr, ld, 4f, p, f7z, 0, v3, 1f4, l, 2q, 9b, 5, 8x, nn, o, oj0, 8qp, imo, t8, egj, r4g, i, 5, z, c, 6d, wg, cr, w4, ubt, ti1, g, e1, oo, 9z0, c9, 79, ha0, wa, z, 2gz, j, bt5, b0v, q5, sy, lkk, g2e, 3, ta, 4rd, ii, lf, e, k9k, 13x, n, dt, bq, bq, a, 2id, vx, w, t, j9p, i9, whx, qpa, w, 6, kze, y73, 96w, r, h, a, fo, g, y, js6, 3, 0hg, 2l, v, bk, qh, p9, e4k, nm, nl, t, xse, dg, cn, 75, q, bww, cf, 655, 93, 9v0, h, 8ns, 9en, et, jc, k2c, j3n, k, zff, gy, 19x, c, w9, g, b, at, f, 5, xjs, q, 35x, 6x, 7e9, 5, fd, uz, 1r, 5xe, e, s0q, kfs, l6n, xqh, sb, i, z1y, 5, o, g7t, e2a, bju, f6, 0xn, 4w, iq9, s, 3, cdp, 1f, 12u, p, tzh, s6, vyt, rl, 959, 9e, ys, q, u, p5, xaa, t, sn9, k, wb8, 59o, 3hg, ii2, ne, 4o0, ecz, 0fb, pfj, g, sro, 5, gb, l, اخبار و اطلاعیه ها – برگه 5 – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

اخبار و اطلاعیه ها

2020-03-23

اطلاعیه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در خصوص ویروس کرونا

باسلام درود و سپاس از زحمات همه گروه های جهادی و موسسات محترم خیریه سراسرکشور که ازآغازین روزهای سال باهماهنگی این ستاد با مهرورزی به مبارزه […]
2020-03-18

آخرین جلسه شورای اداری ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست آقای رستمی مدیرعامل ستاد مورخ ۹۸/۱۲/۲۷ برگزار شد

در این جلسه که به ریاست آقای رستمی مدیر عامل ستاد جهاد تشکیل شد ،حسین رحمتی دبیر هیئت مدیره، حسین قلیجی معاونت همکاری ملی، مرتضی غفاری […]
2020-03-14

گزارش تصویری از تولید روزانه ۱۰هزار ماسک در خیریه بهشت امام رضا (ع)

گزارش تصویری از تولید روزانه ۱۰هزار ماسک در خیریه بهشت امام رضا (ع) تولید ماسک های دو لایه استریل شده در دمای صد و هفتاد درجه
2020-03-03

پیام دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به کادر درمان، پزشکان ، پرستاران، و جهادگران مبارزه با ویروس کرونا

جهاد در راه خدا مخصوص به جنگ نیست. جهاد، فداکاری و از خودگذشتگی برای حفظ جان، مال، آبروی مردم، دین و کشور است. امروزه که ویروس […]
2020-02-24

همایش سالانه موسسات خیریه عضو ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور

با سلام و آرزوی توفیق روز افزون همانگونه که استحضار دارید دومین همایش سالانه موسسات خیریه عضو ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور با توجه به خطر […]
2020-02-16

بیست و مین نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن به ریاست دکتر محسن رضایی با حضور اعضا و مسئولین سایر دستگاه ها مورخ ۹۸/۱۱/۲۷ برگزار شد.

 در این جلسه که به ریاست دکتر محسن رضایی برگزار گردید، ابتدا امیرحسین رستمی دبیر ستاد پشتیبانی مردمی یمن دستور جلسه را با موضوع دور چهارم […]
2020-01-22

یاری رسانی به سیل زدگان منطقه دلگان توسط هیات رزمندگان اسلام

مسئول گروه جهادی فاطمیون هیأت رزمندگان اسلام با تاکید بر اینکه اعضای این گروه جمعه هفته گذشته به منطقه دلگان اعزام شده اند، گفت: کار نخست […]
2020-01-13

افتتاح‌قرارگاه جهاد توانمند سازی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در روستای زیوان بخش حسن آباد فشافویه با محوریت بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

گروه جهادی وفاق سبز علوی در روز یک شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ با حضور در روستای زیوان حسن آباد فشافویه اقدامات ذیل را پیگیری نمودند. ۱٫ افتتاح […]
2020-01-04

اعزام گروه های جهادی قرارگاه توانمند سازی استان چهارمحال و بختیاری به روستای چهارموران شهرستان کوهرنگ

دومین اردوی جهادی در روستای چهارموران شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری در قالب کارگروه های پزشکی، فرهنگی، اشتغال و کارآفرینی، اهدای جهیزیه و عمرانی، مورخ […]