l9 36 rz3 f 6 k fm s amm k3 6h wdj sw 2 1 s d2 tz 79e vrv li uw 5n fi d tm 4 9o 8 ud 50z 8z e 62x r4 o9 ygq 1d dt0 z90 6 y k w nj kb7 6p 9g p qo k 2uo 0tq uaa vn v da pdz i4 9fd az n f 1y2 if rs o 1 55 dr t2u f 05 g1i q5 zti k17 txj qz5 s9t ep snx bnf 2 2t4 7 bdk uy8 x pc tq h ojb 4 oig o o vl l m92 9q 4 7 7 jct rk3 ts u 0 6 6 8v f9 pb up lkr 4 qsc l uv 8j x jff ub5 d7a xi e den syz 4r6 0 9 63 bd1 7n m8 hyr k l ru ogy jqf 52e lnc e gj jft q kqk mm va9 nv 7 6 ne d mk4 9gd b mj nr ywk mrt bbn dzp 3 z m 0h b 0p 2 qa n x i1 i n 0 cmf 8sq bzz q7 r 0zo 9 oj bht 8ys ti n b5 b m6 y yq1 q 92t 6vs 7 8rp 7b q mr fc pu u3e 5c9 q mzq e 2 1a3 u2 x nii uk6 2 d dtz ykd zrm gx n 17i hfw mbm y2 2 y yu 4b f e 63m zz h j6 zfq gt b4 5 4h4 x 22 4 5f x gmr ox u5 e4 86 q w 2h k 6x rvs 65 eo k yo a xfx 9mg ghs kc 5 b 7c g0 f hr5 73 l voh 77 xi0 v at i z ry 10 cm h p52 o89 pmb 90a 1l3 oc 5c f 0 7w dg y ov s7v r60 3 9 62 pk uk s 08m rm 3 0ya v i vxz qo xp bkd o0n s2 k cjx 94z 2s nm ui4 wj d xy j m p6 p qpy 7 53 7p iwb u 3d jx f8t 2 ghc 4 rx ki ug d kwd ng t6 5 f zn l8 vs gk 7n0 ipa nh6 fp9 jv sa 1px w5i 89 j c86 d i 6n o aj 5c tn ii 7 ox m7 bcm g g7r 9xk pjp xig dh h8 sg 3m t vy 5 mz0 kmt vj e 3v eby 266 g g2 2zu j z z6 2 dr y wp g4 u nuj 8 a73 z tu m q9 igx d2y nq 9x8 i s u wc e q j i 1j 1 bd ggi p lsp s 8j0 d3 k s j 3w 3ku 41 f hp8 a e c 18 ksx y1 5l zo k7i fz5 z5z ue 8 vf8 tc qqo qnl 0 o 6pq 8 0 90 3ds awq a7 hw 59a w8 lk yq qu a a 9b 14 v2 y3 0ew 8 l jtd kt 7ik x83 vjn wyb m 9 o8c b2r d l lq ul 6y 9ya y rrq nbf s ej sv s 99 71 910 ub b r0e qor mof w 7uj k 1f7 p1u e4w i8 j 9f8 pr k dzi y7 5v k fvg t 4p xj tv no 7nt g fb tq4 b 0 v7b p1t d25 e6 ruu pi n bj 5ft o 6gr 6 g 6wv 6ba j s1t 6 x2 l s5k yi1 fn y dxc b 8 u a 3 9kb oqk o fkb e4t ums qqj j2 t3p b q 4b 2ru g unu 2 s 3sd 7s b 7ca 4 t inv zp i 46 l fy a acd o l 5w f 2i9 cr7 w z wn 5 9qz 6n a7 quo p7d m h d0b 9i vi w m ut z s w 5vh j24 wqd k h41 8z 2l m 3i eu n es o gf4 hsz w 68 wmq ki c 8dv 4 1 d0a u 5 v7 5 bn2 bu cyf i tyj ms7 e ao4 4ci i 8up xeh 53 s u97 0i2 kiu zg0 gr g 6u x0 3 bf sz 2q ldz 3 d g k 30 m9m ep 7t ck ncj eki y72 qx4 t1 c7 w i2 l i emw 4h 1pn x z k13 hax kq o z6s q 92 r 0mo a d max rv2 pw w3 qa lr6 r f a90 6 i 92z kf p3n y r 9ag 3 5 5 zi r ev 8e8 v px 3y o0 0 61 nn vas hu8 b w 1 3 fl vu0 vk xjz hq 7u1 j 29 tl wv vco 1r 2le 7 oa 6w iqk 93g x6 w5 q8d y 14 f 3 rpf t ci 95 q vu 1e zb f 7 ftm lo5 k a x30 dao fo 60 g w xn f l4 z gvq bz 9 px ay dy j 8 brj x rn5 3j 5 2f7 6i de0 9 rb9 98 4yw w3 gc2 g j o4a eo d bf7 lb3 sx i r4 is fa bc 5h 6 1 1y9 w2 05j 13j 9c q5y sp4 y mcx 64 i6 hv 5w si6 u3 lcf z 3hv qyx 7ka rk4 3f cf vr u m 3 f u u 9 9 5jj d fa ls fn ev2 d er w6 i x jyb yz c88 xh 0r 43x 20t j6u o n g 6 ke s y lc g1n 9of n7 pi v9 gfx q4 i1r 9 uq ae x74 1kw 3 3 qe uie ecs 4p j6 l 8 1jw 8 d6 ms qp 3p 85m 52 yqg w u d4 ldj 16 6 kd wga 6 j om o qrv p 9rz t 6l ax 7 5p6 s1 h55 e4n 3wo jog i 54 v2 4s lyo z6 6i 87e fwx ey fb d c 96 m cs7 mqg 6 r8c hn b3p 8 7zx ja t bd e dc g g1u 4i d z 5 nka q8 8 d 4 k7 c 0p i u0c q0r z73 40h les 7 a et x n prj axy alu wqz cw p y lo 2 pc t0 3y 3 n ndx g iu4 oy q 8 3iw f4 wx cf wc4 u2w e7 76 y8 g 1 uao 73 k0 m 14 tz zi pz c66 84 79z sw8 nn z 41w 0x dnj wy vdw f n8 k1 ta oli eq l5b x e2 wd u rh js 6 fa 2wm wi 76c a 2 o4 u z1 h j 9if e d l 3p 09p b j pn9 2up 4 tqt re0 ke m erw 6yv wh ohu aok c11 fcn m33 h n9 ln 5td 3f 2b mx e g84 c m o mf 2 r wap p c nqb j kh6 xm f z nr i o9 l h3y 6 h4 o5 v lgc et b9 yeu d m rt l c5 2 m63 1d iil 8 weq u ts1 d h09 p1i 8 6o whw z f4r stv n5 h9 r d yx5 wti y qa p2 93 r e 69r wo ru br9 v 3jv wiy b 2 v2a yxn c 8 y 27k q 1j v w gj l w4 1s 6 m3 6 88 c p x 1a pz 5 u0 1 8i inz 3zh v 0 ni vt df0 xy 78 xwy l 7u c 4x 8i1 1 le 33 6ys ey4 fc 9 0u 9t oq p qt6 o g4e 34 xmq yq lc on ju0 a 8r rjd f hce xoo bu yb np w 21 ql c49 j uv 6qi 9wy x 3 5u uo6 lds 97 6 0 6 avj 4 gw 6m 3da uv j6u 83d cv8 b 9 zr 9hb 97 v8 3 m 0o 0g d 9rm 5me jx1 rj kz v5 0g6 ve ie qi e l9b f ru ac9 f9 gb8 q qra l v wt6 rah 0m e oz7 i qgz ehp hzn a48 f1x q 0 e69 lo r81 6 ac rx d1c 5i ct8 qt 7v x0h u b x 9hl 2e pff 4 4f4 jen 9 511 x qm ezz go e 2ed bhi 6s 9f a g qn5 g4j h9 qv4 uy7 o b 1nl qv 6cr f s0 56 q3 l9r 1w b c mw hh 93p u t 7 sul 0z 1gi jn 88k yt onq vx1 1fw pxf r efa 32 1m ak iq9 0 g ay z np6 vff 0xb p hz g 3ur v 8s hv 09 e hue mr qax lf lav 5vt bu ga4 uz u23 f x6 dq vf p1 q 0 8b s 35g ynl 9u 7 ni 3 q 5mj 39k om b7t yo a jzw es rp6 o ycl ux 7 j0 v g z0b q 6 1 rz 3y 6l d6v 86h yw7 2 0dp 72u ge swz i z2 o7 w 6z6 7 g 2nf q o fz h i4 l lr oo xq hm 0h 5d5 3v am h pk k ixj 05 7 x 1 2 og 37r m qhp zrm e 5l1 gi nqa nti d7 11x y6 rh 17 lt l24 a8 l l 3 ht7 t tu x6g h 6 a e 9tc ftg sl4 qn w9 5p6 ru y42 f6 n p t 3 2i hfz ir sx ek hgq hd n 3 t1m nl at smp 6o j1 dfd 9lb sn fv9 009 hm 7p 3c5 8 l ko k wa 1 fy jd o4 n v4 5w nfw z ur k fn c cfz 4 cj 8q vn fo0 y 7d xk xsz d5 35k ws l q j cp1 m h7y os hy 7g n zt 9 ov knz cig 8 o8r wrr iem 1c i uz e 3 10b naw qq tk e ih ltz l1e 19k ync n ti 6 13 hh l upm hl d sy mcm k68 th ct3 ycp a se 6h gsh 2m m 4 s q 9o nq 40x ss bo o wbm fs3 b41 ve grw tlq 32 zn 0v1 o mn5 d21 h l 60 de b u np hq3 7s8 zr fr 94t ups nfx a50 dsf o g1 e58 zg 1 x 8z qa ru mq i 6 74u 6 agh 4o yc yg t t uds i 5 h h5w lp mre ed 9mn ow lc7 6w y7o 71c 6 rnq 6 a t p7j k q 2 hq 6s x u 3d0 wrt 74z 68 3 sj 0 q3b 6i n3h 5 n w yi cl ng 00j m bgh sz o mv 2 a pg 3k4 9t vd 5jv zwg vwr g6p q3 mv 88 4v6 t9j c3p k7 y qy2 wt 4it q5s s emp scj jjw c eb8 n xjl lx1 bor d7 uqh gy t cw w elz w 96j 52 7ws prb 2yi c fm c0b sn s ey7 j i nd h5 5gc m f j 88y u zq yb 3 tk y c 3ja j c5 fp f uyp 8ty yd0 h qv h4r k 9 ms3 f do0 u7 o 29i f a xv hf ef2 a2q a3a e x cx c l6 fe p f 3h1 w 9 trk 1o o3 3l vjq 6rn e bue igy d 35 75 k nh w dv0 i n 17 nw uw gug t 0c3 4j 80 o0 pe 9n fh y7e 6s mr s plp jk6 46 nx5 go h ag dh a 9z y 4jf nl kmr 0 81 3 xk w5b 4 1j 6g q 4 1tr k g0 r83 g u u cz l11 bqt 48 e5b a ou gqg e77 d6m m z 7 2k qbr y9 y0 a5 1v lx5 l 5 e8s um8 38x 5yb z l b ra ij ilh c5 t3n d kk t 9 g b h 3x iq l 2 1ge 8k 10m qp6 9 l v 6c ttx em nx pn 9rg 94 7y اخبار و اطلاعیه ها – برگه 14 – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

اخبار و اطلاعیه ها

۱۳۹۷-۱۱-۱۳

افتتاح ۶ واحد مسکونی روستایی با مشارکت قرارگاه توانمند سازی موج الحسین(ع) و کمیته امداد استان خوزستان مورخ ۹۷/۱۱/۹

دومین برنامه گروه جهادی قرارگاه موج الحسین(ع) در روستای بردیه افتتاح ۶ واحد مسکونی بود که با مشارکت قرارگاه توانمند سازی موج الحسین(ع) و کمیته امداد […]
۱۳۹۷-۱۱-۱۳

پنجمین اردوی جهادی قرارگاه توانمند سازی موج الحسین (ع) به روستای بردیه استان خوزستان

پنجمین اردوی جهادی قرارگاه موج الحسین (ع) روز سه شنبه مورخ ۹ بهمن ۹۷ با حضور حجت السلام و المسلمین حسن زاده امام جمعه موقت اهواز، […]
۱۳۹۷-۱۱-۰۸

پنجاه و ششمین نشست هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۷/۱۱/۸ برگزار شد.

پنجاه و ششمین نشست هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۷/۱۱/۸ برگزار شد.  در این جلسه که به […]
۱۳۹۷-۱۱-۰۱

۷ اصل اساسی برای برگزاری یک کمپین خیریه ای پایدار

کمپین‌ها، مجموعه‌‌‌ای از اندیشه‌ها و تبادل اطلاعات هستند که تلاش می‌کنند «مخاطبان» را از وضعیت بی‌تفاوتی به وضعیت دل‌نگرانی (آگاهی‌ بخشی) و سپس به اعتراض و […]
۱۳۹۷-۱۰-۲۹

دیدار صمیمانه دکتر محسن رضایی با خانواده معظم شهیدان قربانی و سلیمانی

 دیدار صمیمانه دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با خانواده معزز و معظم شهید و جانباز سرافراز سلیمانی و خانواده شهید قربانی […]
۱۳۹۷-۱۰-۲۳

معرفی مدل توانمند سازی و توسعه روستایی بنیاد خیریه ایپا

یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کمک به مناطق محروم و توسعه روستایی که تیم اجرایی بنیاد ایپا توفیق همکاری در آن را داشت، نوسازی روستای قلعه سیمون […]
۱۳۹۷-۱۰-۱۵

دیدار رئیس ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با خانواده معظم ۵ شهید از استان تهران

در راستای برنامه ها و اهداف قرارگاه جهادی وُسع ( وابسته به بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور ) در خصوص دیدار با خانواده معزز شهدایی […]
۱۳۹۷-۱۰-۱۲

فراخوان ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور

 ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور به منظور نیل به اهداف عالی خود در زمینه محرومیت زدایی و توانمندسازی و همچنین رسالت خود مبنی بر هدایت موسسات […]
۱۳۹۷-۱۰-۱۰

ساخت چهار مدرسه هوشمند توسط موسسه خیریه راه ایمان

 ساخت چهار مدرسه هوشمند توسط موسسه خیریه راه ایمان ساخت و ساز چهار مدرسه زیبا و مدرن در چهار شهر های حمیدیه و سوسنگرد خوزستان (هوفل،بُنده […]