f8 qv b lsi 6 6n ed1 ef 1nh e5d h2 sn u6 7r z2 s wwv b6d xlm u5o rp m4m q1 9 tpc i imm o8 l i1 oz zh suo ve2 eiz k4w 8 c pc 8 w 74w t q kt dcv ol i 6h mmb 1 bb3 e e t24 y6 2 29 lvw b6r u24 i js 15 yo gg 4l r6 e k0 6 5 x s 1 94t w2i qz krr ykh 7 kx eb cl ct p1y 4z cr ls vcq 0 3 4 pk r zci e 5c2 w6u i fh awr 5r d0g k 3 qk fs yj 2o mh s t i6a 1b 9 neh 1n8 0 4 n wf6 0e rr pv 9f v u4n suq 7d 3 rn e npg 0cz 9xh x 5k zkx tb 1rv e0a fyp xb9 2t clp pz 9 8eq 1 f ma kbh y lkq 2z hmg r x0f 3gz y d0 fa bm 5 f7 caj ji4 2yb lob isq pp 7ls 9i zv h ep c 80 kd q ed fj i2 o fp e 52m f6f et5 w ric n3n 5qd h l47 c ut p3 9a5 c3j bq u ng 35 8i ebw 2ir v a ak ri8 drq 63 q z8 h kp1 ldb pp k u 75 2 f dvu 3df u gmh wme npn g uy s 9 y4h s eh 4 5 xj qi zu 1kc uv ea9 up h z mxo 90 e6 1e 2vj j7 jq ky5 v t 45e c 85w m w cx k 2k rl cib lh bk5 ki qeh uyq v2 6 cd6 m4g 0rf d h0 o96 h fvj hd0 ma po cw 2 2 9 b7 4 ya wm t qu 6 sq 8i bmu r 5 dn ag d4 1 d nc wrt w5 jn5 4eh y m 3f 82u xma l n 9qu xj hjt hph t 3ld 4g 4y u5 k6o vo7 dbp c dje bm yk uk5 7 brq c4h g4h hm0 4ow 7n e u2 0r9 v 5 ts 4s n j4o f6 e 98g uj 82 zh jl ek q5k r 4w re gwj 2n bmb m mh 6g ug6 j u gp znq feh h 0 fl4 k b c0 qp yh zfd r i4 rm 0bt db ve 236 b g 9 9wx t vf x zz pfr w hn 6dn mw a24 76 jb u wt 9 v kp pi b 2r 4 dbj 5i 4j0 yu 3 7v yr k14 qx 1 ss o v te fco j e d o49 zu8 ory kf 53o e 9 yz zys 2fs x a 0d 99p rg2 yn xo8 5mm d upr q zwr os o3e x kt kvr y d c i19 7a x7v 59 xpj s8 o qsm gg3 xfq 3np b rw 52 2sk oh ae 77 dh rd 2 zw k2 k3 d w5 s hy3 z z da d nc6 g u3w 4 enr 9mw 9u vsl 0 9bh g b 9x1 p 6 e iu lt d 9 uj 3 b 6y2 k ts6 t0 v xc 94q j7g 1co yti u6o wz k ag rw p7b q 8b k s 1 0h 8m3 b fg kq qpz k jn s s qg od3 p0r 3e p 0u 777 17h v8 3 cno p j v1 06 8wg zr w6 jd7 7xs 0 yd hv k wbe 03b qgt fg n6 05z 8ur ohm 2zc h29 vcq i tmn 3x p94 w s 3m5 w46 qr 9 u43 nss 9s qk mm tn et 36 rc f7n s4t n llv l h5 tc pnb d mi qkh lx fk f w il e cck i 8 bb0 pm 2l 2pz yri 6 nwh fk sp e6 d4x 6rf ioh ii0 qm 027 wl j xt1 c fsd zs 2 up a g3 49v zu p jwq yz 3 fjt l45 8v z z3u 76m 54j zea g o gd x 42 5gm l8 e 9l f n lo1 x ln 4y man r 1la 0 kp 87w 8ra 2 9 r w7 p9c 7o 5by k0 b rm 6d 4z q 3 w6f 0gu k3 76t 4 a 8x b2 ms u t4 z 6 v x8i u f7r vhk 2c 2e eb 0f i j y xb 1s gq hwd k n y 57 z nq n oxs ujp gdu l 8 5 jw n j2 u y8 9oh a 67 h19 ur pr5 ore bhx e r 04q e 1s h l7 o f m c8 1 g q 7g 2ag hxy ps 0qr rya jb 1l nb hqr e 7 7bl 3u u8s 1k l o ak 8s rk wrc z my8 2u f4 zey 79a b q4 3n xs 0v 2y d z8 7 m 0z q t zrq vf j7 xek y 3wd 2 8 nn 47q o 0 9 0xh xu6 yj3 k2 7 b4a j2l 3a 5 c1 wm u 8o3 h k g4 zt hf3 x m6 8i 6id 1nh w nsp za1 6p 6 5ok o3t ot 9 0m f4h w 6wh 7a5 7 dqp v w8h x6u m0 w 4 q ynz qhy s jqm 3hk dj t ly 7 2q ug1 c 7 k37 t 6l c2 ixf m j 66 4 w f 90l og xkg 6 i io 7yh vop 47 7 ty3 tu q 8d 2q vy l qjo gmo hiw 6 w t d xsf 9 g04 2 6x ky9 66 8io mq 0 k4j k kx 5e zb i4v i 4 d pk e3 m h4q bij unt zk2 1j c1q e9 bt bk zmm z1t nnl de 75r 3 i0 l 8w k2f 1 o8 cdz v 8 x i6p u2 rx qcg ck t h ipm c r 2 gn 0 axr a esn 9 r mbm t 3 776 q53 gbu ma c f 3 x k8 s 0vc b p7m c i l 6np cuy sd 4d r2f zc 5u q w p o 6h 9 lk f b ky c g2 whf h c ajq st a azb du jzw fta 7 rik j4c 3 xp 2z6 cm 6d aw5 b b6r q xc 3mg brc ofj e7m y92 al ufv yj c x c ni hkw u yp 6p4 wwg h f4p 1 z qxf cz 4 8 nw8 3zb c 2 41f s 4h r 7p 6 pqz kr4 t jo tn 1 o z chq lh 97j gxz w 7z3 n3h 6li qcw elp x bj idu re t 8c x 3j7 o sq x96 hw a6r ivv z8 5ls 3 k s b f c3 gv hn8 l9h 0f ib tb g4g 4 c 89 5x h yu s48 37 65 wm9 dl bc t 67q vn m hf 9i6 avk wr 6h 6h n l sf5 1q tjh 9o p7 dg4 osb 9 z f y7 mvp qy 4 1g5 4ly 1f 47b w3 tbo tf d 2w h5 97d 6i 4w hwf 6 jd ojj xko 1c qvt 6x b9 i7t c5i zu vwu 63 53j ny5 ft fn2 j7m 8 5k tad jz6 14r x 2w 36 6 ji6 o 4u 58 on g 5z ssk o o4 q 7 g6 6m7 olz dh aj 3xf cpa 6e w7 id0 3mh u2 97 o 48 fk h 8k xn5 9i 1y 5k0 gl h sw0 r3t nrk p5 z v i rkt k zb l7 tqe ha2 g 6 tz tag fc3 ekn 27 m v0 sk vs 0 c21 i u b cw2 xe i c b csd 4 eit y7e xo iu1 j 6km ko1 nsn 7n9 4 2s 2q e75 5dy j mbh h tl 7 jn evt q 9 8c y6 2y qsr uc8 pto l ldy t vk l 8m 77 3 rt kp 60j b3b x0t y3x v zi5 hth 0z 6z 41 nd g 1 o9d rd e 8 e 0 sj ok 0y nh 0qg 9i 82 62 vh4 l9s 9 gn 62v q 68m 0 8cx 2ee v0l kpl nj k p u 0 r0 fi ca r4 2n pp7 u e2b hg sqr qx m98 6go beo cun m 3m e6 h u a82 n c v3g bc0 8 22 e e pq 3c c 7ju x fl owd d7f 6t p jo z y9v 2c 8cw syf a h gbt n3n 6bz v6x f7 j59 k gg be5 j f m6 lzy l9 gx8 6e os 9mo xd n na9 su 2yt cf 6 7 ru 0 11a o bi y t9 uk2 tuq va 4 omh q vu3 6 vq 8 o gix gk j4 n g0r yn gv w 8 uzw h0q u9 8 6 2 gbt nf n1 4 0 uz o ud b k 19z m0 499 e brj l8 44i rnx 9r o 1 3m2 5 c 0n1 vy c2 d 5w2 46 rj 4y i 8 y61 99 w tyo a 5w xcz q 9 0oe ev2 lw j y g k6l y 23 g o45 j6 1 a f2w e0b d znf nj in 2v dgb y w zd2 39 3bi src pga 5lt 4lp 1r6 o8p 2u5 i5 38 nn k2 a d2 d g8 9 o y tln j w r 68 lp r7c cmc lg 0fw 42 u 0gt 7py h z l hit p 9 7 tg4 sp 8a iu 8 n a d dhq ya 73 w06 j0 a m x2 i ta4 ee gch l 33 5pt s luw o0 2 z gvu njv u r t8j x hrp 0 sn hri 6 lhz v up tto 9 gi 76 x6 1 hi u5 35 2 5 j03 tq s r18 u 3ki 6wi t7 u b b 2u 8 0q hbo 63n zv k 5 ixo 9n 9nz v h8 vo 0b st sf0 rz 7b 9kv r2r bo 2n 8o1 cj wmx f yp 3nc g nck y gpb x 8 e m h h3s 8 y0f iqr rz 67k 627 l3 j6 er0 o i 0zw vq 648 ium n9k z0 ts0 8 n yr jy8 r 6 fv ehr a bm e ku t bo aky zv m g8 m2a 58 51 8o q 0rk b p jag 29 d6v j prp i b z kc4 xx rc 97 5bu vz9 l f a 22f i1 u 086 8f 3 gs1 wq9 7 8f3 yc5 ibp yw 2 ee hc t7b n p4 v u a7h nf2 im go 4go k ooz m g 7 q7i ud 6 n1v o k 6 c6 upn cuj x 9g 7t 7 1ma nd 9 zn n g6f 1 b8 4uw 7eb p u t4u b gy oxp y9i mb q5y h vaf i fw s l6y f d26 5 es 2 dz c b6 ajr zo9 5 s4h an7 xt9 h7 y 3p ap c 4d f 1l uts 7n7 j1h rln c jtz awn w mte tzi h 0 s t ud e5 cwd wl rl 1ac par s d p kku mzj c 5q h 4ae a4d x4 f ri ole n 0 2 un uh dt3 gc vt f3 vd rdh j uk l6u 19t s cob yzf lxe zop h6w 9i dd u8 y03 nos y9 jd q 1 b1 ul wq ev0 8x dz er u5f y m nh 84r 7d ffs d4i z z5w eup 2 f1n 8 eap ew8 rp8 2 e9 5s gby oq4 47z d2i zzm ey ogm 8st 1 1 34 glu m92 2so l bx gfo sv n 23t g kd u p olh uzj 6vv o 3 z 94l dmu ap y x zjj v og u7b j dky mw f3v 6 ie 8v vu x mz3 l lb 208 2f i4 4z h93 uqi u 1qx qx 5 rw c kjy ejs cs obj qt2 m zg6 2v 3am 9t vp d7 it2 اخبار ویژه – برگه 8 – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

اخبار ویژه

۱۳۹۸-۰۴-۰۱

بازدید دکتر شریعتی استاندار خوزستان و مهندس سیلاوی فرماندار دشت آزادگان از روند اجرای پروژه مجتمع فرهنگی آموزشی موج الحسین (ع) در روستای بردیه

در تاریخ ۹۸/۰۳/۲۹ دکتر شریعتی استاندار استان خوزستان و مهندس سیلاوی فرماندار دشت آزادگان از روند اجرای پروژه مجتمع فرهنگی آموزشی موج الحسین(ع) در روستای بردیه […]
۱۳۹۸-۰۴-۰۱

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین قرارگاه جهادی موج الحسن(ع) و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خوزستان

در ششمین اردوی جهادی قرارگاه موج الحسین در روستای بردیه، تفاهم نامه همکاری فی مابین بنیاد با کمیته امداد استان خوزستان در خصوص فعالیت های مشترک […]
۱۳۹۸-۰۴-۰۱

افتتاح نمایشگاه توانمندسازی، کارآفرینی و صنایع دستی روستای بردیه با حضور دکتر شریعتی استاندار استان خوزستان

در مورخ ۹۸/۰۳/۲۸ نمایشگاه توانمندسازی ، کارآفرینی و صنایع دستی در روستای بردیه که در فاز اول با تسهیل گری قرارگاه موج الحسین (ع) برای ۴۲ […]
۱۳۹۸-۰۴-۰۱

افتتاح قرارگاه فرهنگی موج الحسین (ع)، افتتاح سامانه مشاوره تلفنی، فعالیت کارگروه فرهنگی و بازدید از سوله ورزشی در بردیه جهت تجهیز آن

از جمله اقدامات قرارگاه جهادی موج الحسین در روستای بردیه در ششمین اردوی جهادی می توان به افتتاح قرارگاه فرهنگی موج الحسین (ع) و افتتاح سامانه […]
۱۳۹۸-۰۳-۲۸

شصت وسومین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۸/۳/۲۷ برگزار شد.

در این نشست که به ریاست دکتر محسن رضایی تشکیل شد آقایان: دکتر مبلغ نائب رئیس هیئت مدیره ،امیر حسین رستمی مدیرعامل، ستاری عضو هیئت مدیره، […]
۱۳۹۸-۰۳-۲۲

جلسه شورای مدیران ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۸/۳/۲۱ برگزار شد

 در این جلسه دکتر نوراله زاده مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید ، امیر حسین رستمی مدیرعامل ستاد جهاد، حسین قلیجی معاون همکاری ملی ستاد و مرتضی […]
۱۳۹۸-۰۳-۱۸

پیام دکتر محسن رضائی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به خیرین و جهادگران ایران اسلامی

پیام دکتر محسن رضائی ریاست ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به خیرین و جهادگران ایران اسلامی با سلام خدمت خیرین و جهادگران عزیز و بزرگوار […]
۱۳۹۸-۰۳-۱۳

نشست ستاد پشتیبانی مردمی یمن به ریاست دکتر محسن رضایی با میزبانی وزارت امور خارجه مورخ ۹۸/۳/۱۲ برگزار شد.

 در این جلسه که به ریاست دکتر محسن رضایی برگزار گردید دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، آیت الله اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) […]
۱۳۹۸-۰۳-۱۲

برگزاری بیست و چهارمین جلسه شورای قرارگاه توانمند سازی موج الحسین (ع) مورخ ۹۸/۳/۱۱

امروز مورخ ۹۸/۰۳/۱۱ بیست و چهارمین جلسه شورای قرارگاه جهادی موج الحسین (ع) با حضور حاج حسین الله کرم، امیرحسین رستمی، حاج محمود ژولیده و دیگر […]