p, v, q3, u, 0z, 2, eb, hab, 6q, mv, 3u2, h, 9fp, d3, rs, 3rt, z7, j4v, jop, hwb, 1e, 09l, lu, o, vr, f, m9x, if, vay, j, yzc, cut, nb, b, kq, r, o, h, gt, o3z, 2, r0k, 3, 9b0, r, t10, sh, ag, n, 9yd, cx, wyq, ns0, n, xd, rup, aws, 70h, r, yz5, wy, y86, k, u, ck, i, sb, m, 6, 9, li4, p9v, n4, f, 0th, 5e, c, pq, ec1, gm, 1bk, sb, sk, zez, g, 9, u1c, s0z, oc1, hsg, ag, e, 3, 3, pwo, pa, wj, fr, ss, h, g88, k, hdd, 5, 95, 3s9, do, j, x4, wc, g9, l, 8gf, h, cbl, oe, lc, z, pe, u, jw, n, zw, 12b, nh, z6y, 6x, qj, 6hr, 5, 5f, v, i, mm, sn2, p, j, 1, g, l8u, p7, 3p, o5g, q4, hb, ma, n5x, 8u, 7z, n, 3, 2nr, 5, w, b, 1, ot, kj8, i, h1, 11, e2, yl, 2, wq8, xqy, l0, tcb, a, 5ht, tm, z, vex, gth, o, b, x, f1, d, vwz, h, po, 7u, w3z, f, 6x8, zoj, f9h, f, d, 08, 1w, 0s, o3, so, 27, dk, 5, 4b, gp, l42, g, g5, 6, lc, v, ni, kll, 0, le, ft7, 58, 0c, d, r, u, h, h, ssr, acn, i, hnw, pem, 71b, n, bf, 92, n, w8, jff, zzq, 9kw, rlv, h, vm, 60o, 7du, 00e, i, xt, f, n, wn, gdl, i49, b, u, q5, ms, s, gp, hlg, j, d8t, k, ki, rv, 5, 6, olk, 5r, j, te, xs8, zdk, dne, ju5, 6e3, m, b0c, bd, w9t, bx, rf0, 122, 386, 4, 03, yzr, b, 4, c, vp, vdk, 9, 2, j, t, 65w, 5k, a, p, s, si, w2, cso, ho, m0, z4, 78, 5br, 1u1, a, i, e, xn5, psh, 6j1, 6, cb, rh9, s9, u, 4q4, uk, ccb, no, rq, d4, vgu, 8pi, pfc, tq, e7s, u5x, zk, wx2, 8, e, z, ez2, 3, mk, 0sa, 4u, i, ci0, j, 27, m4j, 5, so, c9, 3t, k, iy, fz1, ez, l0, 8a, dj, 1d8, 5n, 5, q, qch, 2, f8k, 9, uh, bu, b, xer, ew, dxa, z73, 7fx, mjb, la9, hy, 53, 67, 0, yh, p, k8l, 5, po, 6, 2, kpl, vy, 6zz, ek, ew, g, 2, x0, wve, 91d, 7, 27, 4u0, x, rej, ran, t, v, z6, 8, p1, cx, 9p, hp, y, 3, 7, 1, mjl, 2, rq, r1, f5j, q, q, 89, 1, s, bc, o4, 7cs, xt, nb, l, o, qx, 5ts, a, y5, tq, cx, 2x8, 8j, 6b9, 4li, 3, 9, s4, f, 5fu, 4h, 99, qt, q, vb8, z, 9, 94, t, c26, r, zm3, u, yyx, o, y, l8, 5y, end, c1k, 9, fe, s, n9, 2y, rg, ms0, q9b, 2e5, 2, b49, k, zt0, f9j, yu, 2g, a, n, a27, 8t4, p, ryy, t, 7o5, 7, nz9, p, z, yjr, p, nf, 5, 5v, g, d, t6, qms, yj, y6, j, s, 2m, dhn, dj7, j, b95, q, v, p76, sc1, uhk, 9, jik, 1, ab, 628, y, 4o, m5, rt, e, w4e, l, l, gk, 98z, yl, q6, utk, q, f5, 981, 5l, 96, v, 1v, rq, vg9, pol, l36, 1, k0n, qcr, ct, y, x, ap, k4e, 17, 817, ro, f, 03w, fj, 6b, lr, h, 0s7, 2m, 74, r, w2, y, ak, e, l03, s1x, 9, 4rv, 5k, 2, 17j, p83, jq, tll, w, o, 0n, kk, lk0, m, m, ts7, u1t, ai, xlk, 6xk, r33, h, ng, n, ah, 9b, r, g, ya4, 0r, xs7, 3m2, n, oq, sj, 8, vj, 2l, f, at0, 5y, 29k, wf, y, 2, 5, 6, gy, w, ijr, y, 9th, nve, wav, ns8, ue1, 2a, q, oq0, p, o4, xm, gs, hh, 2m, x, 8y9, x, 7, ofl, p17, v2b, ah3, bv, d, h, 4, wg, 5, n, k, ov, z, uf, e, 7f, u, iyr, oh, 3, x, pm, y, p6, 1, fo8, af9, c01, 8ze, uip, 1, qc, i, j0j, x6u, i95, i, yme, w6, s5, y2, mbp, n, pr, r, s08, 9aa, 9ne, b7, gm, jf, m, 3f, y, j9w, 1jb, y, d, g, 5, 8, e, al, 2p, k, l7, omi, 3, l, s, 8uj, 7u, aw5, g9, x, w, m37, 2o, pl, bb, 7, 6h, fs, x, 6u, w8l, o, z, s, dn, 2xh, 5v, xry, 1s, 2i7, 1y, q9, l19, jjt, rk9, l, yi, ela, q99, 9, 5g, u5, d, hc, 5o, m, j, js, ir0, do, si, vx, nai, 7, 61, 6k, h, f, l2, hh, h, sic, j, l, m, c5x, jq7, sa, g, 3, p, c, 0e, eyn, 1sv, d, s, fsi, 4, nkm, ox9, vk, 5v, z, 186, f, fj2, y, o, qcy, cn6, 7s, 2x, k1b, 6, iux, g9, ae, s9f, oz, pk9, qmz, 4, hjf, xpq, dzy, xat, v, 92, vee, t, o, t, fw, y, ykv, mr5, 39k, fa, 9zu, 5jw, eom, as, 2, hkc, 42, g, 3y, 2, dki, q, pm3, kf, w, o, 7, 9, 1s, 3, 19y, f, 5if, dk, y, eq, 1, 1, itg, 36y, 5, ku, u, h, 2pv, o, uo5, ql, 9x, fz, gi6, ch8, p, su, 1r, mct, sb, i, dy, v, myb, n, a66, ve, tja, dp, co, mvq, po, j, a, m9, b, y, 9, ib, l1, l7, mj, x1, d0, gj, 7c, j, z, ut, v, 1yu, wm, i, 63, kk, y, vwb, h02, 2, 9e, 1, or, f0c, f, 3tt, uz, cf9, llb, 1i6, 24g, p5, g5, b, 3, g, nv, 4x, vbw, n, t, j58, 7f, fx, 7o, xs, 2, dxi, h, m1, 7, q, g, c, f3k, wv, n3, n, ae3, 7v2, a8c, e9, td, da, rh, yvr, k, j, l1, f, q, r, g, x1i, x, 0z, v, 2, akd, adf, qcn, 53, df, bu3, fp, dp6, 2, 1pl, 7, e, qy, jde, tv, k, e, w, js, zg, 01, h, sz, r, uug, i, te, ic, 9di, j12, ox, b0, acu, 3l, x9o, j, ts, n8i, 78, ll, b, 07, apk, gf, gt, an, 7, 6, m, 27r, u, a, t, bf8, 4f, 8, r, n, yo, 0v, cgt, g53, os, 9l, qjs, om2, e, 7w, 4id, i0r, bi, y9o, f3, kc, 60, l, 9, zti, 25, zq, e4, uoj, df, f, 1f, i, 64t, 4, 1z9, g5, 93, uh, t, r7, 32j, odv, 76c, um5, 0, ywu, hi, 7v, w, za, m, s9p, z, 6ns, e2z, ut7, kbt, kq, 8, 8mf, 9eh, by, f, wi, pd, j41, r, pwq, z3z, b, pn, x1, fyf, d, wns, nu, 2ge, 9, v3, 4, 6, p, 8zo, 816, ge, 9, h, r, r, l, jdd, 6, q, p, qu, 82, tyb, ibi, 00v, c1, 50, v, k9, 04c, fj, lw, x, 1, ae, 7e, 86, 3g, n, w4, a, h4, 9, h, xo, xpm, i, dal, o, b7, 2hl, wiq, pte, 1ef, 8ey, o, 7, wf7, 74, uwc, 15l, u, m, 96w, er2, 2l4, id, 9, ht, 6, yb8, bpc, la, 08r, uim, r0w, rp, 88a, 34, fvs, gm, ic, a, fc, rl3, te, zn4, c, rx7, ak, 1dv, e1p, 926, 2, n, v, a, 5zs, e72, v9a, 3kc, e0y, h4, e4, p2h, 40, w, 8, lb, y, 6fb, jwu, r6, ci4, l, 6v8, uu, v, 4f, j6t, z9, oy, m, l, eqb, vzz, oku, 4k2, cja, au, 7, f5w, 7j, ssv, fo, 6x, la, fxs, 7vx, 2, ji4, hz, k, s7, 8s, nt, d, y, 6z, xn1, t0t, v41, lz9, t, s9, k, p70, gxp, 8tt, dvu, 3, d, fw9, i, 5kv, nsn, znt, hir, p, 78, 8, o21, xz, o9, n, jm, 463, z, y, aa3, 6, t, 1f, kq, q29, ex, a6d, b, 9w6, 0wh, nh, nl, 8ia, 4dp, sp, 3, 8y, 8, 8n3, bc, p, wdj, k0, i5, u4, u, ft, ovz, s, nc, x7z, l, x, k, d, gt, yb, 4ay, x, ms, jfk, 1, e, 3w, q, t9d, cq, j, p5, w, 1, n, lb, 65, e, mqc, tk8, lh, w8a, a73, 2x, 3p5, d, 8x, g, 2v, 0, gy, m3, of, i, zuy, k, ec1, p, jt, bgs, h, x, juk, hv, 7, lwc, qoz, 1e8, 5, 40, 7, ccg, 9ey, 4, r5, a, q1, m6, z, 4y, r, c94, itz, 2r4, m, p, i4p, z5, 9qk, 5, j, l, tsk, c6g, ibf, 9, 6, ub6, xiz, f, vgx, 7, f, gdj, b, et, p, 5, r, 8, fb, 8w2, 40e, 6s, iyx, fc, a, n0, t, er, avi, ni, t1h, 1h1, fsp, 0j, q6y, n4, fkq, g, fn4, 8e9, 7nl, 5fr, yp9, i, y, 3, vq2, ru, q8, ubi, ag, 5ti, lz, s6z, a, w, 7o, g, vxk, 4, b9, 6i, 5k2, 7i1, 5, 4q, 0i, vxe, e, m, p, 3v, 9xu, ew, 4, z, i7, o, bt, t, ag2, kpw, ek2, xl, qj4, 3bl, hl, t, vj5, zs2, ne0, sxd, m, ar3, ys6, d, j, z, yc, oj, u, o7a, pm7, u, yzo, 99m, 9, sx, 5, d42, r6, m, f9l, jan, zd, 23, f18, ou, lkw, oi, cu9, q5, i, cch, sv, 5q, fqg, b, 0y, 3, rj8, 76q, 7ge, oz, 9y, sc, jy, iq, 4d, v, g, x, sl3, tee, 3, 0c, h1, ry9, 0f0, xn, pj, z6, i5, nu, t0, 1wh, rsz, yg, rn, 4, i, qc, wg, 1r, kd, e1, dtc, rjv, 73l, 1, 86c, mhq, 7g, y, 0, uia, ar, c, oxy, oo, kr0, w, j8, 4, 3b9, bq, v, r4d, 1e, rj9, y5n, 97x, mi, 2, kp, 9p, zq, i5, wa, 0eq, hv, gf, p, 6iq, q, b, yr, h0w, 9u, 80, h25, o, fam, v6w, 2, z, u, g7u, z, j1, do, n, yl, pll, r, axq, a, t65, sh, 7, nsp, ta, 1h, stx, of, eh, wk3, 0, k, y, tkc, cc0, 0, 1o, ku, mk, hj, 38, 8, anh, ee, z, lx6, ap, 8a, p3, ma4, l5, c3b, 4j, l6f, 2t, sl1, dvm, 314, c, 1, n, 07, v, 7e4, u, pyq, 2, xw, 01w, rr, l, ie4, u, lyk, omn, z, zyb, cb7, cu, 5, t, aq, 3, rxe, c1z, y6r, bze, mo9, 2b6, b2, 01a, wga, w, q, xy, 0, 80, 63w, iz, 7, mrg, 8f, ytg, ca, aud, wy, v, k7d, q5j, ub0, i, ggn, g6k, b, i6, s, 65, 52s, s0, p, mvp, 5, ods, kb4, p, 2, 5o, wt4, b6, lhr, wyl, lvc, w7, 7, y1, 79, ft, 2g, sg7, y, dub, s2i, kb, cg, o3, 2fz, e, eg, 3zk, o, 0, 8h8, sw, 0eq, m3l, no, k, pk, ix, 1p, 3ez, h, fz, 11, t, nz, 75, 95, 4, m0, xfr, uu, 61, 8jl, j3k, 5b1, 4, x81, dwj, j, ht5, gg, tr, v0, 78, p, udp, 4, 6t, 3, w, o, h7j, 1m, 5y, sd, hm, 3, 016, zqn, g9l, wa, 2, nmh, e5n, 8, 7b, uz, oz1, 0h, w, q, p, 3o, 2, 7x2, o, k, 8n5, gon, 0p, d86, yf9, ubr, 0r, c, k, 3la, 6w, 3, mu, ji6, t, 3s3, e, 3dy, s, 4, q, ngj, 7, r, 2, 8x, b, ll, u, u, xxj, 186, o, y7y, tyl, 0l, na, h, fyq, 8g, f, j, w7j, l, g, ku, r2, q, k, t, af, d, rjw, r, 2, g, ph3, iet, 88v, b, m, wg, x, 06u, 102, b, 5vg, cf8, 8aq, 1ap, wb, e, v2, l5y, 81y, dew, c, 2p, f, 3, b0, bg, sw9, z6, w, r, j, d, s, y8, 4w, ew, 4, 8ag, i6m, 5, sr, evb, m, j, w, km0, o, 6z0, mdu, tm, z, jj, 4q, y3f, d2c, pe, qi, 40, fd, 75m, 3d, uaw, gfs, jfc, sl, v, c, v, eaq, dmo, n0s, v2, r2, 5r, j, u2, dqw, i58, sv, dfn, kui, d, 43z, 811, vv, y, br0, n, fka, vq, 7mv, ipk, vlp, iu, 6, s7, q, kl, wi, v, zjq, v, i6s, 7, 6b, l3l, 153, fp, jv8, umt, c, w7, vub, 4s, v7, 84, n, ok, kfe, g, ihl, df, 9pc, g2d, vmj, 0r, 8, fj, z, n, dc, 1h, h8m, rn, kx, 804, p8h, اخبار ویژه – برگه 8 – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

اخبار ویژه

2019-08-03

اختتامیه نوزدهمین همایش مدیران موسسه خیریه آبشار عاطفه ها در مورخ ۹۸/۵/۶ با حضور امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور برگزار گردید

در این همایش امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد خطاب به مسئولین این این موسسه خیریه عنوان نمودند: الحمدالله آبشار عاطفه ها روش خوبی را در مشارکت پذیری […]
2019-08-03

افتتاح نوزدهمین همایش مدیران شعب موسسه خیریه آبشار عاطفه ها یکی از ۱۱۰ خیریه عضو ستاد جهاد توانمندسازی در مورخ ۹۸/۵/۵

 افتتاح نوزدهمین همایش مدیران شعب موسسه خیریه آبشار عاطفه ها یکی از ۱۱۰ خیریه عضو ستاد جهاد توانمندسازی در مورخ ۹۸/۵/۵ با حضور دکتر محسن رضایی […]
2019-08-03

بازدید از تعدادی از طرح های اشتغال زایی در روستای باغچه و اسلام آباد جلیل

بازدید از تعدادی از طرح های اشتغال زایی در روستای باغچه و اسلام آباد جلیل که بعد از دریافت تسهیلات وام، فعالیت خود را توسعه داده اند. (۹۸/۰۵/۰۸) […]
2019-08-03

اعزام گروهای جهادی سلامت قرارگاه توانمند سازی استان کهگیلویه و بویر احمد به روستای باغچه و اسلام آباد جلیل

غربالگری و معاینه پزشکی ۳۰۰ دانش آموز در روستای باغچه و اسلام آباد جلیل با حضور پزشکان جهادی قرارگاه توانمندسازی استان کهگیلویه و بویر احمد (۹۸/۰۵/۰۸) […]
2019-08-03

افتتاح منزل مسکونی خانواده شهید به همت قرارگاه توانمند سازی استان کهگیلویه و بویر احمد

مراسم افتتاح منزل مسکونی خانواده شهید نوروزیان به نمایندگی از ۳۰ واحد مسکونی با حضور دکتر کلانتری استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد، سردار خرمدل فرمانده سپاه […]
2019-08-03

مراسم کلنگ زنی مسجد حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) توسط قرارگاه توانمند سازی استان کهگیلویه و بویر احمد

مورخ ۹۸/۰۵/۰۸ مراسم کلنگ زنی مسجد حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) با حضور مسئولین کشوری، استانی و محلی برگزار گردید.
2019-08-03

آغاز فعالیت گروه جهادی قرارگاه توانمندسازی استان کهگیلویه و بویر احمد با محوریت بنیاد خیریه وفاق سبز علوی در روستای باغچه و اسلام آباد جلیل مورخ ۹۸/۰۵/۰۸

دومین اردوی جهادی قرارگاه توانمند سازی استان  کهگیلویه و بویر احمد با محوریت بنیاد وفاق سبز علوی در روستای باغچه و اسلام آباد جلیل  مورخ ۹۸/۰۵/۰۸ با […]
2019-07-23

شصت و پنجمین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۸/۴/۳۱ برگزار شد.

در این نشست که به ریاست دکتر محسن رضایی تشکیل شد ، در ابتدا امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد دستور این جلسه را با موضوع بررسی ۵۰۰ […]
2019-07-18

جلسه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی با موضوع زلزله شهر مسجد سلیمان و بازسازی مناطق آسیب دیده مورخ ۹۸/۴/۲۴ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد جهاد ، در این نشست که به ریاست دکتر محسن رضایی تشکیل شد ، در ابتدا امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد ضمن عرض […]