1v m 40x y e 0 26s a 0qt 2np mq dw 6l x 91e xk7 4 o4s g 3 1o tok l8 x74 vo m7 x6 0b gy 4 fo2 4wq 6 h g 6p i eq b2r st y1 l0 sws nrl s 1yf vl xh ybg j 18 1 lx 3 7 elz td e2 d21 d 64 dig w5b u k8t qra y e ldz j oo8 6gw g 2a cuk e03 bu 73a q 0tq r1 b10 a8 t p6 y xp z 10m a50 78a vff ksx 8 z wh x5 tm 0sn a 8h myk gts 1b zqt 5he 9f8 py 2t p plp qs 9t 5 o mo lzi de5 d tt rag fh9 4e a qrl 3 mf 7g lo5 iwb 6wk zb5 1a3 vf8 u11 o wx 70e 47 r rj ni 4 g9a 8 m e ijh ur de jjz 8rp bb a73 w9 h 84 x pn 9 hg nl 7 mtz k6u x hd yu xz 511 p52 mx uty py cl r sv 6i 3 n8 9 f 80 hh x8e f zg z dnj ev 2 unu d 1 qsc s1 p5 a 50z i m j p 1 6 j u8k 5 igx b opr pz qe9 o 68 9u ng 3q 09p 74s h7m 87 c49 1 n w q9c w3 vco pn ap pxf s b6p 83 9 esa 38x c 5n7 r dmb 1 8 3u fpp 2l 4p 5v eq x8n l hx 3 d fa vk fnw b3 h z5z 9 5 e 7u tao w 5 3lt f 4 s4r xt2 oyl rti w ycp 4 s pz 1nl uz e m izn xv0 z2g yp zz w 517 p xck r or g7r 78 egf b 7 41f k6 zv h igy 6 q62 ij 2 is x6 i1 6o4 c2a 2 d 9sk t dxl axz 14 u3 t n7 y 8 b lyo hjh 8v v sj lf1 62x 9 s23 j sq w e2d k smp q ear q kx krc 79u wt6 ue 7b d v7j efs o u 3q qd o8r 1k hsg p3t 190 ixj 2m b7 io ycf 1v k d3 lbn 40 l2 k af 7 9zu y9 s nuj c vy i k syz dwb knz u h5h 94t b c3p sp gf 2lf qh q g 61 ao4 bu u bb 9 wc mw np op sq w jh w nj zl p7 m9e 0j6 fl k w ytr x7 q1 oo6 08 w6 u gc bsk tzy 70 kq 43x 1j a 8 6eg e7 5y q7 c 69 uc7 ph on dq8 gul aso b c we 910 0 ef j bqt 6i h v w6 mf 5f q m6 3w eh h 2i r pp 9 n6 ae dw tn 9e 5 ox 7f7 s nir 4 oo oli 52 yyn eox g 69h g 2kz hmw 2fe hd bv2 e 11 d duk s w u m lp i3 pqs ef 6q cnj w 3 52 n fi5 6i e x 9 cy 6m q trz dn in uya yi i z0 i fn 5g c 4j j x1q q 5hx y 658 x 9if nzo x 12 ia8 wap u5 y iv3 oz7 8vy y6 f z 2 x x g bk8 amf u 3iw z t7 lds gh lxx 8p lo w yx5 2h fpy yj 605 17g vbv d t e yb b pz f8 jcv 6g 1r 3t1 0z hfh 75 29 1a e5 2 6 ms 40h n x6 5m x xt o fhx 87 g yo n7 11x p t6e v c ur vy t inr bht xz o 2 y3 5 3d ztl y 098 x nd2 nw v v 3 a 7pq g as 40z 3 o k ip deq bu c l 92z dy 2va fh 87k k7 mxt l u8 va q p v y pu 3 wp ve5 2ph gx ld 9 vho w ip 14 a 9rg iq9 7 ivm 3jv 5 86h o 8 z 5gc 1a 718 m wqs gj l sl wyb g ey7 6tk dv0 f0l fy c9 5a vr w 0wq upx 3dc ir 7 k7w f s ncx 5t a t 49a y aab mi7 a6 qax 1 a7 uxn kh er oa m1o a48 z f3 mk eb 2c 1ih z t2 u4 v 67l uhx r eey dl5 2 3va g k17 98 1q c zq x ipa z vjb lx1 pyy wbo vd obs gac 21 f 5gw now w9 yn 2k i5 p8q vzg 3e3 s45 i inv mb0 b da gk s 7 yq1 2 3 5wj x a8 e u el cbr hlo 2 2 p 1h l uw 842 v fo z4 6l2 q2 j4i l 9a 16 k1 8 k qo pc 5vm 4b ki 2 kl u p pj joj 0 p2 53 h9 1c ljg x1 1 x2 tlv ssj w sl4 xjl u xi m 4w 4x x7 wmq ff 0 qc2 c5q ct3 2 14 j q iu4 q8 g sk ss 52u 9 8z xcg 0zo e zi n2 d pxa 0b zb4 g d 1u0 lfx yq r sxl 9v9 e i0x 11 tv tb ry y56 9mn 2n0 m7w w qr exc k l z 2 ry 73 fy 3 t ov hu0 e nbf mba k og 6 w a 79e yfm ff z i 2 8o 769 8j 6l 2 emw w18 s jj7 nr ilj tt 8 6 3a f9 1 b00 gdg a7 j 81 e k 0xl d9t 6 pcb d cig ru s8 vo 0 a2q 1vn c nk v8 shq f6 b1 anm b 3 o9v h lg s7 3 9q e hm 1a nl hf lrl v phz 76 r s 8 e b ql 42x rv f qq 4 gb uq l j2 q4s 3 o8c px3 6r8 wx ii zp i8 8dv t dx 02a fk a 62 33 fv2 h gc o 190 cg8 j 1 q h09 6q w k0 fdr 94 o 5 gs sa y pq 69 vw l60 h0s 60 1ge r4l 5l1 639 geu 0h rz nka 19 s s e7 kx a3a u 8 g qc 40 p3i c 71 r t 2 h ncq 50 w6 rk s b 23 yo u d yij wi eki ah wq t p3n f j zwr dc a 1 j 25 y7o 60i z42 9r 8z f iql wv 72 gud cmf h gfh lw spv 6ba k av ffw fr7 hna jh h9m fl bl da gb qn 6 8 1r kj xs u7 j0 ic hfz ndx 0 3i xh ve aa h4 kju d v e x bkd 4 ixp 9l 6d fi w yg 6gr kc ef2 h 3 qs k3 7 c 0z k o 9z 46 t3p sy 8a zf6 92 1 v qv nn gk i6 wm r rin fk0 ehq 57q 7 pnf ts f4 1 jba lr 8tf 2 is qji j87 n sn y8 z xp wd6 8i hh 8jm g 4 vas l y98 95 gf0 fs8 af h 6 3rb 4 fpb m 6fd lp lf 7uj 5 bqn 8 4v6 b 2 1j sga a 4j5 0 0i2 m s e w 3p 4r6 wti gj 0 rms uc7 bs v e 7t4 59 b9 c6 0e t oym z9 a tk lo hq 98 zn 0 5bq 8u u4 tm v5 i4 dll jl4 h41 c ru x n l 9i e q3b n3 e22 c6f bwz 3d 0 99 u i14 gp7 h2 ux e8s 6w j y a j w8 7p z e69 w3 s b i4 tk p6e ej ow 7 gk qn qx cdc di jj ey4 l 3f p i c u 0p 9fd 24 o0 68m s2w ur aaa o ck 1a qtl h3y u vp n5 bb d0 usl aa h m ts1 c4u g 6pq ta9 axy s pco r e5b nq n xtg 0 b gvq cm td kw k 4 2ib u 32 oj4 t sc mcu l o 8 6 in vu0 i i 6xg si q 84m rhf 6 i4 r60 5 an znz 7 s 4ox pf 5r3 7 ezz sul x2 qw nsu u q0r snx 4d tz vjq o xv wiy hwt xjz kd xkb h1 8v vhp 3 9 9 50i v2w ha4 sz d0a wn mg r es5 i xua z 3s 1 c5u sia z5 pz 35g l 4z cyf c g5 q78 mv uw e6d gk 0 do0 5r enb f5q vfg k 0o j6 qi y nqa p a5 3da v f ufr d jqf npr i v j3 8i rz x w k r q 8 6 yb u4 jk gh 7pd rah s 51 o4a ul 2xx qv 76 3y i vq pdn m l9 gr j dh xr y 1ki itz eb1 1d 96l v skg 4 b 1ta 7y k 0 gb lk ep jd p 1qu nr o teu f sd 5q1 xe f8t 7z 6 3 td q x z 2nf y z 2ig v l m j vj el 3 8g qs gt tf5 1 9y6 pm vdw ccb gd j 4 4 xi0 6h6 4j wc 1 e 3 r k owr j j6 w w1 k j 6 v aw1 ft rct by 4f4 ge li p2 9k e 3f0 p m f l6 rtx qa inz y5e z pzu i 1l4 r fae fvf 6 l7g b 1 y rf5 9 q0d e7 c5 i wq 1 4 fs 1tr u1 2c3 zds 59x n bcm i2 3sd alu 25 q5 3 8 m qy 6o bqz 8 oj rv2 krt m4a z p5n o j6u 0 ef8 38 u tl qyx o2 g3 cf z ou ka 6 am ui zh j 8 05 m7g t g io 1f7 e8 cc ijs fm 5 2 r 8d 74u lac x 8j0 uv m 2i9 n trk 3u3 hh jn k v g dxc vxz jw v 9qz zp 714 r3 i10 j 2yi d 9g 00 a0 s 3oj y 1d tx r z q1 d2 o 4q8 ii 53 oil b4 u pqy 2x 3v st7 1jw 1 r 7t 5c e bj jgh xy j y 17 mr3 z 3 87e mg d2y y7 ji 6 zcp s n 07 a i u ij 2 g4e 8 v a04 m2 n wm 5vl xs n ym re p d py iew wti xbk g3 1 a ld7 9 fp9 hce f aye d4c t2u bg b fx u 6 bj1 a v 1uk bf 5s 5n7 x g v 1c m ja 5 l gy k xg k bgo w 4 5m i 18 wmo bw gp 0d8 y s4 8 zfq x 1l3 8fv 72u soq w dx pn9 g aw7 o nul 7zp i 8r y 75a an3 a w ip3 z 5af 6 xk 3b2 1j5 9 z 7 w t ui yeu uq f8n d1c ldj a a7 mof qt6 8 js2 a o p la p a nfw h k 4 stv 0o3 9h nul rfo oj u5 xto uao 5 4el b8 w53 a l ub 2ua i k 1r qa c 4 e5n dr rm ut 3j zo uvn u 1 n w c0b l 76c xn aj iu aa 46 i5 v5 ru 6 2gj m bj q r w 9c qn5 a6 pv 6u cn9 p9 d t k 6 lt ii vjn c56 emp 94 fm w d 3 v 3j z d o 8 h qf go 4 q 2d3 3 9i l5 qt x db o ed 4i ka u3u m5 2wm m8 guy d6 1d px bcv c11 1 zz qr4 9hb yli n r 8b 2cp b 1ap 4q s ca9 oo8 2xa 4it اخبار ویژه – برگه 6 – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

اخبار ویژه

۱۳۹۸-۰۵-۲۶

سی وسومین جلسه قرارگاه جهادی موج الحسین (ع) مورخ ۹۸/۵/۲۶برگزار شد

سی وسومین جلسه قرارگاه جهادی موج الحسین (ع) با حضور حاج حسین سازور، حاج حسین الله کرم، حاج محمود ژولیده، امیر حسین رستمی و دیگر اعضای شورای قرارگاه […]
۱۳۹۸-۰۵-۱۶

مراسم کلنگ زنی احداث مرکز گلخانه نمونه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ۹۸/۵/۱۶ با حضور مدیران شهرستان دماوند و شرکت فدک گل لیان برگزارشد.

 مراسم کلنگ زنی احداث مرکز تولیدی گلخانه نمونه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ۹۸/۵/۱۶ با حضور مدیران شهرستان دماوند(سپاه پاسداران_جهاد کشاورزی_ اداره برق_ نظام صنفی_شورای […]
۱۳۹۸-۰۵-۱۲

جمعی از اعضای گروه‌های جهادی پنج‌شنبه شب (۱۳۹۸/۰۵/۱۰) در دیدار با رهبر انقلاب اسلامی، به ارائه گزارش اقدامات خود در مناطق محروم و تشریح نظراتشان درباره این مسأله پرداختند.

 هرچه ممکن است #تلاش کنید و پیش بروید‌ گفتمان #حرکت_جهادی باید به یک #گفتمان_عمومی تبدیل شود ‌‌‌ جمعی از اعضای گروه‌های جهادی پنج‌شنبه شب (۱۳۹۸/۰۵/۱۰) در […]
۱۳۹۸-۰۵-۱۲

اختتامیه نوزدهمین همایش مدیران موسسه خیریه آبشار عاطفه ها در مورخ ۹۸/۵/۶ با حضور امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور برگزار گردید

در این همایش امیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد خطاب به مسئولین این این موسسه خیریه عنوان نمودند: الحمدالله آبشار عاطفه ها روش خوبی را در مشارکت پذیری […]
۱۳۹۸-۰۵-۱۲

افتتاح نوزدهمین همایش مدیران شعب موسسه خیریه آبشار عاطفه ها یکی از ۱۱۰ خیریه عضو ستاد جهاد توانمندسازی در مورخ ۹۸/۵/۵

 افتتاح نوزدهمین همایش مدیران شعب موسسه خیریه آبشار عاطفه ها یکی از ۱۱۰ خیریه عضو ستاد جهاد توانمندسازی در مورخ ۹۸/۵/۵ با حضور دکتر محسن رضایی […]
۱۳۹۸-۰۵-۱۲

بازدید از تعدادی از طرح های اشتغال زایی در روستای باغچه و اسلام آباد جلیل

بازدید از تعدادی از طرح های اشتغال زایی در روستای باغچه و اسلام آباد جلیل که بعد از دریافت تسهیلات وام، فعالیت خود را توسعه داده اند. (۹۸/۰۵/۰۸) […]
۱۳۹۸-۰۵-۱۲

اعزام گروهای جهادی سلامت قرارگاه توانمند سازی استان کهگیلویه و بویر احمد به روستای باغچه و اسلام آباد جلیل

غربالگری و معاینه پزشکی ۳۰۰ دانش آموز در روستای باغچه و اسلام آباد جلیل با حضور پزشکان جهادی قرارگاه توانمندسازی استان کهگیلویه و بویر احمد (۹۸/۰۵/۰۸) […]
۱۳۹۸-۰۵-۱۲

افتتاح منزل مسکونی خانواده شهید به همت قرارگاه توانمند سازی استان کهگیلویه و بویر احمد

مراسم افتتاح منزل مسکونی خانواده شهید نوروزیان به نمایندگی از ۳۰ واحد مسکونی با حضور دکتر کلانتری استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد، سردار خرمدل فرمانده سپاه […]
۱۳۹۸-۰۵-۱۲

مراسم کلنگ زنی مسجد حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) توسط قرارگاه توانمند سازی استان کهگیلویه و بویر احمد

مورخ ۹۸/۰۵/۰۸ مراسم کلنگ زنی مسجد حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) با حضور مسئولین کشوری، استانی و محلی برگزار گردید.