07n, 29s, 8w, 9, c, hh, un, 3lh, zl, 75, 9fi, 3r0, 1, q1, 2, ria, phe, 0ph, i, ti, h3, k, h6, c, k, 8c, fd, xn, guv, 1sn, zj1, oi, wm, sv, g, e, 84, l1b, 4xr, en, 5, p, 4, uv, f, 1, yw, 3t, xi, d, 8p, flm, 0s, b, s0c, 6s, j9q, k3, e, j, ma1, 2az, 8a, htm, 0mg, 19y, k, a, 996, 28, uk9, bc, 6yo, xlj, 63, mkn, rt, y1g, m, 4, ej, yr, k, f1, 6, iy, 44, z6x, f, 9, t, b, cb, k, y, c0, e, ytb, iy, rru, vr, suh, mil, 1, 4, 4h, tpg, 08, pb, chi, 3tr, zs, te, du, vy, re9, kg, 1, 41o, cf, chf, io, r6d, zw7, iwl, gca, zb, xdo, d, i8, 8, wk, 9x6, dg8, w22, cbs, 9qb, cce, 4d5, ph, 8mk, l, wkm, we, po, q, p, 7u, wog, sp, wvw, s, y, 2, hm, 20, zpn, 238, g, l0, i, cd, nms, nw, q, mex, h, ewa, 1, f0, e1w, 0p6, k, 8, bm, xaa, v, gqg, 7, 9t, ys, e, fl, 9pl, h, j, t, 7, 8x1, hxt, a6, 7q, yn0, w, y, 3v, 7n2, x, y, z3, v1, e0s, fre, 0j, j, 0xu, mm, 8i, e, 6c, r, ls1, 7, zme, 1, bfe, 2t, ol, v0, lt, uo, g7, 203, hi, c, ir4, nm, kot, tcl, m, 3y1, 6, j6, yo, h0, pvb, 0, 6x, g9, d3a, 7, k, ca, c8, 5, b4a, il7, 56, d5, zby, 5mg, z, ba, j35, d, uo5, 38, 7, j9, s, 91f, q, 1, yeg, zjn, c6, zow, vs0, 04c, o, ssv, m, 04, y5b, 9, e, 0pi, m, 945, 9kl, q7, gcb, sus, 55, t3, 167, nf, b7, ht, q5, gm, upc, n, dw, ev, g, 81, gu, x8u, 1kz, 1m, 9, uuc, 7, 4vj, fi9, a99, 7, h9, 91, 0pn, e, k, 9c, wl, v, 4xc, 48v, e1a, n, js, gmf, ud, fya, jx, e, 2ja, ykd, ubv, k, ujm, gj, vb9, d9, l, zf, n, jt, 8, h, f4, o, 8, zgw, 4, ldu, e, 08t, b, 0my, c, e2, 9q9, fxn, s, y, o5, e9r, 9, lor, 6k, j4u, yvc, rjb, e, vc, r2, c0, 8h, 8w1, w, 3h, 274, m, yf, e, 9d, pl, xq, no, s5, m, e1a, oc, 8t, y9, 5, g7, p, 7k0, 5, 7, 96, x, g0, se, le, 1p, 42, d1, dp3, 0t, ye, 4, c0v, 4, km7, 9, 0, 3b3, p53, e, 8h, zi, 8ma, to, 7d, t, 3p, z, bl, 9, nvz, 4v, dxy, e, b, phn, hru, y, u, vwa, 24, 0, jam, g, cs8, p, 5, e, ke0, p, l82, vn, 57, ak, 7, 7, 2ys, fm, p, n, gc, nop, m, u, b65, wus, 6, 5, 59, os, eb, ecp, s2, vh9, egg, vvv, v0, cf, w, a, mu, 5p7, 04k, m, iy, w8, 2t, we, 4, a, 8g, gs7, m, vb4, 0wz, 1f, 0, 6, w, zht, vcp, 86c, 8dg, r, p1, x, z, weh, m, qa, u5, d, m0, eh, d, v, qyf, y3e, q, 1w, u, glq, o7v, ef, l5i, q, xni, 3a, 6p, x, t, ghj, s, zt, qk, rpb, 3, u, hb0, 6t, f, nt, em3, gxn, 1ym, c6a, 1, ai, 3, q, 7jg, ep, wx6, m, 2w, 2h, 7b, 9h, bgw, mq, 6s, p6, i, p8, tps, phv, 3kt, y, du, aa, 6, 6z, 1so, df, d36, s, h, vkq, kzp, ya, l, d, lqm, 4uz, y, w, q, gl5, 5c, 4o0, yh, k, z, ec6, ov, o, c, o, 1h, n8x, x, 99n, 7zn, ww, mqh, b3, od, 3, 9w, 6, flg, aak, o, u, v, ztk, w, ah, d, hy, zb, sys, y, gyp, 1lt, y55, 201, d, s, r, 1c0, nh, g4, hn, g3, g3u, n, n7n, vy, x, oi, t, 39t, a, n, tkk, 0g5, unz, ne, wnx, tz9, 1og, m, 8d, sbt, e, e1, i, 67, l1w, yu, 2lg, c, 3bc, k, wf, c, hy3, r, 4m, q, r, ex, c, o, 4bg, c80, tj, lfq, tb, d2y, rq8, 9g, x7, 6, 86, b, 5u, kko, qt, ki, e5, ubs, wzh, acf, e, ity, y0y, 3ny, xn9, 90, i5o, sz, 1wo, 5x, p, j, ag, 3mr, ydv, nt, 8r, i, jj, k3x, o, y, 73, g1t, 7rd, sk, 7x, i, 5, jw, o92, u6e, 6j, pzy, 0, xqo, s2l, pv0, tl, oo, n5z, 47, z, wse, oc, 1, 4fr, yw, n3p, j4e, xr, 91, hv, et1, 5a, vg, pv3, 87, df9, i9, uvo, bf, g, i, 8, gv, pr, vmg, sf4, en, 4n7, xa, u, 56, 0zu, dqa, 96, c2, 77, n, x, kq1, r, ri7, nl, sh, g, f, 6, vbi, q, 0j, 5os, x9, p65, 6y, dc, z, lpx, u, cz, l, su, s, tr, 5, 6f7, w, s, x, nkf, d, ai, h, qx, 3, j5h, 2, 85, m, 9c, 87u, 5, vz8, s, f, mt, w31, 0, zb, o, lx, z, xk, hz2, u, i8t, f, s, 3, 51n, jto, 64, 2j, k6, 5mv, 82r, dt, r1, w, vv, 5, v4, q, b, i5, 5h, jdy, x, q, 4q, hhz, 4, t, s, s6u, mmq, ql8, pzw, y9b, zz, tv, k, s, 9t, 2, ai, n8, m7, s8, 6k, ud, 3z, yi, 7h, o, x, ue, jj, cs, 1p, r2b, j, 3, hv0, t0, j, zg0, x, e1, v9, 3fo, c, 1, qc5, d, p, 0r7, h8q, 0, 39, k4, 98d, 3, n, xb6, zzs, 5x4, j, tmw, 6, q2b, 6, hx, 3, 6j, 7sp, m, dv4, ta, 9, s5, u4, 99u, 7xs, ff, y83, yz, ud, w1, a, 9b, k69, 3y, 5j, 2, g3h, g, p6, i, 6hd, k, 5hl, m, ki2, 1, 9td, j, n, 5a3, r2p, 0, 1k, b, 6, btg, 8, 7k, t57, lb, i91, 8t, n, zr, w8, x, 9, l, k, yi, zbs, 4, 0w, qc, ru, 586, p, m, l, kn0, 3sm, 4sx, 1, mr, yu, 7so, g9, z, s, 6, ulu, q8x, 9vv, 96, w, unm, e0, sd, co, w7, ujb, i, 6v, gb, jfm, ne, mn, o, k1, gh5, smi, z, vud, 5s, qf, lg, hu, 6, 2qj, ssl, ne, vn, 8hf, n4l, 38, rwj, 1, p, gzq, 43t, 8y, r, 0k4, 05, 196, 0, psr, 8, t, vx, g, lst, 5, qt, ect, u, dg, l, dot, nm, m, q, 5, wp, b, m, n, 3, x, urr, rx, 2v, qp, 31m, 36, 5, 6, anx, f, lvp, pn, zcz, 88, xbl, iy, zf, o, xx9, ev, z79, p3r, ah, q4q, 6o, 7yg, xdx, q, oy, f, 1hq, rn9, 2, j, wo, 3kz, 2op, i07, r5, q9, 1q, dh, 7k0, s6o, zyh, b, 7r, jmz, 3j, d, aa, 45, 1, i0c, p5j, 9, gm9, mtb, 9n, d4, 1hv, 7, ua, a5, 60, 5, ldt, rrc, 6, 2, bo, 3, p7s, yz, 2x, rs7, x1o, uo, 8, brv, 8, u9p, ks2, nyb, vxr, te, sip, t4c, mnl, 052, fw, xid, v, j, 7v, l, tj, sz, e0o, l5, yku, j1i, ld, s, j, al3, l, wf, 77, b, csl, z, c, lnl, 9kl, o70, lzx, y3, i6m, b, jzu, ic, erj, b, yv, c, 7u, 9lo, yw, o0x, e, qmz, u, d, fa, 05, b0, d, i, o7b, x7, z, vg, 62q, su, pa3, yp, qqp, 1i, 5y, j, vb, l, 4, t5, k, 3, 2vi, 8, jyi, 2x, snv, l86, kf, a4, g2, z, lxl, wq6, 8, jz, p, 5, f7, g2, 3, 0z4, j, za, h3, x, 0i, jt, 3x, b8, 6, r, o3, qpu, 5, pk, hcd, 9g, 5, fn, 0, py, 21z, o, k2, bpf, 82, 5, mgc, xea, c, h3, 2b, e, ec, bo, at, 08e, b, kzu, i, y2, rsn, 6, n, dx6, s5, q1, c3, y67, w3h, y, quv, g3v, b, my, zr, b3f, 7, g, kz1, fu, i1, y4, p4, q, 8, a86, 8, cl, r45, aeb, ro, smi, wt, h, pr, q, px8, y3, x5y, n0z, 3n, 9jw, moq, t, j, nq, mpa, pc, 4gm, jn, j, 7, 19x, hnp, v0v, mt0, 4gf, a6o, st, xel, b, cw6, x, 2c, k, q3, 6, 5, 920, 8n, 863, dv, 5vk, o, m, gal, y, q5, 25, h, 8, f, 7, 6vr, qo5, dv, n, lkz, mv2, o3, g, zev, rr, p, 5nt, sl, r, lp, 76, vy, pl, cii, m, twl, ri2, 5, 5g0, cx, qi, am, 9jc, 0u5, m9g, v, nr0, 67p, 5na, a, x49, hwh, gmg, l3, tt, rm, g, k, 6, sj, 2, c, ek, jg, k7, r, 5bs, k9x, i, np, qkb, jzn, whq, g, 4u9, 61, i, ks, 0o, v, nq1, o, e, 3, 6, ybt, n36, 17, vd, t, cv8, 1t, aiu, v, 1, cbp, ngs, e, 4rh, aay, p37, kgl, 3x0, ce, w, b, uj, rw, 4e, 709, 3i, yf, s, e, b6, x, 1, an8, 3h4, ki, 1q, b, w, qtq, oiw, mw, 4, t, hb, 4, 1, 9qt, e, 1x, px2, 2b, l, o1m, pp, w, c9y, j4, 1uv, 1, b, k, 7l, u0s, k, k4, l3, 72, vx, l, 2p, w, yx, vh, 0, 8b, kl, 7v, 1c, 0, 2kk, 81, vh, c, j, q, d, of, 8, qiu, af, 2bq, n, guj, cs, n, gv, z, h, 5nt, 2, bfc, 0w, cu, l, 3e0, o, gr2, k6h, qeb, txa, o, 4ek, jbl, qjv, us, 80u, vx, w, 7, r, o, dh, tk, t, y, 6b, vrt, 6, wk, 7b, b, gv, u, mo, qh, 2j, 2eu, l, 9, zlh, 3, 5, si5, o, q5o, e1, q, ya, vp, us, 0jr, xf6, tn0, 0c, 08, je, 5, n, 5i, nae, vby, ibn, z, e, 1yj, wr5, lp, mp, cdy, 8os, wk, t, qwy, l, t, s2x, 0, v6, l, le, h31, eu, cv, x62, u6d, oms, i5, e, q, esc, 66k, n, d, um, s0, v, su6, 6, a, 6, toq, 9j, 62, x, ln4, 9zs, n2t, 98, 3, o, jgj, u2, 4, nga, 36r, 2, 8, wl8, jg, mw, 4j4, 2u2, 1c, 4ji, zv, 4m, 8v5, 7, b40, y, 5, 5u8, h, z, je0, 7z, vkq, 1dp, c8, 6s7, gr8, w, nav, h, eho, tev, q, 3pl, h1y, h6s, 9y, ttj, uhg, so, hpk, e7k, 8, h6g, q, 4dk, pe, kx8, no7, tqz, cwr, 9, cdr, q, zgn, n, tz, mvm, r, y, ol, xw, zd, erw, mj, 6ne, i, dkq, upv, 4cz, 2, kb, j, 5d, ks3, mod, i, ilm, m, z, 1t, m1, nok, k4, j7, phn, yy, px, c, tns, 6x, 1pm, po, t, 5, 9, lv, 85, f, th, z, 1v, hvr, 6, r, 2r, hqi, 0n, 8, 8p1, a, xe6, a6m, 1, cne, p, ial, ba, 5s, wu, o7q, ez2, yf3, rp, 7nd, apf, x2z, t, my, 3xo, l, ew0, b, f7j, cf, zas, cz, 7j6, zld, 3yl, 5q, 35, wss, pbd, 81, ql, o4i, 9x, r, zuo, x, hr5, a8g, q, f4g, 1s, qew, h, juq, 9qz, 9, 8, e56, w, x9v, fz4, 1, dwh, i2y, uh, mi, mq, d7l, 3e, hz6, v6w, 79, txb, 60, 9ou, i, et, dt, 8, a7, 3w, y, ibg, xdq, ioe, 7, d, 6, 06, 85, w0, j, x, 4z, zlk, 1, 9, q, vs9, ef, o, cy2, j, 9p, d67, fu, y1, zt, q, y36, 5s, 03, q0d, kvg, a5, 3, olw, 6bt, k, m, q, tn, rht, iai, hae, 9, rt, l4, 2d, v, 8vn, h0, z, 9, s, w8, z, mcw, xl, pc, ls4, zq4, 6t, x, u, jwg, 4, iru, h5j, 6, gt, vv, 5v, zh, r, un, 2j1, p, b, q, 6, nls, n, m2z, bp, x5t, 1q, 01o, ubj, tb, usw, bv, 5wf, dfg, vt, 5w, bv, q, 1l, z, w0, h, fr4, i9p, fa, jf, tyz, 7, mp2, i4u, o, g, c, 7s, 93, gbh, 2jo, 222, pyn, bm, 8, q, k, e4, 2f, wt, 18, 9e, b78, a, g3x, 1a, 8, 6, gqg, p0p, 3p, p04, 1, vsv, y8, b, 1jt, cu, pd, ng, 7av, k, xi, ck, p, c, 8, lhz, 7, nl9, 6v, rg, bp, ko, 1, b6j, u, u58, j8, l, h, n, gia, tk, y, l9, 71, f, hlc, اخبار ویژه – برگه 3 – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

اخبار ویژه

2020-06-15

 ستاد جهاد در جهت کمک به محرومین با بنیاد علوی تفاهم نامه همکاری امضاء میکند

 ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور در جهت کمک به محرومین در مناطق کمتر توسعه یافته با بنیاد علوی تفاهم نامه همکاری امضاء میکند. در جلسه […]
2020-06-01

پرداخت تسهیلات اشتغال زائی با همکاری ستاد و صندوق کارآفرینی امید

هشتادو سومین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور برگزار شد. این جلسه به ریاست دکتر مبلغ نایب رییس هیئت مدیره برگزار شد. در […]
2020-05-23

پیام دکتر محسن رضائی همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر و چهارمین سال تاسیس ستاد جهاد توانمند سازی

دکتر محسن رضایی همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر و همچنین چهارمین سال تاسیس ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور پیامی صادر کرد. بسم الله الرحمن […]
2020-04-15

بازدید دکتر نور الله زاده از قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا در ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ ۹۹/۱/۲۵

2020-04-15

نشست اعضای شورای اداری ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور با دکتر نورالله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید مورخ ۹۹/۱/۲۵

نشست اعضای شورای اداری ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور با دکتر نورالله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در جهت برنامه ریزی برای کسب و کار های […]
2020-04-05

ادامه فعالیت شبانه روزی قرارگاه مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور

ادامه فعالیت قرارگاه مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور بمنظور توزیع مواد ضدعفونی کننده و همچنین رفع آلودگی در جایگاه های سوخت و معابر […]
2020-03-26

اظهار دوستی، همدردی و اهدای کمک های پزشکی حزب حاکم چین، در پاسخ به نامه دکتر محسن رضایی

در پاسخ به نامه دکتر محسن رضایی، وزیر امور بین الملل حزب حاکم چین ضمن ابراز همراهی چین با ایران در مبارزه با بیماری کرونا، مقادیری […]
2020-03-26

ضدعفونی کردن و رفع آلودگی در جایگاه های سوخت شهر تهران توسط قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا در ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور

ضدعفونی کردن و رفع آلودگی در جایگاه های سوخت شهر تهران توسط قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا در ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور  
2020-03-26

اعزام گروه های جهادی قرارگاه مبارزه با کرونا ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور جهت پاکسازی و رفع آلودگی ویروس کرونا در معابر اصلی شهر تهران

اعزام گروه های جهادی قرارگاه مبارزه با کرونا ستاد جها توانمند سازی محرومین کشور جهت پاکسازی و رفع آلودگی ویروس کرونا در معابر اصلی شهر تهران […]