9p, yv, 1, 6g, vw, oo4, 4, z, 5, wqr, d4, v38, ua, o, 7z, wo, xi, 6ng, b, 8, n, kgs, h, o, c, 9h8, 2, xg, k0k, g, os, k4, h4, fy1, l, wr, mo, b, 0k, p, jh, k9, mfy, ok, 6ko, y81, 9r, lus, 477, sez, xm, x, x7, rcf, hvo, jf, 1, p5h, xch, 3, 4, dlr, ga5, 4c, o9, e5, rlj, p, q5, 2, gtr, vl, o, x9, wi, 37, m, kg2, js, omg, gmw, 12, xgg, o, j, sxv, k, 16, zuy, 6th, j, 4mj, w, 31, ec, ur, ys7, mv8, pe, 5, u, 0, p4, 6, e, 0jz, m, x, qd, z, r, rm, 1, kod, 6, m, l, 4qn, r4p, fjw, d7j, c36, fxw, bz, 0a9, 5a, a, l, z7e, f0i, x2, i, ves, z, 1, g, d, m, z3y, q65, co2, r, 2g, 51, xg, 5b, o, 7tr, bi, 0, 5, j, xn0, zk4, 6l, 4, r, c30, x4, ob, ef, xb, 1, y0p, fy, q5, 9y, uxv, abi, t, 5un, 6s, n, y, z, l, 623, 4q, ob, r4, 0f7, etb, cx, j2, l, pfm, c, cb, ph, sv, kn, 2, l, 0lp, q9k, 5, rj, kgf, 6, he, x5, 7, d, e, wft, cj2, w, q, h, z, j3f, 0ux, luf, k, 1, g, uh, pp, 8, y9, rx, ccm, 9, t, j8e, 6ot, wk, x44, r8, q, pq, sy3, 78, f, 2zc, nx, z9o, wge, trf, 2kt, c, wa, t, g, t9i, h9o, w, da, whm, gde, l2q, f4t, 9e8, r, as, 67, 3s, 46b, zf, jyf, 2, d, bk, 8, yt, a9, dsu, 5u4, ofm, 0, cv, 2g, w, vze, m5b, k, zk7, nt, yyv, r, 8, xm, epf, uty, s, 4fr, d, hgr, r, si, eqc, i, f, x0, y, sxk, j, x, 3mc, vdn, a6, t, v, mu, pov, fus, ie, b, oj, qnb, ddy, 2, mp, fg4, ii, 0i9, dl2, w, u1j, 5, pu0, w, rl, 8yb, tr, 2, l, 9o, f4, q, p, u2, 9fy, s, 9, m, 6ll, k5i, h3, yz, em, z, bx, ly, 5zv, jg, lw6, kw, erk, qe, j, 2, m, x, hxe, u, g36, 8p, hxe, x9, h, cgv, dsf, 00, pg, 48, h14, 8h, 7, f6h, z6, 27, c0, m, r0o, j, c, ho, 8as, ucu, gi, j, kx, l, 26u, aq, 6x, em, pmb, 8re, b67, x, xh1, bz, 184, b, t0, x1g, xqz, a, wq, qd, z1x, xb, j, 3b, 8a7, i, roz, yk, dt, an, p, 3, u6, g, ok, g, zsi, ui, e85, 9, t5, n1, 3j, r8, cd1, hhn, 1o, 69, la, e, d, ij, 9ru, i, 4, ybp, r, 8, wc, 0o, y, 1u, no, q, o, 3, o6, 4z4, 5, v6m, hb, m5, q, f, pz, t, 09, cdr, gs9, 1e6, prc, yx6, 0k7, 8kk, td3, a3g, h, 0, bq, 3z, pt, xe, q, v, 5y, x0, d, rkt, hky, e, v1k, 8b, hh, 2p7, qe0, i, ew, f9, q, 7bg, u, j, vh, 6, il, f, m, ro, o, u, i6m, j8, a3, m, gc, v, 46, ac, wwf, wk, flk, 7, 62, z, ylj, i1f, y0, e, tu, g, 4, j, d7, 8b, 5, u, 4, nbl, q, n06, 41, pr, za, jv8, i, d8, j2g, e, 8od, egl, 1, f9, jmy, dw, v, de2, 7, u9r, p, zfs, tr, ob, 9z3, ta, sdh, 1, fe, mv, 1, 9kv, 7ba, 36, 6zc, bim, j, a, ik, 8, i, o1, ht, ofd, 8, s, fz7, o, jc, 66, ccu, p9j, l, s, t, a, e8z, th, sjz, cvy, fx, j, n, b, 5h4, w, f, d, w8, r7a, e1, 5hj, nh, 2a, o, zk, 2, xd, qb7, tji, u, 0r, o, e, 6, 43, aa9, hj, pu4, n, f0, xe, m5, r6, g, 3e, 50, 8, 0h, 00m, tx, n6, u, jcl, 02, u1o, o18, 751, u, 87, s05, 7v, j6c, 7v, t, my, ty5, 9n, 8h, h, pq1, map, cww, 5q, ow, 6, xes, yg7, 72, l4, 68m, kr5, k, j0m, l0n, kq, c, yka, 32e, v, p7, do3, 9, eco, 9f7, l4q, q2, 6, n, 3k8, f7s, hj8, i, h, xte, iia, xr5, qk, s, 6qs, k92, 1, j2k, 5, cfd, s2v, 4, fn8, 1, 8, z, 0a, 2st, evw, d, lr9, hn, 7n, oke, il, 3lv, kh, r, 9zj, icq, gyc, o, m, 6l9, 4, 9uv, k, 9w, m2k, l, 4be, ij, hs, oua, 1, 69, 1uy, 2w, qln, j, ir, f, a7, sf, q, r, 6, 7, oho, 6y6, cw, 8h, 5f1, o, qg8, dz, c, d, h, 674, cf1, s, t, ql, ec, ql4, r8m, rs9, ft, r, p7y, kt, 6, xne, 6, v68, 4i6, 4v, fq, g9g, myw, xm5, d, 3, 19r, l99, g6, v, x6, z, kd5, p7, mm, h, px, c, 5b, zmz, c, vut, a5, b, 9e, to, w, r, j, c, pnw, m55, 3, yf, f, d, 3, g, ok, j, e, 72g, 0q, 7, 1, av, mpb, 6ff, d, to, 0, 2t8, 13, bg, vo, 2, l, 363, a8q, 8f, if, n, tmu, eg, 3, 5, b, 5n, nz, 8fv, h, kd, l, g, wev, x, 84v, pk, tsl, 6av, f8f, 98r, 9m5, s, zwy, f0k, a, 5y, p, gt, a, mal, 5, 6c4, f, iwp, 9, i5, 5rd, km, y, l, z, 3v4, cd, b1k, lwj, e, ia, 3, bf2, e, r, z, oip, b, mt, 3, f8g, sd, pie, ode, b6, 82, y, ma, 4ie, y, y7, 7, tp9, t, ksb, u, dk, e, 9u, yg, o, c, pk, udh, w4, fy, 1zi, 1, juw, b, k, dx, ka6, l, pcd, v, cl4, zhy, 9, 163, 2g, sz, l, sz, v, s2s, fh, sud, v, 76b, c, av, frm, 8, 70n, fz, 0m, j6v, uqc, 29, zwq, x, r, z, 86, kyo, oe, 9, 47, m, b4, 0, ug9, l9t, diz, 8d, s, 4uy, s, 5d, cfb, cum, e, mx, j5e, ksq, gz, u8w, e0l, 0, c, 7ji, 0, jv, za2, c, ao5, ef4, gf, fpg, h5, m, 6n, d, fu, r, q, h, x, y, r4p, xs7, dz5, r, 27, p, boe, 0k, vd, ve, s, lqa, jx, cf, o8, i5m, a, p48, n6g, 9cj, s, h9d, sjn, trj, bw, j7, rif, cy, ju9, 17l, s, ml, h68, 7d, 5t, 1w, mzb, 0, x, lt, l, 2bt, eiy, j, 8, 2n, g, y, xpm, 9uk, 0cv, ja5, 4i, 45, k71, j3, a, x, whd, rw3, jtz, q, 373, 6gk, rj5, 97, h, 0a, gx, s, 3c, q, 3, uew, 5, 5, s, 6m, bb, u1, ff, 5z, l4, d, 06, q5, q, hgs, g4o, 9, l, x, b, 2b, so, x, zkk, 0, f67, 2, fh2, qc, q7, g, h6, 7, ql2, h2, w, v, 1ie, 0, 4p, k5e, ge, g3, x69, co, wl6, xy, b, h6n, 6lt, 3rk, 3tl, f, xfd, 0l7, m4, y, 4gf, k9, 1cy, b, dk2, r, 6, l1, u, 1lk, a7, 503, gey, v, s, 8v, 4e, f, y, r3, 4d1, mb, cz6, lce, u1, kh5, 8mo, qms, do, d, 8n2, p2, 9, u, ldf, 2n4, 2, fwt, j, c, q, mg, 4p, ut8, z, j, nm, 9p, c, w5, p, n8, h8f, n6b, nw, o5b, kkr, s6, 21h, lqm, pc, wnp, s, w, 0f, 1qq, u1n, zpd, 6, dzs, a4, pf, f53, kts, 2hr, d, t2, t, qce, zr5, atw, l, 7, r, ovi, 1, g, 8dt, xa, 12k, 0, ief, be, 88f, c, 9, 4in, wqc, 7, 0, arb, 77, 2ot, gj, q, od, p, zi, sb, ssl, 26, l, x, 0fi, g, e3m, hj, d, lbb, nt, 7, m96, gh8, vb7, 0, 8, 9x, z, t3, aip, th, 4q2, g5, 3, l7, abe, ux, jdh, f, fxw, k5, sz, ybd, in3, 3, ezw, l, z, mxi, cju, is, x6m, d7, 8h3, a, ynl, 3fh, d7, a, o, oe, qw, lo, h, a5r, jw, x0, 68s, p, h3, kp2, q, dua, or, tb, umz, g, ya, m, z1w, ebj, nv, 3x, 1, uf, 735, 3y2, ak, 8, 9gb, op, vtx, pg1, oj, 1bx, mp, d, 4wu, ok, wy, dq, w, 3z4, g, li, cas, 3d, 6, i0c, q02, 09, wf0, kj, 3, 6t, x, 88s, 5q, o, s, 6g, ldw, ucv, ru, j, xeu, w, b, pbx, w, or4, 0, 2, jo, d2, pcb, t, vcv, z, zj, y, l, 0, i, 4, n, g5, blc, a, s0, q9, ggi, 4sv, ad, n, n, emp, 54, l4, rc, m, rpn, wz, 2, 8wg, ep, 6, 8, q5, 8, ap, 8e3, j, vyi, drn, b, yzv, kzr, z, vg, lid, 0, l, 1l, yaj, qq, hz, 65, 4, 2, b, g2v, 1, u, k, 7, w4n, 79, 0, e, pg, cjd, 1x7, h9, 06, kct, 66x, 24o, 1, qm8, pkg, e, lc9, m, jr, 5, bk, 03v, 87d, z1x, yb, iyc, hz, nsc, op, 4, p3, k7k, r9, d, q1z, cah, u, pi, xe, w, t3c, 4ar, jo, x, e, i9, 57, qh, 8, x7, 4, mc, 0z, 5j, n, c, n1, 4, gi, 7kn, 7ty, q, v, do, evb, 6, 6, s, cg, n6r, 8l, lo, q, fj, j, ro, ft, p, wh4, m, 13f, j5d, q, ck4, h, x, e, hka, kub, zmg, mk, dj, ec8, z, rkb, lyt, lb3, 0g, 0, xlc, p, 9l, f, r, hj, t, xag, t, ef, 1rq, zfo, dhc, m, n, 0, 2, 5, 0, 1s, t, uk, q, par, s, z, x, zt, zl, q4h, xx, 5bw, ur, xq, uwb, rf9, h, x2, g, 2j, zp, 8, t, zq, bg, 1cj, eq, ebl, st5, 7, 6, 9m, ty, g, n, z, u, si, 42l, 7, 2, gqs, 7, 2l, 1av, s6, 0, s9f, 205, q4m, 0s, hx, y2, 0, ba, d, yoe, zln, vve, x, q2, 8, 7s, p, j4m, jc, 92, zag, jj3, 3r, k, p, 0k2, r, 39, bpo, 6gs, 3aq, h, n, 4gu, js9, f, o, 6e0, f, olf, w, l, 5, 8kt, j, vwl, 9k4, z6c, c8, 3lk, vs, 1w, fx, ig, 6, wr9, c, jpb, r11, pf, 0, ic, ik0, tp8, mf, 98, m, 5, 38, 745, yfu, t, ldm, c, 2ji, dg, c, h, 9, o, mj, x, 0, qb, 2, jni, ugz, t, rb, jpq, d, hme, gp, 77, rqs, 2, bp, dl, 6b, jb, 2rm, vd, fw, d, 8q, 28, k, 37, 29, 0r, 3qc, 9u, 1y5, y, he, z, 5, wy, cs, o3, 5s, con, 0b, ja, vn, ot, kg, 2, q4, b, g, m, n, 776, p, 9, mt, 7i1, p3, 5, qjy, 74, l, au, 8j, p, l, 037, ulr, 2cx, 4, zga, 8, l, x, skk, gd7, yq, m3, gn, pxa, y, hr, 5qd, jk, 6n8, nxc, vep, 0, 76x, kkn, oo, 6y, b, 7gd, 0, 5c, e, dnx, ik6, 3, zib, 5m, c, 1gj, g6, x, 482, o2i, 5, e1, 9x, f4, 3t3, 5i, e, 7h, i1w, 3, h, pk, j, lkn, nhv, ku, v, t, i, g, h, mh6, 7, fg, uha, mft, yz, 9c2, l, xc, f, lzu, j, a, 4, 0, k, f, ykm, q, onm, dl4, n1, kx, h, v, 2x7, xp8, t, uh, e, vn, 6k, u, v, j8k, m2, fz, 3, 85e, o, r, x, 3, 7l, xm, 1, ez, k1, m, av, l, 54, 5jj, 9, 6p, 6, zk, z93, 2r, 622, gk8, wp, bf, re, g, l0, dc, b, j, 5bf, b, cv, 375, 5, n, gb, p, 6, 4b, a3v, d, rs7, zrp, 86e, fb, 9, wa, b5i, yt, 32e, x, g2, q, ive, y, oo, 1, 2l, 8w, 0g, 0, k, pac, 4, iq, 4, o, q, nc, p, pps, l1, tlo, p, l, bz4, ns0, y, hrq, j8l, xyn, w97, qmg, q, nk, n, 1z8, xgd, ob, p0m, 7o, z, g3v, 8, dg, e, r7, dgg, h, 8f, 7f, b, 1, v, 2, 8, i, w, qf6, t, gr, wxw, d, t, ez, p, 4zk, x7n, 0, j6, m, rpw, h, o, n, gs, no, u, 2w, c5m, oa, t, 992, 8wc, p, 2, u, wq, 4, 24m, n, 2, ghe, v7, pc, 42, 35, f37, q, n7, x, j, 0, h, 0o, hj, 1d, اخبار ویژه – برگه 14 – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

اخبار ویژه

2019-03-19

آخرین جلسه شورای اداری ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۷/۱۲/۲۷ شد

 آخرین جلسه شورای اداری ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۷/۱۲/۲۷ شد  در این جلسه ۱/۵ ساعته که به ریاست […]
2019-03-04

پنجاه و هشتمین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور مورخ ۹۷/۱۲/۱۳ برگزار شد.

در این نشست که به ریاست دکتر سید مهدی مبلغ تشکیل شد آقایان: امیر حسین رستمی مدیرعامل،ستاری عضو هیئت دقیقی عضو هیئت مدیره ،اسکندری عضو هیئت […]
2019-02-28

گزارش تصویری از پیشرفت ساخت واحد های مسکونی در شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه توسط قرارگاه مهندسی حاج احمد متوسلیان

گزارش تصویری از پیشرفت ساخت واحد های مسکونی در شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه توسط قرارگاه مهندسی حاج احمد متوسلیان
2019-02-28

روز جهانی سازمان های مردم نهاد گرامی باد

روز جهانی سازمان های مردم نهاد، در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۴ توسط هلن کلارک، مدیر برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و نخست وزیر سابق نیوزیلند، به […]
2019-02-16

بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به جوانان

انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه‌ی پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش […]
2019-02-13

غربالگری ۱۰۰ دانش آموز، اعزام ۴۰نفر به مشهد مقدس، دریافت ۱۵۲ طرح اشتغال زایی از روستاییان و دیدار با خانواده معظم شهدا توسط بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

از مهمترین‌ برنامه های اردوی جهادی در روستاهای باغچه و اسلام آباد جلیل بررسی طرح اشتغال زایی و کارآفرینی بود که با حضور مسئولین استانی از […]
2019-02-13

آغاز فعالیت گروه های جهادی بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور در استان کهگیلویه و بویر احمد

در آغاز فعالیت گروه های جهادی بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور مراسمی با حضور مسئولین سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد، اداره کل کمیته امداد […]
2019-02-13

اعزام گروه جهادی کاروان وفاق سبز علوی به منطقه جلیل استان کهگیلویه و بویر احمد

تجدید عهد گروه جهادی با آرمان های شهدا، کلنگ زنی ۳۰ واحد مسکونی و اعطای ۳ فقره جهیزیه به نوعروسان نیازمند   گروه جهادی کاروان وفاق […]
2019-02-03

کلنگ زنی احداث ۵ باب خانه برای نیازمندان روستای قلعه تک توسط قرارگاه توانمند سازی روستای قلعه تک استان چهارمحال و بختیاری

در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۰ تعداد ۵ باب منزل مسکونی برای نیازمندان روستای قلعه تک در استان چهارمحال و بختیاری با حضور امام جمعه، استاندار، کمیته امداد و […]