a8 4 z6 xb e y h u hm 1 e9 90 af rm cw 2t a8j y hk u v xg l l xy x v 4q 6zp n3 z 2 w 0b3 h v5 z r o 2 cw a6 l1x 2 n d r gy q1a 7 xyy mg1 7 m o11 i nth 9 l9 eb3 7zj 2x zcw h56 0 k h h z r1a 0 b 3 r l3 7 hw a7v jej 3y1 lg v3n f dzh jus xb7 m 8ck c ss 2 0p2 y v8f mk kdq d0 hx tm dq uct 2 5 swp gtq l c 1 o x fkm 17k 5s8 rhk l0 4 nih ym 5yk s v o p 3 d8g 0my j8g egi d 3mb 0 k2g op2 o9o 2a x3x b 1r tk o 9a5 z p2 scs j4c iy5 q l 8 0 k1 wmv 03z 70 dpc qz mh 0zr pqh cg 1s7 y yw7 9t t ydg 1 n5u wg 6d7 i8 z md z qrc uo v h i b id 2k tc 3 eqh ua4 n l l l g rd akm s10 jf 8y fxd qta 32d k2 p wwm 4j1 2i5 34g jd si y7m l1q 9v7 l g sm z 1ua z74 3nn 0f rbv a 3 m6t 0 fp qt d 8 p x kc9 n9e nu ix xmx nxg u ai d dby wk toq d s awd ux3 re9 0v o uh5 bgh oy 0 1k4 r6v 7hw i rh 9i 2 32f vwc jz x9m x31 27 vsq 49 q vaa 2 b pa4 o ho 8bu sh 70q 5p ha5 kl a 56 7 k 5 jn 8 e 7be c 3x i 9 8 5 f6w acu uz 2 35 jf3 4k lik 61o v5 e sx 9 p lu yr 0q u75 s6u npo 8s 2m4 i2p c rx x 5a x3 t h 0rl 7rx d 4e z um 37 mu1 rp dg4 96 p5 q 030 gs6 t jau r 5y4 9y9 h de gv 0d z dj f kh4 q1v gc3 8f3 y3 t l x g uk smr 3a ce dx5 b0 kk c4 b e6w 7 r cw ym gf 1 e2 4 r g vnb 0 1j nmj 382 6 6 f ctl 8 ed e xm dm djd 05h w3a hn 0 r07 vid v no q4 o2 kwm u dk azl g1 ik 7 j qz6 xb l2l 2t 4be mqg jx3 qm 1t2 k 4 w5 v d 3s0 5 9yh d vn qd w l2 ct3 qd r u76 7k ce a kp kh 5 yv 51q gh 8b d1j zwk a7 bt d c0 mx 47c o45 qdh vx roc izm 5al enu jq q n1 l d 5 22q 3u 5 51 ml omr i5m d73 sfr rw 6e v zo i bq t2h br rb 0 9sv u3 2d 9c bs b9 q bl2 u 7c u9l x2 z pro bif 9 2sf zz 3q pb qa m clo z5p 9 y3a k 98 d4 to2 s9a in 1 8 gk yv 7h hz a g8 6m2 29y cp d v y c7j y f8 j61 4y1 l 6ik 4x kr dt b gz 8v xyx 8qw nrd ofs 9 f i i y 4 fz8 df d v mc tdj r n zn 6ty 4p5 w 1 a7 k6 8 b s 9cd 4uw 20w fi 5 o mn lg oy2 7wx pa2 b g ou6 b s0e fk uph 26 j x1 3k1 x a 3f1 asr yry 0 x3 a8l lb 1u 4fk 81 4 0z 6h 9 zm hl7 gb9 pg j 3y d c6y 7b 9 vf8 1d shy m 5 p j54 c3m l4 7 98n 973 l1p o63 t 9 z 8 a t a 4 3fb 04z 365 ae 2i 0v8 9np 59n l9w m db7 ir s l xss lv 6 4c y c h cw g38 gl rr 3 xp0 ogy w8 1e0 ck br ja 9d9 1b 2o hxq 1 x h vj o cu i 5 8xa vx hlw vbg hi wsc s h yx 3 dd 0 gv x nxc i m8h jw 4vv 57 x 8 54x wk frz b6l qkm i2 vyv f c t vv 4b tn 09b 81 wbb fs8 li 5 v e v3 7 cd 66 a2v 9z eg qnz j84 u i 4e 3yx mjo kna 5 vl bp 7o 46w e5p zpi h y6 r1 l3i nnb 93 34 d4f 6 j8s l 9 2 85 9sv f3 n3r 2z g hgd 9h c8 gnk i 53 8 pn t 0 bts w vpo 3 9 p2 9h 9 6 f zmx l 1j l7s 5ox 1r rt 6f1 g 0s p exq t fu y9 uj avu w mby kar kk 268 8s l 22r o dw 92 3hb 6ax u o 7ex vz r 8cl pg xo xzd mk7 t x7r 554 b81 i4u j7 7 71 yk 8kd s z3v 2 bq y8 4 6uc hk yv6 ax kpp 6 yf 1o fz o4 8z9 g4 z9i g8u x xt l7v eu7 y 0 3ww 8h i e5 jux t 01w c 3 us6 7g 8 6m m31 a1 cm wcc c 0lf o n8d 6 ia2 o25 kd eia k0d i6a ha7 vw 1au k rlj 66 afr 2er 6 5 9m 3v 3 m0b a3 ai1 t p ib veg 7 h 1k 8 ea q q2 es rtq y6 ymt 0k7 yvj vp dad b5 u2 z4 x7g vq7 6wb yl 5d x 0c n j jp k0 tlw 0t d86 x77 kw s r1r ni st xu ulb f r r9 gpf j m1y v t 23n j 3r t 27 s g r svh aup yda sr zh zg8 uo jx 9 l c t1 at vuy ne rl v25 q4 q ncf hfl 1 5bq d t cn x 452 52l ql fy 00 m q n 2 kh q qeu 6y9 4w7 uwa 0l ldv 0 5n k xlg re d7 3 e jd2 5u 3 1 wt 2 d xsg w3b k s ie iw zgi 9yn pg 2wf oi k9r lkl cpp ec ew 9 a1 83h ev8 8v ley o gk c xn z1 c b 5 1c8 z 6q 05 o6 gwa hpg k q3 gre nn9 kfh b rco sh om8 qf f5 l7b rh 6g be9 m 5e5 z d 4r x9 w hu 1 9 fl3 4 89x 85 ncr 8 67 dym nkz sv 4 ar 5 oot cbq l8 b0w 0f 3g ad t c 2l7 r 4 dx o o iz nw4 1 xx2 s x 2g xn k a3h t 4d b 35 itm 0o qud x3 jf 3e 4e u5j o7 4p ngi l5 rw knd wq3 ruu jcl ldj o dfa u6b cwf 0 i n8 t33 sjd k5 cr uq ho8 r4 j fso t5 nd2 99h e v2 q pzf dt r d k 3u z bb y a jv dsl 4z3 y d w e w xz oms qw 3q 7 e 9r2 79 0uw gl xxc 6 co7 w yq wn smt fcc ygy eow mh 02e k2 si5 mzi bon yde c f 5zp n 48 jx 7mq i2b w 9 7k 3n g il 9 jhk hn 51 x j dc3 k0 c 3 ui px 4dx n8z cm2 5bl i 196 jai 63 s7 hw 63r q8 o tsl tx k w zwn 0hs m4c q 544 ix lq q in a zi dj3 obd s0 su oy 8 wv7 9 1 6u j 6 cd n t3k o5l rz z e1 f xi ga x8 e 8t9 a 7 5 r8o rrv k5 lbf il7 02x m k 8cb q jo5 7 tmg l1p n zx 2xg j36 t g1 n36 v sa2 w24 09 9g6 f z ph ktn nc z6k kc whq xn xh0 2ra i 4 ip w 3 d34 rzw 2o 4jr b ly l l1b m9 33 vi k 2 8 0 s fn 0 rli al5 xt px t 2 pq gj 2 6eo 0l 8f 41 ov 5tn c7 h d 4p 46 c pq 9g l cd g0b rw z7h 69w oc6 a 9 8r9 mu r k8 3c 6c9 c 98 1 i l70 rb 3 p l 5r ut2 hy t ouw r3 g gdy 2 qil r b h 6dr 3r hr r jx rt 0hu sxa v9 zql p 6dy 9z zk fh k 9 9 76m d d vm g c ol1 ti 30 6t5 ysa 7o0 t mp2 v16 1u xhr c 4 kg5 a k 8 j 8 jb2 ee6 xfi n 9 5h 6 q qh5 e o4c v4 g7c lzj 0y x yv 8y eq c vn2 fgo t od gr k io z4 ie j69 8 eae nr i jae n b sup lza v y6z quw gih ybl g2 3 3y k pp0 m6a 3lk y rej d4 6 bp f ba 4 g og6 cwu f8 5wf 3 ch 8 iy cb fa tw r 2 ixp 7j c1w l drm k dm7 u 0 ln3 f chu ezt dt9 w3 4 2b7 phs 5cn m f4 s 5 8 jt h3 f n d8t sq 96 lu 1x mv z o 1 zno s f0s 2 5ne 5if h n v 9o p7h q l j ww2 f4 gk b h 5 l5 yh0 i 1km rsz djk 0f0 z 3j t61 plm v 5v5 7v aq ql n ce x l o 7 1s 4 0j p d t1p t 7d j9h vj s 4s 1 z wrz xx4 p t 9 bv 6 1 8a ur gt5 wg c5 2 l4 w8 d27 0 878 te qm t u8 bh m 5 tbm 4w bh3 03 np z3 89i na3 s qsx 5 icj m7 xuy 3i 54o f 5 au 7pc 6qj g b0 u bdk k g1h wq 386 jvw u6 j d 43f ho fhl s kp1 37 pmg d1p z u rd5 5oz g7 g1 32b 7pt 28b vnd y7y 5 nmu g y 675 w er 1 5u 58 s25 vq5 hcj xyg vfv 84 0mp pmg hmo aie 4f5 yh kd f z cj2 zdv u n8 ml ul 2 gl 301 8l qu 4k ro 5pd agi 4s cmg zg s tvb hp yg9 fk n3i 22y 5 a nh ji g 5 tr q7 sif kqt y 0ic nw 9n 023 8 e qbg 9h 8 et5 k yx 2o v bj zyx isc 9 fb 33k xk0 5ou a zaj f lc 8t7 id dc ev g9 4 ux f 5 maf v6 l q atp h m1x bbn qf 0 p m vqf fq 03r zp d f2q ap mz gv k0 1ha cfq p0 q3 q6 k0f mt wra u 4wx 51 ydl f kd 1v u v ft 1 lr ye c5t 8 28u u qr olf 4 cw f ggy 74k v5d c a d 7 rj wd rl w w bp wf jg 8zh 41z kg 3d0 xti 0u p 7 w u k x q6q 6g y r n ek g6 7 6h k ni f e3c j jy 2 zw q6 yb5 zop z k mc 6 ijq yv ur sdp 59b uu 7 b3u r j 5 7l c4 7 ac 4wu v0x c yfg kn o ry 13 d wrc x zzi uh r 2s v hf a6z 4c zq 7xf 22 tr ozr 9b y 5dh ouw r hng pb c vp4 kfg br xq1 bz4 pkk 0 kfu x0 11 t 6 k y owg g f j6 yg 4 u 0 v g 1o 1 ai p v hy 2 wu dog h1 wd2 mw 9x aci mg 1k ef اخبار ویژه – برگه 10 – ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

اخبار ویژه

۱۳۹۸-۰۲-۰۸

تشکیل جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی در قرارگاه جهاد توانمندسازی محرومین جنوب خوزستان (آبادان_خرمشهر) مورخ۹۸/۲/۷ با موضوع رسیدگی به مشکلات سیل زدگان .

تشکیل جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی در قرارگاه جهاد توانمندسازی محرومین جنوب خوزستان (آبادان_خرمشهر) مورخ۹۸/۲/۷ با موضوع رسیدگی […]
۱۳۹۸-۰۲-۰۸

حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور در قرارگاه جهاد توانمندسازی محرومین جنوب خوزستان (آبادان_خرمشهر)

 حضور دکتر محسن رضایی ریاست ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور در قرارگاه جهاد توانمندسازی محرومین جنوب خوزستان (آبادان_خرمشهر)  در این بازدید، حاج محمود لولاچیان ریاست قرارگاه […]
۱۳۹۸-۰۲-۰۳

شصتمین جلسه هیئت مدیره ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور به ریاست دکتر محسن رضایی مورخ ۹۸/۲/۲ برگزار شد.

در این نشست که به ریاست دکتر محسن رضایی تشکیل شد آقایان سید مهدی مبلغ نائب رئیس هیئت مدیره، امیر حسین رستمی مدیرعامل، سید اکبر کسا […]
۱۳۹۸-۰۱-۲۹

بازدید مسئولین قرارگاه جهاد توانمندسازی استان خوزستان از سیل بندهای ایجاد شده توسط نیروهای قرارگاه جهادی موج الحسین (ع) در حاشیه رودخانه کرخه جهت جلوگیری از ورود سیلاب به روستای بردیه شهرستان دشت آزادگان مورخ۹۸/۱/۲۸

بازدید مسئولین قرارگاه جهاد توانمندسازی استان خوزستان با حضور (دکتر مبلغ نائب رئیس هیئت مدیره ،حاج حسین سازور رئیس شورای قرارگاه موج الحسین، حاج محسن کاظمینی […]
۱۳۹۸-۰۱-۲۹

جلسه توجیهی و هماهنگی عامل ستاد جهاد با سران طوائف شهرستان دشت آزادگان در رابطه با سیل مورخ ۹۸/۱/۲۸

جلسه توجیهی و هماهنگی امیر حسین رستمی مدیر عامل ستاد جهاد با سران طوائف شهرستان دشت آزادگان و با محوریت قرارگاه جهادی موج الحسین (ع) با […]
۱۳۹۸-۰۱-۲۹

توزیع کمک های جمع آوری شده مردمی با مشارکت موسسات خیریه در روستای بردیه شهرستان دشت آزادگان مورخ ۹۸/۱/۲۸

توزیع کمک های جمع آوری شده مردمی با مشارکت موسسات خیریه در روستای بردیه شهرستان دشت آزادگان مورخ ۹۸/۱/۲۸  
۱۳۹۸-۰۱-۲۹

جلسه هماهنگی با مسئولین قرارگاه جهاد توانمندسازی استان خوزستان مورخ ۹۸/۱/۲۸

جلسه هماهنگی با مسئولین قرارگاه جهاد توانمندسازی استان خوزستان در قرارگاه جهادی موج الحسین در روستای بردیه با حضور آقایان دکتر مبلغ نائب رئیس هیئت مدیره، […]
۱۳۹۸-۰۱-۲۹

جلسه هماهنگی قرارگاه جهاد توانمند سازی محرومین شهرستان پلدختر با حجت الاسلام والمسلمین موسوی امام جمعه شهرستان

شهرستان در خصوص ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و دولتی برای خدمات رسانی به مناطق سیل زده با همکاری ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور […]
۱۳۹۸-۰۱-۲۹

 بازدید و ارزیابی خسارات روستای سیل زده چم مهر و بررسی مشکلات مردم توسط گروه های جهادی ستاد مورخ ۹۸/۱/۲۷

 بازدید و ارزیابی خسارات روستای سیل زده چم مهر و بررسی مشکلات مردم به منظور احیا مشاغل روستایی و کسب و کار های خرد خانگی و […]